Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Đầu tư phát triển là yếu tố đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của kinh tế, đời sống xã hội. Nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp cần hoạch toán quỹ đầu tư phát triển. Để tìm hiểu khái niệm quỹ đầu tư phát triển, cách hạch toán quỹ đầu tư phát triển, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Quỹ đầu tư phát triển là gì? của chúng tôi.

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ doanh thu sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư lan rộng ra sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp .
Chẳng hạn, theo lao lý của Nghị định 191 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản trị, sử dụng vốn, gia tài tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018 / NĐ-CP của nhà nước : Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản trị, sử dụng vốn, gia tài tại doanh nghiệp .

Doanh nghiệp nhà nước phân phối Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

Bạn đang đọc: Quỹ đầu tư phát triển là gì?

– Trích tối đa 30 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp .
– Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp :
– Trích quỹ thưởng người quản trị doanh nghiệp, kiểm soát viên :
– Trường hợp số doanh thu còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển pháp luật mà không đủ nguồn để trích những quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản trị doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức pháp luật thì doanh nghiệp được giảm trừ phần doanh thu trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ trợ nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản trị doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức lao lý, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm kinh tế tài chính .
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập những quỹ pháp luật được nộp về ngân sách nhà nước .
Thông thường, quỹ đầu tư phát triển được dùng vào những mục tiêu sau :
– Đầu tư lan rộng ra và phát triển kinh doanh thương mại ;
– Đổi mới, sửa chữa thay thế hoàn hảo máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến, điều tra và nghiên cứu vận dụng những văn minh khoa học kỹ thuật ;
– Đổi mới trang thiết bị và điều kiện kèm theo thao tác trong doanh nghiệp
– Nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảng dạy và nâng cao trình độ trình độ, kỹ thuật, nhiệm vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp ;
– Bổ sung vốn ;
– Trích nộp để hình thành quỹ đầu tư phát triển, nghiên cứu và điều tra khoa học và giảng dạy tập trung chuyên sâu của Tổng công ty ( Nếu là thành viên của Tổng công ty ) theo tỷ suất do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định hành động hàng năm và được sử dụng cho những tiềm năng pháp luật trong quy định kinh tế tài chính Tổng công ty .

Như vậy, quỹ đầu tư phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để tìm hiểu cách hạch toán, mời theo dõi phần tiếp theo của bài viết Quỹ đầu tư phát triển là gì.

Nguyên tắc hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Cách thức hạch toán quỹ đầu tư phát triển được pháp luật tại thông tư 200 / năm trước / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm năm trước hướng dẫn chính sách kế toán doanh nghiệp. Theo pháp luật, quỹ đầu tư phát triển được hạch toán là TK 414. Khi hạch toán quỹ đầu tư phát triển cần tuân thủ những nguyên tắc kế toán sau :
– Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp .
– Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ doanh thu sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư lan rộng ra quy mô sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp .
– Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chủ trương kinh tế tài chính hiện hành so với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định hành động của chủ chiếm hữu .

– Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

Xem thêm: Tứ niệm xứ – Wikipedia tiếng Việt

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 414 có cấu trúc như sau :
Bên Nợ : Tình hình tiêu tốn, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp .
Bên Có : Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ doanh thu sau thuế .
Số dư bên Có : Số quỹ đầu tư phát triển hiện có .

Phương pháp hạch toán

Theo thông tư 200 / năm trước / TT-BTC, quỹ đầu tư phát triển được hạch toán như sau :
a ) Trong kỳ, khi tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ doanh thu sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi :
Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển .
b ) Cuối năm, xác lập số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi :
Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển .
c ) Trường hợp công ty CP phát hành thêm CP từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi :
Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu ( theo mệnh giá )
Có TK 4112 – Thặng dư vốn CP ( phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá, nếu có ) .
d ) Chuyển số dư quỹ dự trữ kinh tế tài chính : Số dư quỹ dự trữ kinh tế tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi :
Nợ TK 415 – Quỹ dự trữ kinh tế tài chính
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển .

đ) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Có TK 4111 – Vốn góp của chủ chiếm hữu .

Thông qua bài viết, ta không chỉ có những hiểu biết về quỹ đầu tư phát triển là gì mà còn có được những thông tin hữu ích về cách thức hạch toán quỹ đầu tư phát triển. Có thể khẳng định rằng, quỹ đầu tư phát triển có tầm quan trọng lớn đối với sự mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments