Thông tư 24/2020/TT-BTTTT nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích biến hóa nội dung

Tình trạng: Đã biết

Bạn đang đọc: Thông tư 24/2020/TT-BTTTT nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Hiệu lực : Đã biết
B Ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________
Số : 24/2020 / TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoặc có tương quan trong công tác làm việc tiến hành, giám sát công tác làm việc tiến hành và nghiệm thu sát hoạch dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .2. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác vận dụng những quy định tại Thông tư này .

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Điều 3. Các hoạt động cơ bản trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai

1. Thực hiện công tác làm việc tiến hành và lập nhật ký công tác làm việc tiến hành .2. Thực hiện giám sát công tác làm việc tiến hành và lập nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành .3. Giám sát tác giả .

Điều 4. Thực hiện công tác triển khai
Nhà thầu triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Lập bảng quá trình thực thi chi tiết trước khi tiến hành theo quy định về quản lý quá trình thực thi dự án tại Điều 33 Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP .2. Lập mạng lưới hệ thống quản lý chất lượng tương thích với quy mô tiến hành ( nếu chủ đầu tư nhu yếu ), trong đó nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bộ phận, cá thể trong quy trình tiến hành .3. Bố trí nhân lực, thiết bị tiến hành theo hợp đồng .4. Đối với công tác làm việc tiến hành xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị ( gồm có hiệu chỉnh vật tư, thiết bị ) và setup ứng dụng thương mạia ) Tổ chức triển khai kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của loại sản phẩm, thiết bị trước khi chuyển giao cho chủ đầu tư ;b ) Cung cấp cho chủ đầu tư những chứng từ, ghi nhận, những thông tin, tài liệu có tương quan tới mẫu sản phẩm, thiết bị, ứng dụng thương mại theo quy định của hợp đồng và phong cách thiết kế chi tiết được duyệt ;c ) Vận chuyển, chuyển giao loại sản phẩm, thiết bị, ứng dụng thương mại cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng ; thông tin cho chủ đầu tư những nhu yếu về luân chuyển, lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ mẫu sản phẩm, thiết bị, ứng dụng thương mại ( nếu có ) ;d ) Thực hiện sửa chữa thay thế, đổi mẫu sản phẩm, thiết bị không đạt nhu yếu về chất lượng theo cam kết Bảo hành và quy định của hợp đồng ;đ ) Thực hiện xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, setup ứng dụng thương mại và quản lý và vận hành thử mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng thương mại .5. Đối với công tác làm việc tiến hành kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ, cơ sở tài liệua ) Xác định nhu yếu ;b ) Phân tích và thiết kế xây dựng giải pháp thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ, cơ sở tài liệu ;c ) Lập trình, viết mã lệnh ;d ) Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ của nhà thầu tiến hành ;đ ) Thực hiện setup ứng dụng nội bộ .6. Thực hiện đào tạo và giảng dạy hướng dẫn sử dụng, giảng dạy cho cán bộ quản trị ; tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành và những việc làm tiến hành khác theo đúng hợp đồng và phong cách thiết kế chi tiết .7. Xử lý, khắc phục những sai sót, lỗi phát sinh trong quy trình tiến hành ( nếu có ) .8. Báo cáo chủ đầu tư về tiến trình, chất lượng, khối lượng theo quy định của hợp đồng và nhu yếu đột xuất của chủ đầu tư .9. Phối hợp với chủ đầu tư và những đơn vị chức năng tương quan trong quy trình giám sát công tác làm việc tiến hành, kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao .10. Yêu cầu chủ đầu tư thực thi công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch .11. Thực hiện những việc làm khác theo hợp đồng đã ký kết .

Điều 5. Lập nhật ký công tác triển khai

1. Nhật ký công tác làm việc tiến hành do nhà thầu tiến hành lập, dùng để diễn đạt tình hình việc làm và phản ánh những thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành, tổ chức triển khai, cá thể phong cách thiết kế chi tiết và những bên có tương quan khác .2. Nhật ký công tác làm việc tiến hành phải được bộc lộ theo ngày tiến hành, mốc thời hạn và được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu tiến hành .3. Nội dung nhật ký công tác làm việc tiến hành gồm có những thông tin cơ bản sau :a ) Danh sách cán bộ tham gia của những bên trực tiếp tiến hành ( chức vụ và trách nhiệm của từng người ) gồm có : tiến hành, giám sát tác giả ( nếu có ) ;b ) Diễn biến tình hình tiến hành theo ngày so với tiến hành xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, thiết lập ứng dụng thương mại ; diễn biến tình hình tiến hành theo mốc thời hạn so với tiến hành kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ, cơ sở tài liệu ;c ) Mô tả chi tiết những sự cố, hư hỏng, những vi phạm, sai khác, những yếu tố phát sinh khác và giải pháp khắc phục, giải quyết và xử lý trong quy trình tiến hành ( nếu có ) ;d ) Các đề xuất kiến nghị của nhà thầu tiến hành, đơn vị chức năng tư vấn lập phong cách thiết kế chi tiết ( nếu có ), đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) ;đ ) Những quan điểm về việc xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình tiến hành của những bên có tương quan ( nếu có ) .4. Nhật ký công tác làm việc tiến hành được lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này .

Điều 6. Giám sát công tác triển khai

1. Các dự án trong quy trình tiến hành xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị ( gồm có hiệu chỉnh vật tư, thiết bị ), thiết lập ứng dụng phải triển khai chính sách giám sát công tác làm việc tiến hành theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP. Chủ đầu tư hoàn toàn có thể thuê tổ chức triển khai, cá thể để thực thi trách nhiệm giám sát công tác làm việc tiến hành hoặc tự thực thi giám sát công tác làm việc tiến hành ( gọi chung là đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ). Các việc làm chính của hoạt động giải trí giám sát công tác làm việc tiến hành theo quy định tại Điều này .2. Kiểm tra những điều kiện kèm theo để tiến hànha ) Kiểm tra bảo vệ có mặt bằng tiến hành, những yếu tố hạ tầng kỹ thuật có tương quan ;b ) Kiểm tra bảo vệ có hợp đồng tiến hành đã được ký kết ;c ) Kiểm tra bảo vệ có hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết đã được phê duyệt ;d ) Kiểm tra có tiến trình triển khai chi tiết do nhà thầu tiến hành lập ;đ ) Kiểm tra giải pháp bảo đảm an toàn quản lý và vận hành, phòng, chống cháy, nổ ( nếu có ) ;e ) Lập biên bản kiểm tra điều kiện kèm theo để tiến hành .3. Kiểm tra sự tương thích về năng lượng của nhà thầu tiến hành so với hợp đồnga ) Kiểm tra về nhân lực tiến hành của nhà thầu tiến hành tại hiện trường nhằm mục đích bảo vệ đúng nhân lực nhà thầu tiến hành cam kết trong hợp đồng và những việc làm nhân lực đó đảm nhiệm theo đúng trách nhiệm được phân công ;b ) Kiểm tra về mạng lưới hệ thống quản lý chất lượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này ( nếu có ) ;c ) Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu tiến hành để triển khai hợp đồng theo cam kết của nhà thầu ( nếu có nêu trong hợp đồng ) ;d ) Kiểm tra về những nhu yếu năng lượng khác có nêu trong hợp đồng tiến hành ;đ ) Lập biên bản kiểm tra sự tương thích về năng lượng của nhà thầu tiến hành so với hợp đồng .4. Kiểm tra vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng trước khi xây lắp, lắp ráp, setupa ) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của những thiết bị công nghệ thông tin ; kiểm tra những địa thế căn cứ để chứng tỏ bản quyền ( nếu có ) của ứng dụng thương mại ( tính hợp pháp, số lượng ) ;b ) Kiểm tra giấy ghi nhận nguồn gốc ( CO ), giấy ghi nhận chất lượng của đơn vị sản xuất ( CQ ) và những sách vở tương quan đến vật tư, thiết bị công nghệ thông tin nêu trong hợp đồng tiến hành trước khi đưa vào tiến hành ;c ) Kiểm tra những thông số kỹ thuật kỹ thuật của những vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so với những thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết trước khi đưa vào tiến hành ;d ) Khi có hoài nghi so với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành phải tích hợp với chủ đầu tư thực thi kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng được xây lắp, lắp ráp, thiết lập trong dự án. Trường hợp những vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng không tương thích với phong cách thiết kế chi tiết được duyệt, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành phối hợp với chủ đầu tư nhu yếu nhà thầu tiến hành đưa ra khỏi khu vực tiến hành ;đ ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, ứng dụng trước khi xây lắp, lắp ráp, setup .5. Giám sát trong quy trình tiến hànha ) Kiểm tra và giám sát quy trình nhà thầu tiến hành thực thi những việc làm tại khu vực tiến hành. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành ;b ) Kiểm tra việc bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị được xây lắp, lắp ráp trong vùng, khu vực, khu vực tiến hành của dự án ( nếu có ). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tác động tới vùng, khu vực, khu vực tiến hành, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành báo cáo giải trình chủ đầu tư nhu yếu nhà thầu tiến hành lập biên bản hiện trường theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này ;c ) Phối hợp với những bên tương quan xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quy trình tiến hành ( nếu có ) ;d ) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hài hòa và hợp lý về phong cách thiết kế chi tiết ;đ ) Tham gia nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án .6. Giám sát khối lượng tiến hànha ) Giám sát khối lượng tiến hành theo hợp đồng tiến hành và phong cách thiết kế chi tiết được phê duyệt ;b ) Xác nhận khối lượng tiến hành do nhà thầu tiến hành đã hoàn thành xong và so sánh với phong cách thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu có biến hóa khối lượng so với hợp đồng, phải báo cáo giải trình chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Kết quả phê duyệt phần khối lượng biến hóa là cơ sở để nghiệm thu sát hoạch khối lượng việc làm, thanh toán giao dịch, quyết toán .7. Giám sát tiến trình tiến hànha ) Theo dõi, giám sát quá trình triển khai ;b ) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành và những bên tương quan kiểm soát và điều chỉnh tiến trình thực thi trong trường hợp quy trình tiến độ thực thi ở một số tiến trình bị lê dài ;c ) Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và nhu yếu nhà thầu tiến hành bồi thường thiệt hại khi lê dài quá trình triển khai gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành .

8. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai
Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này.

9. Các nội dung giám sát công tác làm việc tiến hành khác theo quy định tại hợp đồng giám sát công tác làm việc tiến hành .

10. Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.
Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này.

Điều 7. Lập nhật ký giám sát công tác triển khai

1. Nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành do đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành lập, dùng để miêu tả việc làm trong quy trình giám sát công tác làm việc tiến hành và bộc lộ những thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành và những bên có tương quan khác .2. Nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành phải được biểu lộ theo ngày tiến hành và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành .3. Nội dung nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành gồm có những nội dung cơ bản sau :a ) Danh sách cán bộ tham gia của những bên trực tiếp giám sát công tác làm việc tiến hành ( chức vụ và trách nhiệm của từng người ) gồm có : đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành, giám sát tác giả ( nếu có ) ;b ) Nội dung, diễn biến, tác dụng tình hình giám sát công tác làm việc tiến hành tương ứng với từng nội dung tiến hành của nhà thầu tiến hành ;c ) Những xô lệch trong quy trình tiến hành so với hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên do, kèm theo giải pháp sửa chữa thay thế ( nếu có ) ; đề xuất kiến nghị, yêu cầu ( nếu có ) ;d ) Các biên bản được lập trong quy trình giám sát công tác làm việc tiến hành là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành .4. Nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành được lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này .

Điều 8. Giám sát tác giả

1. Đơn vị lập phong cách thiết kế chi tiết so với trường hợp phong cách thiết kế 02 bước, đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật so với trường hợp phong cách thiết kế 01 bước có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giám sát tác giả .2. Nội dung thực thi giám sát tác giả .a ) Giải thích và làm rõ những tài liệu phong cách thiết kế chi tiết khi có nhu yếu của chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành, đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ;b ) Phối hợp với chủ đầu tư khi được nhu yếu để xử lý những vướng mắc, phát sinh về phong cách thiết kế trong quy trình tiến hành, kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế tương thích với thực tiễn tiến hành, giải quyết và xử lý những bất hài hòa và hợp lý trong phong cách thiết kế theo nhu yếu của chủ đầu tư, có quan điểm vào nhật ký công tác làm việc tiến hành ;c ) Phối hợp với nhà thầu giám sát công tác làm việc tiến hành thông tin kịp thời cho chủ đầu tư và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý khi phát hiện việc tiến hành của nhà thầu tiến hành sai với phong cách thiết kế được duyệt ;d ) Tham gia nghiệm thu sát hoạch khi có nhu yếu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện mẫu sản phẩm, khuôn khổ việc làm của dự án không đủ điều kiện kèm theo nghiệm thu sát hoạch phải có quan điểm kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư .

Mục 2. CÔNG TÁC NGHIỆM THU, BÀN GIAO

Điều 9. Các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao

1. Thực hiện kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử trước khi tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao mẫu sản phẩm, khuôn khổ việc làm của dự án .2. Thực hiện những thủ tục để nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm, khuôn khổ việc làm của dự án theo quy định .

Điều 10. Kiểm thử hoặc vận hành thử

1. Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án phải được kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử tại tối thiểu một đơn vị chức năng thụ hưởng trước khi nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao đưa vào khai thác, sử dụng .2. Đối với mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng thương mại, nhà thầu tiến hành chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức triển khai quản lý và vận hành thử .a ) Nội dung và trình tự những bước quản lý và vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 a của Phụ lục II Thông tư này ;b ) Kết quả quản lý và vận hành thử được nhà thầu tiến hành lập thành báo cáo giải trình .3. Đối với ứng dụng nội bộ, tùy theo mức độ nhu yếu chất lượng và những điều kiện kèm theo thực tiễn, chủ đầu tư xem xét, quyết định hành động vận dụng hình thức kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với quyết định hành động của mình .a ) Nội dung và trình tự những bước quản lý và vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 b của Phụ lục II Thông tư này. Quá trình quản lý và vận hành thử ứng dụng nội bộ, chủ đầu tư cần trấn áp chất lượng ứng dụng so với những nhu yếu phi công dụng trên cơ sở báo cáo giải trình tác dụng kiểm thử do nhà thầu tiến hành tổ chức triển khai triển khai quy định tại điểm d khoản 5 Điều 4 Thông tư này. Kết quả quản lý và vận hành thử ứng dụng nội bộ do chủ đầu tư lập thành báo cáo giải trình ;b ) Nội dung và trình tự những bước kiểm thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 c của Phụ lục II Thông tư này. Kết quả kiểm thử do chủ đầu tư lập ( nếu tự thực thi ) hoặc đơn vị chức năng kiểm thử độc lập ( nếu thuê ) lập thành báo cáo giải trình .

Điều 11. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc hoàn thành của dự án

1. Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án được nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao để đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP .2. Điều kiện để nghiệm thu sát hoạch mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự ána ) Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm được triển khai xong rất đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến trình, những nhu yếu theo hợp đồng và phong cách thiết kế chi tiết được phê duyệt ;b ) Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm được kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử cung ứng nhu yếu chất lượng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP và Điều 10 của Thông tư này .3. Chủ đầu tư và những đơn vị chức năng có tương quan thỏa thuận hợp tác về nội dung nghiệm thu sát hoạch, thời gian, khu vực nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao sau khi cung ứng những điều kiện kèm theo quy định tại khoản 2 Điều này. Kết quả nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao được lập thành biên bản theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này .4. Sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án chỉ được chuyển giao cho chủ đầu tư sau khi đã nghiệm thu sát hoạch đạt nhu yếu chất lượng .5. Nhà thầu tiến hành có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm cho chủ đầu tư, đồng thời phải chuyển giao kèm theo những tài liệu sau :a ) Hồ sơ hoàn thành xong mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án theo hạng mục tại Phụ lục IV của Thông tư này ;b ) Bộ chương trình setup ứng dụng và mã nguồn của chương trình ( nếu có ) ;c ) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu Giao hàng giảng dạy người sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu tiến trình bảo dưỡng ( nếu có ) ; hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn ( nếu có ). Nội dung đa phần của công tác làm việc quản trị, quản lý và vận hành, bảo dưỡng loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 a, 3 b của Phụ lục III Thông tư này ;d ) Tài liệu kỹ thuật ship hàng liên kết theo quy định ( so với dự án có liên kết, san sẻ tài liệu giữa những bộ, cơ quan TW, địa phương ) ;

đ) Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Các tài liệu bàn giao quy định tại khoản này phải được xác định rõ trong hợp đồng và là một phần trong sản phẩm của toàn bộ dự án.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2020 .2. Thông tư số 28/2010 / TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát kiến thiết dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .3. Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định 73/2019 / NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành và đang triển khai thì triển khai theo những quy định về tiến hành, giám sát công tác làm việc tiến hành, nghiệm thu sát hoạch dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại thời gian phê duyệt. Trường hợp thiết yếu vận dụng theo những quy định tại Thông tư này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định hành động, bảo vệ không làm gián đoạn những việc làm triển khai đầu tư dự án .

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ đầu tư và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan trong công tác làm việc tiến hành, giám sát công tác làm việc tiến hành và nghiệm thu sát hoạch dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này .2. Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực thi Thông tư này .3. Trong quy trình thực thi, nếu có yếu tố phát sinh, vướng mắc, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông ( Cục Tin học hóa ) để xem xét, xử lý. / .

Nơi nhận:

– Thủ tướng nhà nước, những Phó Thủ tướng nhà nước ( để b / c ) ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Sở Thông tin và Truyền thông những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL ( Bộ Tư pháp ) ;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử nhà nước ;
– Bộ TTTT : Bộ trưởng và những Thứ trưởng ; những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ ; Website của Bộ TTTT ;
– Lưu : VT, THH ( 300 ) .

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
( Kèm theo Thông tư số 24/2020 / TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
_________________

Mẫu số 1
Bìa quyển nhật ký công tác làm việc tiến hành
Mẫu số 1.1
Nội dung ghi nhật ký công tác làm việc tiến hành
Mẫu số 2
Bìa quyển nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành
Mẫu số 2.1
Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành
Mẫu số 2.2
Báo cáo tác dụng giám sát công tác làm việc tiến hành
Mẫu số 3
Biên bản hiện trường
Mẫu số 4
Biên bản kiểm tra
Mẫu số 5
Biên bản nghiệm thu sát hoạch kỹ thuật
Mẫu số 6
Biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án

Mẫu số 1. Bìa quyển nhật ký công tác triển khai

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
QUYỂN SỔ : ………..

1. Tên dự án:………….

2. Tên hạng mục:……..

3. Địa điểm triển khai:……………

4. Chủ đầu tư:……………..

Họ và tên người đại diện thay mặt Chủ đầu tư : …………..

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án:……….

Họ và tên người đại diện thay mặt Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức triển khai tư vấn quản lý dự án : …………….

6. Nhà thầu triển khai:…………….

Họ và tên người đảm nhiệm tiến hành ……………….

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có):……………….

Họ và tên người đảm nhiệm giám sát công tác làm việc tiến hành ……………

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán:……………

9. Thông tin triển khai

Hợp đồng tiến hành số : ………………. Ngày ……..
Ngày mở màn tiến hành theo hợp đồng ngày …………… Thực tế ………..
Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày ………………… Thực tế ………..
Quyển này gồm : …………… trang, lưu lại theo số thứ tự từ 01 đến ………
Họ tên, chữ ký của người đảm nhiệm công tác làm việc tiến hành, quản lý quyển nhật ký công tác làm việc tiến hành :

Nguyễn Văn A                                        Chữ ký:

Họ tên, chữ ký của người đảm nhiệm giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) :

Nguyễn Văn B                                        Chữ ký:

…, ngày … tháng … năm ….

Đại diện nhà thầu triển khai

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai1

Nội dung nhật ký công tác triển khai

I. Nội dung công tác làm việc tiến hành

Stt

Thời gian triển khai

Nội dung công tác triển khai

Ghi chép diễn biến, tình hình tiến hành thực tiễn, đây là phần cơ bản của nhật ký. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự tiến hành, tình hình tiến hành từng loại việc làm, thời hạn mở màn và phản ánh chi tiết hàng loạt quy trình thực thi, phải miêu tả vắn tắt tiến trình, chiêu thức tiến hành, tình hình vật tư, thiết bị, những sự cố, hư hỏng, những vi phạm, sai khác, những yếu tố phát sinh khác và những giải pháp khắc phục, giải quyết và xử lý ; những quan điểm, đề xuất kiến nghị …
Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện thay mặt đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) so với những nội dung tiến hành .
Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện thay mặt đơn vị chức năng tư vấn lập phong cách thiết kế chi tiết trong quy trình thực thi giám sát tác giả ( nếu có ) .

II. Các nội dung khác ( nếu có )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

______________
1G hi chú : Trên cơ sở tìm hiểu thêm mẫu biểu này, những đơn vị chức năng hoàn toàn có thể bổ trợ thêm những thông tin thiết yếu khác của nhật ký công tác làm việc tiến hành cho tương thích với thực tiễn tình hình tiến hành dự án .

Mẫu số 2. Bìa quyển nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành
NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
QUYỂN SỐ :

1. Tên dự án: …………………….

2. Tên hạng mục: …………………….

3. Địa điểm triển khai:…………….

4. Chủ đầu tư:…………………

Họ và tên người đại diện thay mặt Chủ đầu tư : …………………

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án (nếu có):……….

Họ và tên người đại diện thay mặt Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức triển khai tư vấn quản lý dự án : ……………….

6. Nhà thầu triển khai:………………. 

Họ và tên người đảm nhiệm tiến hành : ……………….

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai:…………………….

Họ và tên người đảm nhiệm giám sát công tác làm việc tiến hành : ………………

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán: ………………

9. Thông tin giám sát công tác triển khai

Hợp đồng giám sát công tác làm việc tiến hành số : ………………… Ngày ……….
Ngày mở màn tiến hành theo hợp đồng : …………. Ngày trong thực tiễn ……
Ngày khởi đầu giám sát công tác làm việc tiến hành theo hợp đồng : …. Ngày thực tiễn …
Ngày kết thúc tiến hành theo hợp đồng : …………… Ngày trong thực tiễn …..
Ngày kết thúc giám sát công tác làm việc tiến hành theo hợp đồng : … Ngày thực tiễn …
Quyển này gồm : … … trang, lưu lại theo số thứ tự từ 01 đến ……………
Họ tên, chữ ký của người đảm nhiệm giám sát công tác làm việc tiến hành, quản lý quyển nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành :

Nguyễn Văn A                                             Chữ ký:

…, ngày … tháng … năm …

Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai1

Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai

I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

Stt

Thời gian

giám sát công tác triển khai

Nội dung công việc giám sát công tác triển khai

Đây là phần cơ bản của nhật ký giám sát. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự giám sát công tác làm việc tiến hành, nội dung, diễn biến, tác dụng tình hình giám sát công tác làm việc tiến hành những việc làm tương ứng với từng nội dung tiến hành của nhà thầu tiến hành ; thời hạn khởi đầu và phản ánh chi tiết hàng loạt quy trình thực thi, tác dụng giám sát công tác làm việc tiến hành ; những xô lệch trong quy trình tiến hành so với phong cách thiết kế …, ký xác nhận của đại diện thay mặt đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành .


… .

II. Các nội dung khác ( nếu có )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

___________________
2G hi chú : Trên cơ sở tìm hiểu thêm mẫu biểu này, những đơn vị chức năng hoàn toàn có thể bổ trợ thêm những thông tin thiết yếu khác của nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành cho tương thích với thực tiễn tình hình giám sát công tác làm việc tiến hành dự án .

Mẫu 2.2. Báo cáo tác dụng giám sát công tác làm việc tiến hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
…, ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Kính gửi : Chủ đầu tư

1. Thông tin chung của dự án
– Tên dự án .
– Tên khuôn khổ, việc làm .
– Tên chủ đầu tư .
– Địa điểm tiến hành .
– Tên nhà thầu tiến hành .
– Tên đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế chi tiết .
– Tên đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành .
2. Nội dung giám sát
– Các điều kiện kèm theo để tiến hành .
– Sự tương thích về năng lượng của nhà thầu tiến hành so với hợp đồng .
– Sự tương thích của vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng trước khi xây lắp, lắp ráp, setup .
– Nội dung giám sát trong quy trình tiến hành .
– Nội dung giám sát khối lượng tiến hành .
– Nội dung giám sát quá trình tiến hành .
– Nội dung giám sát những đổi khác trong quy trình tiến hành ( nếu có ) .
– Các nội dung khác theo hợp đồng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) .

3. Kết luận và kiến nghị

4. Các tài liệu kèm theo
– Nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành .
– Các biên bản tương quan .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

Mẫu số 3. Biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________
…., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
DỰ ÁN: ….

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện chủ đầu tư :
– Ông ( Bà ) : …………………………………… Chức vụ : ………………………………………….
2. Đại diện đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành :
– Ông ( Bà ) : …………………………………… Chức vụ : ………………………………………….
3. Đại diện đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : …………………………………… Chức vụ : ………………………………………….
4. Đại diện nhà thầu tiến hành :
– Ông ( Bà ) : …………………………………… Chức vụ : ………………………………………….
5. Đại diện đơn vị chức năng khác có tương quan ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : …………………………………… Chức vụ : ………………………………………….

II. Thời gian, địa điểm, hạng mục triển khai:

( Ghi rõ thời hạn, khu vực, khuôn khổ tiến hành )

III. Nội dung:

( Nội dung biên bản hiện trường theo những trường hợp phải lập biên bản hiện trường quy định tại Thông tư này )

IV. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên liên quan

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Các bên trực tiếp lập biên bản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung biên bản này. Biên bản này được lập thành … ( bằng chữ ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, …. giữ … bản, …. giữ … bản, …. / .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 4. Biên bản kiểm tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________
…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM TRA <tên của=”” kiểm=”” tra=”” tượng=”” đối=””></tên>

DỰ ÁN: …..

I. Đối tượng kiểm tra
( Ghi rõ đối tượng người dùng kiểm tra : kiểm tra điều kiện kèm theo tiến hành / kiểm tra sự tương thích năng lượng của nhà thầu tiến hành / kiểm tra vật tư, thiết bị, ứng dụng, … )

II. Thành phần tham gia:

1. Đại diện chủ đầu tư :
– Ông ( Bà ) : …………………. Chức vụ : ………
2. Đại diện đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành :
– Ông ( Bà ) : ……………… Chức vụ : ………
3. Đại diện đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ……….. Chức vụ : ……..
4. Đại diện nhà thầu tiến hành :
– Ông ( Bà ) : ……………. Chức vụ : ……
5. Đại diện đơn vị chức năng khác có tương quan ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ……….. Chức vụ : …..

III. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

Bắt đầu : …, ngày … tháng …. năm …
Kết thúc : …, ngày … tháng … năm …
Tại : ……………………..

V. Nội dung:

( Nội dung biên bản theo những nội dung kiểm tra quy định tại Thông tư này ) .

V. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên:

Các bên trực tiếp tham gia lập biên bản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung biên bản này. Biên bản này được lập thành … ( bằng chữ ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … ( … ) bản, …. giữ … ( một ) bản, …. / .

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU <tên nghiệm=”” thu=”” tượng=”” đối=””>
DỰ ÁN: …..</tên>

I. Đối tượng nghiệm thu sát hoạch
( Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng nghiệm thu sát hoạch như : xây lắp, lắp ráp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, setup ứng dụng, quản lý và vận hành thử mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng thương mại, tạo lập CSDL, đào tạo và giảng dạy, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành, … )

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện chủ đầu tư :
– Ông ( Bà ) : ………………….. Chức vụ : ……………..
2. Đại diện đơn vị chức năng được giao quản lý, sử dụng ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ………………….. Chức vụ : …………..
3. Đại diện đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ………….. Chức vụ : ……………..
4. Đại diện nhà thầu tiến hành :
– Ông ( Bà ) : ……………… Chức vụ : ………….
5. Đại diện đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : …………………. Chức vụ : ……………..
6. Đại diện đơn vị chức năng khác có tương quan ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ………………. Chức vụ : ……………..

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu : …, ngày … tháng … năm …
Kết thúc : …, ngày … tháng … năm …
Tại : …………………..

IV. Đánh giá các công việc đã thực hiện:

a ) Về tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu sát hoạch .
b ) Nghiệm thu về chất lượng .
c ) Nghiệm thu về khối lượng thực thi .
d ) Nghiệm thu về quá trình triển khai .
đ ) Các nhu yếu, quan điểm khác ( nếu có ) .

V. Kết luận:

– Chấp nhận hay không gật đầu nghiệm thu sát hoạch .
– Yêu cầu thay thế sửa chữa, hoàn thành xong những khuyết điểm, sống sót ( nếu có ) .
Các bên trực tiếp nghiệm thu sát hoạch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động nghiệm thu sát hoạch này. Biên bản này được lập thành … ( bằng chữ ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, …. giữ … bản, …. giữ … bản, …. / .

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI
( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học ở Học viện Lục quân hiện nay

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ ( nếu có )
( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ( nếu có )
( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO SẢN PHẨM HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

DỰ ÁN: ….

I. Đối tượng nghiệm thu:

( Ghi rõ đối tượng người dùng nghiệm thu sát hoạch )

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện theo pháp lý của chủ đầu tư :
– Ông ( Bà ) : ………… Chức vụ : …………
2. Đại diện theo pháp lý của đơn vị chức năng được giao quản lý, sử dụng ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ……………….. Chức vụ : ……………
3. Đại diện theo pháp lý của đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ………….. Chức vụ : …………
4. Đại diện theo pháp lý của đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : …………. Chức vụ : …………
5. Đại diện theo pháp lý của nhà thầu tiến hành :
– Ông ( Bà ) : ……….. Chức vụ : ……….
6. Đại diện theo pháp lý của đơn vị chức năng khác có tương quan ( nếu có ) :
– Ông ( Bà ) : ……….. Chức vụ : ………..

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu : … ngày … tháng năm ….
Kết thúc : … ngày … tháng năm ….
Tại : …………..

IV. Đánh giá công việc đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu sát hoạch .
2. Nghiệm thu về chất lượng ( so sánh với phong cách thiết kế chi tiết, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu yếu của dự án ) .
3. Nghiệm thu về khối lượng .
4. Nghiệm thu về quá trình .
5. Các quan điểm khác ( nếu có ) .

V. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án để đưa vào sử dụng .
– Yêu cầu thay thế sửa chữa, hoàn thành xong loại sản phẩm đã thực thi và những nhu yếu khác ( nếu có ) .
Các bên trực tiếp nghiệm thu sát hoạch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc nghiệm thu sát hoạch này. Biên bản này được lập thành … ( bằng chữ ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, …. / .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU TRIỂN KHAI
( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch gồm :
– Các phụ lục kèm theo biên bản này ( nếu có ) .
– Các tài liệu làm địa thế căn cứ để nghiệm thu sát hoạch .

PHỤ LỤC II
KIỂM THỬ HOẶC VẬN HÀNH THỬ

( Kèm theo Thông tư số 24/2020 / TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
_______________

Phụ lục số 2 a
Vận hành thử mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng thương mại
Phụ lục số 2 b
Vận hành thử ứng dụng nội bộ
Phụ lục số 2 c
Kiểm thử ứng dụng nội bộ

Phụ lục số 2a

VẬN HÀNH THỬ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI

_______________

1. Quy trình quản lý và vận hành thử
Việc quản lý và vận hành thử do nhà thầu tiến hành thực thi gồm có những bước chính sau đây :
a ) Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử nhằm mục đích mục tiêu xác lập những nội dung, nhu yếu, thời hạn, vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quy trình quản lý và vận hành thử từ tiến trình lập kế hoạch quản lý và vận hành thử đến khi kết thúc quản lý và vận hành thử .
b ) Xây dựng ngữ cảnh quản lý và vận hành thử để làm cơ sở Giao hàng quy trình quản lý và vận hành thử .
c ) Thiết lập môi trường tự nhiên quản lý và vận hành thử, xác lập những điều kiện kèm theo, thiên nhiên và môi trường Giao hàng quy trình quản lý và vận hành thử địa thế căn cứ vào tính năng, tính năng kỹ thuật cần quản lý và vận hành thử .
d ) Thực hiện quản lý và vận hành thử :
– Thực hiện quản lý và vận hành thử mức đơn động. Mức đơn động thiết bị là mức cơ bản nhất và thiết bị chỉ cần được cấp điện, thiết lập ứng dụng điều khiển và tinh chỉnh ( nếu có ) .
– Thực hiện quản lý và vận hành thử mức mạng lưới hệ thống. Mức mạng lưới hệ thống chỉ được quản lý và vận hành thử sau khi quản lý và vận hành thử mức đơn động được nhìn nhận là đạt. Việc quản lý và vận hành thử mức mạng lưới hệ thống thường được triển khai sau khi thiết bị được thông số kỹ thuật, thiết lập tham số mạng lưới hệ thống, thiết lập ứng dụng thương mại và thiết bị đã liên kết, tích hợp với những thành phần hạ tầng kỹ thuật khác tương quan theo đúng phong cách thiết kế chi tiết, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử đã được chủ đầu tư đồng ý chấp thuận .
đ ) Lập báo cáo giải trình tác dụng quản lý và vận hành thử .
2. Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị triển khai : Nhà thầu tiến hành phối hợp với chủ đầu tư và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Phân tích, xác lập những việc làm để quản lý và vận hành thử .
– Phân tích, xác lập những nguồn lực kêu gọi để quản lý và vận hành thử .
– Xây dựng những biểu mẫu thiết yếu trong quy trình quản lý và vận hành thử .
– Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử .
– Kế hoạch quản lý và vận hành thử được chủ đầu tư đồng ý chấp thuận .
3. Xây dựng ngữ cảnh quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị triển khai : Nhà thầu tiến hành phối hợp với chủ đầu tư và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích những tài liệu nguồn vào có tương quan để xác lập khoanh vùng phạm vi, trường hợp, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử .
– Xây dựng, phong cách thiết kế tài liệu về những trường hợp, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử mức đơn động, mức mạng lưới hệ thống bảo vệ không thiếu những nhu yếu về công dụng, tính năng kỹ thuật của những thiết bị theo phong cách thiết kế chi tiết được phê duyệt .
– Trình chủ đầu tư đồng ý chấp thuận ngữ cảnh quản lý và vận hành thử .
4. Thiết lập thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị triển khai : Nhà thầu tiến hành phối hợp với chủ đầu tư và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Chuẩn bị môi trường tự nhiên quản lý và vận hành thử và những nhu yếu của nhà thầu tiến hành cần chủ đầu tư sẵn sàng chuẩn bị để ship hàng quản lý và vận hành thử .
– Thiết lập nguồn điện và những điều kiện kèm theo hạ tầng kỹ thuật khác tương quan ; kiểm tra những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn quản lý và vận hành, phòng chống cháy, nổ trong quy trình quản lý và vận hành thử .
5. Thực hiện quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị triển khai : Nhà thầu tiến hành phối hợp với chủ đầu tư và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Kiểm tra, theo dõi, lập và ký xác nhận báo cáo giải trình hiệu quả quản lý và vận hành thử .
– Kiểm tra, theo dõi, lập và ký xác nhận biên bản xử lý sự cố, những nội dung đổi khác hoặc những yếu tố phát sinh khác tại hiện trường trong quy trình quản lý và vận hành thử ( nếu có ) .
– Kiểm tra, theo dõi, ghi nhận những biến hóa so với phong cách thiết kế chi tiết đã được duyệt trong quy trình quản lý và vận hành thử ( nếu có ) .
– Theo dõi, giám sát của đơn vị chức năng giám sát công tác làm việc tiến hành trong quy trình nhà thầu tiến hành thực thi quản lý và vận hành thử .
– Trong trường hợp quản lý và vận hành thử, nếu thiết bị, ứng dụng thương mại xảy ra hỏng hóc, lỗi thì những bên tương quan họp thống nhất để kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch quản lý và vận hành thử hoặc ngừng quản lý và vận hành thử ( nếu thiết yếu ) .
6. Báo cáo tác dụng quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị thực thi : Nhà thầu tiến hành phối hợp với chủ đầu tư và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Tổng hợp, lập báo cáo giải trình tác dụng quản lý và vận hành thử .
– Kiểm tra những tài liệu, hồ sơ hoàn thành xong .
– Các yêu cầu, đề xuất kiến nghị với chủ đầu tư ( nếu có ) .

Phụ lục số 2b
VẬN HÀNH THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ

____________

1. Nội dung quản lý và vận hành thử ứng dụng nội bộ
a ) Vận hành thử ứng dụng nội bộ gồm có những nội dung việc làm tương tự như kiểm thử đồng ý bởi người dùng ( UAT ) được quy định tại điểm a mục 1 Phụ lục 2 c .
b ) Tùy theo khoanh vùng phạm vi của dự án, mức độ nhu yếu chất lượng hoặc những điều kiện kèm theo trong thực tiễn, chủ đầu tư hoàn toàn có thể quyết định hành động lựa chọn nội dung quản lý và vận hành thử cho tương thích .
c ) Vận hành thử ứng dụng nhằm mục đích xác lập hàng loạt những công dụng của ứng dụng được quản lý và vận hành thử có cung ứng những nhu yếu công dụng hay không về sự rất đầy đủ, tính hoàn thành xong, tính đúng chuẩn và tính thích hợp theo tài liệu đặc tả nhu yếu người sử dụng ; đặc tả công dụng của ứng dụng đã được phê duyệt .
d ) Trong quy trình quản lý và vận hành thử về tính năng, chủ đầu tư hoàn toàn có thể xem xét quyết định hành động việc quản lý và vận hành thử phong cách thiết kế giao diện và thưởng thức người dùng ( UI UX ) nếu thiết yếu .
2. Yêu cầu tài liệu Giao hàng quản lý và vận hành thử
a ) Tài liệu miêu tả nhu yếu người sử dụng .
b ) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng gồm có cả hướng dẫn người sử dụng là quản trị mạng lưới hệ thống .
c ) Tài liệu miêu tả nhu yếu kỹ thuật cần phân phối của ứng dụng hoặc tài liệu đặc tả tính năng, phi công dụng của ứng dụng .
d ) Tài liệu miêu tả nhu yếu hạ tầng kỹ thuật cần cung ứng về thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng hoặc tài liệu thông số kỹ thuật môi trường tự nhiên quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng .
đ ) Hồ sơ báo cáo giải trình hiệu quả kiểm thử nội bộ ( kiểm thử mạng lưới hệ thống ) của nhà thầu tiến hành trong quy trình kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng hoặc tác dụng kiểm thử mới nhất ( nếu có ) .
3. Quy trình quản lý và vận hành thử ứng dụng nội bộ
Quá trình quản lý và vận hành thử ứng dụng nội bộ do chủ đầu tư tổ chức triển khai thực thi gồm có những bước chính như sau :
a ) Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử nhằm mục đích mục tiêu xác lập nhu yếu, khoanh vùng phạm vi, những mốc thời hạn quan trọng và lịch trình triển khai những bước của quy trình quản lý và vận hành thử .
b ) Xây dựng trường hợp, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử, xác lập những điều kiện kèm theo quản lý và vận hành thử địa thế căn cứ vào công dụng kỹ thuật của ứng dụng cần quản lý và vận hành thử .
c ) Thực hiện quản lý và vận hành thử theo tác dụng ở bước kiến thiết xây dựng trường hợp, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử trong môi trường tự nhiên quản lý và vận hành, khai thác trong thực tiễn .
d ) Lập báo cáo giải trình tác dụng quản lý và vận hành thử .
4. Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị triển khai : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Nghiên cứu nhiệm vụ của bài toán, nhu yếu của người sử dụng .
– Nghiên cứu nhu yếu công dụng của ứng dụng .
– Phân tích, xác lập những ràng buộc, ước đạt thời hạn dành cho quản lý và vận hành thử và tổng hợp nhu yếu quản lý và vận hành thử .
– Xác định những mốc thời hạn quan trọng trong quy trình quản lý và vận hành thử .
– Xác định những điều kiện kèm theo dừng quản lý và vận hành thử .
– Lập kế hoạch quản lý và vận hành thử .
– Chấp thuận Kế hoạch quản lý và vận hành thử .
5. Xây dựng trường hợp, ngữ cảnh quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính
– Phân tích những tài liệu nguồn vào để nắm vững nhu yếu, khoanh vùng phạm vi quản lý và vận hành thử, xác lập những tính năng cần quản lý và vận hành thử .
– Xây dựng những trường hợp quản lý và vận hành thử : số ký hiệu của trường hợp, đặt tên trường hợp và xác lập điều kiện kèm theo, tài liệu nguồn vào, những bước triển khai, hiệu quả mong đợi, hiệu quả trong thực tiễn dựa vào nhu yếu nguồn vào .
– Xây dựng những ngữ cảnh quản lý và vận hành thử tương ứng với những trường hợp quản lý và vận hành thử, bảo vệ phân phối được việc nhìn nhận không thiếu những nhu yếu công dụng của ứng dụng .
6. Thực hiện quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Thực thi hàng loạt những ngữ cảnh quản lý và vận hành thử .
– Quan sát, ghi nhận hiệu quả trong thực tiễn, ghi nhận những sự cố, lỗi ứng dụng xảy ra trong quy trình quản lý và vận hành thử .
– So sánh tác dụng trong thực tiễn và tác dụng mong đợi .
7. Lập báo cáo giải trình hiệu quả quản lý và vận hành thử
a ) Đơn vị thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính
– Chủ đầu tư lập báo cáo giải trình tác dụng quản lý và vận hành thử .
– Công bố tác dụng quản lý và vận hành thử và công bố kết thúc quản lý và vận hành thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định hành động :
+ Yêu cầu nhà thầu tiến hành đảm nhiệm hiệu quả, chỉnh sửa, bổ trợ và hoàn thành xong ứng dụng trong trường hợp phần mềm có lỗi .
+ Thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch với những bên tương quan .
+ Tuyên bố kết thúc quản lý và vận hành thử .
– Nhà thầu tiến hành và những bên tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm và tiến hành những việc làm theo hiệu quả quản lý và vận hành thử được công bố .

Phụ lục số 2c
KIỂM THỬ
PHẦN MỀM NỘI BỘ

____________

1. Nội dung kiểm thử ứng dụng nội bộ
a ) Kiểm thử đồng ý bởi người dùng ( UAT ) : Là loại kiểm thử công dụng được triển khai bởi một tổ chức triển khai, cá thể đại diện thay mặt người sử dụng của chủ đầu tư / đơn vị chức năng thụ hưởng để xác nhận tính năng ứng dụng cung ứng nhu yếu tại phong cách thiết kế được phê duyệt .
b ) Kiểm thử gật đầu hoạt động giải trí ( OAT ) : Là loại kiểm thử phi công dụng triển khai bởi một tổ chức triển khai, cá thể đại diện thay mặt người sử dụng của chủ đầu tư / đơn vị chức năng thụ hưởng để kiểm tra, nhìn nhận nhằm mục đích bảo vệ sự sẵn sàng chuẩn bị hoạt động giải trí của ứng dụng. Kiểm thử gật đầu hoạt động giải trí gồm có những loại :
– Kiểm thử hiệu năng .
– Kiểm thử bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin .
– Kiểm tra về tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) .
– Kiểm thử một số yếu tố phi công dụng khác như : năng lực liên kết, san sẻ tài liệu với những mạng lưới hệ thống khác, năng lực hoạt động giải trí trên nhiều nền tảng khác nhau, … ( nếu thiết yếu ) .
Tùy theo khoanh vùng phạm vi của dự án, mức độ nhu yếu chất lượng hoặc những điều kiện kèm theo thực tiễn, chủ đầu tư hoàn toàn có thể quyết định hành động lựa chọn những loại kiểm thử tương thích. Kết quả kiểm thử hiệu năng và kiểm thử bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin tại tiến trình kiểm thử mạng lưới hệ thống trong quy trình tăng trưởng ứng dụng của nhà thầu tiến hành hoàn toàn có thể được đồng ý sử dụng ở quy trình tiến độ kiểm thử đồng ý nếu môi trường tự nhiên thực thi kiểm thử mạng lưới hệ thống và môi trường tự nhiên kiểm thử đồng ý là tương tự .
c ) Kiểm thử tính năng
– Kiểm thử công dụng là nội dung thuộc kiểm thử gật đầu bởi người dùng ( UAT ). Kiểm thử công dụng nhằm mục đích xác lập hàng loạt những công dụng của ứng dụng được kiểm thử có phân phối những nhu yếu tính năng hay không, gồm có : sự không thiếu, tính hoàn thành xong, tính đúng mực và tính thích hợp theo tài liệu đặc tả nhu yếu người sử dụng ; đặc tả tính năng, phi công dụng của ứng dụng đã được phê duyệt .
– Nội dung kiểm thử công dụng nhu yếu nhân sự thực thi phải có hiểu biết về ứng dụng, chủ đầu tư hoàn toàn có thể tự triển khai hoặc thuê tổ chức triển khai, cá thể kiểm thử độc lập dựa trên nhu yếu về năng lực sử dụng, quản lý và vận hành, thao tác và khai thác những ứng dụng tương tự như .
– Trong quy trình kiểm thử công dụng, chủ đầu tư hoàn toàn có thể xem xét quyết định hành động việc kiểm thử phong cách thiết kế giao diện và thưởng thức người dùng ( UI UX ) nếu thiết yếu .
d ) Kiểm thử hiệu năng
– Kiểm thử hiệu năng là nội dung thuộc kiểm thử gật đầu hoạt động giải trí ( OAT ). Kiểm thử hiệu năng nhằm mục đích xác lập ứng dụng được kiểm thử có hoạt động giải trí phân phối nhu yếu về hiệu năng theo phong cách thiết kế trong môi trường tự nhiên kiểm thử hay không. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng gồm có : kiểm thử cơ sở ( baseline ), kiểm thử chuẩn ( benchmark ), kiểm thử tải ( load ), kiểm thử áp lực đè nén ( stress ), kiểm thử sức chịu đựng ( endurance ), kiểm thử khối lượng ( volume ), …
– Tùy theo mức độ nhu yếu chất lượng, điều kiện kèm theo trong thực tiễn và quy mô, nội dung đầu tư, những quy định hiện hành, chủ đầu tư xem xét, quyết định hành động lựa chọn kỹ thuật kiểm thử hiệu năng tương thích để triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với quyết định hành động của mình .
đ ) Kiểm thử bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin
– Kiểm thử bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin là nội dung thuộc kiểm thử gật đầu hoạt động giải trí ( OAT ). Kiểm thử bảo mật thông tin nhằm mục đích nhìn nhận năng lực tự bảo vệ của ứng dụng cùng với những tài liệu trước những đối tượng người tiêu dùng không được phép. Các đối tượng người tiêu dùng không được phép là : con người hoặc những mạng lưới hệ thống bên ngoài không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền tiếp cận để sử dụng, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa những tài liệu đó. Các nhu yếu bảo mật thông tin được biểu lộ tại tài liệu đặc tả nhu yếu người sử dụng ; đặc tả tính năng, phi công dụng của ứng dụng đã được phê duyệt .
– Tùy theo mức độ nhu yếu chất lượng, điều kiện kèm theo trong thực tiễn và những quy định hiện hành, chủ đầu tư xem xét, quyết định hành động vận dụng một phần hoặc hàng loạt những kỹ thuật kiểm thử, nhìn nhận tính bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin sau đây và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với quyết định hành động của mình :
+ Kiểm tra nhìn nhận theo những quy định về bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống thông tin theo Lever .
+ Kiểm tra nhìn nhận theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 11930 : 2017 : Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật bảo đảm an toàn – Yêu cầu cơ bản về bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống thông tin theo Lever .
+ Sử dụng những công cụ kiểm thử tự động hóa rà quét hàng loạt hoặc một số vùng của ứng dụng được kiểm thử để tìm ra những tín hiệu đơn cử, hoàn toàn có thể là những lỗ hổng về tính năng, hiệu năng để xâm nhập. Đánh giá năng lực xảy ra những lỗi về bảo đảm an toàn thông tin thông dụng trong điều kiện kèm theo quản lý và vận hành, khai thác trong thực tiễn .
e ) Kiểm tra về tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống
Kiểm tra về tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống là nội dung thuộc kiểm thử đồng ý hoạt động giải trí ( OAT ). Việc kiểm tra tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống là quy trình thanh tra rà soát, kiểm tra những tài liệu về tính vừa đủ và đúng chuẩn giữa tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống và những tài liệu nhu yếu kỹ thuật cũng như thực tiễn hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống .
Tài liệu quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống gồm có :
– Tài liệu mạng lưới hệ thống : Ghi nhận thông tin chi tiết về những đặc tả phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống, phương pháp thao tác bên trong của mạng lưới hệ thống và những công dụng của nó ( gồm có cả về tiến trình quản lý và vận hành và khắc phục sự cố ) .
– Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( gồm có hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn thiết lập và hướng dẫn quản trị mạng lưới hệ thống ) : Ghi nhận những thông tin được viết hay hiển thị trực quan về phương pháp mạng lưới hệ thống thao tác cũng như cách sử dụng mạng lưới hệ thống đó .
2. Yêu cầu tài liệu Giao hàng kiểm thử gật đầu
a ) Tài liệu diễn đạt nhu yếu người sử dụng .
b ) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng gồm có cả hướng dẫn người sử dụng là quản trị mạng lưới hệ thống .
c ) Tài liệu diễn đạt chi tiết nhu yếu kỹ thuật cần phân phối của ứng dụng hoặc tài liệu đặc tả tính năng, phi công dụng của ứng dụng .
d ) Tài liệu diễn đạt chi tiết nhu yếu hạ tầng kỹ thuật cần cung ứng về thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng hoặc tài liệu thông số kỹ thuật thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng .
đ ) Hồ sơ báo cáo giải trình tác dụng kiểm thử nội bộ ( kiểm thử mạng lưới hệ thống ) của nhà thầu tiến hành trong quy trình thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng hoặc tác dụng kiểm thử mới nhất ( nếu có ) .
3. Quy trình kiểm thử ứng dụng nội bộ
Quá trình kiểm thử ứng dụng nội bộ gồm có những bước chính như sau :
a ) Lập kế hoạch Kiểm thử, xác lập nhu yếu, khoanh vùng phạm vi, kế hoạch, những mốc thời hạn quan trọng và lịch trình thực thi những bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử .
b ) Xây dựng trường hợp, ngữ cảnh kiểm thử, xác lập những điều kiện kèm theo kiểm thử địa thế căn cứ vào công dụng, tính năng kỹ thuật của ứng dụng cần kiểm thử .
c ) Thiết lập và duy trì môi trường tự nhiên kiểm thử tương tự thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác thực tiễn, gồm có những công cụ tương hỗ kiểm thử ( nếu có ) để triển khai kiểm thử và thông tin trạng thái chuẩn bị sẵn sàng môi trường tự nhiên kiểm thử cho những bên tương quan. Môi trường kiểm thử hoàn toàn có thể được thiết lập trong chính thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm ( gọi tắt là Testlab ) nếu thiên nhiên và môi trường Testlab và thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác là tương tự .
d ) Thực hiện kiểm thử theo hiệu quả ở bước phong cách thiết kế trường hợp, ngữ cảnh kiểm thử trong thiên nhiên và môi trường kiểm thử đã sẵn sàng chuẩn bị .
đ ) Lập báo cáo giải trình hiệu quả kiểm thử .
4. Lập kế hoạch kiểm thử
a ) Đơn vị triển khai :
– Trường hợp tự triển khai : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
– Trường hợp thuê đơn vị chức năng kiểm thử độc lập : Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Nghiên cứu nhiệm vụ của bài toán, nhu yếu của người sử dụng .
– Nghiên cứu nhu yếu tính năng và phi công dụng của ứng dụng .
– Phân tích, xác lập những ràng buộc, ước đạt thời hạn và tổng hợp nhu yếu kiểm thử .
– Xác định những mốc thời hạn quan trọng trong quy trình kiểm thử .
– Xác định những điều kiện kèm theo dùng kiểm thử .
– Lập kế hoạch kiểm thử .
– Chấp thuận kế hoạch kiểm thử .
5. Xây dựng trường hợp, ngữ cảnh kiểm thử
a ) Đơn vị thực thi :
– Trường hợp tự triển khai : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
– Trường hợp thuê đơn vị chức năng kiểm thử độc lập : Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính
– Phân tích những tài liệu nguồn vào để nắm vững nhu yếu, khoanh vùng phạm vi kiểm thử, xác lập những tính năng cần kiểm thử và những kỹ thuật kiểm thử .
– Xây dựng những trường hợp kiểm thử : số ký hiệu của trường hợp, đặt tên trường hợp và xác lập điều kiện kèm theo, tài liệu nguồn vào, những bước triển khai, tác dụng mong đợi, hiệu quả thực tiễn dựa vào nhu yếu nguồn vào .
– Xây dựng những ngữ cảnh kiểm thử tương ứng với những trường hợp kiểm thử bảo vệ cung ứng được việc nhìn nhận khá đầy đủ những nhu yếu công dụng và phi tính năng .
– Trong một số trường hợp, nếu có nhu yếu nhìn nhận sự tương thích của ứng dụng so với những quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành thì bổ trợ những hoạt động giải trí sau :
+ Chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành thống nhất cung ứng nhu yếu nguồn vào là những văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành có tương quan cho tổ chức triển khai, cá thể triển khai kiểm thử .
+ Tổ chức, cá thể thực thi kiểm thử có nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ hoạt động giải trí kiểm tra, nhìn nhận ( còn được gọi là kiểm thử tĩnh ) lại những tài liệu đặc tả nhu yếu người sử dụng, đặc tả công dụng, phi công dụng của ứng dụng so với những quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành mà chủ đầu tư cung ứng .
6. Thiết lập và duy trì môi trường tự nhiên kiểm thử
a ) Đơn vị triển khai :
– Trường hợp tự thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
– Trường hợp thuê đơn vị chức năng kiểm thử độc lập : Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính
– Nghiên cứu thông số kỹ thuật thiên nhiên và môi trường quản lý và vận hành, khai thác ứng dụng, tổ chức triển khai thiết lập môi trường tự nhiên kiểm thử tương ứng, tương thích với nhu yếu kiểm thử trong trường hợp sử dụng Testlab .
– Cài đặt, thông số kỹ thuật ứng dụng cần kiểm thử .
– Chuẩn bị tài liệu kiểm thử .
– Thiết lập công cụ tương hỗ kiểm thử .
– Kiểm tra, duy trì môi trường tự nhiên kiểm thử .
7. Thực hiện kiểm thử
a ) Đơn vị triển khai :
– Trường hợp tự thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
– Trường hợp thuê đơn vị chức năng kiểm thử độc lập : Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính :
– Thực thi hàng loạt những ngữ cảnh kiểm thử .
– Quan sát, ghi nhận hiệu quả trong thực tiễn, ghi nhận những sự cố, lỗi ứng dụng xảy ra trong quy trình kiểm thử .
– So sánh tác dụng trong thực tiễn và tác dụng mong đợi .
8. Lập báo cáo giải trình tác dụng kiểm thử
a ) Đơn vị triển khai :
– Trường hợp tự thực thi : Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
– Trường hợp thuê đơn vị chức năng kiểm thử độc lập : Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu tiến hành và những bên có tương quan .
b ) Các hoạt động giải trí chính
– Đơn vị triển khai kiểm thử lập báo cáo giải trình tác dụng kiểm thử .
– Công bố hiệu quả kiểm thử và công bố kết thúc kiểm thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định hành động :
+ Yêu cầu nhà thầu tiến hành tiếp đón hiệu quả, chỉnh sửa, bổ trợ và hoàn thành xong ứng dụng trong trường hợp phần mềm có lỗi .
+ Thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch với những bên tương quan .
+ Tuyên bố kết thúc kiểm thử .
– Nhà thầu tiến hành và những bên tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón và tiến hành những việc làm theo hiệu quả kiểm thử được công bố .

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG TÀI LIỆU QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN VÀ BẢO TRÌ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
( Kèm theo Thông tư số 24/2020 / TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
____________________

Phụ lục số 3 a
Nội dung tài liệu quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm của dự án
Phụ lục số 3 b
Nội dung tài liệu bảo dưỡng mẫu sản phẩm của dự án

Phụ lục số 3a

NỘI DUNG TÀI LIỆU QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
_________________

Các nội dung hướng dẫn dưới đây mang tính khuyến nghị, là những nội dung hầu hết của hoạt động giải trí quản trị, quản lý và vận hành loại sản phẩm của dự án. Trong quy trình lập hồ sơ, tài liệu, địa thế căn cứ khoanh vùng phạm vi, quy mô, đặc thù của loại sản phẩm dự án, nhà thầu tiến hành xem xét, lựa chọn vận dụng một số hoặc hàng loạt những nội dung và bổ trợ, update những nội dung khác cho tương thích ( nếu thiết yếu ) .
I. CÁC YÊU CẦU CẦN BẢO ĐẢM ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH
1. Các nhu yếu về nhân lực quản trị, quản lý và vận hành .
2. Các nhu yếu về nguồn lực ( điện, đường truyền, … ) để quản trị, quản lý và vận hành .
3. Các nhu yếu về nội dung việc làm quản trị, quản lý và vận hành .
4. Các nhu yếu khác .

II. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH

1. Quản trị ứng dụng đang hoạt động giải trí
– Thực hiện tiến trình quản lý và vận hành hoặc quản trị ứng dụng .
– Kiểm tra hiệu quả quản lý và vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký ( log ) hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống ứng dụng .
– Xác định nguyên do lỗi hoặc có năng lực gây ra lỗi ứng dụng .
– Đề xuất giải quyết và xử lý hoặc giám sát tác dụng giải quyết và xử lý những sự cố phát sinh trong quy trình quản lý và vận hành ứng dụng .
– Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động giải trí cho ứng dụng, tính năng hoặc một nhóm công dụng của ứng dụng .
– Kiểm tra, xác lập nhu yếu tương hỗ để xác lập lỗi ứng dụng hoặc nhu yếu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng .
– Kiểm tra tác dụng giải quyết và xử lý lỗi .
– Thực hiện khắc phục rơi lệch tài liệu khi có công cụ và giải pháp giải quyết và xử lý .
– Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất tài liệu theo nhu yếu .
– Diễn tập ứng cứu thông tin định kỳ ( nếu có ) .
– Các việc làm thiết yếu khác .
2. Quản trị hoạt động giải trí người sử dụng ứng dụng
– Phối hợp kiến thiết xây dựng, triển khai xong quy định, quy định về phân quyền, giám sát sử dụng ứng dụng .
– Thực hiện tạo hoặc update thông tin, khóa thông tin tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định .
– Giám sát và lập báo cáo giải trình về việc tuân thủ quy định, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định .
– Giám sát và lập báo cáo giải trình giám sát hoạt động giải trí của người dùng trên mạng lưới hệ thống .
– Các việc làm thiết yếu khác .
3. Kiểm soát, đối soát tài liệu
– Thực hiện trấn áp, đối soát tài liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn .
– Các việc làm thiết yếu khác .
4. Tiếp nhận, kiểm tra và tương hỗ những nhu yếu không tương quan đến update tài liệu
– Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trọ những nhu yếu hướng dẫn sử dụng tính năng trên ứng dụng hoặc kiểm tra tài liệu .
– Tiếp nhận, kiểm tra và tương hỗ những nhu yếu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên tính năng ứng dụng .
– Tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích, kiểm tra và tương hỗ nhu yếu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi mạng lưới hệ thống / cơ sở tài liệu / đường truyền .
– Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được mạng lưới hệ thống / cơ sở tài liệu / đường truyền .
– Các việc làm thiết yếu khác .
5. Tiếp nhận, kiểm tra và tương hỗ những nhu yếu tương quan đến giải quyết và xử lý tài liệu
– Tiếp nhận, kiểm tra tài liệu của một người dùng theo nhu yếu .
– Cập nhật tài liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo nhu yếu .
– Tổng hợp tác dụng thanh tra rà soát tài liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách giải quyết và xử lý .
– Các việc làm thiết yếu khác .
6. Lập báo cáo giải trình, tài liệu hoặc quy trình tiến độ hướng dẫn thường gặp
– Lập báo cáo giải trình tương quan đến công tác làm việc tương hỗ .
– Xây dựng tài liệu hướng dẫn giải quyết và xử lý những trường hợp thường gặp trong quy trình tương hỗ .
– Các việc làm thiết yếu khác .
7. Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có
– Tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích và kiến thiết xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác tài liệu tương quan .
– Các việc làm thiết yếu khác .
8. Vận hành hạ tầng kỹ thuật
– Tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích, phân loại triển khai tương hỗ giải quyết và xử lý khắc phục sự cố .
– Tiếp nhận, yêu cầu giải pháp và update tài liệu theo nhu yếu .
– Kiểm tra mạng lưới hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và những phát sinh theo nhu yếu nhằm mục đích kiểm tra thực trạng hoạt động giải trí của hạ tầng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin, triển khai nghiên cứu và phân tích và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .
– Thực hiện xử lý sự cố bảo mật thông tin những mạng lưới hệ thống hạ tầng và ứng dụng ( những trang tin, dịch vụ web ( webservice ) … và những ứng dụng thanh toán giao dịch trực tuyến ) .
– Hỗ trợ ứng cứu những sự cố ngừng hoạt động giải trí mạng lưới hệ thống, Phục hồi mạng lưới hệ thống thông tin, tiến công có chủ đích …
– Số hóa những tài liệu tương quan đến những nhu yếu tương hỗ .
– Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác làm việc triển khai tương hỗ khắc phục giải quyết và xử lý sự cố .
– Các việc làm thiết yếu khác .

Phụ lục số 3b

NỘI DUNG TÀI LIỆU BẢO TRÌ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
__________________

Các nội dung hướng dẫn dưới đây mang tính khuyến nghị, là những nội dung hầu hết của hoạt động giải trí bảo dưỡng loại sản phẩm của dự án. Trong quy trình lập hồ sơ tài liệu, địa thế căn cứ khoanh vùng phạm vi, quy mô, đặc thù của mẫu sản phẩm dự án, nhà thầu tiến hành xem xét, lựa chọn vận dụng một số hoặc hàng loạt những nội dung và bổ trợ, update những nội dung khác cho tương thích ( nếu thiết yếu ) .
I. CÁC YÊU CẦU CẦN BẢO ĐẢM ĐỂ THỰC HIỆN BẢO TRÌ
– Các nhu yếu về nhân lực bảo dưỡng .
– Các nhu yếu về nội dung việc làm bảo dưỡng .
– Các nhu yếu khác .

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO TRÌ

1. Nội dung việc làm chung
– Kiểm tra tiếp tục, định kỳ và đột xuất .
– Bảo trì theo kế hoạch bảo dưỡng hàng năm .
– Tối ưu hóa, thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống thông tin để bảo vệ hiệu năng mạng lưới hệ thống, sửa chữa thay thế mạng lưới hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo nhu yếu .
2. Nội dung chính việc làm bảo dưỡng phần cứng
– Vệ sinh những thiết bị .
– Kiểm tra những liên kết của những thiết bị ngoại vi, liên kết nguồn, liên kết mạng, liên kết mạng lưới hệ thống của những thiết bị .
– Kiểm tra môi trường tự nhiên hoạt động giải trí, nhiệt độ, nhiệt độ, mạng lưới hệ thống làm mát .
– Lấy bản ghi nhật ký mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí ( log tài liệu ), kiểm tra những đèn cảnh báo nhắc nhở .
– Chạy những chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, sever về trạng thái hoạt động giải trí của thiết bị .
– Kiểm tra hạng mục những ứng dụng được phép chạy trên máy tính, sever và vô hiệu những ứng dụng không được phép trên máy tính, sever .
– Kiểm tra hàng loạt mạng lưới hệ thống trong khoanh vùng phạm vi bảo dưỡng và ghi nhận thực trạng Giao hàng cho những kỳ bảo dưỡng tiếp theo .
– Kiểm tra và update phiên bản mới, bản vá lỗi, lỗ hổng bảo mật thông tin ( nếu hoàn toàn có thể ) .
– Thay thế hoặc sửa chữa thay thế những thiết bị hỏng hóc phát sinh trong tiến trình bảo dưỡng, không còn Bảo hành ( nếu có ) .
– Các việc làm thiết yếu khác .
3. Nội dung chính việc làm bảo dưỡng, duy trì, update bản quyền ứng dụng
– Đối với ứng dụng thương mại : Nội dung những việc làm bảo dưỡng, duy trì, update bản quyền ứng dụng theo quy định của nhà sản xuất hoặc theo nhu yếu của cơ quan, đơn vị chức năng được giao quản lý, sử dụng mạng lưới hệ thống thông tin .
– Đối với ứng dụng nội bộ :
+ Kiểm tra, theo dõi thực trạng hoạt động giải trí của ứng dụng nội bộ .
+ Sao lưu cơ sở tài liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, tăng cấp ứng dụng .
+ Sửa lỗi ứng dụng trong khoanh vùng phạm vi những công dụng đã có của ứng dụng ; tương hỗ update những bản tăng cấp, vá lỗi .
+ Kiểm tra tính toàn vẹn những cơ sở tài liệu sau khi sao lưu .
+ Kiểm tra hiệu suất và năng lực chịu tải của ứng dụng .
+ Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở tài liệu của ứng dụng .
+ Hỗ trợ trong việc setup ứng dụng .
+ Kiểm tra sửa chữa thay thế những lỗi cơ sở tài liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ .
+ Kiểm tra và update những bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin so với hệ quản lý và điều hành, hệ quản trị cơ sở tài liệu, sever web ( webserver ), … và những thành phần cấu thành nên mạng lưới hệ thống ứng dụng .
+ Các việc làm thiết yếu khác .

PHỤ LỤC IV

HỒ SƠ HOÀN THÀNH PHỤC VỤ LƯU TRỮ
( Kèm theo Thông tư số 24/2020 / TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
_____________

STT

TÊN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

I

HỒ SƠ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1
Chủ trương đầu tư ( Hồ sơ trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư, … )
2
Quyết định phê duyệt hiệu quả lựa chọn những nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án. Các hồ sơ lựa chọn nhà thầu tương ứng
3
Các hợp đồng ; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với những nhà thầu trúng thầu
4
Quyết định phê duyệt trách nhiệm khảo sát, báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát, biên bản nghiệm thu sát hoạch tác dụng khảo sát
5
Hồ sơ trách nhiệm phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế chi tiết, quan điểm tham gia của những cơ quan có tương quan trong việc lập phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế chi tiết
6
Các văn bản thẩm định và đánh giá của những cơ quan có tương quan trong việc đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế chi tiết, báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật
7
Quyết định đầu tư dự án và báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ; những quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh dự án ( nếu có )
8
Các hồ sơ, tài liệu khác có tương quan trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng đầu tư

II

HỒ SƠ THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN

1
Nhiệm vụ khảo sát bổ trợ ( nếu có ), báo cáo giải trình tác dụng khảo sát bổ trợ ( nếu có ), biên bản nghiệm thu sát hoạch tác dụng khảo sát bổ trợ ( nếu có )
2
Văn bản thỏa thuận hợp tác, được cho phép sử dụng tần số, tài nguyên số vương quốc ( nếu có )
3
Hồ sơ lập phong cách thiết kế chi tiết, dự trù
4
Báo cáo thẩm tra phong cách thiết kế chi tiết, dự trù ( nếu có )
5
Văn bản thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế chi tiết, dự trù
6
Quyết định phê duyệt phong cách thiết kế chi tiết và dự trù
7
Các văn bản tương quan đến kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết, kiểm soát và điều chỉnh dự trù, ( văn bản đề xuất kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết, kiểm soát và điều chỉnh dự trù ; nội dung kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết, nội dung dự trù kiểm soát và điều chỉnh được chủ đầu tư phê duyệt, … )
8
Quyết định phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế chi tiết, kiểm soát và điều chỉnh dự trù ( nếu có )
9
Hồ sơ đấu thầu, quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn những nhà thầu tư vấn lập phong cách thiết kế chi tiết và dự trù
10
Các hợp đồng ; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với những nhà thầu trúng thầu
11
Biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hồ sơ phong cách thiết kế chi tiết
12
Các tài liệu khác có tương quan trong quy trình khảo sát bổ trợ ( nếu có ), phong cách thiết kế chi tiết dự án

III

HỒ SƠ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI – GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI – NGHIỆM THU

1
Các đổi khác phong cách thiết kế trong quy trình tiến hành và những văn bản thẩm định và đánh giá, phê duyệt của cấp có thẩm quyền
2
Hồ sơ đấu thầu, quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn những nhà thầu phân phối vật tư, thiết bị, nhà thầu tiến hành, giám sát công tác làm việc tiến hành ( nếu có ), …
3
Các hợp đồng ; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với những nhà thầu trúng thầu
4
Giấy ghi nhận chất lượng của đơn vị sản xuất, ghi nhận hợp quy, hiệu quả kiểm định thiết bị của những tổ chức triển khai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận so với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin xây lắp, lắp ráp trong dự án, …
5
Kết quả kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử và những yêu cầu trong quy trình kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử
6
Nhật ký công tác làm việc tiến hành và nhật ký giám sát công tác làm việc tiến hành
7
Các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu sát hoạch kỹ thuật, biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm hoàn thành xong của dự án và những thành phần tài liệu tương quan
8
Các bản vẽ chi tiết ( nếu có )
9
Quy trình bảo dưỡng loại sản phẩm của dự án ( nếu có )
10
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ gồm :
a ) Các tài liệu của từng tiến trình trong quy trình tăng trưởng hoặc tăng cấp, chỉnh sửa ứng dụng theo nội dung hợp đồng đã ký kết .

b) Bộ chương trình cài đặt phần mềm.

Xem thêm: Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học ở Học viện Lục quân hiện nay

c ) Mã nguồn của chương trình ( nếu có ) .
d ) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu ship hàng giảng dạy người sử dụng, quản trị, quản lý và vận hành ; tài liệu quy trình tiến độ bảo dưỡng ( nếu có ) ; hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn ( nếu có ) .
đ ) Tài liệu kỹ thuật Giao hàng liên kết theo quy định ( so với dự án có liên kết, san sẻ tài liệu giữa những bộ, cơ quan TW, địa phương ) .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments