Tạm ứng hợp đồng xây dựng như thế nào? (P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình diễn về khái niệm, nguyên tắc tạm ứng vốn và thời hạn được thực thi tạm ứng hợp đồng xây dựng, thì trong phần này chúng tôi sẽ trình diễn về những yếu tố sau :

Xem thêm: Tạm ứng hợp đồng xây dựng như thế nào? (P1)

4. Bảo lãnh tạm ứng

4.1. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Theo từ điển Tiếng Việt, bảo lãnh là việc bảo vệ cho ( một cá thể hoặc tổ chức triển khai ) làm một việc hoặc hưởng một quyền hạn có gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nếu ( cá thể hoặc tổ chức triển khai ấy ) sau này không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

Khoản 4, Điều 18, Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng như sau:

a. Bảo lãnh hợp đồng so với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng
Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu triển khai việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương tự khoản tiền tạm ứng hợp đồng .
b. Các trường hợp không nhu yếu bảo lãnh
Điểm a, Khoản 4, Điều 18, Nghị định 37/2015 / NĐ-CP quy định không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng so với những hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự triển khai gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư triển khai theo những chương trình tiềm năng .
c. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng trong trường hợp bên nhận thầu là liên danh những nhà thầu
Liên danh những nhà thầu là việc những nhà thầu link lại với nhau trên danh nghĩa ( hoàn toàn có thể dưới cùng một tên ) để cùng tham gia đấu thầu hoặc triển khai một khu công trình xây dựng, một dự án Bất Động Sản nào đó .
Trường hợp bên nhận thầu là liên danh những nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương tự khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu .
d. Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được lê dài cho đến khi bên giao thầu đã tịch thu hết số tiền tạm ứng .
Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã tịch thu qua mỗi lần giao dịch thanh toán giữa những bên .

4.2. Bảo lãnh tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Cụ thể Điểm 4, Khoản 2, Công văn 10254 / BTC-ĐT quy định cụ thể về việc bảo lãnh tạm ứng vốn so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước như sau :
a. Bảo lãnh so với hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 1 tỷ đồng

Đối với các loại hợp đồng lớn hơn 1 tỷ đồng thì việc bảo lãnh được thực hiện như sau: 

– Trước khi Kho bạc nhà nước triển khai việc tạm ứng hợp đồng cho chủ góp vốn đầu tư để tạm ứng vốn cho nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chủ góp vốn đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước bảo lãnh tạm ứng hợp đồng của nhà thầu hoặc nhà cung ứng với giá trị tương tự khoản tiền tạm ứng .
– Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã tịch thu qua mỗi lần giao dịch thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Chủ góp vốn đầu tư bảo vệ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giá trị của bảo lãnh tạm ứng tương ứng với số dư tiền tạm ứng còn lại .
b. Các trường hợp không nhu yếu bảo lãnh tạm ứng
Đối với những trường hợp sau đây không nhu yếu bảo lãnh tạm ứng :
– Các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng. Trường hợp này, để bảo vệ sử dụng vốn tạm ứng bảo đảm an toàn và có hiệu suất cao, chủ góp vốn đầu tư tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử được quyền nhu yếu nhà thầu bảo lãnh tạm ứng vốn theo nội dung nêu tại điểm a mục này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nhu yếu bảo lãnh tạm ứng của mình .
– Các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự triển khai gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư thực thi theo những chương trình tiềm năng ;
– Các việc làm triển khai không trải qua hợp đồng và công tác làm việc bồi thường, tương hỗ và tái định cư ( trừ trường hợp công tác làm việc bồi thường, tương hỗ và tái định cư phải xây dựng những khu công trình ) .
c. Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh tạm ứng
Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được lê dài cho đến khi chủ góp vốn đầu tư đã tịch thu hết số tiền tạm ứng .
d. Hồ sơ tạm ứng vốn so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước
Mục 2, Khoản 2, Công văn 10254 / BTC-ĐT quy định để được tạm ứng vốn, chủ góp vốn đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước hồ sơ tạm ứng vốn gồm có những tài liệu sau : Giấy ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tư ; Chứng từ chuyển tiền phát hành theo quy định mạng lưới hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính và bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu ( chủ góp vốn đầu tư gửi Kho bạc nhà nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ góp vốn đầu tư ) so với những trường hợp phải bảo lãnh tạm ứng .

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments