Quy hoạch xây dựng là gì?

Hiểu rõ được tầm quan trọng đó của quy hoạch xây dựng hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những hiểu biết cơ bản nhất của quy hoạch xây dựng: quy hoạch xây dựng là gì? Các loại quy hoạch xây dựng? Trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng do cơ quan nào đảm nhận,…

Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức triển khai khoảng trống của đô thị, nông thôn và khu tính năng, tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập thiên nhiên và môi trường thích hợp cho người dân sống tại những vùng chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tích hợp hài hòa giữ quyền lợi vương quốc với quyền lợi hội đồng, phân phối tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu theo khoản 30 Điều 3 Luật Xây dựng năm năm trước .
Quy hoạch xây dựng được bộc lộ trải qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm hồ sơ, bản vẽ, quy mô và thuyết minh .

Các loại quy hoạch xây dựng?

Cùng với việc làm rõ “ Quy hoạch xây dựng là gì?”, chúng tôi xin sẽ gửi tới Quý độc giả thông tin về các loại quy hoạch xây dựng theo pháp luật hiện hành.

Bạn đang đọc: Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng được chia làm bốn loại sau đây : quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu công dụng ; quy hoạch đô thị ; quy hoạch nông thôn .

Về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây khu chức năng:

– Khái niệm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây khu chức năng

Theo lao lý của Khoản 31, 32 Điều 3 – Luật xây dựng năm năm trước :
“ 31. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện là việc tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn, khu công dụng và mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của liên huyện, một huyện trong tỉnh tương thích với nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ .
32. Quy hoạch xây dựng khu tính năng là việc tổ chức triển khai khoảng trống kiến trúc cảnh sắc, mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khoanh vùng phạm vi một khu công dụng lao lý tại Khoản 25 Điều này. Quy hoạch xây dựng khu công dụng gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng. ”
Theo lao lý tại Khoản 1 – Điều 13 – Luật xây dựng năm năm trước :
“ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu tính năng là quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành. ”
Như vậy những pháp luật của quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu tính năng đa phần do Luật xây dựng năm năm trước kiểm soát và điều chỉnh .

– Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng:

Trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng được pháp luật như sau ( điểm a, b, c Khoản 3 – Điều 22 – Luật xây dựng năm năm trước ) :
+ Bộ xây dựng chủ trì phối hợp với những bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chứ có tương quan tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch xây dựng so với vùng liên tỉnh, vùng tính năng đặc trưng có ý nghĩa vương quốc, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hiên chạy dọc kinh tế tài chính liên tỉnh .
+ Bộ quản trị khu công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh .
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch xây dựng những vùng khác thuộc đơn vị chức năng hành chính do mình quản trị .
Trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng khu công dụng đặc trưng được pháp luật tại điểm a, b, c Khoản 2 – Điều 24 – Luật xây dựng năm năm trước đơn cử như sau :
+ Bộ Xây dựng tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công dụng đặc trưng cấp vương quốc .
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công dụng đặc trưng, trừ quy hoạch lao lý tại điểm a khoản 2 Điều này và trách nhiệm, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu tính năng đặc trưng .
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc chủ góp vốn đầu tư xây dựng tổ chức triển khai lập trách nhiệm và đồ án quy hoạch cụ thể xây dựng khu vực được giao quản trị hoặc góp vốn đầu tư .

Về quy hoạch đô thị:

– Khái niệm quy hoạch đô thị

Theo pháp luật tại khoản 2 – Điều 13 – Luật xây dựng năm năm trước
“ Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc, gồm có những loại quy hoạch được pháp luật tại Luật Quy hoạch đô thị .
Việc tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh và triển khai quy hoạch đo thị theo lao lý của pháp lý về quy hoạch đô thị. ”
Như vậy hoàn toàn có thể thấy được quy hoạch đo thị thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật quy hoạch đô thị năm 2009 .

– Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị được quy định tại Điều 19 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 cụ thể như sau:

+ Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW tổ chức triển khai lập quy hoạch chung thành phố thường trực TW, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chuyên ngành hạ tần kỹ thuật thành phố thường trực TW, quy hoạch phân khu và quy hoạch cụ thể những khu vực có khoanh vùng phạm vi tương quan đến địa giới hành chính của hai Q., huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ quy hoạch đô thị pháp luật tại khoản1 và khoản 7 Điều này .
+ Ủy ban nhân thành phố thuộc tỉnh, thị xã tổ chức triển khai lập quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã ; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể trong khoanh vùng phạm vi địa giới hành chính do mình quản trị, trừ quy hoạch đô thị pháp luật tại những khoản 1, 2 và 7 Điều này .
+ Ủy ban nhân dân Q. tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể trong khoanh vùng phạm vi địa giới hành chính do mình quản trị, trừ quy hoạch đô thị pháp luật tại những khoản 1, 2 và 7 Điều này .
+ Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố thường trực TW tổ chức triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch cụ thể thị xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể trong khoanh vùng phạm vi địa giới hành chính do mình quản trị, trừ quy hoạch đô thị pháp luật tại những khoản 1, 2 và 7 Điều này .
+ Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cụ thể thị xã, trừ quy hoạch đô thị pháp luật tại những khoản 1, 2 và 7 Điều này .
+ Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết cụ thể khu vực được giao góp vốn đầu tư .

Về quy hoạch nông thôn:

– Khái niệm quy hoạch nông thôn

Theo pháp luật tại khoản 33 Điều 3 – Luật xây dựng năm năm trước lao lý :
“ Quy hoạch nông thôn là việc tổ chức triển khai khoảng trống, sử dụng đất, mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch nông thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng điểm dân cư nông thôn. ”
Bên cạnh đó khoản 3 Điều 13 – Luật xây dựng năm năm trước cũng pháp luật :
“ Quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc, gồm có những loại quy hoạch được pháp luật tại khoản 2 Điều 29 của luật này. ”

– Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn

Về nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch nông thôn được giao cho Ủy ban nhân dân xã ( theo pháp luật tại khoản 3 – Điều 29 – Luật xây dựng năm năm trước ) .

Trình tự cấp giấy phép quy hoạch

1. Căn cứ nhu yếu đơn cử, chủ đầu tư lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép quy hoạch theo những trường hợp lao lý tại Điều 35 của Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch .
2. Căn cứ vào nhu yếu quản trị, trấn áp tăng trưởng của khu công dụng đặc trưng, Quy định quản trị theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất kiến nghị của chủ góp vốn đầu tư, cơ quan quản trị quy hoạch xây dựng những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức triển khai lấy quan điểm những cơ quan có tương quan và báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian đánh giá và thẩm định hồ sơ và lấy quan điểm không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề xuất cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ .
3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá và thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản trị quy hoạch xây dựng những cấp .
4. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng lao lý tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định này, trong quy trình thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản trị quy hoạch những cấp phải tổ chức triển khai lấy quan điểm đại diện thay mặt hội đồng dân cư có tương quan về nội dung cấp phép. Đại diện hội đồng dân cư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp quan điểm của hội đồng dân cư theo pháp luật của pháp lý về thực thi dân chủ ở cơ sở .

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép quy hoạch

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép quy hoạch gồm có :
1. Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép quy hoạch .
2. Sơ đồ vị trí khu vực ý kiến đề nghị cấp giấy phép quy hoạch .

3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

4. Dự kiến nội dung góp vốn đầu tư, quy mô dự án Bất Động Sản và tổng mức góp vốn đầu tư .
5. Báo cáo về pháp nhân và năng lượng kinh tế tài chính để tiến hành dự án Bất Động Sản .

Trong bài viết “ Quy hoạch xây dựng là gì?” Quý độc giả có những thắc mắc hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua Tổng đài tư vấn 1900 6557. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments