QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUY KỲ

Advertisement

––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Advertisement

Số : 129 / QĐ-THQK

Quy Kỳ, ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin

Advertisement

Năm học 2017 – 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUY KỲ

Căn cứ Quyết định số 754 / QĐ-TCCB ngày 16/09/1996 của Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Thái về việc thành lập Trường Tiểu học Quy Kỳ ;Căn cứ Hướng dẫn số 350 / HD – PGDĐT, ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo huyện Định Hoá về việc chỉ đạo triển khai trách nhiệm Giáo dục đào tạo cấp tiểu học năm học 2017 – 2018 ;

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010 /TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Quy Kỳ, gồm có các ông, bà có tên và chức vụ sau đây( có danh sách kèm theo)

Advertisement

Điều 2. Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường năm học 2017-2018 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường năm học 2017-2018.

Điều 3. Các cá nhân có tên trên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 3 ;- Lưu : NT .

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Advertisement

(Kèm theo QĐ số: 129/QĐ-THQK ngày 10/10/2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Advertisement

Phân công trách nhiệm

1Ma Thị Hồng YếnHiệu trưởngTrưởng ban- Phụ trách chung .- Trưởng ban chỉnh sửa và biên tập Website trường .2Hoàng Thị ThanhP. Hiệu trưởngP. Trưởng ban- Phó trưởng ban chỉnh sửa và biên tập Website trường .3Nguyễn Đức HiếuGV TPTP.Trưởng ban- Phụ trách kỹ thuật .- Phụ trách UDCNTT trong HĐNGLL .- Biên tập viên Website .4Đặng Thị ĐàoGVUỷ viên- Phụ trách UDCNTT trong dạy học .- Biên tập viên Website .5Hoàng Thị MếnCTCĐUỷ viên- Phụ trách UDCNTT những đoàn thể6Triệu Anh TuấnTTCMUỷ viên- Phụ trách UDCNTT tổ 3 .7Phạm Tuyết LanTTCMUỷ viên- Phụ trách UDCNTT tổ 2 .8Nguyễn T Hồng DuyếnTTCMUỷ viên- Phụ trách UDCNTT tổ 1 .

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TH QUY KỲ

––––––––––––

Advertisement

Số : 134 / KH-THQK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Quy Kỳ, ngày 11 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, năm học 2017 – 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Căn cứ Chỉ thị số 2699 / CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành trách nhiệm hầu hết năm học 2017 – 2018 ;Căn cứ Quyết định số 2168 / QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Khung kế hoạch thời hạn năm học 2017 – 2018 của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục ;Căn cứ Hướng dẫn số 350 / HD – PGDĐT, ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo huyện Định Hoá về việc chỉ đạo triển khai trách nhiệm Giáo dục đào tạo cấp tiểu học năm học 2017 – 2018 và những văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền sở tại những cấp, ngành Giáo dục đào tạo và Đào tạo ;Căn cứ Hướng dẫn số 401 / – PGD&ĐT – CNTT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai trách nhiệm công nghệ thông tin ( CNTT ) năm học 2017 – 2018 ;Căn cứ Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2017 – 2018 và tình hình thực tiễn của đơn vị chức năng, trường Tiểu học Quy Kỳ kiến thiết xây dựng Kế hoạch thực thi trách nhiệm CNTT cho năm học 2017 – 2018 như sau :

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Từng bước tiến hành có hiệu suất cao kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và tương hỗ những hoạt động giải trí dạy – học, nghiên cứu và điều tra khoa học góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục và huấn luyện và đào tạo tiến trình năm nay – 2020, xu thế đến năm 2025 .2. Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin liên kết liên thông giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT ; giữa nhà trường với toàn thể CBGV trong trường ; thiết kế xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất những cơ sở tài liệu ; khai thác mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị trong nhà trường ; tăng cường ứng dụng CNTT nhằm mục đích cải cách hoạt động giải trí hành chính tại đơn vị chức năng .3. Tuyên truyền hoạt động CMHS sử dụng sổ liên lạc điện tử ; tập trung chuyên sâu thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu suất cao kho bài giảng E-learning, kho học liệu số của ngành ship hàng nhu yếu tự học của người học và thay đổi, phát minh sáng tạo trong hoạt động giải trí dạy, học ; Từng bước tiến hành thiết kế xây dựng quy mô ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản lý quản trị, dạy và học, … nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học .4. Thực hiện việc chỉ chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân huyện trong việc tiến hành thực thi những trách nhiệm ứng dụng CNTT của ngành giáo dục thuộc phân cấp quản trị và tiến hành Kế hoạch số 64 / KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên .

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

 1. Thực hiện những dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu cung ứng nhu yếu thông tin quản trị giáo dục một cách rất đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên .

 2. Thực hiện ứng dụng quản trị hành chính điện tử ( e-office ) – liên kết giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT Giao hàng trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản trị điều hành quản lý trên môi trường tự nhiên mạng .

c. Thực hiện dự án Cổng thông tin điện tử Ngành GD&ĐT phù hợp với yêu cầu tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT; Công văn số: 344 /PGD&ĐT-CNTT ngày 31/8/2017 về việc thực hiện rà soát và hoàn thiện cổng thông tin điện tử các đơn vị đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT

d. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong quản lý, số hóa các dữ liệu nhà trường và đảm bảo tốt việc lưu trữ dữ liệu.

e. Tiếp tục khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành, cụ thể là:

– Hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ : http : / / pcgd.moet.gov.vn .- Phần mềm thống kê số liệu quản trị giáo dục ( EMIS ) tại địa chỉ : http : / / thongke.moet.gov.vn .- Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ( EQMS ) .

g. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến của ngành giáo dục theo phân cấp quản lý đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, cụ thể:

 • Cung cấp không lấy phí thông tin điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn, email và website trường học ( hạn chế sử dụng mạng lưới hệ thống gửi tin nhắn thu phí qua điện thoại di động ) .

h. Phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Sở gồm:

 • Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://moet.gov.vn .

 • Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://thituyensinh.vn
 • Cổng thông tin ngành giáo dục Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn

2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

a) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh trong nhà trường khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Kho bài giảng e-Learning tập hợp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học; tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning để đóng góp vào các kho bài giảng của trường, Phòng, Sở GDĐT.

b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

c) Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.

d) Khuyến khích giáo viên ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy – học (theo mô hình tại phụ lục I, văn bản 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017của Bộ GDĐT gửi kèm).

 1. Chuẩn bị tốt hạ tầng và thiết bị CNTT.

Chuẩn bị tốt về hạ tầng và thiết bị CNTT. Cụ thể :

 1. Nhà trường dữ thế chủ động liên hệ với nhà sản xuất dịch vụ viễn thông internet để được cung ứng cáp đường truyền quang Internet .
 2. Rà soát lại thiết bị tin học Giao hàng cho dạy học, đặc biệt quan trọng là máy tính tại những phòng máy tính ship hàng học viên để phân phối được nhu yếu học môn tin học của học viên, Giao hàng những cuộc tập huấn qua mạng và tra cứu tài liệu ship hàng những môn học …
 3. Trang bị đủ thiết bị CNTT Giao hàng công tác làm việc quản trị, quản lý : máy tính, máy in, máy photo … Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng cho hoạt động giải trí trình độ. Nhân viên Văn thư có máy tính nối mạng internet liên kết máy in Giao hàng cho việc đảm nhiệm, giải quyết và xử lý văn bản qua mạng lưới hệ thống quản trị văn bản ( QLVB ) và tương hỗ điều hành quản lý .
 4. Có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin, tài liệu của đơn vị chức năng, sử dụng những ứng dụng có bản quyền ; bắt buộc có ứng dụng diệt virus so với những máy tính tương quan đến quản trị tài liệu, website, kế toán kinh tế tài chính, những máy tính soạn thảo những văn bản hoặc có tài liệu thuộc hạng mục “ Bí mật Nhà nước ” .

4. Công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Hiệu trưởng nhà trường xác lập rõ đây là trách nhiệm liên tục, liên tục, do đó cần kiến thiết xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đầu tư, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT tương thích với nhu yếu trong thực tiễn. Cụ thể :4.1 Một số nội dung tu dưỡng cho giáo viên :a ) Các ứng dụng Giao hàng dạy và học : Công nghệ e-Learning, khai thác những nguồn học liệu, kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học .b ) Các ứng dụng quản trị và quản lý và điều hành nhà trường .c ) Khai thác những ứng dụng mã nguồn mở vào những hoạt động giải trí dạy, học .d ) Hướng đến quy mô trực tuyến, ứng dụng nguồn mở, học liệu mở cho giáo dục ( Open Online Education )e ) Rà soát, nhìn nhận đúng, tu dưỡng cho giáo viên năng lượng ứng dụng CNTT cung ứng chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTT pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông .4.2 Một số nội dung cần tu dưỡng cho cán bộ quản trị giáo dục, nhân viên cấp dưới :Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm GDTX Tỉnh Thái Nguyên là đơn vị chức năng tổ chức triển khai tu dưỡng và tiến hành sát hạch so với những đối tượng người tiêu dùng thuộc mã ngạch : 01.002 ; 01.003 ; 01.004 ; 01.005 và tương tự dự kiến vào tháng 8 năm 2018 .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

Xây dựng kế hoạch đơn cử, phổ cập đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên .Tạo điều kiện kèm theo về thời hạn ( không sắp xếp dạy thay ) cho giáo viên đảm nhiệm CNTT của đơn vị chức năng .Thực hiện trang nghiêm chính sách báo cáo giải trình theo pháp luật .

2. Giáo viên phụ trách CNTT của đơn vị

Quản lý mật khẩu và bảo vệ bảo đảm an toàn Website trên mạng Internet .

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Chấp hành tốt các quy định về sử dụng Internet trong trường học. Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning; khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

Trong quá trình thực hiện các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên phụ trách CNTT của đơn vị theo địa chỉ email: daoan1974@gmail.com để trao đổi./.

Nơi nhận:

– CB đảm nhiệm CNTT ( T / h ) ;- 2 tổ CM ( T / h ) ;- Lưu : VT .

HIỆU TRƯỞNG

 

Xem thêm: Viber

Ma Thị Hồng Yến

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments