“thành phần kinh tế” là gì? Nghĩa của từ thành phần kinh tế trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

bộ phận kinh tế của nền kinh tế quốc dân, mà đại biểu của nó là một kết cấu kinh tế đặc biệt dựa trên một chế độ sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất và lực lượng sản xuất tương ứng với nó; chỉ cách phân chia nền kinh tế quốc dân theo hình thức sở hữu giúp ích cho việc hoạch định chính sách cụ thể, sát đúng với mỗi thành phần và toàn bộ nền kinh tế. Nền kinh tế của một nước trong cùng một thời kì có thể tồn tại nhiều TPKT, trong đó TPKT đại biểu cho quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng đóng vai trò chủ đạo. Có thể có một giai đoạn lịch sử mà không một TPKT nào thống trị; vd. ở Liên bang Nga những năm 20 thế kỉ 20, nền kinh tế có nhiều thành phần, nhưng TPKT xã hội chủ nghĩa chưa thống trị. Trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, một thời gian dài nền kinh tế còn mang tính chất nhiều thành phần. Theo Lênin, có 5 thành phần: kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế gia trưởng. Ở Việt Nam, nền kinh tế có nhiều thành phần, nhưng số lượng và tên gọi các TPKT không cố định, thậm chí nội hàm của mỗi TPKT cũng không cố định. Trước Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta bao gồm 2 thành phần chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; đến Đại hội VIII đã phân định thành 5 thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. Trong tình hình thực tế hiện nay, khi ngày càng nhiều tổ chức và cá nhân người nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, Đại hội Đảng IX đã xác định, nền kinh tế nước ta gồm 6 thành phần cụ thể: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các TPKT nói trên đều bình đẳng trước pháp luật và được khuyến khích phát triển trong sự hợp tác, liên kết, cạnh tranh và đấu tranh với nhau, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. Số liệu thống kê năm 2003 cho thấy, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể chiếm 46,57% trong tổng sản phẩm quốc nội theo giá thực tế.

Xem thêm: Cuộc sống bí mật của các hóc môn trong cơ thể

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments