Xin bàn đôi chút về The fact (that)

Xin bàn đôi chút về The fact ( that )
Phần 1 : Theo cách lý giải của từ điển ldoceonline

 • The fact that được sử dụng khi nói về một tình huống và nói rằng đó là sự thật

Ví dụ :

Our decision to build the museum in Hartlepool was influenced by the fact that there were no national museums in the North East.

Quyết định thiết kế xây dựng kho lưu trữ bảo tàng ở Hartlepool của chúng tôi bị ảnh hưởng tác động bởi trong thực tiễn là không có kho lưu trữ bảo tàng vương quốc nào ở Đông Bắc .
He refused to help me, despite the fact that I asked him several times .
Anh ấy phủ nhận giúp tôi, mặc dầu tôi đã hỏi anh ấy vài lần .

 • The fact that được dùng khi đưa ra quan điểm thực tế về một sự việc nào đó

Ví dụ :
Given the fact that this is their first game, I think they did pretty well .
Thực tế là đây là trận đấu tiên phong của họ, tôi nghĩ họ đã chơi khá tốt .

 • Nghĩa thứ ba tôi muốn nói ở đây là the fact that mang nghĩ due to hay because

Ví dụ :
The school’s poor exam record is largely due to the fact that it is chronically underfunded .

Thành tích thi kém của trường phần lớn là do nó thường xuyên bị thiếu kinh phí.

The fact we didn’t win when we were so close is very disappointing .
Việc chúng tôi không giành thắng lợi khi đã tiến rất gần rất đáng tuyệt vọng .

 • Và cuối cùng “the fact that” nhằm nói lên một sự việc mang tính thực tế chứ không phải là “tưởng tượng” hay “giả dụ”

Ví dụ :

 • There are exceptions, but the fact that information is held in confidence is not as such a sufficient reason for exemption.
 • Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng thực tế là thông tin được giữ kín không phải là lý do đủ để được loại trừ.
 • But the fact is that none of these are visions of what I recognize as life.
 • Nhưng thực tế là không có cái nào trong số này là những cái nhìn về những gì tôi nhận ra là cuộc sống.
 • He refused to help me despite the fact that I’ve done many things for him.
 • Anh ấy từ chối giúp đỡ tôi mặc dù tôi đã làm nhiều việc cho anh ấy.
 • Even the fact that she suggested that they get married shows that she was living in a fantasy world.
 • Ngay cả việc cô ấy đề nghị họ kết hôn cũng cho thấy rằng cô ấy đang sống trong một thế giới tưởng tượng.
 • Surely, the fact that he was out here, calmly taking a holiday, might be an encouraging sign?
 • Chắc hẳn, việc anh ấy ra đây, bình thản đi nghỉ lễ, có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ?
 • It is due to the fact that they are sixty years old.
 • Đó là do thực tế là họ đã sáu mươi tuổi rồi.
 • Associated with this, I feel, was the fact that he never suffered from jet-lag.
 • Liên quan đến điều này, tôi cảm thấy, là thực tế rằng anh ấy không bao giờ bị tụt hậu.

Phần 2 : The fact that theo cách lý giải của từ điển macmillandictionary

 • Được sử dụng sau các cụm từ như “due to” hoặc “theo quan điểm của” khi bạn cung cấp thêm một số thông tin

The increase in divorce may be partly due to the fact that people live longer .
Sự ngày càng tăng ly hôn hoàn toàn có thể một phần là do con người sống lâu hơn .
I don’t like early mornings anyway, quite apart from the fact that I hardly slept last night .

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments