Thông tư 04/2020/TT-BTTTT lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

TP.HN, ngày 24 tháng 02 năm 2020Căn cứ Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông ;Căn cứ Nghị định số 73/2019 / NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của nhà nước quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này vận dụng so với những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí lập và quản lý chi phí dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư chi đầu tư tăng trưởng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ( sau đây gọi tắt là lập và quản lý chi phí ) .2. Khuyến khích những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí lập và quản lý chi phí những dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác vận dụng những quy định tại Thông tư này .

Điều 3. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí

1. Bảo đảm đúng tiềm năng, hiệu suất cao dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .2. Tổng mức đầu tư, dự trù, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin phải được tính đúng chiêu thức, đủ những khoản mục chi phí theo quy định .3. Nhà nước thực thi quản lý chi phí trải qua việc phát hành, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai những quy định về quản lý chi phí .4. Chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc quản lý chi phí từ quá trình sẵn sàng chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng .

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN

Điều 4. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định 73/2019/NĐ-CP). Chi tiết các phương pháp xác định tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Phương pháp xác định dự toán

1. Xác định chi phí xây lắp
Chi phí xây lắp được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở định mức theo hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Xác định chi phí thiết bị

a) Chi phí thiết bị
– Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm và giá thiết bị trên thị trường theo hướng dẫn tại mục 2.1 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
– Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.1 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

b ) Chi phí lắp ráp thiết bị ; setup ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng được xác lập theo hướng dẫn tại mục 2.3 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ;c ) Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hoá, quy đổi Giao hàng cho nhập tài liệu ; triển khai nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu được xác lập theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ;d ) Chi phí giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; chi phí đào tạo và giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) được xác lập theo hướng dẫn tại mục 2.4 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ;đ ) Chi phí luân chuyển, bảo hiểm thiết bị ( nếu có ) ; thuế và những loại phí tương quan để shopping thiết bị nếu chưa được tính trong chi phí shopping thiết bị thì được xác lập bằng cách lập dự trù ;e ) Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) được xác lập bằng cách lập dự trù theo hướng dẫn tại mục 2.5 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này .

3. Xác định chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán (trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án) phù hợp với thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án theo hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tưa ) Chi phí tư vấn đầu tư được xác lập trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ suất do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành hoặc bằng cách lập dự trù trên cơ sở khoanh vùng phạm vi việc làm tư vấn, khối lượng việc làm phải triển khai, kế hoạch thực thi của gói thầu theo hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Trường hợp 1 số ít việc làm tư vấn đầu tư đã được triển khai trước khi xác lập dự trù thì được xác lập bằng giá trị hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký kết tương thích với quy định của nhà nước .

5. Xác định chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí chưa được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, được xác định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại mục 5 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Xác định chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác;
Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian đầu tư (tính bằng tháng, quý, năm) của dự án.
Chi phí dự phòng được xác định theo hướng dẫn tại mục 6 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mục 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, ĐƠN GIÁ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 6. Hệ thống định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

1. Định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin gồm có : định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật và định mức chi phí theo tỷ suất .2. Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật là mức hao phí thiết yếu về vật tư, nhân công và máy xây đắp, được xác lập tương thích với nhu yếu kỹ thuật, công nghệ, giải pháp tiến hành, khoanh vùng phạm vi triển khai việc làm đơn cử để triển khai xong một đơn vị chức năng khối lượng việc làm .3. Định mức chi phí theo tỷ suất dùng để xác lập chi phí của 1 số ít loại việc làm trong dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư và một số ít chi phí khác .

Điều 7. Phương pháp lập định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

1. Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật được lập theo trình tự sau :a ) Lập hạng mục việc làm, bộc lộ những nhu yếu kỹ thuật, công nghệ, giải pháp tiến hành, khoanh vùng phạm vi triển khai việc làm và xác lập đơn vị chức năng tính tương thích ;b ) Xác định thành phần việc làm từ khi sẵn sàng chuẩn bị đến khi triển khai xong việc làm ;c ) Xác định hao phí vật tư, nhân công và máy thiết kế ;d ) Lập những định mức trên cơ sở tổng hợp những hao phí về vật tư, nhân công và máy kiến thiết .2. Định mức chi phí theo tỷ suất do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành .

Điều 8. Quản lý định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

1. Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin để những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

2. Đối với các công việc đặc thù, chuyên ngành của ngành và địa phương, trên cơ sở phương pháp lập định mức theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này, các bộ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xác định hoặc thuê tổ chức, cá nhân để xác định, điều chỉnh, thẩm tra làm cơ sở ban hành định mức sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để theo dõi, quản lý.
Định mức kinh tế – kỹ thuật được ban hành là cơ sở để lập đơn giá xác định tổng mức đầu tư, dự toán và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 9. Phương pháp lập đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin

1. Đơn giá là cơ sở để xác lập chi phí dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .2. Chi tiết giải pháp lập đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin được xác lập trên cơ sở lựa chọn từ mạng lưới hệ thống định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành, những yếu tố chi phí có tương quan và triển khai theo hướng dẫn tại Phụ lục 04 phát hành kèm theo Thông tư này .

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 09 tháng 04 năm 2020 và sửa chữa thay thế cho Thông tư số 06/2011 / TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin .

2. Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm phê duyệt.
Trường hợp cần thiết áp dụng theo các quy định tại Thông tư này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức triển khai hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Thông tư này .2. Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí lập và quản lý chi phí dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư chi đầu tư tăng trưởng nguồn vốn ngân sách nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành những quy định tại Thông tư này .3. Trong quy trình thực thi Thông tư này, nếu có yếu tố vướng mắc, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông ( Cục Tin học hóa ) để xem xét, xử lý. / .- Bộ TTTT : Bộ trưởng và những Thứ trưởng ; những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc, thường trực Bộ ; Cổng TTĐT của Bộ ;- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ( để b / c ) ;

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

( Kèm theo Thông tư số 04/2020 / TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
————-

Phụ lục 01
Phương pháp lập tổng mức đầu tư
Phụ lục 02
Phương pháp lập dự trù ứng dụng công nghệ thông tin
Phụ lục 03
Phương pháp lập dự trù theo khối lượng và đơn giá
Phụ lục 04
Phương pháp xác lập đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin
Phụ lục 05
Phương pháp lập dự trù theo chuyên viên
Phụ lục 06
Phương pháp xác lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh

Phụ lục 01

PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

————

Tổng mức đầu tư được thống kê giám sát và xác lập trong quá trình lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi theo một trong những giải pháp sau đây :

1. Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của dự án

Tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin được tính theo công thức sau :
V = GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP ( 1.1 )
Trong đó :
– V : Tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản ;
– GXL : Chi phí xây lắp ;
– GTB : Chi phí thiết bị ;
– GQLDA : Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ;
– GTV : Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ;
– GK : Chi phí khác ;
– GDP : Chi phí dự trữ .
1.1. Xác định chi phí xây lắp
Chi phí xây lắp được xác lập trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây lắp .
Khối lượng những công tác làm việc xây lắp hầu hết từ phong cách thiết kế cơ sở, những khối lượng khác dự trù và giá vật tư, thiết bị, dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc công bố của địa phương hoặc theo làm giá thị trường. Trong trường hợp chưa xác lập được đơn cử khối lượng công tác làm việc xây lắp, hoàn toàn có thể dự trù khối lượng để đưa vào tổng mức đầu tư. Chi phí xây lắp được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
Trường hợp chưa xác lập được đơn cử khối lượng, chưa dự trù khối lượng thì hoàn toàn có thể ước tính giá trị một số ít hạng mục để đưa vào tổng mức đầu tư .
1.2. Xác định chi phí thiết bị
1.2.1. Chi phí shopping thiết bị công nghệ thông tin
Thiết bị phải lắp ráp và setup, thiết bị không phải lắp ráp và setup, những thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, ứng dụng thương mại và những thiết bị khác được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị tương thích với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, giá thiết bị trên thị trường và những yếu tố khác tương quan. Trong trường hợp dự án Bất Động Sản có những khuôn khổ hoặc hàng loạt thiết bị tựa như như những dự án Bất Động Sản đã hoặc đang tiến hành thì được dự trù theo giá thiết bị trong dự án Bất Động Sản đó .
Chi phí thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ được xác lập theo những giải pháp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 73/2019 / NĐ-CP. Trong trường hợp xác lập bằng chiêu thức lấy làm giá, việc xác lập chi phí thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ địa thế căn cứ trên làm giá của tối thiểu 03 đơn vị chức năng phân phối khác nhau. Chủ đầu tư xác lập và nhu yếu tối thiểu 03 tổ chức triển khai, cá thể nghiên cứu và điều tra, thiết kế xây dựng làm giá trên cơ sở nội dung diễn đạt những nhu yếu kỹ thuật cần phân phối theo quy định tại Điều 18 Nghị định 73/2019 / NĐ-CP và gửi cho chủ đầu tư vào cùng một thời gian do chủ đầu tư quy định .
1.2.2. Chi phí lắp ráp thiết bị ; thiết lập ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng : hoàn toàn có thể ước tính theo những dự án Bất Động Sản tương tự như đã hoặc đang tiến hành hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá hoặc được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
1.2.3. Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hoá và quy đổi ship hàng cho nhập tài liệu ; thực thi nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu hoàn toàn có thể ước tính theo những dự án Bất Động Sản tựa như đã hoặc đang tiến hành hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá hoặc được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
1.2.4. Chi phí huấn luyện và đào tạo hướng dẫn sử dụng ; chi phí huấn luyện và đào tạo cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) hoàn toàn có thể ước tính theo những dự án Bất Động Sản tương tự như đã hoặc đang tiến hành hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá hoặc được được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 và Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này .
1.2.5. Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) hoàn toàn có thể ước tính theo những dự án Bất Động Sản tựa như đã hoặc đang tiến hành hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá hoặc xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này .
1.2.6. Chi phí luân chuyển, bảo hiểm thiết bị ( nếu có ) hoàn toàn có thể ước tính theo những dự án Bất Động Sản tựa như đã hoặc đang tiến hành hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá hoặc lập dự trù .
1.3. Xác định chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và những chi phí khác
Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ( GQLDA ), chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( GTV ) và chi phí khác ( GK ) được xác lập theo định mức chi phí theo tỷ suất tại mục 3, 4, 5 Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này hoặc bằng cách lập dự trù. Tổng những chi phí này ( không gồm có lãi vay trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản và vốn lưu động bắt đầu ) được ước tính từ 10 ÷ 15 % của tổng chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản .
1.4. Xác định chi phí dự trữ
Chi phí dự trữ ( Gdp ) được xác lập bằng tổng của chi phí dự trữ trượt giá trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản, chi phí dự trữ phát sinh khối lượng và chi phí dự trữ cho những khoản tạm tính ( nếu có ) theo công thức :
GDP = ( GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK ) x Kps ( 1.2 )
Trong đó :
– Kps : thông số dự trữ tối đa là 10 % .
Trường hợp dự án Bất Động Sản được tiến hành trên khoanh vùng phạm vi nhiều khu vực khác nhau hoặc ở quốc tế, những chi phí quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mục này được tính thêm chi phí vận động và di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí chuyển dời thiết bị và lực lượng lao động được tính trên cơ sở định mức do cơ quan quản lý chuyên ngành phát hành hoặc tạm tính bằng cách lập dự trù hoặc theo kinh nghiệm tay nghề chuyên viên hoặc lấy làm giá .
2. Phương pháp xác lập theo số liệu của dự án Bất Động Sản có chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật tương tự như đã triển khai
Trường hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của những dự án Bất Động Sản có chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật tựa như đã triển khai chỉ hoàn toàn có thể xác lập được chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản thì cần quy đổi những chi phí này về thời gian lập dự án Bất Động Sản. Trên cơ sở chi phí xây lắp và chi phí thiết bị đã quy đổi này, chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chi phí khác và chi phí dự trữ được xác lập tương tự như như hướng dẫn tại điểm 1.3, 1.4 mục 1 của Phụ lục này .
3. Phương pháp tích hợp để xác lập tổng mức đầu tư
Tuỳ theo điều kiện kèm theo, nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản và nguồn số liệu có được, hoàn toàn có thể vận dụng phối hợp những chiêu thức nêu trên để xác lập tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản .

Phụ lục 02

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

————-

Dự toán được xác lập theo công thức sau :
GDT = GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP ( 2.1 )
Trong đó :
– GDT : Dự toán của dự án Bất Động Sản ;
– GXL : Chi phí xây lắp ;
– GTB : Chi phí thiết bị ;
– GQLDA : Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ;
– GTV : Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ;
– GK : Chi phí khác ;
– GDP : Chi phí dự trữ .
Dự toán được tổng hợp theo Bảng 2.1 của Phụ lục này .
1. Xác định chi phí xây lắp ( GXL )
Chi phí xây lắp được xác lập trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây lắp .
1.1. Khối lượng những công tác làm việc xây lắp được xác lập trên cơ sở sơ đồ phong cách thiết kế cụ thể, những nhu yếu, trách nhiệm cần thực thi tương thích với hạng mục và nội dung công tác làm việc xây lắp .
1.2. Đơn giá xây lắp hoàn toàn có thể là đơn giá không rất đầy đủ ( gồm có : đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, đơn giá máy xây đắp ) hoặc đơn giá không thiếu ( gồm có : đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, đơn giá máy kiến thiết, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước ) .
1.3. Chi phí xây lắp được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
2. Xác định chi phí thiết bị ( GTB )
Chi phí thiết bị được xác lập theo công thức sau :
GTB = GMS + GCSDL + GLĐ + GĐT + GTK ( 2.2 )
Trong đó :
– GMS : Chi phí shopping thiết bị công nghệ thông tin gồm có thiết bị phải lắp ráp và thiết lập, thiết bị không phải lắp ráp và thiết lập ; thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, ứng dụng thương mại, ứng dụng nội bộ và những thiết bị khác ; chi phí luân chuyển, bảo hiểm thiết bị ; thuế và những loại phí tương quan để shopping thiết bị .
– GCSDL : Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hoá, quy đổi ship hàng cho nhập tài liệu ; triển khai nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu .
– GLĐ : Chi phí lắp ráp thiết bị ; thiết lập ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng .
– GĐT : Chi phí đào tạo và giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; chi phí huấn luyện và đào tạo cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) .
– GTK : Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) .
2.1. Chi phí shopping thiết bị công nghệ thông tin
a ) Thiết bị phải lắp ráp và thiết lập, thiết bị không phải lắp ráp và setup, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, ứng dụng thương mại được xác lập trên cơ sở số lượng, chủng loại thiết bị cần shopping và giá thiết bị trên thị trường theo công thức sau :

Trong đó :
– Qi : Khối lượng hoặc số lượng thiết bị thứ i ( i = 1 ÷ n ) ;
– Gi : Giá tính cho một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị thứ i ( i = 1 ÷ n ), đã gồm có giá thiết bị ở nơi mua ( nơi sản xuất, sản xuất hoặc nơi đáp ứng thiết bị tại Nước Ta ) hoặc giá tính đến cảng Nước Ta ( so với thiết bị nhập khẩu ) ; Chi phí luân chuyển ; Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container ; Chi phí dữ gìn và bảo vệ, bảo trì tại khu vực tiến hành ; Chi phí bảo hiểm và những loại thuế ( không gồm có thuế GTGT ) và phí ( nếu có ) .
– TiGTGT-TB : Mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng quy định so với loại thiết bị thứ i ( i = 1 ÷ n ) .
Đối với những thiết bị chưa xác lập được giá hoàn toàn có thể dự trù theo làm giá của nhà sản xuất, nhà phân phối bảo vệ phân phối nhu yếu phân phối thiết bị cho dự án Bất Động Sản hoặc giá những thiết bị tựa như về hiệu suất, công nghệ trên thị trường tại thời gian giám sát hoặc thiết bị tựa như của dự án Bất Động Sản đã và đang triển khai .
b ) Phần mềm nội bộ
Chi phí kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ được xác lập theo một trong những chiêu thức sau :

Phương pháp tính chi phí:

Chi phí kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ được xác lập theo công thức sau :

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Ký hiệu

1
Chi phí trực tiếp thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ
G
G
2
Chi phí chung
G x 65 %
C
3
Thu nhập chịu thuế tính trước
( G + C ) x 6 %
TL
4
Chi phí kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ
G + C + TL
GPM

TỔNG CỘNG

GPM

Trong đó, chi phí trực tiếp thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp lan rộng ra ứng dụng nội bộ được xác lập theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông .

– Phương pháp lấy báo giá thị trường:

Trong trường hợp xác lập bằng giải pháp lấy làm giá : việc xác lập chi phí thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ địa thế căn cứ trên làm giá của tối thiểu 03 đơn vị chức năng cung ứng khác nhau. Chủ đầu tư xác lập và nhu yếu tối thiểu 03 tổ chức triển khai, cá thể điều tra và nghiên cứu, kiến thiết xây dựng làm giá trên cơ sở nội dung những diễn đạt nhu yếu kỹ thuật cần phân phối theo quy định tại Điều 27 Nghị định 73/2019 / NĐ-CP và gửi cho chủ đầu tư vào cùng một thời gian do chủ đầu tư quy định .

– Phương pháp chuyên gia:

Trên cơ sở đặc thù nhiệm vụ đặc trưng của ứng dụng, khoanh vùng phạm vi, quy mô tiến hành và độ phức tạp về kỹ thuật, công nghệ, chủ đầu tư đề xuất kiến nghị xây dựng tổ chuyên viên có kinh nghiệm tay nghề, năng lượng tương thích để xác lập chi phí kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ .

– Phương pháp so sánh:

Trường hợp xét thấy có ứng dụng đã hoặc đang tiến hành có đặc thù tựa như về khoanh vùng phạm vi, quy mô và có sự tương đương về quy trình tiến độ nhiệm vụ ( những bước thực thi, những tác nhân, độ phức tạp về kỹ thuật công nghệ, thiên nhiên và môi trường ) thì xem xét làm cơ sở xác lập chi phí thiết kế xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ .

– Phương pháp kết hợp các phương pháp trên:

Tuỳ theo điều kiện kèm theo, nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản và nguồn số liệu có được hoàn toàn có thể vận dụng tích hợp những giải pháp nêu trên để xác lập chi phí kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, tăng cấp, lan rộng ra ứng dụng nội bộ .
2.2. Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hoá, quy đổi Giao hàng cho nhập tài liệu ; triển khai nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
2.3. Chi phí lắp ráp thiết bị ; setup ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
2.4. Chi phí giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; chi phí đào tạo và giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) được xác lập theo công thức sau :
GĐT = GĐTĐM + GDT ( 2.4 )
Trong đó :
– GĐTĐM : Chi phí giảng dạy tính theo định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .
– GDT : Chi phí đào tạo và giảng dạy tính bằng cách lập dự trù .
Chi phí huấn luyện và đào tạo tính theo định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .
Chi phí huấn luyện và đào tạo tính bằng cách lập dự trù được xác lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này .
2.5. Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) được xác lập bằng cách lập dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này .
2.6. Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng 2.2 của Phụ lục này .
3. Xác định chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ( GQLDA )
3.1. Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản được xác lập theo công thức sau :
GQLDA = GTHQLDA + GGSĐGĐT ( 2.5 )
Trong đó :
– GTHQLDA : Các chi phí để tổ chức triển khai thực thi quản lý dự án Bất Động Sản từ quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị đầu tư đến khi triển khai xong, nghiệm thu sát hoạch chuyển giao, đưa loại sản phẩm của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng ( gọi chung là chi phí thực thi quản lý dự án Bất Động Sản ) ;
– GGSĐGĐT : Chi phí giám sát, nhìn nhận đầu tư .
Trường hợp thuê tư vấn để thực thi, việc quản lý những chi phí này như quản lý chi phí tư vấn .
3.2. Chi phí thực thi quản lý dự án Bất Động Sản được xác lập theo công thức sau :
GTHQLDA = T x ( GXLtt + Gtbtt ) ( 2.6 )
Trong đó :
– T : định mức chi phí theo tỷ suất ( % ) so với chi phí quản lý dự án Bất Động Sản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền Thông ;
– GXLtt : chi phí xây lắp trước thuế ;
– Gtbtt : chi phí thiết bị trước thuế .
Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí thực thi quản lý dự án Bất Động Sản được xác lập bằng cách lập dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này .
3.3. Chi phí giám sát, nhìn nhận đầu tư được xác lập theo những quy định về giám sát và nhìn nhận đầu tư .
3.4. Việc quản lý chi phí quản lý dự án Bất Động Sản thực thi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án Bất Động Sản đầu tư của những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước .
4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( GTV )
Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được xác lập theo công thức sau :

Trong đó :
– Ci : chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ suất ( i = 1 ÷ n ) ;
– Dj : chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thứ j tính bằng cách lập dự trù ( j = 1 ÷ m ) ;
– TiGTGT-TV : mức thuế suất giá trị ngày càng tăng theo quy định hiện hành với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ suất ;
– TjGTGT-TV : mức thuế suất giá trị ngày càng tăng theo quy định hiện hành so với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thứ j tính bằng cách lập dự trù .
5. Xác định chi phí khác ( GK )
Chi phí khác được xác lập theo công thức sau :

Trong đó :
– Ci : chi phí khác thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ suất ( i = 1 ÷ n ) ;
– Dj : chi phí khác thứ j tính bằng cách lập dự trù ( j = 1 ÷ m ) ;
– Ek : chi phí khác thứ k có tương quan khác ( k = 1 ÷ l ) ;
– TiGTGT-K : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định hiện hành so với khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ suất ;
– TjGTGT-K : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định hiện hành so với khoản mục chi phí khác thứ j tính bằng cách lập dự trù .
Chi phí kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử được xác lập theo công thức sau :

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Ký hiệu

1
Chi phí trực tiếp kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử
GKTTT
GKTTT
2
Chi phí chung
GKTTT x 65 %
C
3
Thu nhập chịu thuế tính trước
( GKTTT + C ) x 6 %
TL
4
Chi phí kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử
GKTTT + C + TL
GKTPM

TỔNG CỘNG

GKTPM

Trong đó chi phí trực tiếp kiểm thử hoặc quản lý và vận hành thử được xác lập theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông .
6. Xác định chi phí dự trữ ( GDP )
Chi phí dự trữ ( GDP ) được xác lập bằng tổng của chi phí dự trữ trượt giá trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản, chi phí dự trữ phát sinh khối lượng và chi phí dự trữ cho những khoản tạm tính ( nếu có ) theo công thức :
GDP = ( GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK ) X Kps ( 2.9 )
Trong đó :
– Kps : thông số dự trữ tối đa là 07 % .
– Trường hợp lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật thì thông số dự trữ Kps tối đa là 05 % .
Trường hợp dự án Bất Động Sản được tiến hành trên khoanh vùng phạm vi nhiều khu vực khác nhau hoặc ở quốc tế, những chi phí quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Phụ lục này được tính thêm chi phí vận động và di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí vận động và di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được tính trên cơ sở định mức do cơ quan quản lý chuyên ngành phát hành hoặc bằng cách lập dự trù .

BẢNG 2.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị tính : đồng

STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ

GTGT

GIÁ TRỊ

SAU THUẾ

[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]

1

Chi phí xây lắp

GXL

2

Chi phí thiết bị

GTB

3

Chi phí quản lý dự án

GQLDA

4

Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

GTV

4.1
Chi phí khảo sát

4.2
Chi phí phong cách thiết kế cụ thể


………………………………..

5

Chi phí khác

GK

5.1
Chi phí truy thuế kiểm toán

5.2
Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán

5.3
Lệ phí


………………………….

6

Chi phí dự phòng

GDP

TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

GDT

 

BẢNG 2.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

Đơn vị tính : đồng

STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾ

THUẾ

GIÁ TRỊ GIA

TĂNG

GIÁ TRỊ

SAU

THUẾ

[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
1

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

– Chi phí shopping thiết bị phải lắp ráp và thiết lập, thiết bị không phải lắp ráp và thiết lập, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, ứng dụng thương mại và những thiết bị khác ;
– Chi phí ứng dụng nội bộ .

2
Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hoá, quy đổi Giao hàng cho nhập tài liệu ; thực thi nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu .

3
Chi phí lắp ráp thiết bị ; thiết lập ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng .

4
Chi phí huấn luyện và đào tạo hướng dẫn sử dụng ; chi phí đào tạo và giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) .

5
Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) .

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5)

GTB

Phụ lục 03

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

————

1. Phạm vi vận dụng
Phương pháp lập dự trù theo khối lượng và đơn giá được dùng trong việc xác lập chi phí gồm có :
– Chi phí xây lắp ;
– Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hóa, quy đổi Giao hàng cho nhập tài liệu ; thực thi nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu ;
– Chi phí lắp ráp thiết bị ; setup ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng ;
– Chi phí huấn luyện và đào tạo hướng dẫn sử dụng ; chi phí huấn luyện và đào tạo cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) so với khuôn khổ giảng dạy có định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .
2. Xác định dự trù chi phí theo khối lượng và đơn giá
Chi phí ( G ) được xác lập theo công thức sau :

Trong đó :
– Qj : khối lượng việc làm hầu hết thứ j của dự án Bất Động Sản ( j = 1 ÷ n ) ;
– DGj : đơn giá việc làm đa phần thứ j .

Đơn giá hoàn toàn có thể là đơn giá không vừa đủ hoặc đơn giá không thiếu ( gồm có chi phí trực tiếp và cả chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước ) ;
– TgtgT : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho nội dung việc làm tương ứng .
 

BẢNG 3.1: TỔNG HỢP CHI PHÍ TÍNH THEO ĐƠN GIÁ KHÔNG ĐẦY ĐỦ

STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ

TRỊ

HIỆU

I
CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1
Chi phí vật tư

VL
2
Chi phí nhân công

NC
3
Chi phí máy kiến thiết

MTC

Chi phí trực tiếp

VL + NC + MTC

T
II
CHI PHÍ CHUNG
NC x định mức tỷ suất

C

III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
( T + C ) x tỷ suất

TL

Chi phí trước thuế

( T + C + TL )

GTT
IV
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
GTT X Tgtgt

GTGT

Chi phí sau thuế

GTT + GTGT

G

TỔNG CỘNG

G

Trong đó :
+ Qj : là khối lượng việc làm thứ j ;
+ DGjVL : là đơn giá vật tư với việc làm thứ j .
+ DGjNC : là đơn giá nhân công với việc làm thứ j .
+ DGjMTC : là đơn giá máy xây đắp với việc làm thứ j .
+ Định mức tỷ suất để tính chi phí chung được quy định tại Bảng 4.3 và thu nhập chịu thuế tính trước được quy định tại mục 3 của Phụ lục 04 phát hành kèm theo Thông tư này .
BẢNG 3.2 : TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TÍNH THEO ĐƠN GIÁ ĐẦY ĐỦ

Đơn vị tính : …

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ

HIỆU

1

Chi phí trước thuế

GTT
2
Thuế giá trị ngày càng tăng
GTT x Tgtgt

GTGT
3

Chi phí sau thuế

GTT + GTGT

G

Trong đó :
+ Qi là khối lượng việc làm thứ i ( i = 1 ÷ n ) của dự án Bất Động Sản ;
+ DGiDD : là đơn giá rất đầy đủ ( gồm có chi phí trực tiếp về vật tư, nhân công, máy xây đắp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước ) để triển khai việc làm thứ i của dự án Bất Động Sản ;
+ GTT : chi phí trước thuế ;
+ Tgtgt : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định hiện hành
+ G : chi phí sau thuế .

Phụ lục 04

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

( Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020 / TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
————

Đơn giá trong những dự án Bất Động Sản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ( gọi chung là đơn giá ) là chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật, gồm có hàng loạt chi phí trực tiếp thiết yếu về vật tư, nhân công và máy kiến thiết để triển khai xong một đơn vị chức năng khối lượng việc làm .
Đơn giá hoàn toàn có thể là đơn giá vừa đủ ( gồm có đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, đơn giá máy xây đắp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước ) hoặc đơn giá không rất đầy đủ ( gồm có đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, đơn giá máy kiến thiết ) .
1. Cơ sở lập đơn giá
– Danh mục những việc làm lập đơn giá ;
– Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật theo hạng mục cần lập đơn giá ;
– Giá vật tư ( chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng ) đến hiện trường ;
– Giá nhân công ;
– Giá ca máy thiết kế, thiết bị thiết kế ( hoặc giá thuê máy kiến thiết, thiết bị kiến thiết ) .
2. Lập đơn giá không vừa đủ
2.1. Xác định đơn giá vật tư ( DGVL )
Đơn giá vật tư được xác lập theo công thức :

Trong đó :
– Di : lượng hao phí vật tư thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– Gvli : giá của một đơn vị chức năng vật tư thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác lập tương thích với tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại và chất lượng vật tư được quy định theo nhu yếu sử dụng cho dự án Bất Động Sản và được tính đến hiện trường. Giá của một đơn vị chức năng vật tư thứ i được xác lập trên cơ sở lựa chọn mức giá tương thích giữa những làm giá của đơn vị sản xuất hoặc nhà đáp ứng vật tư hoặc giá của loại vật tư có tiêu chuẩn, chất lượng tựa như đã và đang được sử dụng ở dự án Bất Động Sản khác và được tính đến hiện trường .
– kvl : Định mức hao phí vật tư khác tương ứng với việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .
2.2. Xác định đơn giá nhân công ( DGNC )
Đơn giá nhân công được xác lập theo công thức :
DGnc = B x gnc ( 4.2 )
Trong đó :
– B : lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc trung bình cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức dự trù ;
– gnc : giá ngày công của nhân công trực tiếp được xác lập theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước .
2.3. Xác định đơn giá máy thiết kế ( DGMTC )
Đơn giá máy xây đắp được xác lập bằng công thức sau :

Trong đó
– Mi : lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– Gmtci : giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) .
– kmtc : Định mức hao phí máy xây đắp / thiết bị khác tương ứng với việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .
2.4. Xác định đơn giá không khá đầy đủ

DGKDD = DGVL+DGNC+DGMTC (4.4)

BẢNG 4.1: ĐƠN GIÁ KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Mã hiệu

NỘI DUNG CHI

PHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

KHỐI

LƯỢNG HAO PHÍ

GIÁ

THÀNH TIỀN

DGj

Đơn giá vật liệu

DGvl

Vật liệu 1

Vật liệu 2

Đơn giá nhân công

dgnc

Nhân công 1

Nhân công 1

Đơn giá máy thi công

DGMTC

Máy xây đắp 1

Máy kiến thiết 2

Đơn giá không đầy đủ

dgvl + dgnc + dgmtc

dgkdd

3. Xác định đơn giá rất đầy đủ
Đơn giá không thiếu gồm có đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, đơn giá máy kiến thiết, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước .
– Chi phí trực tiếp gồm đơn giá vật tư, đơn giá nhân công và đơn giá máy thiết kế của đơn giá vừa đủ được xác lập theo hướng dẫn tại mục 2 của Phụ lục này .
– Chi phí chung được tính bằng định mức tỷ suất nhân với chi phí nhân công trong đơn giá. Định mức tỷ suất chi phí chung theo hướng dẫn tại bảng 4.3 của Phụ lục này .
– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng 06 % của chi phí trực tiếp và chi phí chung trong đơn giá .
 

BẢNG 4.2: ĐƠN GIÁ ĐẦY ĐỦ

STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ

TRỊ

HIỆU

I
CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1
Đơn giá vật tư
Bảng 4.1

DGVL
2
Đơn giá nhân công
Bảng 4.1

DGnc
3
Đơn giá máy thiết kế
Bảng 4.1

DGmtc

Chi phí trực tiếp

DGvl + DGnc + DGmtc

T
II
CHI PHÍ CHUNG
DGNC x định mức tỷ suất

C
III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
( T + C ) x tỷ suất

TL

Đơn giá đầy đủ

( T + C + TL )

DGdd

BẢNG 4.3 : ĐỊNH MỨC TỶ LỆ CHI PHÍ CHUNG
Đơn vị tính : %

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chi phí nhân công

(tỷ đồng)

NC ≤ 1
KNC < 5 NC ≥ 5 1 - Chi phí xây lắp ; - Chi phí tạo lập cơ sở tài liệu ; chuẩn hóa, quy đổi ship hàng cho nhập tài liệu ; triển khai nhập tài liệu cho cơ sở tài liệu ; - Chi phí lắp ráp thiết bị ; thiết lập ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng . 65 2 - Chi phí huấn luyện và đào tạo hướng dẫn sử dụng ; chi phí đào tạo và giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) so với khuôn khổ giảng dạy có định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật . 55 50 45

Phụ lục 05

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN THEO CHUYÊN GIA

( Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020 / TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông )
————–

1. Phạm vi vận dụng
Phương pháp lập dự trù theo chuyên viên được dùng trong việc xác lập những chi phí sau :
– Chi phí giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; chi phí giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) so với khuôn khổ huấn luyện và đào tạo chưa phát hành định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành mẫu sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) ;
– Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ( trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án Bất Động Sản ) ;
– Chi phí tư vấn đầu tư ;
– Chi phí khác .
2. Công thức xác lập dự trù theo chuyên viên
Cdt = Ccg + Cql + Ck + TN + Hóa Đơn đỏ VAT ( 5.1 )
Trong đó :
+ Cdt : Chi phí của việc làm cần lập dự trù ;
+ Ccg : Chi phí chuyên viên trực tiếp ;
+ Cql : Chi phí quản lý ;
+ Ck : Chi phí khác ;
+ TN : Thu nhập chịu thuế tính trước ;
+ Hóa Đơn đỏ VAT : Thuế giá trị ngày càng tăng .
3. Cách xác lập những thành phần chi phí
a ) Chi phí chuyên viên trực tiếp ( Ccg ) : Là khoản chi phí thiết yếu để thuê chuyên viên thực thi việc làm cần lập dự trù, được xác lập theo số lượng chuyên viên, thời hạn thao tác của chuyên viên và tiền lương của chuyên viên .
b ) Chi phí quản lý ( Cql ) : Là khoản chi phí tương quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, chi phí văn phòng thao tác và chi phí bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của chuyên viên, … Chi phí quản lý xác lập bằng định mức tỷ suất của chi phí chuyên viên. Trong đó định mức tỷ suất được xác lập theo hướng dẫn tại Bảng 5.2 của Phụ lục này .
c ) Chi phí khác ( Ck ) : Gồm hàng loạt những chi phí tương quan khác ship hàng cho việc thực thi việc làm cần lập dự trù .
d ) Thu nhập chịu thuế tính trước ( TN ) : Được xác lập bằng 6 % của tổng chi phí chuyên viên, chi phí quản lý và chi phí khác .
đ ) Thuế giá trị ngày càng tăng ( Hóa Đơn đỏ VAT ) : Được xác lập tương thích với từng loại việc làm theo quy định .

BẢNG 5.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ THEO CHUYÊN GIA

TT

Khoản mục chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1
Chi phí chuyên viên trực tiếp

Ccg
2
Chi phí quản lý
( % ) * Ccg

Cql
3
Chi phí khác

Ck
4
Thu nhập chịu thuế tính trước
% * ( Ccg + Cql + Ck )

TN
5
Thuế giá trị ngày càng tăng
% * ( Ccg + Cql + Ck + TN )

Hóa Đơn đỏ VAT

Tổng cộng
Ccg + Cql + Ck + TN + Hóa Đơn đỏ VAT

Cdt

 

BẢNG 5.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ

Đơn vị tính : %

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chi phí chuyên gia trực tiếp

(tỷ đồng)

Ccg ≤ 1
1 < Ccg < 5 Ccg ≥ 5 1 - Chi phí tiến hành, tương hỗ, quản trị, quản lý và vận hành loại sản phẩm hoặc khuôn khổ việc làm của dự án Bất Động Sản trước khi nghiệm thu sát hoạch chuyển giao ( nếu có ) . 65 2 Chi phí đào tạo và giảng dạy hướng dẫn sử dụng ; chi phí giảng dạy cho cán bộ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ( nếu có ) ( so với khuôn khổ huấn luyện và đào tạo chưa phát hành định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật ) - Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ; - Chi phí tư vấn đầu tư ; - Chi phí khác . 55 50 45

Phụ lục 06
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

————

Dự toán kiểm soát và điều chỉnh vận dụng cho trường hợp kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế cụ thể theo quy định. Đối với gói thầu đã ký hợp đồng thì việc xác lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh chỉ vận dụng cho việc làm phát sinh phải lập dự trù theo quy định về quản lý hợp đồng và phải tương thích với những nội dung đã thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng .
Tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử của từng dự án Bất Động Sản, nếu xét thấy việc xác lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3 của Phụ lục này phức tạp, Chủ đầu tư hoàn toàn có thể xem xét lập dự trù kiểm soát và điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này .
Dự toán kiểm soát và điều chỉnh ( GDC ) được xác lập bằng dự trù đã được phê duyệt ( GPD ) cộng ( hoặc trừ ) với phần giá trị tăng ( hoặc giảm ) ( GPDC ). Dự toán kiểm soát và điều chỉnh ( GDC ) được xác lập theo công thức sau :

Dự toán kiểm soát và điều chỉnh được xác lập cho hai yếu tố khối lượng kiểm soát và điều chỉnh ( tăng, giảm, phát sinh ) và dịch chuyển giá .

Trong đó :
– GPDCm : Phần dự trù kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố đổi khác khối lượng ;
– GBSi : Phần dự trù kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố trượt giá .
1. Phần dự trù kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố đổi khác khối lượng
1.1. Phần chi phí xây lắp kiểm soát và điều chỉnh do biến hóa khối lượng ( GPDCxLm ) được xác lập theo công thức :

Trong đó :
– Qi : khối lượng công tác làm việc xây lắp biến hóa ( tăng, giảm, phát sinh ) ;
– Di : đơn giá xây lắp tương ứng với khối lượng công tác làm việc xây lắp đổi khác tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh ,
1.2. Phần chi phí thiết bị kiểm soát và điều chỉnh cho yếu tố biến hóa khối lượng ( GpdcTBm ) được xác lập theo công thức :

Trong đó :
– Qj : khối lượng loại thiết bị biến hóa ( tăng, giảm, phát sinh ) ;
– Dj : Giá thiết bị tương ứng với khối lượng thiết bị đổi khác tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh .

2. Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá

2.1. Xác định chi phí xây lắp kiểm soát và điều chỉnh ( GPDCXL )
2.1.1. Xác định chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh ( VLĐC )
Chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh ( VLĐC ) được xác lập theo công thức sau :

Trong đó
+ Qj : là khối lượng việc làm thứ j ;
+ ĐGjVLĐC : là đơn giá vật tư kiểm soát và điều chỉnh với việc làm thứ j .
Đơn giá vật tư kiểm soát và điều chỉnh thứ j đuợc xác lập theo công thức sau :

– Di : lượng hao phí vật tư thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– CLiVL : giá trị chênh lệch giá của một đơn vị chức năng vật tư thứ i tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với giá vật tư trong dự trù được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng ;
Giá vật tư tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh được xác lập tương thích với tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại và chất lượng vật tư được quy định theo nhu yếu sử dụng cho dự án Bất Động Sản và được tính đến hiện trường. Giá của một đơn vị chức năng vật tư được xác lập trên cơ sở lựa chọn mức giá tương thích giữa những làm giá của nhà phân phối hoặc nhà đáp ứng vật tư hoặc giá của loại vật tư có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự như đã và đang được sử dụng ở dự án Bất Động Sản khác và được tính đến hiện trường .
2.1.2. Xác định chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh ( NCđc )
Chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh ( NCĐC ) được xác lập theo công thức sau :

Trong đó
+ Qj : là khối lượng việc làm thứ j ;
+ ĐGjNCĐC : là đơn giá nhân công kiểm soát và điều chỉnh với việc làm thứ j .
Đơn giá nhân công kiểm soát và điều chỉnh thứ j được xác lập theo công thức sau :
ĐGNCĐC = Bx gCLNC ( 6.8 )
– B : lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc trung bình cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức dự trù ;
– gCLNC : chênh lệch giá nhân công của công tác làm việc thứ i tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với giá nhân công trong dự trù được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng ( i = 1 ÷ n ) ;
2.1.3. Xác định chi phí máy xây đắp kiểm soát và điều chỉnh ( MTCđc )
Chi phí máy kiến thiết kiểm soát và điều chỉnh ( MTCđc ) được xác lập theo công thức sau :

Trong đó
+ Qj : là khối lượng việc làm thứ j ;
+ ĐGMTCĐC : là đơn giá máy xây đắp kiểm soát và điều chỉnh với việc làm thứ j .
Đơn giá vật tư kiểm soát và điều chỉnh thứ j được xác lập theo công thức sau :

– Mi : lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng việc làm trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– GiMTCĐC : giá trị chênh lệch giá của một đơn vị chức năng máy kiến thiết thứ i tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với giá máy kiến thiết trong dự trù được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng ;
Chi phí máy kiến thiết tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh được xác lập theo quy định hiện hành .
Chi phí xây lắp bổ trợ được tổng hợp như Bảng sau :

BẢNG 6.1: DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐIỀU CHỈNH

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I
CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1
Chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh

vlđc
2
Chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh

NCđc
3
Chi phí máy thiết kế kiểm soát và điều chỉnh

MTCđc

Chi phí trực tiếp

VLđc + NCđc + MTCđc
T
II
CHI PHÍ CHUNG
NCđc x tỷ suất
C
III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
( T + C ) x tỷ suất
TL

Chi phí xây lắp trước thuế

( T + C + TL )
GXLĐCTT
IV
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
GXLĐCTT x TGTGT-XL
GTGT

Chi phí xây lắp sau thuế

GXLĐCTT + GTGT
GpdcXL

2.2. Xác định chi phí thiết bị điều chỉnh (GPDCTBi )

Chi phí thiết bị kiểm soát và điều chỉnh được xác lập bằng tổng của những chi phí shopping thiết bị kiểm soát và điều chỉnh ( GTBMSBS ) ,. Chi phí lắp ráp thiết bị ; setup ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng điều và những chi phí kiểm soát và điều chỉnh khác .
2.2.1. Chi phí shopping thiết bị kiểm soát và điều chỉnh ( GPDCTBm )

Trong đó :
– Qj : khối lượng thiết bị ;

– Dj : giá trị chênh lệch giá thiết bị tại thời điểm điều chỉnh so với giá thiết bị trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng.

2.2.2. Chi phí lắp ráp thiết bị ; setup ứng dụng ; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và ứng dụng kiểm soát và điều chỉnh được xác lập như chi phí xây lắp kiểm soát và điều chỉnh .

3. Xác định chi phí quản lý dự án điều chỉnh, chi phí tư vấn điều chỉnh và chi phí khác điều chỉnh (áp dụng trong trường hợp có điều chỉnh khối lượng)

Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản kiểm soát và điều chỉnh, chi phí tư vấn kiểm soát và điều chỉnh và chi phí khác kiểm soát và điều chỉnh ( vận dụng trong trường hợp có kiểm soát và điều chỉnh khối lượng ) được xác lập như hướng dẫn tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này. Trong đó, khối lượng ( chi phí xây lắp, chi phí thiết bị ) cần thống kê giám sát xác lập là khối lượng sau kiểm soát và điều chỉnh. / .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments