thớt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tộc người chúng ta càng ngày càng thưa thớt.

We have fewer and fewer tribesmen.

OpenSubtitles2018. v3

Tiberios sau đó hướng sự chú ý của mình tới đảo Síp vốn đã thưa thớt dân cư từ thời Justinianos II.

Tiberius then turned his attention to the island of Cyprus, which had been underpopulated since the reign of Justinian II .

WikiMatrix

Một hệ thống danh sách liên kết sẽ rất kém hiệu quả khi lưu trữ cơ sở dữ liệu “thưa thớt” trong đó một số dữ liệu cho bất kỳ một bản ghi nào có thể bị bỏ trống.

A linked-list system would be very inefficient when storing “sparse” databases where some of the data for any one record could be left empty.

WikiMatrix

Trong chăn nuôi truyền thống, chúng được cho chạy tự do trong rừng sồi thưa thớt (‘Dehesa’), vì liên tục di chuyển xung quanh và do đó đốt cháy nhiều calo hơn so với lợn bị nuôi nhốt.

In traditional management, animals ranged freely in sparse oak forest (dehesa in Spain, montado in Portugal), they are constantly moving around and therefore burn more calories than confined pigs.

WikiMatrix

Nó thích hoa đồng cỏ, rừng thưa thớt và đồng bằng, ở độ cao dưới 2.000 m.

It favors flowered meadows, sparse forests and plains, at altitudes below 2,000 m.

WikiMatrix

Thớt trên tựa trên một trục ở giữa và được quay xung quanh trục bằng cán cầm bằng gỗ.

The upper stone rested on a central pivot and was turned by a wooden handle.

jw2019

Vào buổi sáng ngày 7 tháng 1, hoặc là vào đêm trước đó, mọi người đặt nanakusa, shamoji (muỗng xúc cơm dẹt), và chày cối lên thớt, hướng về hướng may mắn, tụng câu “Trước khi những cánh chim từ lục địa bay đến Nhật Bản, hãy dùng nanakusa”; vừa tụng vừa cắt rau.

On the morning of January 7, or the night before, people place the nanakusa, rice scoop, and/or wooden pestle on the cutting board and, facing the good-luck direction, chant “Before the birds of the continent (China) fly to Japan, let’s get nanakusa” while cutting the herbs into pieces.

WikiMatrix

Các tác phẩm hội họa trong thời nhà Đường gắn liền với những ảnh hưởng của ý tưởng về cảnh quan môi trường, với số lượng thưa thớt của các đối tượng, con người, hoặc hoạt động, cũng như đơn sắc trong tự nhiên (ví dụ: những bức tranh tường trong hầm mộ của Hoàng tử Yide tại lăng Qianling).

Painted artwork during the Tang period pertained the effects of an idealized landscape environment, with sparse numbers of objects, persons, or amount of activity, as well as monochromatic in nature (example: the murals of Price Yide’s tomb in the Qianling Mausoleum).

WikiMatrix

Các chuyển đổi này có thể do sử dụng cùng định dạng cho chính dữ liệu file và di chuyển siêu dữ liệu vào không gian trống, trong một số trường hợp sử dụng hỗ trợ file thưa thớt.

These conversions are possible due to using the same format for the file data itself, and relocating the metadata into empty space, in some cases using sparse file support.

WikiMatrix

Chỉ vì anh đang thua không có nghĩa là anh giận cá chém thớt.

Just because you’re losing doesn’t mean you have to pick on the waitstaff.

OpenSubtitles2018. v3

Nổi tiếng vì có rừng cây xanh quanh năm, hồ và núi, Thụy Điển là một trong những nước có dân cư thưa thớt nhất ở Âu Châu.

Renowned the world over for its lush mantle of evergreen forests as well as for its lakes and mountains, Sweden is one of the most sparsely populated countries in Europe.

jw2019

Những thứ mà Mary mang hoặc đeo lúc bị hành quyết có nguồn gốc đáng ngờ; những ý kiến hiện đại cho rằng trang phục của bà, thớt chém, và mọi thứ nhuốm máu của bà đều bị đem đốt trong lò sưởi của Đại Lễ đường để ngăn cản những kẻ cướp lấy đi.

Items supposedly worn or carried by Mary at her execution are of doubtful provenance; contemporary accounts state that all her clothing, the block, and everything touched by her blood was burnt in the fireplace of the Great Hall to obstruct relic-hunters.

WikiMatrix

Để biến ngũ cốc thành bột, những phương pháp đơn giản nhất là giã bằng cối, nghiền nát giữa hai thớt đá, hoặc kết hợp cả hai cách.

The simplest ways of converting a quantity of grain to flour are by pounding it in a mortar, crushing it between two stones, or using a combination of both.

jw2019

Hai phần ba diện tích thuộc trung tâm của bang là khu vực khô hạn và cư dân thưa thớt.

The central two-thirds of the state is arid and sparsely inhabited.

WikiMatrix

Theo một tường trình khác, được mô tả trong Burke’s Peerage như một lời giải thích kinh hoàng trước cái chết của bà, nhấn mạnh rằng Margaret từ chối đặt đầu mình lên thớt chém, nói, “Đó là việc làm của những đứa phản bội, còn tao thì không;” theo đó, bà quay đầu lại, nói với đao phủ rằng nếu ông ta muốn thủ cấp của bà, ông ta hãy tự đến lấy nó nếu có thể.

An apocryphal account, described in Burke’s Peerage as an invention to explain the appalling circumstances of her death, states that Margaret refused to lay her head on the block, declaiming, “So should traitors do, and I am none;” according to the account, she turned her head “every which way,” instructing the executioner that, if he wanted her head, he should take it as he could.

WikiMatrix

Mặc dù thông tin cụ thể là thưa thớt, nhiều nguồn tin đã ghi các Hội chợ Thế giới Chicago với lan rộng sự nổi tiếng của điệu nhạc Jazz.

Although specific information is sparse, numerous sources have credited the Chicago World Fair with spreading the popularity of ragtime.

WikiMatrix

Ví dụ, phụ nữa mang thai không được ăn ớt (vì niềm tin rằng nó làm cho trẻ em có mái tóc thưa thớt).

For instance, pregnant women are not supposed to eat chili (for the belief that it causes children to have sparse scalp hairs).

WikiMatrix

Cùng với việc chỉ còn sót lại thưa thớt những chứng tích khảo cổ học đương thời thuộc về triều đại của ông, các nhà Ai Cập học đã coi đây là bằng chứng cho thấy rằng Neferefre đã qua đời một cách đột ngột chỉ sau 2 đến 3 năm trị vì.

Together with the sparsity of attestations contemporaneous with his reign, this is taken by Egyptologists as evidence that Neferefre died unexpectedly after two to three years on the throne .

WikiMatrix

Lượng mưa tại Jeddah nói chung là thưa thớt, và thường xuất hiện với lượng nhỏ vào tháng 11 và 12.

Rainfall in Jeddah is generally sparse, and usually occurs in small amounts in November and December.

WikiMatrix

* Làm vệ sinh thớt thường xuyên bằng dung dịch 1 muỗng cà phê thuốc tẩy clo hoà tan với 1 lít Anh nước .

* Sanitize cutting boards often in a solution of one teaspoon chlorine bleach in one quart of water .

EVBNews

Kết quả là, nó là khu dân cư thưa thớt nhất của đất nước, với ít canh tác hoặc phát triển khác.

As a result, it is the country’s most sparsely populated zone, with little farming or other development.

WikiMatrix

Kết quả cho thấy các thảm thực vật trong khu vực vào thời điểm mà con nai sống gồm rừng lá kim thưa thớt với Pinus sylvestris và Pinus mugo, thảo nguyên và đồng cỏ.

The results suggest that the vegetation in the region at the time in which the moose lived consisted of sparse coniferous forests with Pinus sylvestris and Pinus mugo, steppes and grassland.

WikiMatrix

Hầu hết các đảo không có cư dân sinh sống; các khu định cư đặc biệt nhỏ và thưa thớt, chủ yếu là các khu định cư của người Inuit tại vùng ven biển của các đảo phía nam.

Most of the islands are uninhabited; human settlement is extremely thin and scattered, being mainly coastal Inuit settlements on the southern islands.

WikiMatrix

Vài năm sau, vào năm 1608, Samuel De Champlain thành lập Quebec, nơi đã trở thành thủ đô của một thuộc địa rộng lớn nhưng thưa thớt, buôn bán lông thú của Tân Pháp (còn gọi là Canada).

A few years later, in 1608, Samuel De Champlain founded Quebec, which was to become the capital of the enormous, but sparsely settled, fur-trading colony of New France (also called Canada).

WikiMatrix

Cũng có những cuộc vây hãm kéo dài, như ở lâu đài Harlech hay lâu đài Bamburgh, nhưng đó đều là những vùng xa xôi, cư dân thưa thớt.

Although there were some lengthy sieges, such as those of Harlech Castle and Bamburgh Castle, these were in comparatively remote and less populous regions.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments