Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án – Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án

Câu 1: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc những tổng hợp gen mong ước ;
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau ;
3. Lai những dòng thuần chủng với nhau .
Quy trình tạo giống lai có lợi thế lai cao được thực thi theo trình tự :
A. 1, 2, 3
B. 3, 1, 2
C. 2, 3, 1
D. 2, 1, 3

Câu 2: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. thoái hóa giống .
B. lợi thế lai .
C. bất thụ .
D. siêu trội .

Câu 3: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

A. những biến dị tổng hợp .
B. những biến dị đột biến .
C. những ADN tái tổng hợp .
D. những biến dị di truyền .

Câu 4: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:

A. những gen lặn đột biến có hại bị những gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp .
B. những gen lặn đột biến có hại bộc lộ thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp .
C. Open ngày càng nhiều những đột biến có hại .
D. tập trung chuyên sâu những gen trội có hại ở thế hệ sau .

Câu 5: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

A. Hiện tượng thoái hóa giống .
B. Tạo ra dòng thuần .
C. Tạo ra lợi thế lai .
D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm .

Câu 6: Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

A. con lai có nhiều đặc thù tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ .
B. con lai bộc lộ những đặc thù tốt .
C. con lai Open kiểu hình mới .
D. con lai có sức sống can đảm và mạnh mẽ .

Câu 7: Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

A. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây xanh cho hiệu suất cao .
B. tạo ra sự phong phú về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây cối .
C. chỉ tạo sự phong phú về kiểu hình của vật nuôi, cây cối trong chọn giống .
D. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây xanh tương thích với điều kiện kèm theo sản xuất mới .

Câu 8: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra những giống thuần chủng .
II. Chọn lọc những thể đột biến có kiểu hình mong ước .
III. Xử lý vật mẫu bằng tác nhân đột biến .
IV. Tạo dòng thuần chủng .
Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng giải pháp gây đột biến ?
A. I → III → II.
B. III → II → I.
C. III → II → IV.
D. II → III → IV .

Câu 9: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là

A. gây đột biến gen .
B. gây đột biến dị bội .
C. gây đột biến cấu trúc NST .
D. gây đột biến đa bội .

Câu 10: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của

A. hiện tượng kỳ lạ lợi thế lai .
B. hiện tượng kỳ lạ thoái hoá .
C. giả thuyết siêu trội .
D. giả thuyết cộng gộp .

Câu 11: Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột biến

A. thay thế sửa chữa cặp nuclêôtit .
B. thêm cặp nuclêôtit .
C. mất đoạn nhiễm sắc thể .
D. mất cặp nuclêôtit .

Câu 12: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

A. Nuôi cấy hạt phấn .
B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm .
C. Phối hợp vật tư di truyền của nhiều loài trong một phôi .
D. Tái tổng hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại .

Câu 13: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành

A. những giống cây xanh thuần chủng .
B. những dòng tế bào đơn bội .
C. cây xanh đa bội hoá để có dạng hữu thụ .
D. cây xanh mới do đột biến nhiễm sắc thể .

Câu 14: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân .
B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân .
C. Nuôi cấy trên thiên nhiên và môi trường tự tạo cho trứng tăng trưởng thành phôi .
D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai .

Câu 15: Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen?

A. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi trùng .
B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác lập tạo nên ADN tái tổng hợp .
C. Chuyển ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận .
D. Tạo điều kiện kèm theo cho gen được ghép bộc lộ .

Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Vectơ chuyển gen được dùng là plasmit cũng hoàn toàn có thể là thể thực khuẩn .
B. Việc cắt phân tử ADN trong kĩ thuật chuyển gen nhờ enzym ligaza .
C. Việc nối những đoạn ADN trong kĩ thuật tạo ADN tái tổng hợp do enzym restrictaza .
D. Vectơ chuyển gen là phân tử ADN sống sót độc lập trong tế bào nhưng không có năng lực tự nhân đôi .

Câu 17: Phương pháp biến nạp là phương pháp đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng cách:

A. dùng xung điện kích thích làm co màng sinh chất của tế bào
B. dùng muối CaCl2 làm dãn màng sinh chất của tế bào .
B. dùng thực khuẩn Lambda làm thể xâm nhập .
D. dùng hormon kích thích làm dãn màng sinh chất của tế bào

Câu 18: Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho .
B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận .
C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho .
D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận .

Câu 19: Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

A. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào .
B. Tạo ADN tái tổng hợp để chuyển gen .
C. Chuyển ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận .
D. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp .

Câu 20: Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là:

A. tạo ADN tái tổng hợp → đưa ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp .
B. tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổng hợp → đưa ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận .
C. tạo ADN tái tổng hợp → phân lập dòng ADN tái tổng hợp → đưa ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận .
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp → tạo ADN tái tổng hợp → chuyển ADN tái tổng hợp vào TB nhận .

Câu 21: Đặc điểm quan trọng nhất của plasmit mà người ta chọn nó làm vật thể truyền gen là:

A. chứa gen mang thông tin di truyền lao lý 1 số ít tính trạng nào đó .
C. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN của nhiễm sắc thể .
D. ADN có số lượng cặp nuclêôtit ít : từ 8000 – 200000 cặp

Câu 22: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?

A. Giúp tạo giống vi sinh vật sản xuất những loại sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp .
B. Giúp tạo giống cây cối sản xuất chất bột đường, protêin trị liệu, kháng thể trong thời hạn ngắn .
C. Giúp tạo ra những giống vật nuôi có hiệu suất, chất lượng loại sản phẩm cao .
D. Giúp tạo giống mới sản xuất những loại sản phẩm ship hàng cho nhu yếu ngày càng cao của con người .

Câu 23: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?

A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu .
B. Tạo ra cừu Đôly .
C. Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín .
D. Tạo vi trùng E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người .

Câu 24: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?

A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật .
B. Cấy truyền phôi .
C. Nuôi cấy hạt phấn .
D. Dung hợp tế bào trần .

Câu 25: Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là

A. thao tác trên gen .
B. kĩ thuật tạo ADN tái tổng hợp .
C. kĩ thuật chuyển gen .
D. thao tác trên plasmit .

Câu 26: Nuôi cấy hạt phấn hay noãn bắt buộc luôn phải đi kèm với phương pháp

A. vi phẫu thuật tế bào xôma .
B. nuôi cấy tế bào .
C. đa bội hóa để có dạng hữu thụ .
D. xử lí bộ nhiễm sắc thể .

Câu 27: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

A. nhân bản vô tính .
B. dung hợp tế bào trần .
C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật .
D. nuôi cấy hạt phấn .

Câu 28: Không dùng tia tử ngoại tác động gây đôt biến ở

A. hạt phấn .
B. tế bào vi sinh vật .
C. bào tử .
D. hạt giống .

Câu 29: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

A. Lai tế bào xôma .
B. Gây đột biến tự tạo .
C. Cấy truyền phôi .
D. Nhân bản vô tính động vật hoang dã .

Câu 30: Điều nào sau đây là không đúng với plasmit?

A. Chứa phân tử ADN dạng vòng .
B. Là một loại virút kí sinh trên tế bào vi trùng .
C. Là phân tử ADN nhỏ nằm trong tế bào chất của vi trùng .
D. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể .

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B D B C A B C D C
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A A B B B A B A B A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án C D B D B C C D A B

Xem thêm kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập Sinh học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

chuyen-de-ung-dung-di-truyen-hoc.jsp

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments