triển lãm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bà đã từng là thành viên ban giám khảo trong nhiều triển lãm in.

He was recommended as a councilor in many exhibitions.

Advertisement

WikiMatrix

Cuộc triển lãm tiếp theo?

my next show?

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Nó minh họa lịch sử Seoul và triển lãm đặc biệt của máy chủ, như là Panoramic Prague.

It illustrates the history of Seoul and hosts special exhibitions, such as Panoramic Prague.

WikiMatrix

Bản sao được triển lãm ở nhiều bảo tàng ở Hoa Kỳ từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 12 năm 2007.

Advertisement

The facsimile was toured at exhibitions in various museums in the United States between November 2002 and December 2007.

WikiMatrix

Ý tôi là, buổi triển lãm tốt nhất trong thành phố mà tôi có thể tưởng tượng ra.

I mean, the city’s the best gallery I could imagine .

QED

triển lãm mở cửa của họ tên là ” Hạnh phúc. ”

Advertisement

And their inaugural exhibit was called ” Happiness. “

QED

200 nhà triển lãm thu hút 17.500 người tham dự đến khách sạn Hilton và Americana trong bốn ngày đó.

The 200 exhibitors attracted 17,500 attendees to the Hilton and Americana hotels over those four days.

WikiMatrix

Và tôi biết ông là vì buổi triển lãm ô tô.

Advertisement

I understand that you’re in town for the big show.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đã thu hút 42000 người chúng tôi đã triển lãm 51 đoạn phim

It attracted 42, 000 people, and we showcased 51 films .

QED

Phòng triển lãm.

Advertisement

The exhibit.

OpenSubtitles2018. v3

Uh, một triển lãm lớn sẽ mở cửa tối nay tại phòng A nhà triển lãm.

Uh, big art opening tonight at Station ” A ” Gallery.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ máy này đã được đón nhận rất nhiều sau buổi triển lãm tại E3 2006.

The system was well received after its exhibition at E3 2006.

Advertisement

WikiMatrix

Lần thứ hai tham dự Triển lãm Đồ chơi New York Toy Fair.

Made its second appearance at New York Toy Fair.

WikiMatrix

Thêm vào đó, 35 hội chợ triển lãm được tổ chức thu hút sự tham gia của 3 097 doanh nghiệp .

In addition, 35 fairs and exhibitions have been organised, attracting 3,097 enterprises .

EVBNews

Kiev ‘s chương trình được thực hiện tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế vào ngày 10 tháng Ba.

Kiev’s show was performed at International Exhibition Centre on 10 March.

WikiMatrix

Hơn nữa, Đài quan sát trong nhà có một loạt cuộc triển lãm thường lệ.

Moreover, the Indoor Observatory hosts a regular series of exhibitions.

WikiMatrix

Năm 1609 kính viễn vọng đã được triển lãm tại hội chợ Frankfurt.

In 1609 a telescope was seen at the Frankfurt fair .

Literature

Và tối nay, bạn có thể thấy được nó trong buổi triển lãm.

And tonight, you’ll be able to see the device in the tent.

ted2019

Năm 1950, bà tham gia triển lãm Arte Concreto tại Instituto De Arte Moderno ở Buenos Aires.

In 1950 she participated in the Arte Concreto exhibition at the Instituto De Arte Moderno in Buenos Aires.

WikiMatrix

Mỗi năm, trung tâm này có khoảng 25-30 cuộc triển lãm lớn cũng như khoảng 1.300 cuộc họp lớn nhỏ.

Every year, it generally hosts 25-30 large exhibitions as well as around 1,300 meetings of varying sizes.

WikiMatrix

Buổi triển lãm ” Nguồn gốc của Chewbacca ” tổ chức ở Montreal năm nay

The Origins of Chewbacca exhibit’s in Montreal this year.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, đó là điều tối thiểu mà bạn có thể làm ở cuộc triển lãm.

I mean, in a way it was the most serious thing you could possible do at the expo .

QED

À, triển lãm tranh của Edouard Manet là tháng tới.

Ah, the Edouard Manet exhibit is next month.

QED

HD đã được giới thiệu vào tháng 11 năm 2013 tại Triển lãm in 3D ở Paris, Pháp.

The HD was introduced in November 2013 at the 3D Print Show in Paris, France.

WikiMatrix

Bạn đặt trên một triển lãm rất ấn tượng đêm nay, người đàn ông trẻ.

You put on a very impressive exhibition tonight, young man.

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments