Giáo án lớp 4: Khoa học: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ pps – Tài liệu text

Giáo án lớp 4: Khoa học: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.98 KB, 5 trang )

Khoa học (31): KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

I.Mục tiêu:
– Học sinh có khả năng: Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách:
-Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí
-Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén
lại hoặc giãn ra
-Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống
II.Chuẩn bị:
Hình trang 64, 65/SGK.
Nhóm: chuẩn bị 8- 10 quả bóng bay có hình dáng khác nhau
Bơm tiêm, bơm xe đạp (nếu có)
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Kiểm tra bài cũ :
+ Em hãy tìm một vài ví d
ụ chứng tỏ không khí có ở
chung quanh ta và không khí có trong ch
ỗ rỗng của
mọi vật?
+ Lớp không khí bao quanh trái đất được gọi l
à gì?
(Khí quyển)
– Giáo viên nhận xét, ghi điểm
II Bài mới :
1 Giới thiệu bài: Để biết rõ không khí có nh
ững tính
chất gì? Các em sẽ tìm hiểu kỹ qua bài học hôm nay
– Giáo viên ghi đề
2 Giảng bài :

Hoạt động 1: Phát biểu màu, mùi, vị của không khí:
Mục tiêu:
– Sử dụng những giác quan để nhận biết không m
àu,
không mùi, không vị của không khí
– Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Em có nhìn th
ấy không khí không? Tại sao? (Mắt ta
không nhìn thấy không khí vì không khí trong suốt v
à
không màu)
+ Hãy dùng mũi ngửi và dùng lưỡi ném, em hãy nh
ận
thấy không khí có mùi gì? Có vị g
ì? (Không khí
không mùi, không vị)
+ Đôi lúc em ngửi thấy một hương thơm hay một m
ùi
khó chịu, đó có phải là mùi c
ủa không khí không?
– 2 em trả lời

– Vài em nêu
– Em khác bổ sung, nhận xét

Cho ví dụ? ( Không phải là mùi của không khí m
à
là mùi của những chất khác có trong không khí)
– Ví dụ:
+ Mùi nước hoa hay mùi của rác thải
– Giáo viên nhận xét và k
ết luận: Không khí trong
suốt, không màu, không mùi, không vị
Hoạt động 2: Chơi thổi bong bóng, phát hiện h
ình
dáng của không khí
Mục tiêu:
– Phát hiện không khí có hình dạng nhất định
* Bước 1: Chơi thổi bong bóng
– Chia lớp 4 nhóm, giáo viên phổ biến luật chơi:

+ Số bóng mỗi nhóm bằng nhau, bắt đầu thổi c
ùng
một lần, nhóm nào thổi xong trư
ớc, bóng đủ căng,
không bị vỡ là thắng
* Bước 2: Thảo luận:
– Gọi đại diện mô tả hình dáng c
ủa các quả bóng vừa
được thổi
– Giáo viên:
+ Cái gì chứa trong quả bóng v
à làm chúng có hình
dạng như vậy?
+ Qua đó, em rút ra được gì? V
ậy theo em không khí
có hình dáng nhất định không?
+ Vậy em hãy nêu 1 ví d
ụ cho thấy không khí không
có hình dáng nhất định?
– Giáo viên nh
ận xét, kết luận: Không khí không có
hình dáng nhất định mà có hình dáng của toàn b

khoảng trống bên trong vật chứa nó
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra c
ủa
không khí
Mục tiêu
– Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra
– Nêu 1 s

ố ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất
của không khí trong đời sống
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
– Chia nhóm
– 2 em đọc mục quan sát SGK / 65
* Bước 2: Làm việc theo nhóm
– Học sinh quan sát hình 2b, hình 2c
+ Hình 2b, hình 2c cho em biết gì?
 Hình 2b: Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong v

bơm tiêm
 Hình 2c: Thả tay ra thân bơm sẽ về vị trí ban đầu
 Cho ta biết ở hình 2b không khí có th
ể bị nén lại,
hình 2c không khí giãn ra

– Học sinh lắng nghe

– Học sinh thổi bóng

– Đại diện nêu

– Học sinh nêu
– Học sinh khác nhận xét, bổ sung

– Học sinh lắng nghe

– Thảo luận nhóm
– Học sinh qaun sát hình vẽ SGK / 65

* Bước 3: Làm việc cả lớp
– Gọi học sinh lên trình bày kết quả
– Giáo viên nhận xét và đặt câu hỏi:
+ Tác động lên chiếc bơm như thế nào đ
ể chứng minh
không khí có thể bị nén lại và giãn ra?

+ Em hãy nêu m
ột số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính
chất của không khí trong đời sống?
3 Củng cố- dặn dò
– Học bài, chuẩn bị bài sau: “Không khí g
ồm những
thành phần nào?”

– Đại diện lên nêu kết quả

– ấn thân bơm vào sâu trong vỏ b
ơm
tiêm không khí sẽ bị nén lại
– Thả tay ra thân bơm s
ẽ về lại ví trí ban
đầu không khí sẽ giãn ra
– Học sinh:
+ Làm bơm tiêm kim
+ Bơm xe

Khoa học( 32): KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

I Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
-Làm thí nghiệm xác định 2 thành phần chính của không khí là khí ôxy duy trì sự cháy và
khí Nitơ không duy trì sự cháy
-Làm thí nghiệm để chứng minh trong không khí còn có những thành phần khác
II.Chuẩn bị:
Hình trang 66, 67/SGK.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

I Kiểm tra bài cũ:
+ Không khí có những tính chất gì?
+ Khi nào thì không khí bị nén lại và giãn ra?
Nêu ví
dụ?
– Giáo viên nhận xét, ghi điểm
II Bài mới
1. Giáo viên giới thiệu bài mới:
2. Giảng bài :
Hoạt động 1: Xác định thành phần chính c
ủa không
khí
Mục tiêu:
– Làm thí nghiệm xác định 2 thành ph
ần chính của
không khí là khí ôxy duy trì sự cháy v
à khí Nitơ
không duy trì sự cháy
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn

– Chia nhóm, các nhóm kiểm tra đồ dùng của nhóm
– 2 em đọc mục thực hành SGK / 66
* Bước 2: Học sinh làm thí nghiệm:
+ Có phải là không khí gồm 2 thành phần chính l
à
ôxy duy trì sự cháy và khí Nitơ không duy trì s
ự cháy
không?
+ Tại sao khi nến tắt, nước lại dâng vào trong cốc
?
(Chứng tỏ sự cháy đã làm m
ất đi một phần không khí
ở trong cốc và nước tràn vào c
ốc chiếm chỗ phần
không khí bị mất đi. Phần không khí mất đi chính l
à
chất khí duy trì sự cháy, chất đó có tên là ôxy
+ Vậy phần không khí còn lại có duy trì s
ự cháy
không? ( không duy trì sự cháy, vì vậy nến đã bị tắt)

+ Thí nghiệm trên cho em th
ấy không khí gồm mấy
thành phần chính? (2 thành phần: 1 thành phần duy tr
ì
sự cháy, 1 thành phần không duy trì sự cháy)
– Học sinh trả lời SGK /
65
mục “Bạn cần biết”
– Học sinh nêu

– Học sinh khác nhận xét

– 2 em đọc

– Nhóm làm thí nghiệm nh
ư
SGK / 66
– Nhóm thảo luận

* Bước 3: Trình bày

– Gọi học sinh lên trình bày
– Giáo viên giảng: Qua nhiều thí nghiệm đã phát hiện:

+ Thành phần duy trì sự cháy có trong không khí l
à
khí ôxy
+ Thành phần không duy trì s
ự cháy có trong không
khí là khí Nitơ
Người ta đã chứng minh được rằng: thể tích khí Nit
ơ
gấp 4 lần thể tích khí ôxy trong không khí. Giáo vi
ên
kết luận:SGK/ 66  mục “Bạn cần biết”
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành ph
ần khác của
không khí
Mục tiêu:
– Làm thí nghiệm để chứng minh trong không khí c
òn
có những thành phần khác
* Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:
– Học sinh quan sát hình vẽ 3a, 3b/ 67
* Bước 2: Thảo luận, quan sát
– Đọc thầm mục “Bạn cần biết” / 67 để thảo luận
* Bước 3: Trình bày
– Gọi học sinh lên trình bày
* Bước 4: Thảo luận cả lớp
– Giáo viên đặt vấn đề:
+ Trong những bài học về nước, chúng ta đã bi

ết
trong không khí có chứa hơi nước, vậy hãy nêu ví d

chứng tỏ không khí có hơi nước? (Nh
ững hôm trời
nóng, độ ẩm không khí cao, sàn nhà sẽ )
+ Hãy quan sát hình vẽ 4, 5SGK/ 67 và k
ể những
thành phần khác có trong không khí? (Bụi, khí độc,
vi
khuẩn, )
+ Các em đóng cửa phòng h
ọc chỉ để 1 lỗ nhỏ cho tia
nắng lọt vào phòng, nhìn vào tia nắng đó, các em th
ấy
những gì? (Những hạt bụi lơ lửng trong không khí)
– Giáo viên nhận xét
– Không khí gồm có những thành phần nào? (
Không
khí gồm có 2 thành phần chính là ôxy và Nitơ,
ngoài
ra, còn có chứa khí Cacbônic, hơi nước, bụi v
à vi
khuẩn, )
-3 Củng cố dặn dò :
Giáo viên nhận xét tiết học
– Chuẩn bị Bài 33, 34: ôn tập và kiểm tra học kỳ I

– Đại diện nhóm trình bày
– Học sinh lắng nghe

– Học sinh quan sát 2 lọ nư
ớc
vôi ở hình vẽ 3a, 3b SGK/ 67

– Đại diện trình bày

– Học sinh nêu

– Học sinh quan sát nêu

– Học sinh nêu

– 2 em nãu

Hoạt động 1 : Phát biểu màu, mùi, vị của không khí : Mục tiêu : – Sử dụng những giác quan để nhận ra không màu, không mùi, không vị của không khí – Giáo viên nêu câu hỏi : + Em có nhìn thấy không khí không ? Tại sao ? ( Mắt takhông nhìn thấy không khí vì không khí trong suốt vkhông màu ) + Hãy dùng mũi ngửi và dùng lưỡi ném, em hãy nhậnthấy không khí có mùi gì ? Có vị gì ? ( Không khíkhông mùi, không vị ) + Đôi lúc em ngửi thấy một hương thơm hay một mùikhó chịu, đó có phải là mùi của không khí không ? – 2 em vấn đáp – Vài em nêu – Em khác bổ trợ, nhận xétCho ví dụ ? ( Không phải là mùi của không khí mlà mùi của những chất khác có trong không khí ) – Ví dụ : + Mùi nước hoa hay mùi của rác thải – Giáo viên nhận xét và Kết luận : Không khí trongsuốt, không màu, không mùi, không vịHoạt động 2 : Chơi thổi khủng hoảng bong bóng, phát hiện hìnhdáng của không khíMục tiêu : – Phát hiện không khí có hình dạng nhất định * Bước 1 : Chơi thổi khủng hoảng bong bóng – Chia lớp 4 nhóm, giáo viên thông dụng luật chơi : + Số bóng mỗi nhóm bằng nhau, khởi đầu thổi cùngmột lần, nhóm nào thổi xong trước, bóng đủ căng, không bị vỡ là thắng * Bước 2 : Thảo luận : – Gọi đại diện thay mặt miêu tả hình dáng của những quả bóng vừađược thổi – Giáo viên : + Cái gì chứa trong quả bóng và làm chúng có hìnhdạng như vậy ? + Qua đó, em rút ra được gì ? Vậy theo em không khícó hình dáng nhất định không ? + Vậy em hãy nêu 1 ví dụ cho thấy không khí khôngcó hình dáng nhất định ? – Giáo viên nhận xét, Kết luận : Không khí không cóhình dáng nhất định mà có hình dáng của toàn bkhoảng trống bên trong vật chứa nóHoạt động 3 : Tìm hiểu đặc thù bị nén và giãn ra củakhông khíMục tiêu – Không khí hoàn toàn có thể bị nén lại hoặc giãn ra – Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số ít tính chấtcủa không khí trong đời sống * Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn – Chia nhóm – 2 em đọc mục quan sát SGK / 65 * Bước 2 : Làm việc theo nhóm – Học sinh quan sát hình 2 b, hình 2 c + Hình 2 b, hình 2 c cho em biết gì ?  Hình 2 b : Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vbơm tiêm  Hình 2 c : Thả tay ra thân bơm sẽ về vị trí bắt đầu  Cho ta biết ở hình 2 b không khí hoàn toàn có thể bị nén lại, hình 2 c không khí giãn ra – Học sinh lắng nghe – Học sinh thổi bóng – Đại diện nêu – Học sinh nêu – Học sinh khác nhận xét, bổ trợ – Học sinh lắng nghe – Thảo luận nhóm – Học sinh qaun sát hình vẽ SGK / 65 * Bước 3 : Làm việc cả lớp – Gọi học viên lên trình diễn tác dụng – Giáo viên nhận xét và đặt câu hỏi : + Tác động lên chiếc bơm như thế nào để chứng minhkhông khí hoàn toàn có thể bị nén lại và giãn ra ? + Em hãy nêu 1 số ít ví dụ về việc ứng dụng 1 số tínhchất của không khí trong đời sống ? 3 Củng cố – dặn dò – Học bài, chuẩn bị sẵn sàng bài sau : “ Không khí gồm nhữngthành phần nào ? ” – Đại diện lên nêu tác dụng – ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơmtiêm không khí sẽ bị nén lại – Thả tay ra thân bơm sẽ về lại ví trí banđầu không khí sẽ giãn ra – Học sinh : + Làm bơm tiêm kim + Bơm xeKhoa học ( 32 ) : KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO ? I Mục tiêu : Sau bài học kinh nghiệm, học viên biết : – Làm thí nghiệm xác lập 2 thành phần chính của không khí là khí ôxy duy trì sự cháy vàkhí Nitơ không duy trì sự cháy-Làm thí nghiệm để chứng tỏ trong không khí còn có những thành phần khácII. Chuẩn bị : Hình trang 66, 67 / SGK.III. Các hoạt động giải trí dạy – học đa phần : Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhI Kiểm tra bài cũ : + Không khí có những đặc thù gì ? + Khi nào thì không khí bị nén lại và giãn ra ? Nêu vídụ ? – Giáo viên nhận xét, ghi điểmII Bài mới1. Giáo viên ra mắt bài mới : 2. Giảng bài : Hoạt động 1 : Xác định thành phần chính của khôngkhíMục tiêu : – Làm thí nghiệm xác lập 2 thành phần chính củakhông khí là khí ôxy duy trì sự cháy và khí Nitơkhông duy trì sự cháy * Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn – Chia nhóm, những nhóm kiểm tra vật dụng của nhóm – 2 em đọc mục thực hành thực tế SGK / 66 * Bước 2 : Học sinh làm thí nghiệm : + Có phải là không khí gồm 2 thành phần chính lôxy duy trì sự cháy và khí Nitơ không duy trì sự cháykhông ? + Tại sao khi nến tắt, nước lại dâng vào trong cốc ( Chứng tỏ sự cháy đã làm mất đi một phần không khíở trong cốc và nước tràn vào cốc chiếm chỗ phầnkhông khí bị mất đi. Phần không khí mất đi chính lchất khí duy trì sự cháy, chất đó có tên là ôxy + Vậy phần không khí còn lại có duy trì sự cháykhông ? ( không duy trì sự cháy, thế cho nên nến đã bị tắt ) + Thí nghiệm trên cho em thấy không khí gồm mấythành phần chính ? ( 2 thành phần : 1 thành phần duy trsự cháy, 1 thành phần không duy trì sự cháy ) – Học sinh vấn đáp SGK / 65 mục “ Bạn cần biết ” – Học sinh nêu – Học sinh khác nhận xét – 2 em đọc – Nhóm làm thí nghiệm nhSGK / 66 – Nhóm tranh luận * Bước 3 : Trình bày – Gọi học viên lên trình diễn – Giáo viên giảng : Qua nhiều thí nghiệm đã phát hiện : + Thành phần duy trì sự cháy có trong không khí lkhí ôxy + Thành phần không duy trì sự cháy có trong khôngkhí là khí NitơNgười ta đã chứng tỏ được rằng : thể tích khí Nitgấp 4 lần thể tích khí ôxy trong không khí. Giáo viênkết luận : SGK / 66  mục “ Bạn cần biết ” Hoạt động 2 : Tìm hiểu một số ít thành phần khác củakhông khíMục tiêu : – Làm thí nghiệm để chứng tỏ trong không khí còncó những thành phần khác * Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn : – Học sinh quan sát hình vẽ 3 a, 3 b / 67 * Bước 2 : Thảo luận, quan sát – Đọc thầm mục “ Bạn cần biết ” / 67 để luận bàn * Bước 3 : Trình bày – Gọi học viên lên trình diễn * Bước 4 : Thảo luận cả lớp – Giáo viên đặt yếu tố : + Trong những bài học kinh nghiệm về nước, tất cả chúng ta đã biếttrong không khí có chứa hơi nước, vậy hãy nêu ví dchứng tỏ không khí có hơi nước ? ( Những hôm trờinóng, nhiệt độ không khí cao, sàn nhà sẽ ) + Hãy quan sát hình vẽ 4, 5SGK / 67 và kể nhữngthành phần khác có trong không khí ? ( Bụi, khí độc, vikhuẩn, ) + Các em đóng cửa phòng học chỉ để 1 lỗ nhỏ cho tianắng lọt vào phòng, nhìn vào tia nắng đó, những em thấynhững gì ? ( Những hạt bụi lơ lửng trong không khí ) – Giáo viên nhận xét – Không khí gồm có những thành phần nào ? ( Khôngkhí gồm có 2 thành phần chính là ôxy và Nitơ, ngoàira, còn có chứa khí Cacbônic, hơi nước, bụi và vikhuẩn, ) – 3 Củng cố dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học – Chuẩn bị Bài 33, 34 : ôn tập và kiểm tra học kỳ I – Đại diện nhóm trình diễn – Học sinh lắng nghe – Học sinh quan sát 2 lọ nướcvôi ở hình vẽ 3 a, 3 b SGK / 67 – Đại diện trình diễn – Học sinh nêu – Học sinh quan sát nêu – Học sinh nêu – 2 em nãu

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments