ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (517.2 KB, 15 trang )

Môn : HÌNH HỌC 8
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

KIỂM TRA
KIỂM TRA
Bóng của một ống khói nhà
máy trên mặt đất có độ dài
11m. Cùng thời điểm đó,
một thanh sắt dài 2m cắm
vuông góc với mặt đất có
bóng dài 1m. Tính chiều
cao của ống khói
AB
C
C
/
A
/
B
/
Đo AB
Đo A
/
B
Đo AC
A
/
C
/

BC//B
/
C
/
?

Tiết 50
Ứng dụng thực tế của tam
giác đồng dạng

1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
A
/
C
/
B
C
A
C
A
C
A
Cho thước đo chiều dài và một chiếc cọc
AC trên có gắn thước ngắm quay được
quanh một cái chốt của cọc. Xác định
chiều cao của tháp?
– Đặt cọc AC thẳng đứng ( vuông góc với mặt đất)
a) Tiến hành đo
– Điều khiển thước ngắm sao cho

hướng thước đi qua đỉnh C
/
của tháp,
sau đó xác định giao điểm B của đg thg
CC
/
và AA
/

Đo khoảng cách AB, A
/
B và chiều
cao AC của cọc
Giải thích vì sao
tiến hành đo
như vậy?
1,2m
1,1m
9,9m
?
b) Tính chiều cao của tháp
ABC A
/
BC
/
~
⇒ =
AB AC
A B A C
/ / /

//
2,1
9,9
1,1
CA
=⇒
( )
⇒ = =
1 2 9 9
A C 10 8 m
11
/ /
,. ,
,
,
Ta đã vận dụng
kiến thức lý thuyết
nào để xác định
chiều cao của
tháp?

Cho hình vẽ, biết
C
/
B
/
A
/
C
B

/
ˆ ˆ
B=B

/
ˆ ˆ
C=C
BC = 4,5m, B
/
C
/
= 1,5m, A
/
B
/
=2,3m.
Tính AB?

A
?
Bài tập:
4,5m
1,5m
2,3m
2) Đo khoảng cách giữa hai địa điểm
trong đó có một địa điểm không thể
tới được:
a) Tiến hành đo đạc:
– Vạch một đoạn BC, và đo độ dài
của BC ( BC = a)

– Đo các góc:
¼ ¼
0 0
ABC= ,ACB=m n
m
0
n
0
Muốn xác định
khoảng cách AB
ta phải làm thế
nào?
Làm thế nào để tính
khoảng cách AB?
b)Tính khoảng cách AB
Vẽ trên giấy A
/
B
/
C
/
với B
/
C
/
= a
/
,
/0/ 0
ˆ

ˆ
B = ,C =m n
sau đó đo đoạn A
/
B
/
= b
A
/
C
/
B
/
m
0
n
0
A
/
B
/
C
/
ABC
~
/ / / /
A B B C
=
AB BC
/

b
=
AB
a
a
/
AB=
ab
a
Áp dụng bằng số với
a=100m, a
/
=10cm,
b=7cm, AB=?
10000.7
AB=
10
=7000cm = 70m
Ta đã vận dụng
kiến thức nào
để xác định
khoảng cách
AB?
a
a
/
b
A
(Dùng giác kế)

A B
P
Q
E
m
0
Ghi chú:
– Dụng cụ đo góc là : Giác kế

Có hai loại giác kế:
+ Giác kế ngang
+ Giác kế đứng
o
F

3) Luyện tập:
Bài 54 (sgk- trang 87)
A
D
B
C
F
m
n
a
x
Để đo khoảng cách giữa
hai địa điểm A và B, trong
đó B không tới được,
người ta tiến hành đo và

tính khoảng cách AB như
hình vẽ:
AB // DF, AD = m, DC = n, DF = a
a) Em hãy nói rõ cách đo như thế nào?
b) Tính độ dài x của khoảng cách AB

3) Luyện tập:
Bài 54 (sgk- trang 87)
A
D
B
C
F
m + n
n
a
x
?
t

TRÒ
CHƠI
Đàng sau các
miếng ghép là
một bức ảnh,
các đội chơi
phải mở các
miếng ghép
để đoán xem
bức ảnh chụp

địa danh nào?
Để mở được
mỗi miếng
ghép các đội
chơi phải giải
môt bài toán
tương ứng
với miếng
ghép đó.
Đàng sau các
miếng ghép là
một bức ảnh,
các đội chơi
phải mở các
miếng ghép
để đoán xem
bức ảnh chụp
địa danh nào?
Để mở được
mỗi miếng
ghép các đội
chơi phải giải
môt bài toán
tương ứng
với miếng
ghép đó.

BÀI TẬP 1
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai
A. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau

B. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau
C. Hai tam giác vuông có hai góc nhọn tương
ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau
D. Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh góc
vuông tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau

BÀI TẬP 2
Tìm các dấu hiệu để nhận biết
hai tam giác cân đồng dạng

BÀI TẬP 3
So sánh các trường hợp đồng dạng
của tam giác với các trường hợp bằng
nhau của tam giác (nêu lên những
điểm giống nhau và khác nhau)

H ng d n v nhàướ ẫ ề
H ng d n v nhàướ ẫ ề

Bài 53, 55 ( sgk)
Bài 53, 55 ( sgk)

Mỗi tổ tự làm 1 chiếc giác kế đứng
Mỗi tổ tự làm 1 chiếc giác kế đứng
như hình 56( sgk)
như hình 56( sgk)

( Chuẩn bị cho tiết sau thực hành)
( Chuẩn bị cho tiết sau thực hành)

Hướng dẫn bài 53
15m
2m
O,8m
1,6m
C
D
E
O
F
A
B
?
?

BC / / BTiết 50 Ứng dụng trong thực tiễn của tamgiác đồng dạng1 ) Đo gián tiếp chiều cao của vậtCho thước đo chiều dài và một chiếc cọcAC trên có gắn thước ngắm quay đượcquanh một cái chốt của cọc. Xác địnhchiều cao của tháp ? – Đặt cọc AC thẳng đứng ( vuông góc với mặt đất ) a ) Tiến hành đo – Điều khiển thước ngắm sao chohướng thước đi qua đỉnh Ccủa tháp, sau đó xác lập giao điểm B của đg thgCCvà AAĐo khoảng cách AB, AB và chiềucao AC của cọcGiải thích vì saotiến hành đonhư vậy ? 1,2 m1, 1 m9, 9 mb ) Tính độ cao của thápABC ABC ⇒ = AB ACA B A C / / / / / 2,19,91,1 CA = ⇒ ( ) ⇒ = = 1 2 9 9A C 10 8 m11 / / ,., Ta đã vận dụngkiến thức lý thuyếtnào để xác địnhchiều cao củatháp ? Cho hình vẽ, biếtˆ ˆB = Bvàˆ ˆC = CBC = 4,5 m, B = 1,5 m, A = 2,3 m. Tính AB ? Bài tập : 4,5 m1, 5 mét vuông, 3 mét vuông ) Đo khoảng cách giữa hai địa điểmtrong đó có một khu vực không thểtới được : a ) Tiến hành đo đạc : – Vạch một đoạn BC, và đo độ dàicủa BC ( BC = a ) – Đo những góc : ¼ ¼0 0ABC =, ACB = m nMuốn xác địnhkhoảng cách ABta phải làm thếnào ? Làm thế nào để tínhkhoảng cách AB ? b ) Tính khoảng cách ABVẽ trên giấy Avới B = a / 0 / 0B =, C = m nsau đó đo đoạn A = bABC / / / / A B B CAB BCABAB = abÁp dụng bằng số vớia = 100 m, a = 10 cm, b = 7 cm, AB = ? 10000.7 AB = 10 = 7000 cm = 70 mTa đã vận dụngkiến thức nàođể xác địnhkhoảng cáchAB ? ( Dùng giác kế ) A BGhi chú : – Dụng cụ đo góc là : Giác kếCó hai loại giác kế : + Giác kế ngang + Giác kế đứng3 ) Luyện tập : Bài 54 ( sgk – trang 87 ) Để đo khoảng cách giữahai khu vực A và B, trongđó B không tới được, người ta thực thi đo vàtính khoảng cách AB nhưhình vẽ : AB / / DF, AD = m, DC = n, DF = aa ) Em hãy nói rõ cách đo như thế nào ? b ) Tính độ dài x của khoảng cách AB3 ) Luyện tập : Bài 54 ( sgk – trang 87 ) m + nTRÒCHƠIĐàng sau cácmiếng ghép làmột bức ảnh, những đội chơiphải mở cácmiếng ghépđể đoán xembức ảnh chụpđịa danh nào ? Để mở đượcmỗi miếngghép những độichơi phải giảimôt bài toántương ứngvới miếngghép đó. Đàng sau cácmiếng ghép làmột bức ảnh, những đội chơiphải mở cácmiếng ghépđể đoán xembức ảnh chụpđịa danh nào ? Để mở đượcmỗi miếngghép những độichơi phải giảimôt bài toántương ứngvới miếngghép đó. BÀI TẬP 1T rong những phát biểu sau đây, phát biểu nào saiA. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhauB. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhauC. Hai tam giác vuông có hai góc nhọn tươngứng bằng nhau thì đồng dạng với nhauD. Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh gócvuông tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhauBÀI TẬP 2T ìm những tín hiệu để nhận biếthai tam giác cân đồng dạngBÀI TẬP 3S o sánh những trường hợp đồng dạngcủa tam giác với những trường hợp bằngnhau của tam giác ( nêu lên nhữngđiểm giống nhau và khác nhau ) H ng d n v nhàướ ẫ ềH ng d n v nhàướ ẫ ềBài 53, 55 ( sgk ) Bài 53, 55 ( sgk ) Mỗi tổ tự làm 1 chiếc giác kế đứngMỗi tổ tự làm 1 chiếc giác kế đứngnhư hình 56 ( sgk ) như hình 56 ( sgk ) ( Chuẩn bị cho tiết sau thực hành thực tế ) ( Chuẩn bị cho tiết sau thực hành thực tế ) Hướng dẫn bài 5315 m2mO, 8 m1, 6 m

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments