ứng dụng gis trong quản lí đất đai – Tài liệu text

ứng dụng gis trong quản lí đất đai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.13 MB, 19 trang )

Advertisement

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ViỆT NAM
KHOA: CÔNG TRÌNH
MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ

ĐỀ TÀI:ỨNG DỤNG GIS TRONG
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Tên sinh viên: Mai Khánh Huyền
Lớp :BDA53DH
Mã sinh viên: 45026

1.
2.
3.
4.

Đặt vấn đề.
Mục tiêu
Các bước thực hiện
Một số ứng dụng

Advertisement

1.Đặt vấn đề
Tranh chấp
đất đai
thường xuyên
xảy ra

Ngày nay
đất đai
không

ngừng
chuyển
dịch và
biến đổi

o Các số liệu điều tra cơ bản,các loại bản đồ,sổ sách…liên quan đến tài
nguyên đất chưa được thống nhất,lưu trữ cồng kềnh,tra cứu thông
tin khó khắn…làm cho công tác quản lí đất đai gặp nhiều khó khăn và
ít có hiệu quả.
o Tài nguyên
đất đóng
vai trò
quan trọng
trong các
hoạt động
của con
người

Advertisement

2.Mục tiêu của đề tài

• Tra cứu thông tin
nhanh chính xác
với độ tin cậy cao

• Tích hợp dữ liệu
không gian cho phép
việc tham chiếu các
tài liệu bản đồ các
thời kỳ trở nên dễ

dàng và cho độ chính
xác cao

• Tạo ra sản
phẩm phục
vụ mục đích
mới như
bản đồ
 Làm giảm hoặc loại bỏ các hoạt động
thừa ,tiết kiệm thời gian,tiền của và công
sức
 Kết quả số liệu thấp hơn với giá thành tốt

-Tăng khả năng lưu trữ và xử
lý số liệu
-Dễ dàng cập nhật dữ liệu
mớiTích hợp dữ liệu không
gian cho phép việc tham
chiếu các tài liệu bản đồ các
thời kỳ trở nên dễ dàng và
cho độ chính xác cao

Advertisement

3.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thu thập thông tin và xử lý dữ
liệu
Phân tích,tổ chức và chuẩn hóa
cơ sở dữ liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Kết quả

a.1.Thu thập thông tin
 Dữ liệu thời gian:sự biến
động sử dụng đất,giao
thông,dân cư các công trình
cơ sở hạ tầng,..

 Dữ liệu thuộc tính bao gồm:tất cả
các thông tin liên quan đến nguồn tài
nguyên đất đai được thu thập từ các
loại sổ sách,tài liệu ,hồ sơ,các loại
văn bản pháp luật…

Advertisement

 Dữ liệu không gian bao
gồm :hệ thống lưới chiếu
hệ thống hệ tọa độ quốc
gia,hệ thông độ cao, các
thông tin về địa giới hành
chính, các thông tin về hệ
thống bản đồ,dữ liệu GPS.

a.2.XỬ LÝ DỮ LIỆU
Tổ chức các dữ liệu theo một cấu trúc thống nhất.
 Phần cơ sở dữ liệu chung gồm:hệ quy chiếu,hệ tọa độ-độ
cao,hệ thống ảnh phủ trùm,hệ thống biên giới và địa
giới,các dữ liệu có liên quan.

 Sử dụng một phần mềm để quản lý dữ liệu đất đai(tiếp
nhận các thông tin về biến động đất đai,tìm kiếm thông tin
để loại bỏ những thông tin cũ,đưa ra các thông tin mới hoặc
biến đổi các thông tin cũ theo một số biến động mới)

b.Tổ chức và chuẩn hóa CSDL tài nguyên
đất
 Chuẩn hóa thiết bị tin học(hệ điều hành,mạng ,thiết bị phần
cứng,chẩn phần mềm ứng dụng,bảng mã ký tự và tổ chức dữ liệu)
 Chuẩn hóa hệ quy chiếu,tọa độ địa giới,địa danh
 Chuẩn hóa hệ thống bản đồ

Chuẩn hóa xử lý,tích hợp và hiển thị trong
GIS
Bản đồ năm 199-1942 phường
hàng kênh quận hoàn kiếm khi
được xử lý và tích hợp trong Gis

Bản đồ năm 1994-1999
được xử lý và tích hợp trong
GIS

Advertisement

Bản đồ năm 1958-1960
phường hang kênh quận
hoàn kiếm khi được xử lý
và tích hợp trong GIS.

Bản đồ tích hợp và hiển thị của GIS

c.Cấu trúc của CSDL thuộc tính của bản đồ
hiện trạng sử dụng đất
Xây dựng cấu trúc dữ liệu của bản đồ:
 Hành chính( Tên xã,số hộ gía đình,vị trí…)
 Thổ nhưỡng (kí hiệu,tên đất,Km…)
 Giao thông(loại đường,chất lượng đường,chiều dài,chiều rộng…)
 Thủy văn(tên,km,độ sâu….)
 Dạng điểm GPS( Mã điểm, X,Y,Mô tả,-độ rộng,số sau dấu phẩy…)
 Các kỹ thuật GIS:
Chuyên đổi hệ tọa độ,phép chiếu,nắn chỉnh bản đồ
Thực hiện các phép tính số học,logic,hình học,đại số
Chồng xếp,làm sạch,làm trơn,tách hoặc hợp các thông tin không gian và phi không gian
Phân loại các lớp thông tin trên bản đồ
Nội suy bề mặt cho điểm,đường tạo bề mặt địa hình từ các đương đồng mức,tạo ảnh phối cảnh ba chiều,tính toán độ dốc.
Tính toán thống kê khoảng cách
Xác định chọn lọc vùng theo tiêu chuẩn bất kỳ

4.MỘT SỐ ỨNG DỤNG GIS
• ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
thành phố.
• Cung cấp các thông tin về đất đai như: tên chủ hộ ,diện
tích,số thửa,mã thửa,…
• Ứng dụng trong việc cấp chứng nhận quyền sử dụng
đất,thống kê số giấy chứng nhận được cấp,chưa cấp…

VÍ DỤ:Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng.

QUY TRÌNH GIẢI ĐOÁN VỆ TINH

PHÂN TÍCH
• Hệ thống phân loại cần được xác định, xây dựng để có thể phân biệt cả các đối tượng hành động (sử dụng đất ).
Trong viễn thám, hệ thống phân loại phải phù hợp với khả năng cung cấp thông tin của các tư liệu viễn thám.
• Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
• + Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:

Advertisement

. Đất trồng cây hàng năm: lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

. Đất nuôi trồng thủy sản

. Đất trồng cây lâu năm.

. Đất lâm nghiệp: Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng trồng

. Đất nông nghiệp khác

• + Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất:

. Đất ở: đất ở nông thôn, đất ở đô thị
. Đất chuyên dùng: đất trụ sở cơ quan, đất an ninh quốc phòng, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất có mục đích
công cộng, đất giao thông.. Đất tôn giáo tín ngưỡng

. Đất nghĩa trang nghĩa địa

. Đất sông suối và mặt nước

• + Nhóm đất chưa sử dụng bao gồm các loại đất

. Đất bằng chưa sử dụng

. Đất đồi chưa sử dụng

Phân loại đất

Đất trồng cây hàng năm

Đất chuyên dùng

Đất bằng chưa sử dụng

Đất lâm nghiệp

. Đất ở:

Đất đồi chưa sử dụng

Giải đoán ảnh k/v nghiên cứu (gián tiếp và trực tiếp)
+Công tác tiếp theo của
việc thành lập hệ thống
chú giải là xác
định các dấu hiệu giải đoán
(chià khoá giải đoán).
+Đối với xử lý ảnh số, đó
là việc xác định các ô thử
nghiệm (hay còn gọi là ô
mẫu).
+Từ các điểm mẫu đó, có
thể mở rộng cho toàn hình
ảnh.

Kết quả biên tập hiện trạng sử dụng đất thành phố đà nẵng

KẾT LUẬN:

• Gis là nguồn tư liệu hữu hiệu đáp ứng được các yêu cầu
trong nghiên cứu tài nguyên môi trường,đặc biệt là tài
nguyên đất,.Vì vậy ,kết quả của việc thành lập bẩn đồ
hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng và cần thiết
trong công tác quản lý đất đai,lập quy hoạch và kế hoạch
sử dụng đất,giúp cho việc quản lý và đinh hướng phát
triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng cùng nhiều mục
đích chuyên ngành khác

CÁM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG
NGHE!

ngừngchuyểndịch vàbiến đổio Các số liệu tìm hiểu cơ bản, những loại map, sổ sách … tương quan đến tàinguyên đất chưa được thống nhất, tàng trữ cồng kềnh, tra cứu thôngtin khó khắn … làm cho công tác làm việc quản lí đất đai gặp nhiều khó khăn vất vả vàít có hiệu suất cao. o Tài nguyênđất đóngvai tròquan trọngtrong cáchoạt độngcủa conngười2. Mục tiêu của đề tài • Tra cứu thông tinnhanh chính xácvới độ an toàn và đáng tin cậy cao • Tích hợp dữ liệukhông gian cho phépviệc tham chiếu cáctài liệu map cácthời kỳ trở nên dễdàng và cho độ chínhxác cao • Tạo ra sảnphẩm phụcvụ mục đíchmới nhưbản đồ  Làm giảm hoặc vô hiệu những hoạt độngthừa, tiết kiệm chi phí thời hạn, tiền của và côngsức  Kết quả số liệu thấp hơn với giá tiền tốt-Tăng năng lực tàng trữ và xửlý số liệu-Dễ dàng update dữ liệumớiTích hợp tài liệu khônggian được cho phép việc thamchiếu những tài liệu map cácthời kỳ trở nên thuận tiện vàcho độ đúng mực cao3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆNThu thập thông tin và giải quyết và xử lý dữliệuPhân tích, tổ chức triển khai và chuẩn hóacơ sở dữ liệuXây dựng cơ sở dữ liệuKết quảa. 1. Thu thập thông tin  Dữ liệu thời hạn : sự biếnđộng sử dụng đất, giaothông, dân cư những công trìnhcơ sở hạ tầng, ..  Dữ liệu thuộc tính gồm có : tất cảcác thông tin tương quan đến nguồn tàinguyên đất đai được tích lũy từ cácloại sổ sách, tài liệu, hồ sơ, những loạivăn bản pháp lý …  Dữ liệu khoảng trống baogồm : mạng lưới hệ thống lưới chiếuhệ thống hệ tọa độ quốcgia, hệ thông độ cao, cácthông tin về địa giới hànhchính, những thông tin về hệthống map, tài liệu GPS.a. 2. XỬ LÝ DỮ LIỆUTổ chức những tài liệu theo một cấu trúc thống nhất.  Phần cơ sở tài liệu chung gồm : hệ quy chiếu, hệ tọa độ-độcao, mạng lưới hệ thống ảnh phủ trùm, mạng lưới hệ thống biên giới và địagiới, những tài liệu có tương quan.  Sử dụng một ứng dụng để quản lý tài liệu đất đai ( tiếpnhận những thông tin về dịch chuyển đất đai, tìm kiếm thông tinđể vô hiệu những thông tin cũ, đưa ra những thông tin mới hoặcbiến đổi những thông tin cũ theo 1 số ít dịch chuyển mới ) b. Tổ chức và chuẩn hóa CSDL tài nguyênđất  Chuẩn hóa thiết bị tin học ( hệ quản lý, mạng, thiết bị phầncứng, chẩn ứng dụng ứng dụng, bảng mã ký tự và tổ chức triển khai tài liệu )  Chuẩn hóa hệ quy chiếu, tọa độ địa giới, địa điểm  Chuẩn hóa mạng lưới hệ thống bản đồChuẩn hóa giải quyết và xử lý, tích hợp và hiển thị trongGISBản đồ năm 199 – 1942 phườnghàng kênh Q. hoàn kiếm khiđược giải quyết và xử lý và tích hợp trong GisBản đồ năm 1994 – 1999 được giải quyết và xử lý và tích hợp trongGISBản đồ năm 1958 – 1960 phường hang kênh quậnhoàn kiếm khi được xử lývà tích hợp trong GIS.Bản đồ tích hợp và hiển thị của GISc. Cấu trúc của CSDL thuộc tính của bản đồhiện trạng sử dụng đấtXây dựng cấu trúc tài liệu của map :  Hành chính ( Tên xã, số hộ gía đình, vị trí … )  Thổ nhưỡng ( kí hiệu, tên đất, Km … )  Giao thông ( loại đường, chất lượng đường, chiều dài, chiều rộng … )  Thủy văn ( tên, km, độ sâu …. )  Dạng điểm GPS ( Mã điểm, X, Y, Mô tả, – độ rộng, số sau dấu phẩy … )  Các kỹ thuật GIS : Chuyên đổi hệ tọa độ, phép chiếu, nắn chỉnh bản đồThực hiện những phép tính số học, logic, hình học, đại sốChồng xếp, làm sạch, làm trơn, tách hoặc hợp những thông tin khoảng trống và phi không gianPhân loại những lớp thông tin trên bản đồNội suy mặt phẳng cho điểm, đường tạo mặt phẳng địa hình từ những đương đồng mức, tạo ảnh phối cảnh ba chiều, giám sát độ dốc. Tính toán thống kê khoảng chừng cáchXác định tinh lọc vùng theo tiêu chuẩn bất kỳ4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG GIS • ứng dụng GIS trong xây dựng map thực trạng sử dụng đấtthành phố. • Cung cấp những thông tin về đất đai như : tên chủ hộ, diệntích, số thửa, mã thửa, … • Ứng dụng trong việc cấp ghi nhận quyền sử dụngđất, thống kê số giấy ghi nhận được cấp, chưa cấp … VÍ DỤ : Ứng dụng GIS trong xây dựng map thực trạng sử dụng đất thành phố TP. Đà Nẵng. QUY TRÌNH GIẢI ĐOÁN VỆ TINHPHÂN TÍCH • Hệ thống phân loại cần được xác lập, thiết kế xây dựng để hoàn toàn có thể phân biệt cả những đối tượng người dùng hành vi ( sử dụng đất ). Trong viễn thám, mạng lưới hệ thống phân loại phải tương thích với năng lực cung ứng thông tin của những tư liệu viễn thám. • Căn cứ vào mục tiêu sử dụng, đất đai được phân loại như sau : • + Nhóm đất nông nghiệp gồm có những loại đất :. Đất trồng cây hàng năm : lúa và đất trồng cây hàng năm khác .. Đất nuôi trồng thủy hải sản. Đất trồng cây nhiều năm .. Đất lâm nghiệp : Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng trồng. Đất nông nghiệp khác • + Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất :. Đất ở : đất ở nông thôn, đất ở đô thị. Đất chuyên dùng : đất trụ sở cơ quan, đất bảo mật an ninh quốc phòng, đất cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, đất có mục đíchcông cộng, đất giao thông vận tải. . Đất tôn giáo tín ngưỡng. Đất nghĩa trang nghĩa trang. Đất sông suối và mặt nước • + Nhóm đất chưa sử dụng gồm có những loại đất. Đất bằng chưa sử dụng. Đất đồi chưa sử dụngPhân loại đấtĐất trồng cây hàng nămĐất chuyên dùngĐất bằng chưa sử dụngĐất lâm nghiệp. Đất ở : Đất đồi chưa sử dụngGiải đoán ảnh k / v điều tra và nghiên cứu ( gián tiếp và trực tiếp ) + Công tác tiếp theo củaviệc xây dựng hệ thốngchú giải là xácđịnh những tín hiệu giải đoán ( chià khoá giải đoán ). + Đối với giải quyết và xử lý ảnh số, đólà việc xác lập những ô thửnghiệm ( hay còn gọi là ômẫu ). + Từ những điểm mẫu đó, cóthể lan rộng ra cho toàn hìnhảnh. Kết quả chỉnh sửa và biên tập thực trạng sử dụng đất thành phố đà nẵngKẾT LUẬN : • Gis là nguồn tư liệu hữu hiệu phân phối được những yêu cầutrong nghiên cứu và điều tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt quan trọng là tàinguyên đất ,. Vì vậy, hiệu quả của việc xây dựng bẩn đồhiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng và cần thiếttrong công tác làm việc quản lý đất đai, lập quy hoạch và kế hoạchsử dụng đất, giúp cho việc quản lý và đinh hướng pháttriển kinh tế tài chính xã hội bảo mật an ninh quốc phòng cùng nhiều mụcđích chuyên ngành khácCÁM ƠN THẦYVÀ CÁC BẠNĐÃ LẮNGNGHE !

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments