ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO HỌAT ĐỘNG KINH DOANH – Tài liệu text

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI PHÒNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LĨNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (160.81 KB, 14 trang )

Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp
Lời mở đầu
Thế kỷ XX, đặc biệt là những thập niên cuối thế kỷ cùng với nhũng biến đối to lớn
trong đời sống kinh tế – xã hội của nhân loại, là thời kỳ của những cuộc biến đối cách
mạng trong khoa học, thời kỳ của nhiều thay đổi và sáng tạo liên tiếp các khuôn mẫu tư
duy trong các lĩnh vực hoạt đông tổ chức, quản lý và kinh doanh. Việc ứng dụng khoa
học vào quản lý sản xuất công nghệ và kinh doanh có thể được xem là bắt đầu tù cuối thế
kỷ XIX với nhà cải cách F. W Taylor. Sau đó, vào đầu thế kỷ XX, một số phương pháp
khoa học khác, như các phương pháp phân tích số liệu thống kê và vận trù học, quy
hoạch tuyến tính, tiếp tục được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong tố chức sản xuất, lập
kế hoạch phát triển kinh tế, … Sau chiến tranh thế mới lần thứ hai, liên tiếp có nhiều phát
minh mới về khoa học và công nghệ có tác động to lớn thúc đẩy các xu hướng ứng dụng
kể trên, như: máy tính điện tử, điều khiển học, khoa học thông tin và khoa học hệ thống.
Các phát minh đó vừa cung cấp cơ sở kiến thức khoa học đem xây dựng mô hình cho các
bài toán thực tế, vừa tạo ra các công cụ kỹ thuật xử lý thông tin ngay càng mạnh để giúp
con người giải các bài toán thực tế đó. Nói cách khác, việc ứng dụng các thành tựu và
phát minh khoa học từ giữa thế kỷ XX để hình thành nên một khung mẫu tư duy khoa
học để hướng dẫn con người trong tư duy và hành động trước việc nhận thức về đôi
tượng và tìm kiếm lời giải cho các bài toán về tổ chức quản lý và kinh doanh. Đối tượng
là các hệ thống kinh tế, bao gồm nhiều thành phần và các mối tuơng tác giữa chúng với
nhau cũng như các tương tác với môi trường, các bài toán quan trọng và chủ yếu nhất
trong quản lý và kinh doanh là các bài toán ra quyết định; một khung mẫu tư duy khoa
học về quản lý và kinh doanh phải bao gồm một cách hiểu khoa học về đối tượng và các
mối tương tác của nó cùng với cách hình dung về việc thiết kế lời giải cho các bài toán
quyết định mà công việc quản lý kinh doanh đòi hỏi.
Muốn đổi mới tư duy và phong cách, phải biết vận dụng những kiến thức khoa học một
cách sáng tạo và hợp lý.Một trong những kiến thức khoa học cần thiết hiện nay chính là
lý thuyết hệ thống, tư duy hệ thống và điều khiển học.
Nguyễn Ky 1/14
Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp
Sau khi học xong môn lý thuyết hệ thống của thầy, và xuất phát từ những bâng

khâng chưa có lời giải đáp của Phòng kinh doanh cũng như của công ty mà em đang công
tác.Với ý nghĩa trên, em xin mạnh dạn chọn đề tài “ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆ
THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO HỌAT ĐỘNG KINH DOANH
TẠI PHÒNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LĨNH “
Bài viết chắc chắn khó tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết, kính mong nhận
được sự chỉ dẫn của thầy để bài viết này được hòan thiện tốt hơn, để bài viết này cũng là
tài liệu cho phòng kinh doanh, công ty nghiên cứu và ứng dụng nó trong quá trình họat
động.
Chân thành cảm ơn !
Nguyễn Ky 2/14
Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.Các khái niệm
1.1.1. Khái niệm hệ thống
Hệ thống, theo quan điểm lý thuyết hệ thống, được hiểu là một tập hợp hay một
tổng thể gồm các phần tử hay các bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với
nhau và được sắp xếp theo một trình tự đảm bảo tính thống nhất và có khá năng thực hiện
một số chức năng và mục tiêu nhất định.
1.1.2.Khái niệm về quản trị
Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra
bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp
chúng ta nhận ra rằng, quản trị là một họat động liên tục và cần thiết khi con người kết
hợp với nhau trong một tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động.
Theo quan điểm quản trị kinh doanh : công tác quản trị trong doanh nghiệp là quá
trình lập kế họach, tổ chức phối hợp và điều chỉnh các họat động của các thành viên, các
bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm
đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức.
Theo quan điểm hệ thống quản trị :Quản trị còn là việc thực hành các họat động
trong mỗi tổ chức một cách có ý thức và liên tục.Quản trị trong một doanh nghiệp tồn tại
trong một hệ thống bao gồm các khâu, các phần, các bộ phận có mối liên hệ khăng khít

với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và thúc đẩy nhau phát triển.
1.1.3. Khái niệm về môi trường của hệ thống
Theo quan điểm của lý thuyết hệ thống, môi trường là các yếu tố, điều kiện nằm
ngòai hệ thống và có ảnh hưởng đến kết quả họat động của hệ thống đó.
Để xác định môi trường của hệ thống, các nhà quản trị thường dựa vào các câu trả
lời của hai câu hỏi sau đây:
1.Yếu tố đó có ảnh hưởng đến kết quả của hệ thống hay không?
2. Hệ thống có quyền thay đổi đến các yếu tố đó hay không ?
Nếu yếu tố nào trả lời “ có” ở câu hỏi 1 và “không” ở câu hỏai 2, thì nó là yếu tố môi
trường của hệ thống.
Nguyễn Ky 3/14
Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp
1.1.4. Khái niệm đầu vào và đầu ra của hệ thống
Đầu vào của hệ thống là sự tác động của môi trường vào hệ thống của nó.Ngược
lại, đầu ra của hệ thống được coi là sự tác động của hệ thống đến môi trường của nó.
Đầu vào và đầu ra của hệ thống trên thực tế có thể được cấu thành từ nhiều yếu tố
khác nhau và có biểu diễn mối quan hệ đầu vào và đầu ra với hệ thống như sau:
V R
1.1.5. Khái niệm về cấu trúc của hệ thống
Cấu trúc là sự sắp xếp các phần tử bên trong của một hệ thống .Thực tế cho thấy,
mỗi cách sắp xếp khác nhau có thể dẫn đến kết quả họat động của hệ thống không giống
nhau.
Muốn hệ thống họat động với kết quả tối đa, cần lựa chọn cách sắp xếp tối ưu.
Trên thực tế hiện nay, có nhiều cách sắp xếp cấu trúc của hệ thống .Xin gới thiệu
một số mô hình phổ biến hiện nay:
1.Mô hình “Ghép nối tiếp”
v1 R1/v2 R2/v3 R3
2.Mô hình “ Ghép song song”
V1

3.Mô hình “ Ghép có mối liên hệ ngược”
Nguyễn Ky 4/14
Môi trường
Hệ thống
Phần tử 1 Phần tử 2 Phần tử 3
Phần tử 1
Phần tử 2
Phần tử 3

R
3

R
2

V
3

V
2

R
1
Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp
– Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “gián tiếp”
– Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “trực tiếp”
Vào Ra
1.1.6 Khái niệm mục tiêu của hệ thống
Mục tiêu là trạng thái mong đợi, có thể có và cần phải có của hệ thống tại một
thời điểm hoặc sau một khỏang thời gian nhất định.

Mục tiêu là hướng để hệ thống phát triển theo quỹ đạo đã đề ra.
Quỹ đạo là con đường để hệ thống chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái
khác, theo hướng tiến đến mục tiêu.Có những trạng thái không mong đợi nhưng lại xảy
ra.Do đó, muốn tránh điều này đòi hỏi người điều khiển hệ thống phải có trình độ hiểu
biết nhất định về các quy luật phát triển của hệ thống và phải có tầm nhìn xa, trông rộng.
1.2 Các tính chất cơ bản của một hệ thống và phân lọai hệ
thống
1.2.1. Tính chất về mối quan hệ
Các phần tử hay các bộ phận của một hệ thống luôn luôn có mối quan hệ tác động
qua lại với nhau và các mối quan hệ đó thường mai tính chất nhân quả.
1.2.2. Tính chất về sự thay đổi
Bất cứ sự thay đổi nào về lượng cũng như về chất của bất kỳ bộ phận hoặc phần
tử nào đều dẫn đến ảnh hưởng các bộ phận hoặc phần tử khác của hệ thống và chính hệ
thống đó.Mặt khác, bất kỳ sự thay đổi lượng chất của hệ thống đều làm ảnh hưởng các
phần tử bên trong của hệ thống đó.
Nguyễn Ky 5/14
Phần tử 1 Phần tử 2
Phần tử 3

V
1

R
1

V
2

R
2

R
3

V
3
E
khâng chưa có lời giải đáp của Phòng kinh doanh thương mại cũng như của công ty mà em đang côngtác. Với ý nghĩa trên, em xin mạnh dạn chọn đề tài “ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆTHỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO HỌAT ĐỘNG KINH DOANHTẠI PHÒNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LĨNH “ Bài viết chắc như đinh khó tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết, kính mong nhậnđược sự hướng dẫn của thầy để bài viết này được hòan thiện tốt hơn, để bài viết này cũng làtài liệu cho phòng kinh doanh thương mại, công ty điều tra và nghiên cứu và ứng dụng nó trong quy trình họatđộng. Chân thành cảm ơn ! Nguyễn Ky 2/14 Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệpCHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN1. 1. Các khái niệm1. 1.1. Khái niệm hệ thốngHệ thống, theo quan điểm lý thuyết hệ thống, được hiểu là một tập hợp hay mộttổng thể gồm những thành phần hay những bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động ảnh hưởng qua lại vớinhau và được sắp xếp theo một trình tự bảo vệ tính thống nhất và có khá năng thực hiệnmột số tính năng và tiềm năng nhất định. 1.1.2. Khái niệm về quản trịQuản trị là một quy trình nhằm mục đích đạt đến sự thành công xuất sắc trong những mục tiêu đề rabằng việc phối hợp hữu hiệu những nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúpchúng ta nhận ra rằng, quản trị là một họat động liên tục và thiết yếu khi con người kếthợp với nhau trong một tổ chức triển khai và thôi thúc những yếu tố hoạt động. Theo quan điểm quản trị kinh doanh thương mại : công tác làm việc quản trị trong doanh nghiệp là quátrình lập kế họach, tổ chức triển khai phối hợp và kiểm soát và điều chỉnh những họat động của những thành viên, cácbộ phận và những công dụng trong doanh nghiệp nhằm mục đích kêu gọi tối đa mọi nguồn lực nhằmđạt được những tiềm năng đã đặt ra của tổ chức triển khai. Theo quan điểm hệ thống quản trị : Quản trị còn là việc thực hành thực tế những họat độngtrong mỗi tổ chức triển khai một cách có ý thức và liên tục. Quản trị trong một doanh nghiệp tồn tạitrong một hệ thống gồm có những khâu, những phần, những bộ phận có mối liên hệ khăng khítvới nhau, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau và thôi thúc nhau tăng trưởng. 1.1.3. Khái niệm về thiên nhiên và môi trường của hệ thốngTheo quan điểm của lý thuyết hệ thống, thiên nhiên và môi trường là những yếu tố, điều kiện kèm theo nằmngòai hệ thống và có ảnh hưởng tác động đến hiệu quả họat động của hệ thống đó. Để xác lập môi trường tự nhiên của hệ thống, những nhà quản trị thường dựa vào những câu trảlời của hai thắc mắc sau đây : 1. Yếu tố đó có ảnh hưởng tác động đến hiệu quả của hệ thống hay không ? 2. Hệ thống có quyền biến hóa đến những yếu tố đó hay không ? Nếu yếu tố nào vấn đáp “ có ” ở câu hỏi 1 và “ không ” ở câu hỏai 2, thì nó là yếu tố môitrường của hệ thống. Nguyễn Ky 3/14 Tiểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp1. 1.4. Khái niệm nguồn vào và đầu ra của hệ thốngĐầu vào của hệ thống là sự ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường vào hệ thống của nó. Ngượclại, đầu ra của hệ thống được coi là sự tác động ảnh hưởng của hệ thống đến thiên nhiên và môi trường của nó. Đầu vào và đầu ra của hệ thống trên thực tiễn hoàn toàn có thể được cấu thành từ nhiều yếu tốkhác nhau và có màn biểu diễn mối quan hệ nguồn vào và đầu ra với hệ thống như sau : V R1. 1.5. Khái niệm về cấu trúc của hệ thốngCấu trúc là sự sắp xếp những thành phần bên trong của một hệ thống. Thực tế cho thấy, mỗi cách sắp xếp khác nhau hoàn toàn có thể dẫn đến tác dụng họat động của hệ thống không giốngnhau. Muốn hệ thống họat động với tác dụng tối đa, cần lựa chọn cách sắp xếp tối ưu. Trên trong thực tiễn lúc bấy giờ, có nhiều cách sắp xếp cấu trúc của hệ thống. Xin gới thiệumột số quy mô thông dụng lúc bấy giờ : 1. Mô hình “ Ghép nối tiếp ” v1 R1 / v2 R2 / v3 R32. Mô hình “ Ghép song song ” V13. Mô hình “ Ghép có mối liên hệ ngược ” Nguyễn Ky 4/14 Môi trườngHệ thốngPhần tử 1 Phần tử 2 Phần tử 3P hần tử 1P hần tử 2P hần tử 3T iểu luận môn học Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp – Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “ gián tiếp ” – Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “ trực tiếp ” Vào Ra1. 1.6 Khái niệm tiềm năng của hệ thốngMục tiêu là trạng thái mong đợi, hoàn toàn có thể có và cần phải có của hệ thống tại mộtthời điểm hoặc sau một khỏang thời hạn nhất định. Mục tiêu là hướng để hệ thống tăng trưởng theo quỹ đạo đã đề ra. Quỹ đạo là con đường để hệ thống quy đổi từ trạng thái này sang trạng tháikhác, theo hướng tiến đến tiềm năng. Có những trạng thái không mong đợi nhưng lại xảyra. Do đó, muốn tránh điều này yên cầu người tinh chỉnh và điều khiển hệ thống phải có trình độ hiểubiết nhất định về những quy luật tăng trưởng của hệ thống và phải có tầm nhìn xa, trông rộng. 1.2 Các đặc thù cơ bản của một hệ thống và phân lọai hệthống1. 2.1. Tính chất về mối quan hệCác thành phần hay những bộ phận của một hệ thống luôn luôn có mối quan hệ tác độngqua lại với nhau và những mối quan hệ đó thường mai đặc thù nhân quả. 1.2.2. Tính chất về sự thay đổiBất cứ sự đổi khác nào về lượng cũng như về chất của bất kỳ bộ phận hoặc phầntử nào đều dẫn đến tác động ảnh hưởng những bộ phận hoặc thành phần khác của hệ thống và chính hệthống đó. Mặt khác, bất kể sự đổi khác lượng chất của hệ thống đều làm ảnh hưởng tác động cácphần tử bên trong của hệ thống đó. Nguyễn Ky 5/14 Phần tử 1 Phần tử 2P hần tử 3

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments