Repository Và Unit Of Work Là Gì, Unit Of Work Là Gì

Repository là một mẫu dùng để tạo ra một lớp abstraction trung gian giữa lớp data và lớp business. Lớp này chứa đựng phương thức thao tác mà để giao tiếp với lớp data để phục vụ cho business từ lớp logic. Mục đích tạo ra lớp này để cách ly với việc tiếp cận data sao cho những thay đổi không ảnh hưởng trực tiếp đến lớp logic business.

Bạn đang xem : Unit of work là gì

Ví dụ : Chương trình POS được triển khai tới những cửa hàng khác nhau. Một vài khách hàng muốn dùng Microsoft SQL Server và một số khác muốn Oracle hoặc những database khác. Nhiệm vụ của Repository là phân tách các lớp và thêm một lớp tiếp cận data mới

Unit of work là một mẫu xử lý transaction trong khi thao tác dữ liệu sử dụng mẫu Repository.

*

I / ORM và EF là gì

1. ORM : Object-relational mapping là một kỹ thuật lập trình để quy đổi tài liệu giữa những loại không thích hợp đến ngôn từ lập trình hướng đối tượng người dùng. Chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý objects / models như những đối tượng người dùng trong database. Chúng ta hoàn toàn có thể viết code / query trên Mã Sản Phẩm đối tượng người dùng để lấy tài liệu .

II/ Advantages of ORM

Thao tác dữ liệu (CRUD) được xử lý mà không viết SQL queriesMap dữ liệu giữa result set và entity là chức năng chính của ORMSử Dụng UoW/Context để xử lý transaction trong suốt quá trình thao tác dữ liệu.Viết model trong một chỗ riêng cho việc quản lý model trong database.Nó phù hợp với cách code tự nhiên với ngôn ngữ của chương trình.Lập trình có thể lập trình hướng đối tượng hoàn toàn khi thực hiện bất kỳ hành động nào với lớp business và data.

III/ Entity framework

Thao tác dữ liệu ( CRUD ) được giải quyết và xử lý mà không viết SQL queriesMap tài liệu giữa result set và entity là công dụng chính của ORMSử Dụng UoW / Context để giải quyết và xử lý transaction trong suốt quy trình thao tác dữ liệu. Viết Mã Sản Phẩm trong một chỗ riêng cho việc quản trị Model trong database. Nó tương thích với cách code tự nhiên với ngôn từ của chương trình. Lập trình hoàn toàn có thể lập trình hướng đối tượng người dùng trọn vẹn khi triển khai bất kể hành vi nào với lớp business và data .Map với những đối tượng người dùng database. Framework này giúp viết POCO và tạo ra database và nó cũng hoàn toàn có thể tạo ra Mã Sản Phẩm từ database sống sót .Bạn hoàn toàn có thể viết những lớp repository khác nhau cho mỗi entity. Nhưng so với hành vi của database một vài phương pháp chung sẽ được sử dụng cho hành vi CRUD. Nên việc sử dụng nhưng repository khác nhau sẽ tạo ra code dư thừa. Đó là tại sao nên dùng một repository chung .

IV/ Thực hiện

1/ Tạo chương trình ASP.NET MVC web application

*

2/ Sau đó thêm một project khác cho việc tiếp cận dữ liệu tên là Contact.Repository.

*

3/ Tạo database cho chương trình.Xem thêm : Sự Khác Biệt Thực Tế Giữa Sơn Latex Là Gì ? Nên Dùng Sơn Acrylic Hay Sơn Latex

*

4/ Quay lại code và thêm ADO.NET Entity Data Model vào Contact.Repository và cập nhật database

*

Edmx trông như sau:

*Quan sát những đối tượng người dùng trên mỗi đối tượng người tiêu dùng đều được tạo ra với những đối tượng người tiêu dùng tương quan mà được gọi là những thuộc tính Navigation. Bây giờ thêm một tham chiếu đến Contact. Repository cho web project là bạn hoàn toàn có thể mở màn tăng trưởng. Nhưng dự tính là tạo một lớp Repository qua Mã Sản Phẩm entity để tiếp cận database từ project web hoặc từ lớp business. Ví dụ này không có lớp business nào nhưng là một thực hành thực tế tốt để chia ra từ lớp business .

a/ Thêm lớp dưới đây cho Contact.Repository.

*

b/ The Base Repository class thực hiện interface và định nghĩa các phương thức thao tác dữ liệu.

public class BaseRepository : IBaseRepository where T : class { private readonly IUnitOfWork _unitOfWork ; internal DbSet dbSet ; public BaseRepository ( IUnitOfWork unitOfWork ) { if ( unitOfWork = = null ) throw new ArgumentNullException ( ” unitOfWork ” ) ; _unitOfWork = unitOfWork ; this. dbSet = _unitOfWork. Db. Set ( ) ; } / / / / / / Returns the object with the primary key specifies or throws / / / / / / The type to map the result to / / / The primary key / / / The result mapped to the specified type public T Single ( object primaryKey ) { var dbResult = dbSet. Find ( primaryKey ) ; return dbResult ; } public T SingleOrDefault ( object primaryKey ) { var dbResult = dbSet. Find ( primaryKey ) ; return dbResult ; } public bool Exists ( object primaryKey ) { return dbSet. Find ( primaryKey ) = = null ? false : true ; } public virtual int Insert ( T entity ) { dynamic obj = dbSet. Add ( entity ) ; this. _unitOfWork. Db. SaveChanges ( ) ; return obj. Id ; } public virtual void Update ( T entity ) { dbSet. Attach ( entity ) ; _unitOfWork. Db. Entry ( entity ). State = EntityState. Modified ; this. _unitOfWork. Db. SaveChanges ( ) ; } public int Delete ( T entity ) { if ( _unitOfWork. Db. Entry ( entity ). State = = EntityState. Detached ) { dbSet. Attach ( entity ) ; } dynamic obj = dbSet. Remove ( entity ) ; this. _unitOfWork. Db. SaveChanges ( ) ; return obj. Id ; } public IUnitOfWork UnitOfWork { get { return _unitOfWork ; } } internal DbContext Database { get { return _unitOfWork. Db ; } } public Dictionary GetAuditNames ( dynamic dynamicObject ) { throw new NotImplementedException ( ) ; } public IEnumerable GetAll ( ) { return dbSet. AsEnumerable ( ). ToList ( ) ; } } } Trong lớp này IUnitOfWork interface là sử dụng để duy trì transaction trong khi thêm mới hoặc update tài liệu .IUnitOfWork chứa 2 phương pháp, Commit ( ) và StartTransaction ( ), mà sẽ triển khai bởi lớp UnitOfWork. Lớp này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho phân phối DbContext hoặc Transaction để mở màn và triển khai transaction .Dùng lớp BaseRepository bạn sẽ thao tác với Contact, Address Mã Sản Phẩm. Trong EF, bạn có những Model tương tự với những Model là những bảng trong database .

Bây giờ bạn sẽ tạo ra 2 lớp repository mà thừa kế lớp BaseRepository. Minh dụ của lớp repository này sẽ giao tiếp giữa lớp database và lớp business.

a/ ContactRepository

public class ContactRepository: BaseRepository{ public ContactRepository(IUnitOfWork unit):base(unit) { }}b/ AddressRepository

public class AddressRepository : BaseRepository{ public AddressRepository(IUnitOfWork unit) : base(unit) { }}c/ Lớp controller để gọi lớp repository theo cách sau:“`Languagepublic class ContactController : Controller{ private IUnitOfWork uow = null; private ContactRepository repo = null; public ContactController() { uow = new UnitOfWork(); repo = new ContactRepository(uow); } // // GET: /Default1/ public ActionResult Index() { var contacts = repo.GetAll(); return View(contacts.ToList()); } // // GET: /Default1/Details/5 public ActionResult Details(int id = 0) { Contact contact = repo.SingleOrDefault(id); if (contact == null) { return HttpNotFound(); } return View(contact); } // // GET: /Default1/Create public ActionResult Create() { return View(); } // // POST: /Default1/Create public ActionResult Create(Contact contact) { if (ModelState.IsValid) { repo.Insert(contact); return RedirectToAction(“Index”); } return View(contact); } // // GET: /Default1/Edit/5 public ActionResult Edit(int id = 0) { Contact contact = repo.SingleOrDefault(id); if (contact == null) { return HttpNotFound(); } return View(contact); } // // POST: /Default1/Edit/5 public ActionResult Edit(Contact contact) { if (ModelState.IsValid) { repo.Update(contact); return RedirectToAction(“Index”); } return View(contact); } // // GET: /Default1/Delete/5 public ActionResult Delete(int id = 0) { Contact contact = repo.SingleOrDefault(id); if (contact == null) { return HttpNotFound(); } return View(contact); } // // POST: /Default1/Delete/5 public ActionResult DeleteConfirmed(int id) { Contact contact = repo.SingleOrDefault(id); repo.Delete(contact); return RedirectToAction(“Index”); } protected override void Dispose(bool disposing) { uow.Dispose(); base.Dispose(disposing); }}

V/ Kết Luận

Sử dụng mẫu Repository để chia lớp data từ lớp logical. Nếu kiến trúc chương trình muốn thay đổi hệ thống lưu nó thì không phải lo lắng về business logic. Qua việc thực hiện mâux Repository là một tiếp cận tốt để xây dựng chương trình của bạn tuy có chậm hơn chút so với việc sử dụng trực tiếp đến data.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments