Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao đổi của axit Clo-hi-đric và xút sau đây: HCl + NaOH =…

Câu 1 : Trong quy trình hoạt động và tăng trưởng vô tận của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ, cái mới Open phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Triết học gọi đó là gì ? B6
A. Phủ định biện chứng .

B. Phủ định của phủ định.

C. Phủ định sạch trơn .
D. Phủ định siêu hình .

Câu 2 : Theo quan điểm triết học Mác – Lênin tăng trưởng là quy trình diễn ra theo đường

A. tròn đồng tâm .
B. thẳng tắp .
C. tròn khép kín .
D. xoắn ốc .

Câu 3 : Điều nào dưới đây không phải là đặc trưng của phủ định siêu hình ?

A. Do sự ảnh hưởng tác động can thiệp từ bên ngoài .

B. Nguyên nhân của sự phủ định là xích míc của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

C. Xóa bỏ sự tăng trưởng tự nhiên của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

D. Cản trở sự tăng trưởng tự nhiên của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Câu 4 : Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do đâu ?
A. Tác động từ bên ngoài sự vật, hiện tượng kỳ lạ. B. Bản thân sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. Từ bên trong sự vật, hiện tượng kỳ lạ. D. Sự tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Câu 5 : Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do đâu ?
A. Xóa bỏ sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào đó. B. Sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới Open .
C. Sự tăng trưởng của bản thân sự vật. D. Tác động, cản trở từ bên ngoài .
Câu 6 : Khuynh hướng tất yếu của qúa trình tăng trưởng là gì ?
A. Một chính sách xã hội mới sẽ sinh ra. B. Cái cũ sẽ bị tàn phá, xóa bỏ .
C. Xã hội công minh dân chủ văn minh. D. Cái tân tiến thay thế sửa chữa cái lạc hâu .
Câu 7 : Xét từ góc nhìn Triết học, phủ định được hiểu là gì ?
A. Bỏ qua một sự vật nào đó. B. Xóa bỏ một sự vật nào đó .
C. Phủ nhận một điều gì đó. D. Bác bỏ một điều gì đó .
Câu 8 : Sự tăng trưởng được bộc lộ bằng con đường nào ?
A. Đường thẳng B. Đường tròn. C. Mũi tên đi lên D. Đường trôn ốc .
Câu 9 : Quá trình tăng trưởng của những sự vật hiện tượng kỳ lạ không diễn ra đơn thuần thẳng tắp, mà diễn ra một cách quanh co phức tạp, nhiều lúc
A. có sự đổi khác bất ngờ đột ngột. B. có bước thụt lùi trong thời điểm tạm thời .
C. có bước tăng trưởng nhảy vọt. D. hoàn toàn có thể kết thúc thuận tiện .
Câu 10 : Những hành vi nào sau đây trái với qui luật của sự tăng trưởng ?
A. Thiếu kiên trì, tất tả, đốt cháy quá trình .
B. Cố gắng vượt khó, ra sức học tập tích góp kỹ năng và kiến thức .
C. Rèn luyện từ dễ đến khó, từ đơn thuần đến phức tạp .
D. Không ngừng học tập để tránh tụt hậu .
Câu 11 : Phủ định biện chứng có hai đặc thù cơ bản nào dưới đây ?
A. Kế thừa và thông dụng. B. Khách quan và phổ cập .
C. Khách quan và thừa kế. D. Kế thừa và tăng trưởng .

Bài 7

Câu 12 : Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về đặc thù nào ?
A. Bên trong của sự vật. B. Bên trên của sự vật .
C. Bên ngoài của sự vật. D. Bên dưới của sự vật .
Câu 13. Nhận thức lí tính giúp con người nhận thức được những đặc thù nào ?
A. Bên ngoài của sự vật hiện tượng kỳ lạ. B. Phiến diện của sự vật hiện tượng kỳ lạ .
C. Bên trong, thực chất của sự vật hiện tượng kỳ lạ. D. Cốt lõi của sự vật hiện tượng kỳ lạ .
Câu 14 : Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đính mang tính lịch sử vẻ vang – xã hội của con người nhằm mục đích để làm gì ?
A. Cải tạo tự nhiên và xã hội. B. Tạo ra của cải vật chất .
C. Tạo ra đời sống niềm tin. D. Cải tạo đời sống xã hội .
Câu 15 : Chân lí là những tri thức đúng đắn và được làm gì bởi thực tiễn ?
A. Tác động. B. Vận dụng. C. Phản ánh. D. Kiểm tra .
Câu 16 : Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nào ?
A. Nhiều người chăm sóc. B. Mọi người công nhận .
C. Vận dụng vào thực tiễn. D. Đưa vào sách vở .
Câu 17 : Hoạt động thực tiễn có mấy hình thức cơ bản ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 18 : Quá trình nhận thức diễn ra rất phức tạp gồm mấy quy trình tiến độ ?
A. Một quy trình tiến độ. B. Hai tiến trình. C. Ba tiến trình. D. Bốn quá trình .
Câu 19 : Nhận thức là quy trình
A. sao chép. B. phản ánh. C. lưu lại. D. hồi tưởng .
Câu 20 : Theo em, việc làm nào sau đây là vì con người ?
A. Thải khí độc gây hiệu ứng nhà kính. B.Chặt rừng phòng hộ .
C. Tiêm chủng cho trẻ nhỏ. D. Buôn bán ma túy .
Câu 21 : Mọi hiểu biết của con người đều gắn liền với điều gì dưới đây ?
A. Thực tế. B. Nhận thức. C. Cuộc sống. D. Thực tiễn .
Câu 22 : Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng kỳ lạ vào bộ óc con người để tạo nên sự hiểu biết về chúng được gọi là gì ?
A. Nhận biết. B. Nhận thức cảm tính. C. Nhận thức. D. Nhận thức lý tính .

Câu 23: Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động của con người mang tính chất như thế nào sau đây ?

Xem thêm: Viber

A. Đặc trưng tiêu biểu vượt trội. B. Đặc thù. C. Đặc trưng riêng. D. Đặc trưng .

Câu 24 : Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về những đặc thù nào dưới đây của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ?
A. Đặc điểm bên ngoài .
B. Đặc điểm cơ bản .
C. Đặc điểm bên trong .
D. Đặc điểm đa phần .
Câu 25 : “ Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông ”. Câu nói trên của quản trị Hồ Chí Minh nói về vai trò nào của thực tiễn so với nhận thức ?
A. Thực tiễn là động lực của nhận thức .
B. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý .
C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức .
D. Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức .
Câu 26 : Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí ?
A. Con hơn cha là nhà có phúc .
B. Cá không ăn muối cá ươn .
C. Ăn vóc học hay .
D. Học thày không tày học bạn .

Bài 9

Câu 27 : Xây dựng một xã hội công minh, dân chủ, văn minh, mọi người có đời sống tự do, niềm hạnh phúc, có điều kiện kèm theo tăng trưởng tổng lực là tiềm năng cao quý của xã hội nào dưới đây ?
A. Xã hội nguyên thủy. B. Xã hội phong kiến .
C. Chủ nghĩa xã hội. D. Chủ nghĩa tư bản .
Câu 28 : Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết
A. ăn chín, uống sôi. B. sử dụng cung tên .
C. biết làm nhà để ở. D. sản xuất công cụ lao động .
Câu 29. Nhờ biết sản xuất và sử dụng công cụ lao động con người đã phát minh sáng tạo ra được những gì ?
A. Lịch sử của mình. B. Mọi thứ. C. Các thời đại. D. Các mẫu sản phẩm .
Câu 30. Con người là chủ thể phát minh sáng tạo nên những giá trị nào sau đây ?
A. Vật chất to lớn của xã hội. B. Kinh tế, văn hóa truyền thống của xã hội .
C. Văn hóa, ý thức của xã hội. D. Vật chất và tinh thàn của xã hội .
Câu 31. Khi con người tiên phong Open thì
A. lịch sử dân tộc xã hội chưa khởi đầu. B. lịch sử vẻ vang xã hội cũng khởi đầu hình thành .
C. lịch sử vẻ vang xã hội đã tăng trưởng. D. lịch sử vẻ vang loài người sắp diễn ra .
Câu 32 : Tại sao con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất ?
A. Để sống sót và tăng trưởng. B. Để làm giầu .
C. Để sống tốt hơn. D. Để mưu trí hơn .
Câu 33 : Đặc trưng nào dưới đây là riêng chỉ có ở con người ?
A. Sản xuất của cải vật chất. B. Có phản xạ với thiên nhiên và môi trường xung quanh .
C. Có phản ứng với thiên nhiên và môi trường xung quanh. D. Có phản xạ với môi trường tự nhiên bên ngoài .
Câu 34 : Đối với con người, hoạt động giải trí sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động giải trí như thế nào ?
A. Đặc trưng. B. Đặc thù. C. Đặc trưng riêng. D. Đặc trưng tiêu biểu vượt trội .
Câu 35 : Trong những cuộc cách mạng xã hội, con người chính là ?
A. Lực lượng nòng cốt. B. Mục tiêu chính. C. Động lực. D. Mục đích lớn nhất .

Bài 10

Câu 36 : Đạo đức là mạng lưới hệ thống nào dưới đay, mà nhờ đó con người tự giác kiểm soát và điều chỉnh hành vi của mình cho tương thích với quyền lợi của hội đồng, của xã hội ?
A. Các quy tắc, chuẩn mực xã hội .
B. Các hành vi, việc làm mẫu mực .
C. Các ý niệm, quan điểm xã hội .
D. Các nề nếp, thói quen của hội đồng .
Câu 37 : Để kiểm soát và điều chỉnh hành vi của con người, đạo đức được coi là một

A. con đường .
B. phương pháp .
C. phương pháp .
D. giải pháp .

Bài 11

Câu 38 : Trên đường đi học về, bạn H nhặt được chiếc ví tiền và biết của người hàng xóm là anh K. Các bạn đi cùng H bàn với nhau : Bạn Q thì bảo trả lại cho anh K, còn bạn L và T thì bảo chia tiền để đi chơi game. Sau một lúc tâm lý, bạn H đã quyết định hành động đem ví tiền trả lại cho người đánh rơi. Hành vi của ai sau đây thể hiện trạng thái thanh thản của lương tâm ?
A. Bạn Q và L .
B. Bạn H và Q .
C. Bạn L và T .
D. Bạn H và L .

Câu 39 : Theo quan điểm đạo đức học : xúc cảm vui sướng, hài lòng của con người trong đời sống khi được phân phối, thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu chân chính, lành mạnh về vật chất và niềm tin được gọi là gì ?

A. Lương tâm .
B. Hạnh phúc .
C. Danh dự .
D. Nhân phẩm .

Câu 40 : Sau trận thắng U23 Qatar kịch tính của những học trò HLV Park Hang-seo, người hâm mộ ở quê nhà Nước Ta lại được một lần vỡ òa sung sướng tràn ra đường hò hét ăn mừng, nhiều người đã phải bật khóc ( tối 23/1/2018 ). Cảm xúc, hành vi của người hâm mộ bóng đá Nước Ta qua thông tin trên là biểu lộ của điều gì dưới đây ?

A. Lòng tự trọng .
B. Hạnh phúc .

C. Danh dự.

D. Nghĩa vụ công dân .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments