Bai 31: Công nghệ tế bào – Tài liệu text

Bai 31: Công nghệ tế bào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (799.03 KB, 7 trang )

KIỂM TRA BÀI

Câu 1:Thế nào là di truyền y học tư vấn? Chức năng của di truyền y
học tư vấn là gì?
Câu 2: Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?
TRẢ LỜI
Câu 1: Di truyền y học tư vấn là một lónh vực của di truyền học kết
hợp với các phương pháp xét nghiệm, chẫn đoán hiện đại về mặt di
truyền, kết hợp nghiên cứu phả hệ.

Chức năng: Chẩn đoán, cung cấp thông tin, cho lời khuyên liên
quan đến bệnh, tật di truyền.

Câu 2: Các tác nhân vật lý, hóa học gây ô nhiễm môi trừờng, làm
tăng tỷ lệ người mắc bệnh, tật di truyền.

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
H
1
?

Công nghệ tế bào là gì?
H
2
? Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh, hoàn toàn giống với cơ thể
gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
lại có kiểu gen như dạng gốc?

TRẢ LỜI
Câu 1: Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về qui trình ứng dụng phương pháp nuoi cấy
tế bào, hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh?
Câu 2: – Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn thiết yếu:
+ Tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy để tạo mô sẹo
+ Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ
thể hoàn chỉnh.
– Vì ở cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh được sinh ra từ một tế bào của dạng gốc có
bộ gen nằm trong nhân tế bào và được sao chép.
K T LUẬN:Ế
Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về qui trình ứng dụng phương pháp nuoi cấy tế bào,
hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh?
– Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn thiết yếu:
+ Tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy để tạo mô sẹo
+ Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ
thể hoàn chỉnh.

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:
1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
C©y con ® ỵc t¹o thµnh tõ m« sĐo
C©y® ỵc t¹o thµnh tõ nu«i cÊy
m« ® ỵc trång trªn ®ång rng

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:

1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
H
1
? Hãy cho biết các cơng đoạn nhân giống vơ tính trong ống nghiệm?
H
2
? Nêu ưu điểm của phương pháp nhân giống vơ tính trong ống nghiệm?
H
3
? Thành tựu ni cấy mơ ở nước ta?
TRẢ LỜI
H
1
: Qui trình nhân giống vơ tính trong ống nghiệm (thơng tin SGK)
H
2
: Ưu điểm: Tăng nhanh số lượng cây giống, rút ngắn thời gian tạo cây
con,bảo tồn một số nguồn gen thực vật q hiếm.
H
3:
Thành tựu: nhân giống ở cây khoai tây, mía, cây gỗ q…
KẾT LUẬN:
– Qui trình nhân giống vơ tính trong ống nghiệm (thơng tin SGK)
– Ưu điểm: Tăng nhanh số lượng cây giống, rút ngắn thời gian tạo cây con,bảo
tồn một số nguồn gen thực vật q hiếm.
– Thành tựu: nhân giống ở cây khoai tây, mía, cây gỗ q…

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:
1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
2. ng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng:
Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
H
?:
Người ta đã tiến hành nuôi cấy mô, tạo vật liệu mới cho chọn giống cây trồng
bằng cách nào? Cho ví dụ?
TRẢ LỜI

Tạo giống cây trồng bằng cách chọn tế bào xôma biến dò
Ví dụ: Chọn dòng tế bào chòu nóng và khô từ tế bào phôi của giống CR203.
Nuôi cấy tạo ra giống lúa mới cấp quốc gia DR2 có năng suất và độ thuần
chủng cao, chòu hạn, chòu nóng tốt.
KẾT LUẬN:
– Tạo giống cây trồng bằng cách chọn tế bào xôma biến dò
Ví dụ: + Chọn dòng tế bào chòu nóng và khô từ tế bào phôi của giống CR203.
+ Nuôi cấy tạo ra giống lúa mới cấp quốc gia DR2 có năng suất và độ thuần
chủng cao, chòu hạn, chòu nóng tốt.

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:
1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
2. ng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng:
3.Nhân bản vô tính ở động vật:
Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
Câu 1: Nêu những ưu điểm và triễn vọng của nhân bản vô tính ở động vật?
Câu 2: Nêu một số thành tựu nhân bản ở Việt Nam và thế giới?
TRẢ LỜI

Câu 1: – Ưu điểm: Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
– Triển vọng: Tạo cơ quan nội tạng của động vật đã được chuyển gen người
để
chủ động cung cấp cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bò hỏng cơ quan.
Câu 2:- Thành tựu nhân bản ở Việt Nam:Nhân bản cá trạch
– Thành tựu ở thế giới: Ở Mỹ hươu sao, lợn. Ở Italia Ngựa, Ở Anh cừu đôli
vv

KẾT LUẬN:
– Ưu điểm: Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
– Triển vọng: Tạo cơ quan nội tạng của động vật đã được chuyển gen người để
chủ động cung cấp cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bò hỏng cơ quan.
– Thành tựu nhân bản ở Việt Nam:Nhân bản cá trạch
– Thành tựu ở thế giới: Ở Mỹ hươu sao, lợn. Ở Italia Ngựa, Ở Anh cừu đôli vv

Nhân bản vơ tính cừu Đơ li (Anh)
Nhân bản vơ tính ở chó (Mỹ)
Nhân bản vơ tính ở cá trạch (Việt Nam)
TRẢ LỜICâu 1 : Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về qui trình ứng dụng chiêu thức nuoi cấytế bào, hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc khung hình hoàn hảo ? Câu 2 : – Công nghệ tế bào gồm 2 quy trình thiết yếu : + Tách tế bào từ khung hình rồi nuôi cấy để tạo mô sẹo + Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơthể hoàn hảo. – Vì ở cơ quan hoặc khung hình hoàn hảo được sinh ra từ một tế bào của dạng gốc cóbộ gen nằm trong nhân tế bào và được sao chép. K T LUẬN : ẾCông nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về qui trình ứng dụng giải pháp nuoi cấy tế bào, hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc khung hình hoàn hảo ? – Công nghệ tế bào gồm 2 quy trình thiết yếu : + Tách tế bào từ khung hình rồi nuôi cấy để tạo mô sẹo + Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơthể hoàn hảo. CHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCI / KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀOII / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO : 1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ( vi nhân giống ) ở cây trồngTiết 32 : CÔNG NGHỆ TẾ BÀOC © y con ® ỵc t¹o thµnh tõ m « sĐoC © y ® ỵc t¹o thµnh tõ nu « i cÊym « ® ỵc trång trªn ® ång rngCHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCI / KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀOII / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO : 1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ( vi nhân giống ) ở cây trồngTiết 32 : CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ? Hãy cho biết những cơng đoạn nhân giống vơ tính trong ống nghiệm ? ? Nêu ưu điểm của phương pháp nhân giống vơ tính trong ống nghiệm ? ? Thành tựu ni cấy mơ ở nước ta ? TRẢ LỜI : Qui trình nhân giống vơ tính trong ống nghiệm ( thơng tin SGK ) : Ưu điểm : Tăng nhanh số lượng cây giống, rút ngắn thời hạn tạo câycon, bảo tồn một số ít nguồn gen thực vật q hiếm. 3 : Thành tựu : nhân giống ở cây khoai tây, mía, cây gỗ q … KẾT LUẬN : – Qui trình nhân giống vơ tính trong ống nghiệm ( thơng tin SGK ) – Ưu điểm : Tăng nhanh số lượng cây giống, rút ngắn thời hạn tạo cây con, bảotồn 1 số ít nguồn gen thực vật q hiếm. – Thành tựu : nhân giống ở cây khoai tây, mía, cây gỗ q … CHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCI / KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀOII / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO : 1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ( vi nhân giống ) ở cây trồng2. ng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây xanh : Tiết 32 : CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ? : Người ta đã thực thi nuôi cấy mô, tạo vật liệu mới cho chọn giống cây trồngbằng cách nào ? Cho ví dụ ? TRẢ LỜITạo giống cây xanh bằng cách chọn tế bào xôma biến dòVí dụ : Chọn dòng tế bào chòu nóng và khô từ tế bào phôi của giống CR203. Nuôi cấy tạo ra giống lúa mới cấp vương quốc DR2 có hiệu suất và độ thuầnchủng cao, chòu hạn, chòu nóng tốt. KẾT LUẬN : – Tạo giống cây cối bằng cách chọn tế bào xôma biến dòVí dụ : + Chọn dòng tế bào chòu nóng và khô từ tế bào phôi của giống CR203. + Nuôi cấy tạo ra giống lúa mới cấp vương quốc DR2 có hiệu suất và độ thuầnchủng cao, chòu hạn, chòu nóng tốt. CHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCI / KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀOII / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO : 1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ( vi nhân giống ) ở cây trồng2. ng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây cối : 3. Nhân bản vô tính ở động vật hoang dã : Tiết 32 : CÔNG NGHỆ TẾ BÀOCâu 1 : Nêu những ưu điểm và triễn vọng của nhân bản vô tính ở động vật hoang dã ? Câu 2 : Nêu 1 số ít thành tựu nhân bản ở Nước Ta và quốc tế ? TRẢ LỜICâu 1 : – Ưu điểm : Nhân nhanh nguồn gen động vật hoang dã quý và hiếm có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng – Triển vọng : Tạo cơ quan nội tạng của động vật hoang dã đã được chuyển gen ngườiđểchủ động cung ứng cơ quan thay thế sửa chữa cho những bệnh nhân bò hỏng cơ quan. Câu 2 : – Thành tựu nhân bản ở Nước Ta : Nhân bản cá trạch – Thành tựu ở quốc tế : Ở Mỹ hươu sao, lợn. Ở Italia ngựa chiến, Ở Anh cừu đôlivvKẾT LUẬN : – Ưu điểm : Nhân nhanh nguồn gen động vật hoang dã quý và hiếm có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng – Triển vọng : Tạo cơ quan nội tạng của động vật hoang dã đã được chuyển gen người đểchủ động cung ứng cơ quan sửa chữa thay thế cho những bệnh nhân bò hỏng cơ quan. – Thành tựu nhân bản ở Nước Ta : Nhân bản cá trạch – Thành tựu ở quốc tế : Ở Mỹ hươu sao, lợn. Ở Italia Con Ngữa, Ở Anh cừu đôli vvNhân bản vơ tính cừu Đơ li ( Anh ) Nhân bản vơ tính ở chó ( Mỹ ) Nhân bản vơ tính ở cá trạch ( Nước Ta )

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments