tiền vốn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi đã đóng lời bao nhiêu năm nay, Tới nỗi quên mất tiền vốn là bao nhiêu.

I’ve been paying interest so long, I plumb forgot what the capital is.

OpenSubtitles2018. v3

Tiền vốn phải bí mật phải làm sao?

Capital secretly do?

QED

Sẽ phải mất 8 năm để tăng đôi tiền vốn của tôi

It’ll take me 8 years to double my money .

QED

Nên số còn lại tôi có là 250, 000 USD tiền vốn sở hữu

So what’s left over for me is USD 250, 000 of equity .

QED

Chứ không phải 10% trên số tiền vốn lúc đầu.

Not 10 % on your initial deposit .

QED

Anh có thể dùng tiền vốn của tôi, chúng ta sẽ có mảnh đất của riêng mình.

We could use my capital and know how to improve your claim and mine.

OpenSubtitles2018. v3

SolarCity kêu gọi một khoản tiền vốn coi như là từ một công ty hay ngân hàng,

SolarCity raises a chunk of capital from say, a company or a bank.

QED

Tiền vốn tăng làm cho sản xuất gia tăng.

Increased capital resulted in increased production.

WikiMatrix

Và theo thời gian, tỉ lệ lãi suất ít đi, và tiền vốn tăng lên.

And over time, the interest component becomes less, and the principal becomes more.

QED

Tiền vốn tuột khỏi châu Phi, 80 triệu một năm.

Capital flight out of Africa, 80 billion a year.

ted2019

Mỗi năm, bạn được lời 10% trên tiền vốn bạn có bắt đầu từ đầu năm.

Every year you get 10 % of the money that you started off with that year .

QED

Con đã để dành một số tiền vốn đây.

Look, I’ve earned some capital here.

OpenSubtitles2018. v3

Họ mong đợi khoản lãi từ số tiền vốn đó.

And they have an expected return on that capital.

QED

Chúng ta nhân tiền vốn với 1. 1 hai lần.

We multiply by 1. 1 twice .

QED

Ở phân lời 25%, bạn sẽ mất khoảng hơn ba năm để tăng gấp đôi số tiền vốn của bạn.

At 25 % it’ll only take you a little over 3 years to double your money .

QED

Có hơn 100 tỉ tỉ đô-la tiền vốn hiện nay được đầu tư vào việc đảm bảo thu nhập cố định.

There’s 100 trillion dollars of capital currently invested in fixed-income securities.

ted2019

Trong tình trạng này, cho vay rồi lấy lại tiền vốn thì không trái với lời của Chúa Giê-su nơi Lu-ca 6:35.

Under such circumstances, making a loan with a view to full repayment would not be going contrary to Jesus ’ words found at Luke 6 : 35 .

jw2019

Jobs trả 5 triệu đô la tiền bản quyền công nghệ cho George Lucas và đầu tư 5 triệu đô tiền vốn vào công ty.

Jobs paid $5 million to George Lucas for technology rights and put them and $5 million cash as capital into the company.

WikiMatrix

Vậy bạn sẽ được có thể coi 110 đồng như là số tiền vốn hay tiền đóng cọc của bạn khi vào năm thứ hai

So you’re going to get USD 110 — that was, you can imagine, your deposit entering your second year .

QED

Nhiều doanh nghiệp mới hoạt động chi tiêu tiền vốn gốc của mình trước khi tiền mặt bắt đầu chảy về với tỷ lệ dương .

Many startups spend their seed money before cash has begun to flow in at a positive rate .

EVBNews

Nó là sản phẩm của lao động, cùng với công sức của chủ lao động, của hệ thống quản lý, và từ tiền vốn bỏ ra.”

It is the product of their labour, together with that of the employer and subordinate managers, and of the capital employed”.

WikiMatrix

Lợi tức hàng năm từ tiền vốn đầu tư, được sử dụng cho các giải thưởng, các học bổng cùng các chi phí điều hành Quỹ.

Annual income from investments is used for prizes, scholarships and Foundation operating expenses.

WikiMatrix

Chủ doanh nghiệp chi tiêu quá nhiều, đặc biệt là khi mới thành lập, và sử dụng hết tiền vốn ban đầu của mình trước khi có lãi .

An entrepreneur spends too much, especially in the early stages, and spends all their startup capital money before achieving profitability .

EVBNews

Mỗi trò chơi được tạo ra tốn khoảng 80 triệu về cơ bản thì số tiền thuê bao thu được đã bù lại cho tiền vốn trong vòng 1 tháng

The game costs about 80 million dollars to make, so basically it pays for itself in about a month.

QED

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments