Xoá app mặc định các dòng máy Samsung không cần root [update note 20 ultra 5G korean KT android 11]

Xoá thành công xuất sắc nó hiện success gì đó, do mình đã xoá hết apps và ngại làm lại nên ko có ảnh chi tiết cụ thể, bác nào làm xong cho mình xin cái ảnh để bổ trợ vào bài viết ạPhần 2 : Xoá những apps mặc định của những dòng máy samsung bằng ADB Tools ​

pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.withtv
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.memo
pm uninstall -k –user 0 com.sec.spp.push
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.shealth
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.spay
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.voicewakeup
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.voiceserviceplatform
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.sidesync30
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizardstub
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.hmt.vrshell
pm uninstall -k –user 0 com.android.exchange
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.groupcast
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.service.health
pm uninstall -k –user 0 com.sec.kidsplat.installer
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.widgetapp.diotek.smemo
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.provider.snote
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.translator
pm uninstall -k –user 0 com.vlingo.midas
pm uninstall -k –user 0 com.sec.readershub
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.gamehub
pm uninstall -k –user 0 com.sec.everglades.update
pm uninstall -k –user 0 com.sec.everglades
pm uninstall -k –user 0 tv.peel.samsung.app
pm uninstall -k –user 0 com.sec.yosemite.phone
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.episodes
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.storyalbumwidget
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.tripwidget
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.service.travel
pm uninstall -k –user 0 com.tripadvisor.tripadvisor
pm uninstall -k –user 0 com.android.email
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.ocr

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.gm
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.docs
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.maps
pm uninstall -k –user 0 com.android.chrome
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.photos
pm uninstall -k –user 0 com.google.vr.vrcore
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.youtube
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.videos
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.talk
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.magazines
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.plus

pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.skydrive
pm uninstall -k –user 0 com.skype.raider
pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.excel
pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.word
pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.powerpoint

pm uninstall -k –user 0 com.facebook.katana
pm uninstall -k –user 0 com.facebook.system
pm uninstall -k –user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall -k –user 0 com.facebook.services

pm uninstall -k –user 0 flipboard.boxer.app
pm uninstall -k –user 0 flipboard.app
pm uninstall -k –user 0 com.hancom.office.editor.hidden
pm uninstall -k –user 0 com.audible.application
pm uninstall -k –user 0 com.blurb.checkout
pm uninstall -k –user 0 com.cequint.ecid
pm uninstall -k –user 0 com.imdb.mobile
pm uninstall -k –user 0 com.gotv.nflgamecenter.us.lite
pm uninstall -k –user 0 com.infraware.polarisoffice5

pm uninstall -k –user 0 com.amazon.mShop.android
pm uninstall -k –user 0 com.amazon.fv
pm uninstall -k –user 0 com.amazon.kindle
pm uninstall -k –user 0 com.amazon.mp3
pm uninstall -k –user 0 com.amazon.venezia

Đây là 1 số apps mình xoá thêm do không dùng tới, đọc kĩ tên apps trước khi xoá đề phòng trường hợp cần không có để dùng.

pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixby.service
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.spage
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.visionintelligence
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixby.agent
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixby.agent.dummy
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.galaxyfinder
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.game.gamehome
pm uninstall -k –user 0 com.enhance.gameservice
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.game.gametools
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.simplesharing
pm uninstall -k –user 0 com.linkedin.android
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.cocktailbarservice
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.panel.naver.v
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.settings.bixby
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.taskedge
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.chromecustomizations
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.appsedge

pm uninstall -k –user 0 com.samsung.SMT

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.tts
pm uninstall -k –user 0 com.android.hotwordenrollment.okgoogle
pm uninstall -k –user 0 com.android.hotwordenrollment.xgoogle

pm uninstall -k –user 0 com.dsi.ant.sample.acquirechannels
pm uninstall -k –user 0 com.dsi.ant.service.socket
pm uninstall -k –user 0 com.dsi.ant.plugins.antplus
pm uninstall -k –user 0 com.dsi.ant.server
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.easyonehand

pm uninstall -k –user 0 com.samsung.andoid.bixbyvision.framework
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.andoid.app.sbrowseredge
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.andoid.app.clipboardedge
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.andoid.service.peoplestripe

Update list cho Android 9

pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixbyvision.framework
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.sbrowseredge
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.clipboardedge
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.service.peoplestripe
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.aremoji
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.routines
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixbyvision.framework
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.camera.sticker.facearavatar.preload
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.ledbackcover
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.svoiceime
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.desktopcommunity
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.mirrorlink
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.systemui.bixby2

pm uninstall -k –user 0 com.google.ar.core
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.aircommandmanager
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.storysevice
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.social
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.quicktool
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.rubin.app
pm uninstall -k –user 0 com.android.bips
pm uninstall -k –user 0 com.sec.hearingadjust
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.applinker
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.provider.badge
pm uninstall -k –user 0 com.android.bluetoothmidiservice
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.bluetoothtest
pm uninstall -k –user 0 com.android.bookmarkprovider
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.factorykeystring
pm uninstall -k –user 0 com.sec.factory
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.emergencymode.service
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.provider.emergencymode
pm uninstall -k –user 0 com.sec.epdgtestapp
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.hwmoduletest
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.magnifier
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mdm
pm uninstall -k –user 0 com.sec.mldapchecker
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.net.wifi.wifiguider
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.allshare.service.mediashare
pm uninstall -k –user 0 com.android.proxyhandler
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.apex
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.scloud
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.decktopcommunity
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mateagent
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.easysetup
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.beaconmanager
pm uninstall -k –user 0 com.android.apps.tag
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.wellbeing
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.kidsinstaller
pm uninstall -k –user 0 com.diotek.sec.lookup.dictionary
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.decktopsystemui
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.watchmanager
pm uninstall -k –user 0 com.android.sharedstoragebackup
pm uninstall -k –user 0 com.android.sharedstoragebackup
pm uninstall -k –user 0 com.android.wallpaperbackup
pm uninstall -k –user 0 com.android.wallpapercropper
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.wallpaper.res
pm uninstall -k –user 0 com.sec.epdg

Update list cho note 10

pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.dexonpc
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.da.daagent
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.tips
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mdx
pm uninstall -k –user 0 com.netflix.mediaclient
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.desktopcommunity
pm uninstall -k –user 0 com.android.emergency
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.desktopsystemui
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.watchmanagerstub
pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.appmanager
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.widgetapp.webmanual
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mdx.quickboard

Update list cho note 20 ultral 5G korean KT

pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.quicktool
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall -k –user 0 com.google.android.as
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mdecservice
pm uninstall -k –user 0 com.ktpns.pa
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.hidden.KT
pm uninstall -k –user 0 com.kt.olleh.servicemenu
pm uninstall -k –user 0 com.kt.ollehusimmanager
pm uninstall -k –user 0 com.kt.serviceagent
pm uninstall -k –user 0 com.skt.skaf.OA00018282
pm uninstall -k –user 0 com.kt.ktauth
pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.fm
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.forest
pm uninstall -k –user 0 com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe
pm uninstall -k –user 0 com.ktshow.cs
pm uninstall -k –user 0 com.kt.olleh.storefront
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.visionarapps
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.arzone
pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.omcagent​

  • Sử dụng app Package List để check tên pakage cần xoá. Link tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.iofel.packagelist

Package List – Apps on Google Play

List of apps installed on your device

play.google.com

  • Nếu không may xoá nhầm vào đây để tại lại nhé. Cứ tìm theo tên pakage là ra. https://www.apkmirror.com/apk/samsung-electronics-co-ltd/
  • Các bác có lỡ tay xoá nhầm app nào thì chơi lệnh này để cài đặt lại nha
    cmd package install-existing
  • Lưu ý: update lên android 11 xóa 2 pakage này gây treo logo:

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.ext.services

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.ext.shared

Lưu ý: Cách này có thể áp dụng được với các dòng máy Android khác, sử dụng app Package List ở trên để check tên Pakage cần xoá. Mình đã thực hiện và test trên note 9 xoá tất cả app ở list trên, máy chạy rất mượt và pin trâu, tầm 3 ngày mình sử dụng.

Screenshot_20180910-180022_Samsung_Experience_Home[1].jpg

Screenshot_20180910-180146_Settings[1].jpg

​Bonus vài tấm ảnh của note 9 khi đã xoá hết app và tối ưu pin
Có gì thắc mắc khó hiểu liên hệ qua fb mình:

Có gì thắc mắc khó hiểu liên hệ qua fb mình: https://www.facebook.com/hangaidep

facebook.com

Hãy đăng nhập Facebook để khởi đầu san sẻ và liên kết với bạn hữu, mái ấm gia đình và những người bạn biết .

facebook.com

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments