ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN HEO (1)

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN HEO (1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.22 KB, 5 trang )

Advertisement

Trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương
Khoa Nông nghiệp – ngành CNTY

ĐỀ CƢƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO
1. Cho biết hiện nay, châu lục nào có ngành chăn nuôi heo mạnh (nhiều) nhất thế giới?
2. Cho biết hiện nay, tổng đàn heo của Việt Nam là (khoảng) bao nhiêu con?
3. Cho biết hiện nay, nƣớc nào có số lƣợng heo lớn nhất thế giới?
4. Cho biết hiện nay, Việt Nam có số lƣợng heo đứng thứ mấy thế giới?
5. Cho biết hiện nay, sản lƣợng thịt heo của Việt Nam đứng thứ mấy thế giới?
6. Sản lƣợng thịt heo của Việt Nam đứng thứ mấy ở Châu Á?
7. Chăn nuôi heo ở Việt Nam hiện nay đang ở phƣơng thức (quy mô) nhƣ thế nào?
8. Cho biết một trong những lý do chính làm Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu
thịt heo ra thế giới là?
9. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho trại heo, khi chọn địa điểm xây dựng phải cách
các trại heo khác, xa chợ khu phố, trƣờng học bệnh viện, xa lò sát sinh tối thiểu
là?
10. Hƣớng nào là tốt nhất để chọn khi xây dựng chuồng trại?
11. Công trình chính trong xây dựng chuồng trại đƣợc hiểu bao gồm những gì dƣới đây?
12. Công trình phụ trong xây dựng chuồng trại đƣợc hiểu bao gồm những gì dƣới đây?
13. Thuật ngữ FCR (Feed Conversion Rate) là gì?
16. Thuật ngữ ADG (Average Daily Gain) là gì?
17. Thuật ngữ PSY (Pigs weaned per Sow per Year)?
18. Thuật ngữ GGP trong chọn giống là gì?
19. Thuật ngữ PS trong chọn giống là gì?
20. FCR và ADG là 1 trong 2 chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả chăn nuôi
đối với mô hình chăn nuôi heo nào?
21. Tỷ lệ FCR/ADG nào dƣới đây ngƣời chăn nuôi heo thịt mong muốn nhất?
24. Ngƣời chăn nuôi heo thịt không mong muốn có tỷ lệ ADG/FCR nào dƣới đây?
25. Thuật ngữ BF thƣờng đƣợc thấy (nói đến) trong chăn nuôi heo là gì?
26. Chỉ tiêu kỹ thuật nào để đánh giá khả năng sinh sản của heo nái?

27. ADG cao (6% so với thuần), FCR giảm (4% so với thuần). Đây là một trong các yếu
tố nào mà ngƣời nuôi heo thịt cần phải lƣu ý khi lựa chọn?
28. Trong giai đoạn 2 tháng đầu của thời gian nuôi thịt (tiền kỳ), nếu khẩu phần dinh
dƣỡng thiếu thì hệ quả nhƣ thế nào?
29. Trong giai đoạn 2 tháng cuối của thời gian nuôi thịt (hậu kỳ), nếu khẩu phần dinh
dƣỡng thiếu thì hệ quả nhƣ thế nào?
30. Cho biết trình tự qui luật phát triển của heo sau khi sinh?
31. Việc không nên làm khi chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt?
31. Việc nên làm khi chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt?
31. Việc không nên làm khi chuyển/mua heo từ chổ khác về nuôi thịt?
33. Heo nái đẻ (sau khi sanh) thƣờng nghe, nhắc đến thuật ngữ (bệnh): hội chứng MMA.
Vậy MMA nghĩa là gì?
34. Heo con tiêu hóa đƣợc protein sữa mẹ nhờ enzyme nào phát triển sớm trong dịch vị
và dịch tụy?
35. Heo con theo mẹ dƣới 25 ngày tuổi không tiêu hóa đƣợc protein từ thức ăn vì không
có enzyme nào dƣới đây trong dạ dày?
36. Sau 25 ngày tuổi trong dịch vị của heo con bắt đầu có chất nào dƣới đây ở dạng tự do
mà nó hoạt hóa enzym pepsinogen không hoạt động thành enzym pepsin hoạt động.
Từ đây heo con mới có khả năng tiêu hóa protein của thức ăn?
37. Rất có ý nghĩa đối với heo sơ sinh, làm cho sự khác biệt giữa sữa đầu và sữa thƣờng
và giúp cho heo con có sức đề kháng với ngoại cảnh, mầm bệnh là chất nào dƣới
đây?
38. Ngoài bổ sung Fe, ngƣời ta còn kết hợp chất nào dƣới đây giúp cho quá trình tạo
máu heo con đƣợc tốt hơn?
39. Ngƣời chăn nuôi có thể kích thích vào tế bào vách dạ dày heo con sớm tiết HCl để
hoạt hóa men pepsinogen bằng cách nào dƣới đây?
40. Chất nào dƣới đây giúp heo nở mông, bung đùi, tăng nạc, tạo màu đỏ hồng cho cơ?
41. Phối giống 2 lần trong một kỳ lên giống với 2 đực giống khác nhau gọi là?
42. Khi điều kiện chăn nuôi còn hạn chế, tuổi cai sữa nào thì tốt nhất?

Xem thêm: favorable là gì ? nghĩa của từ favorable trong tiếng việt

Advertisement

43. Heo con mấy ngày tuổi thì có thể thiến đƣợc?
44. Khi nuôi heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào?
45. Chuồng nuôi nhiều heo thì 1 núm uống tự động dùng cho mấy con heo?

46. Khi mới vừa mua heo về thì yếu tố nào không cần làm ngay?
47. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái hậu bị 15 – 30kg là?
48. Chọn giống đực nào sử dụng để lai kinh tế (heo nuôi thịt)
49. Nái mang thai 3 tuần đầu cần chăm sóc nhƣ thế nào?
50. Sau khi khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn?
51. Nái so vở ối trên 2 giờ, không có triệu chứng rặn. Biện pháp can thiệp có thể là?
52. Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau đó rặn mạnh rặn nhiều mà heo con chƣa ra ta can
thiệp bằng cách?
53. Tỷ lệ nạc trên loại heo nào cao nhất sau đây?
54. Trọng lƣợng (kg) bắt đầu phối lần đầu của heo cái giống ngoại tốt nhất là?
55. Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần điều chỉnh nhƣ thế nào?
56. Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ có thể cho nái ăn với khẩu phần nào sau đây?
57. Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm sóc nhƣ thế nào?
58. Quan sát biểu hiện trên heo nái, nếu thấy ở âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su thì
trong vòng bao lâu sau heo nái sẽ đẻ?
59. Hƣớng nào là tốt nhất để chọn khi xây dựng chuồng trại?
60. Heo con cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh nào sau đây?
61. Cho biết những bệnh thƣờng hay xảy ra trên heo nái sau khi sanh?
62. Heo nái tốt, lên giống lại sau khi cai sữa là mấy ngày?
63. Thời gian bắt đầu rụng trứng của heo sau khi có biểu hiện mê đực (đứng yên)?
64. Thời điểm phối giống của heo tính từ không (0) giờ khi có biểu hiện đứng yên?
65. Thời gian (ngày) mang thai của heo là?
66. Heo nái cho sữa đạt đỉnh cao nhất vào giai đoạn nào sau khi sinh?
67. Nhu cầu đạm cho heo con tập ăn tốt nhất là?
68. Heo con nhận đƣợc kháng thể khi bú sữa đầu của mẹ cho đến khi nào sau sinh?

69. Tuần đầu sau khi cai sữa heo con cần cho ăn nhƣ sau?
70. Khẩu phần của heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng nào gây nức móng?
71. Qui trình tiêm sắt cho heo con là mấy ngày tuổi
72. Sau khi heo nái sinh con cuối cùng mấy giờ không ra nhau thì gọi là sót nhau
73. Ngày phối đậu thai của heo nái là ngày 23 tháng 10 thì ngày dự sinh là ngày?
74. Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần bao nhiêu % đạm?

75. Lƣợng thức ăn cho heo nái trong 3 ngày đầu sau khi sinh nhƣ sau?
76. Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để nuôi các loại heo nào thì thích hợp?
77. Sau khi heo nái vừa đẻ xong ta cần thực hiện chăm sóc nái nhƣ sau
78. Chọn giống heo thịt nào cho tăng trƣởng nhanh và phẩm chất thịt tốt nhất?
79. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái khô
80. Chọn loại hình thần kinh nào để tuyển đƣợc heo đực giống tốt?
81. Heo nái sắp sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều không rặn đẻ thì cần xử lý?
82. Heo con theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào giai đoạn nào?
83. Thức ăn cho heo nái mang thai (nái mập) 1-84 ngày sau phối?
84. Hậu quả của thiếu sắt trên heo con theo mẹ là?
85. Khái niệm thế nào là nái cơ bản?
86. Khẩu phần thức ăn nào cho heo nái mang thai giai đoạn 107-113 ngày sau phối?
87. Gọi h là chiều cao của chuồng, khoảng cách giữa các chuồng phải cách xa nhau là?
88. Hệ quả của thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca/P là?
89. Phối giống 2 lần trong một kỳ lên giống với 2 đực giống khác nhau gọi là?
90. Khi điều kiện chăn nuôi còn hạn chế, tuổi cai sữa nào thì tốt nhất?
91. Heo con mấy ngày tuổi thì có thể thiến đƣợc?
92. Khi nuôi heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào?
93. Chuồng nuôi nhiều heo thì 1 núm uống tự động dùng cho mấy con heo?
94. Khi mới vừa mua heo về thì yếu tố nào không cần làm ngay?
95. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái hậu bị 15 – 30kg là?
96. Chọn giống đực nào sử dụng để lai kinh tế (heo nuôi thịt)

Advertisement

97. Nái mang thai 3 tuần đầu cần chăm sóc nhƣ thế nào?
98. Hệ quả của thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca/P là?
99. Sau khi khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn?
100. Nái so vở ối trên 2 giờ, không có triệu chứng rặn. Biện pháp can thiệp có thể là?
101. Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau đó rặn mạnh rặn nhiều mà heo con chƣa ra ta can
thiệp bằng cách?
102. Tỷ lệ nạc trên loại heo nào cao nhất sau đây?
103. Trọng lƣợng (kg) bắt đầu phối lần đầu của heo cái giống ngoại tốt nhất là?
104. Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần điều chỉnh nhƣ thế nào?

105. Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ có thể cho nái ăn với khẩu phần nào sau đây?
106. Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm sóc nhƣ thế nào?
107. Quan sát biểu hiện trên heo nái, nếu thấy ở âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su thì
108. Hƣớng nào là tốt nhất để chọn khi xây dựng chuồng trại?
109. Heo con cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh nào sau đây?
110.

Cho biết những bệnh thƣờng hay xảy ra trên heo nái sau khi sanh?

111.

Heo nái tốt, lên giống lại sau khi cai sữa là mấy ngày?

Advertisement

112.

Thời gian bắt đầu rụng trứng của heo sau khi có biểu hiện mê đực (đứng yên)?

113.

Thời điểm phối giống của heo tính từ không (0) giờ khi có biểu hiện đứng yên?

114.

Thời gian (ngày) mang thai của heo là?

Advertisement

115.

Heo nái cho sữa đạt đỉnh cao nhất vào giai đoạn nào sau khi sinh?

116.

Nhu cầu đạm cho heo con tập ăn tốt nhất là?

117.

Heo con nhận đƣợc kháng thể khi bú sữa đầu của mẹ cho đến khi nào sau sinh?

Advertisement

118.

Tuần đầu sau khi cai sữa heo con cần cho ăn nhƣ sau?

119.

Khẩu phần của heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng nào gây nức móng?

120. Khái niệm thế nào là nái cơ bản?
121. Qui trình tiêm sắt cho heo con là mấy ngày tuổi
122. Sau khi heo nái sinh con cuối cùng mấy giờ không ra nhau thì gọi là sót nhau
123. Ngày phối đậu thai của heo nái là ngày 23 tháng 10 thì ngày dự sinh là ngày?

124. Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần bao nhiêu % đạm?
125. Lƣợng thức ăn cho heo nái trong 3 ngày đầu sau khi sinh nhƣ sau?
126. Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để nuôi các loại heo nào thì thích hợp?
127. Sau khi heo nái vừa đẻ xong ta cần thực hiện chăm sóc nái nhƣ sau
128. Chọn giống heo thịt nào cho tăng trƣởng nhanh và phẩm chất thịt tốt nhất?
129. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái khô
130. Chọn loại hình thần kinh nào để tuyển đƣợc heo đực giống tốt?
131. Heo nái sắp sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều không rặn đẻ thì cần xử lý?
132. Heo con theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào giai đoạn nào?
133. Thức ăn cho heo nái mang thai (nái mập) 1-84 ngày sau phối?
134. Hậu quả của thiếu sắt trên heo con theo mẹ là?
135.

Gọi h là chiều cao của chuồng, khoảng cách giữa các chuồng phải cách xa nhau là?

Advertisement

27. ADG cao ( 6 % so với thuần ), FCR giảm ( 4 % so với thuần ). Đây là một trong những yếutố nào mà ngƣời nuôi heo thịt cần phải lƣu ý khi lựa chọn ? 28. Trong quá trình 2 tháng đầu của thời hạn nuôi thịt ( tiền kỳ ), nếu khẩu phần dinhdƣỡng thiếu thì hệ quả nhƣ thế nào ? 29. Trong quá trình 2 tháng cuối của thời hạn nuôi thịt ( hậu kỳ ), nếu khẩu phần dinhdƣỡng thiếu thì hệ quả nhƣ thế nào ? 30. Cho biết trình tự qui luật tăng trưởng của heo sau khi sinh ? 31. Việc không nên làm khi chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt ? 31. Việc nên làm khi chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt ? 31. Việc không nên làm khi chuyển / mua heo từ chổ khác về nuôi thịt ? 33. Heo nái đẻ ( sau khi sanh ) thƣờng nghe, nhắc đến thuật ngữ ( bệnh ) : hội chứng MMA.Vậy MMA nghĩa là gì ? 34. Heo con tiêu hóa đƣợc protein sữa mẹ nhờ enzyme nào tăng trưởng sớm trong dịch vịvà dịch tụy ? 35. Heo con theo mẹ dƣới 25 ngày tuổi không tiêu hóa đƣợc protein từ thức ăn vì khôngcó enzyme nào dƣới đây trong dạ dày ? 36. Sau 25 ngày tuổi trong dịch vị của heo con mở màn có chất nào dƣới đây ở dạng tự domà nó hoạt hóa enzym pepsinogen không hoạt động giải trí thành enzym pepsin hoạt động giải trí. Từ đây heo con mới có năng lực tiêu hóa protein của thức ăn ? 37. Rất có ý nghĩa so với heo sơ sinh, làm cho sự độc lạ giữa sữa đầu và sữa thƣờngvà giúp cho heo con có sức đề kháng với ngoại cảnh, mầm bệnh là chất nào dƣớiđây ? 38. Ngoài bổ trợ Fe, ngƣời ta còn kết hợp chất nào dƣới đây giúp cho quy trình tạomáu heo con đƣợc tốt hơn ? 39. Ngƣời chăn nuôi hoàn toàn có thể kích thích vào tế bào vách dạ dày heo con sớm tiết HCl đểhoạt hóa men pepsinogen bằng cách nào dƣới đây ? 40. Chất nào dƣới đây giúp heo nở mông, bung đùi, tăng nạc, tạo màu đỏ hồng cho cơ ? 41. Phối giống 2 lần trong một kỳ lên giống với 2 đực giống khác nhau gọi là ? 42. Khi điều kiện kèm theo chăn nuôi còn hạn chế, tuổi cai sữa nào thì tốt nhất ? 43. Heo con mấy ngày tuổi thì hoàn toàn có thể thiến đƣợc ? 44. Khi nuôi heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào ? 45. Chuồng nuôi nhiều heo thì 1 núm uống tự động hóa dùng cho mấy con heo ? 46. Khi mới vừa mua heo về thì yếu tố nào không cần làm ngay ? 47. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái hậu bị 15 – 30 kg là ? 48. Chọn giống đực nào sử dụng để lai kinh tế ( heo nuôi thịt ) 49. Nái mang thai 3 tuần đầu cần chăm nom nhƣ thế nào ? 50. Sau khi khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn ? 51. Nái so vở ối trên 2 giờ, không có triệu chứng rặn. Biện pháp can thiệp hoàn toàn có thể là ? 52. Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau đó rặn mạnh rặn nhiều mà heo con chƣa ra ta canthiệp bằng cách ? 53. Tỷ lệ nạc trên loại heo nào cao nhất sau đây ? 54. Trọng lƣợng ( kg ) khởi đầu phối lần đầu của heo cái giống ngoại tốt nhất là ? 55. Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần kiểm soát và điều chỉnh nhƣ thế nào ? 56. Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ hoàn toàn có thể cho nái ăn với khẩu phần nào sau đây ? 57. Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm nom nhƣ thế nào ? 58. Quan sát biểu lộ trên heo nái, nếu thấy ở âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su thìtrong vòng bao lâu sau heo nái sẽ đẻ ? 59. Hƣớng nào là tốt nhất để chọn khi thiết kế xây dựng chuồng trại ? 60. Heo con cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh nào sau đây ? 61. Cho biết những bệnh thƣờng hay xảy ra trên heo nái sau khi sanh ? 62. Heo nái tốt, lên giống lại sau khi cai sữa là mấy ngày ? 63. Thời gian mở màn rụng trứng của heo sau khi có bộc lộ mê đực ( đứng yên ) ? 64. Thời điểm phối giống của heo tính từ không ( 0 ) giờ khi có bộc lộ đứng yên ? 65. Thời gian ( ngày ) mang thai của heo là ? 66. Heo nái cho sữa đạt đỉnh điểm nhất vào tiến trình nào sau khi sinh ? 67. Nhu cầu đạm cho heo con tập ăn tốt nhất là ? 68. Heo con nhận đƣợc kháng thể khi bú sữa đầu của mẹ cho đến khi nào sau sinh ? 69. Tuần đầu sau khi cai sữa heo con cần cho ăn nhƣ sau ? 70. Khẩu phần của heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng nào gây nức móng ? 71. Qui trình tiêm sắt cho heo con là mấy ngày tuổi72. Sau khi heo nái sinh con ở đầu cuối mấy giờ không ra nhau thì gọi là sót nhau73. Ngày phối đậu thai của heo nái là ngày 23 tháng 10 thì ngày dự sinh là ngày ? 74. Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần bao nhiêu % đạm ? 75. Lƣợng thức ăn cho heo nái trong 3 ngày đầu sau khi sinh nhƣ sau ? 76. Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để nuôi những loại heo nào thì thích hợp ? 77. Sau khi heo nái vừa đẻ xong ta cần thực thi chăm nom nái nhƣ sau78. Chọn giống heo thịt nào cho tăng trƣởng nhanh và phẩm chất thịt tốt nhất ? 79. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái khô80. Chọn mô hình thần kinh nào để tuyển đƣợc heo đực giống tốt ? 81. Heo nái sắp sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều không rặn đẻ thì cần giải quyết và xử lý ? 82. Heo con theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào quá trình nào ? 83. Thức ăn cho heo nái mang thai ( nái mập ) 1-84 ngày sau phối ? 84. Hậu quả của thiếu sắt trên heo con theo mẹ là ? 85. Khái niệm thế nào là nái cơ bản ? 86. Khẩu phần thức ăn nào cho heo nái mang thai quá trình 107 – 113 ngày sau phối ? 87. Gọi h là chiều cao của chuồng, khoảng cách giữa những chuồng phải cách xa nhau là ? 88. Hệ quả của thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca / P. là ? 89. Phối giống 2 lần trong một kỳ lên giống với 2 đực giống khác nhau gọi là ? 90. Khi điều kiện kèm theo chăn nuôi còn hạn chế, tuổi cai sữa nào thì tốt nhất ? 91. Heo con mấy ngày tuổi thì hoàn toàn có thể thiến đƣợc ? 92. Khi nuôi heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào ? 93. Chuồng nuôi nhiều heo thì 1 núm uống tự động hóa dùng cho mấy con heo ? 94. Khi mới vừa mua heo về thì yếu tố nào không cần làm ngay ? 95. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái hậu bị 15 – 30 kg là ? 96. Chọn giống đực nào sử dụng để lai kinh tế ( heo nuôi thịt ) 97. Nái mang thai 3 tuần đầu cần chăm nom nhƣ thế nào ? 98. Hệ quả của thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca / P. là ? 99. Sau khi khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn ? 100. Nái so vở ối trên 2 giờ, không có triệu chứng rặn. Biện pháp can thiệp hoàn toàn có thể là ? 101. Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau đó rặn mạnh rặn nhiều mà heo con chƣa ra ta canthiệp bằng cách ? 102. Tỷ lệ nạc trên loại heo nào cao nhất sau đây ? 103. Trọng lƣợng ( kg ) khởi đầu phối lần đầu của heo cái giống ngoại tốt nhất là ? 104. Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần kiểm soát và điều chỉnh nhƣ thế nào ? 105. Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ hoàn toàn có thể cho nái ăn với khẩu phần nào sau đây ? 106. Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm nom nhƣ thế nào ? 107. Quan sát biểu lộ trên heo nái, nếu thấy ở âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su thì108. Hƣớng nào là tốt nhất để chọn khi thiết kế xây dựng chuồng trại ? 109. Heo con cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh nào sau đây ? 110. Cho biết những bệnh thƣờng hay xảy ra trên heo nái sau khi sanh ? 111. Heo nái tốt, lên giống lại sau khi cai sữa là mấy ngày ? 112. Thời gian mở màn rụng trứng của heo sau khi có biểu lộ mê đực ( đứng yên ) ? 113. Thời điểm phối giống của heo tính từ không ( 0 ) giờ khi có biểu lộ đứng yên ? 114. Thời gian ( ngày ) mang thai của heo là ? 115. Heo nái cho sữa đạt đỉnh điểm nhất vào tiến trình nào sau khi sinh ? 116. Nhu cầu đạm cho heo con tập ăn tốt nhất là ? 117. Heo con nhận đƣợc kháng thể khi bú sữa đầu của mẹ cho đến khi nào sau sinh ? 118. Tuần đầu sau khi cai sữa heo con cần cho ăn nhƣ sau ? 119. Khẩu phần của heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng nào gây nức móng ? 120. Khái niệm thế nào là nái cơ bản ? 121. Qui trình tiêm sắt cho heo con là mấy ngày tuổi122. Sau khi heo nái sinh con sau cuối mấy giờ không ra nhau thì gọi là sót nhau123. Ngày phối đậu thai của heo nái là ngày 23 tháng 10 thì ngày dự sinh là ngày ? 124. Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần bao nhiêu % đạm ? 125. Lƣợng thức ăn cho heo nái trong 3 ngày đầu sau khi sinh nhƣ sau ? 126. Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để nuôi những loại heo nào thì thích hợp ? 127. Sau khi heo nái vừa đẻ xong ta cần triển khai chăm nom nái nhƣ sau128. Chọn giống heo thịt nào cho tăng trƣởng nhanh và phẩm chất thịt tốt nhất ? 129. Nhu cầu đạm trong khẩu phần thức ăn của heo nái khô130. Chọn mô hình thần kinh nào để tuyển đƣợc heo đực giống tốt ? 131. Heo nái sắp sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều không rặn đẻ thì cần giải quyết và xử lý ? 132. Heo con theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào quy trình tiến độ nào ? 133. Thức ăn cho heo nái mang thai ( nái mập ) 1-84 ngày sau phối ? 134. Hậu quả của thiếu sắt trên heo con theo mẹ là ? 135. Gọi h là chiều cao của chuồng, khoảng cách giữa những chuồng phải cách xa nhau là ?

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments