con cò trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Con cò cắp về em bé và anh không muốn phải chia sẻ mẹ của nó?

The stork brought home a new baby, and you don’t want to share mommy?

OpenSubtitles2018. v3

Ngày hôm qua, trong khi đi dạo, em đã thấy mấy con cò.

Testerday, while taking a walk, I saw a few storks.

OpenSubtitles2018. v3

sau đó là những con cò đen.

then black storks.

OpenSubtitles2018. v3

Một bài học từ con cò

A Lesson From the Stork

jw2019

7 Cả con cò trên trời còn biết các mùa* mình;

7 Even the stork in the sky knows its seasons;*

jw2019

Anh thề là anh chưa từng thấy một con cò.

I swear I’ve never seen a stork.

OpenSubtitles2018. v3

Nó ốm như một con cò ma.

He’s as thin as a sparrow.

OpenSubtitles2018. v3

Cách con cò hành động theo bản năng cho thấy rõ tính trung thành qua những cách lạ thường khác.

The stork’s instinctive behavior illustrates the quality of loyalty in other remarkable ways.

jw2019

Con bóp , con cũng không tốt đẹp gì hơn bố.

You pull that trigger, you’re no better than I am.

OpenSubtitles2018. v3

(Giê-rê-mi 7:18, 31) Tại sao Giê-rê-mi lại chọn con cò để dạy người Do Thái bất trung một bài học thiết thực?

(Jeremiah 7:18, 31) Why did Jeremiah choose the stork as an object lesson for the unfaithful Jews?

jw2019

Và mong rằng hình ảnh con cò sẽ nhắc bạn luôn tỉnh thức trước các biến cố thế giới đánh dấu thời kỳ của chúng ta.

And may the stork remind you to stay alert to the significance of world events that mark our time.

jw2019

Vì thế, con cò rất thích hợp được dùng để làm một bài học đích đáng cho dân Y-sơ-ra-ên ương ngạnh và bất trung.

Thus, storks served well as a powerful lesson to the unfaithful and wayward Israelites.

jw2019

Các Xì Trum còn sử dụng con cò để đi đường xa (như đi đến nơi Johan và Pirlouit sống) hay cập nhật thông tin thế giới bên ngoài.

The Smurfs themselves use storks in order to travel long distances, such as to the kingdom where Johan and Pirlouit live, and keep up-to-date with events in the outside world.

WikiMatrix

(Ê-phê-sô 4:24, NW) Đúng, nhân cách mới giúp chúng ta trung thành, nhưng chúng ta cũng có thể học được một bài học về sự trung thành từ con cò.

(Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us to be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork.

jw2019

Đối với dân Y-sơ-ra-ên, con cò, và nhất là cò trắng, là một hình ảnh quen thuộc khi chúng di trú qua những xứ mà Kinh Thánh nói đến.

To the Israelites, the stork, and especially the white stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands.

jw2019

Sau khi trú đông trong những vùng ấm áp hơn, đa số các con cò, hết năm này sang năm khác, thường trở về cùng một tổ mà chúng đã từng ở trước đây.

After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to the same nest that they have used before.

jw2019

125 quân tình nguyện thuộc sư đoàn bộ binh số 34 do Wenner Hedderich chỉ huy, đã sử dụng máy bay Fieseler Fi 156 con cò (Störche) để tới mục tiêu và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

The offensive, carried out by 125 volunteers of the 34th Infantry Division under the command of Wenner Hedderich, achieved their missions by flying to their objectives using Fieseler Fi 156 Störche.

WikiMatrix

Quả thật, qua bản năng biểu lộ sự trung thành đối với bạn đời và dịu dàng chăm sóc chim con, con cò sống xứng đáng với ý nghĩa của tên nó—“người trung thành”.

Indeed, by instinctively showing faithfulness to its lifelong mate and tender care for its young, the stork lives up to the meaning of its name —“loyal one.”

jw2019

Nếu con bóp viên đạn sẽ dôi lại bố sẽ không bị thương

If you pull that trigger… that bullet is just gonna bounce off me, and I’m not going to be hurt.

OpenSubtitles2018. v3

Đứa con làm ma túy.

The son’s dealing weed.

OpenSubtitles2018. v3

Joseph… nếu con bóp bố sẽ ra đi

Joseph… if you pull that trigger, I’m going to leave.

OpenSubtitles2018. v3

Con nghĩ có một con cò sẽ thả em bé trước cửa nhà, và một cái lỗ xuất hiện trên người, máu me khắp nơi, chảy ra từ đầu, sau đó nhấn vào lỗ rốn, cái mông rơi ra,

Well, I think a stork, he drops it down, and then a hole goes in your body, and there’s blood everywhere, coming out of your head, and then you push your belly button, and then your butt falls off,

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2012, người ta xác nhận ba con cò quăm non đã nở trên đảo Sado thuộc tỉnh Niigata, đây là lần đầu tiên loài chim này được ghi nhận là đã nở trong tự nhiên sau 36 năm.

On April 23, 2012, it was confirmed that three crested ibis chicks had hatched on Sado Island in Niigata Prefecture, the first time chicks had hatched in the wild in Japan in 36 years.

WikiMatrix

Tuy nhiên, sau này có thông báo rằng một con cò chân ngỗng biển đã được đội Nga moi lên từ lớp bùn đáy biển và rằng đoạn video từ chuyến lặn cho thấy có những con tôm và giáp xác chân hai loại chưa được xác định.

However, it was later reported that a sea anemone had been scooped up from the seabed mud by the Russian team and that video footage from the dive showed unidentified shrimps and amphipods.

WikiMatrix

Chúng ta đã nghe cách con dùng sông Nile để tiêu diệt đàn rắn độc họ dùng để chống lại con khi con bao vây thành phố Saba.

We have heard how you took ibis from the Nile to destroy the venomous serpents used against you when you laid siege to the city of Saba.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments