Động từ TO GET

TO GET có thể được sử dụng trong một số mẫu và có nhiều ý nghĩa.

Xem thêm: Neocortex là gì

Advertisement
TO GET +  túc từ trực tiếp = nhận được, tiếp nhận, mua
 • I got my passport last week. (nhận được)
 • She got her driving license last week. (nhận được)
 • They got permission to live in Switzerland. (nhận được)
 • I got a letter from my friend in Nigeria. (tiếp nhận)
 • He gets $1,000 a year from his father. (tiếp nhận)
 • She got a new coat from Zappaloni in Rome. (mua)
 • We got a new television for the sitting room. (mua)
TO GET + thành ngữ thời gian = đạt tới, đến một nơi
 • How are you getting home tonight?
 • We got to London around 6 p.m.
 • What time will we get there?
 • When did you get back from New York?
TO GET + tính từ = trở nên, thay đổi trạng thái
 • I am getting old.
 • It’s getting hotter.
 • By the time they reached the house they were getting hungry.
 • I’m getting tired of all this nonsense.
 • My mother’s getting old and needs looking after.
 • It gets dark very early in the winter.
 • Don’t touch the stove until is gets cool.
TO GET + giới từ/phó từ = động từ ghép với nhiều nghĩa khác nhau

TO GET +

Ý nghĩa

Ví Dụ

to get at

Advertisement

có gắng diễn tả

I think I see what you’re getting at. I agree.

to get away with

thoát khỏi sự trừng phạt trong một hành động xấu hoặc bạo lực

Advertisement

I can’t believe you got away with cheating on that test!

to get by

quản lý (tài chánh)

Sam doesn’t earn much, but we get by.
to get down

chán nản, hạ xuống

This rain is really getting me down.

Advertisement

to get off

rời khỏi một phương tiện vận chuyển (xe lửa, bus, xe đạp, máy bay)

We got off the train just before the bomb exploded.

to get on

1. vào/ngồi trên một phương tiện vận chuyển (xe lửa, bus, xe đạp, máy bay)
2. có mối quan hệ với ai

1. He got on his bicycle and rode down the street.
2. Amy and I really get on well.

Advertisement

to get on with

bắt đầu

I have so much homework, I’d better get on with it.

to get out of

tránh làm điều gì, nhiệm vụ đặc biệt

She got out of the washing-up every day, even when it was her turn.

Advertisement

to get over

giành lại (từ một cơn bệnh, sự ngạc nhiên)

Have you gotten over your cold yet?

to get through

sử dụng, chấm dứt sự cung cấp

We’ve got through all the sugar. Can you buy some more?

to get up

Advertisement

rời khỏi giường

He gets up at 6.00 a.m. every morning.

to get up to

làm – thường với nghĩa xấu

The children are very quiet. I wonder what they’re getting up to.

Các thành ngữ khác với GET
 • Do you get it có nghĩa bạn có hiểu không.
  Do you get what the teacher was explaining in class?
 • He’s getting dinner tonight có nghĩa anh ta đang chuẩn bị bữa ăn.
  You can relax. It’s my turn to get dinner tonight.
 • I’ll get the bill có nghĩa tôi sẽ trả.
  Put your wallet away! I’ll get the bill.
 • That really gets me! có nghĩa là làm gai mắt tôi.
  It really gets me when my sister shows up late.
 • To get rid of something có nghĩa là vứt nó đi.
  I’m going to get rid of all these old newspapers.
 • To get out of bed on the wrong side có nghĩa là theo cách xấu.
  He got out of the wrong side of the bed this morning and he’s been horrible all day.
 • To get your own back có nghĩa là trả thù hoặc trừng phạt ai đó.
  She’s getting her own back for all those rude things you said at the party last night.
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments