Là Gì? Nghĩa Của Từ Gratitude Là Gì ? Phân Biệt Grateful Và Thankful Trong Tiếng Anh

gratitude for the depth of the love that God and Christ have shown us compelled us to dedicate our lives to God and become disciples of Christ. —John 3:16; 1 John 4:10, 11.After all, for the depth of the love that God and Christ have shown us compelled us to dedicate our lives to God and become disciples of Christ. — John 3 : 16 ; 1 John 4 : 10, 11 .

Bạn đang xem: Gratitude là gì

Advertisement

Thật vậy, lòng biết ơn đối với tình yêu thương sâu đậm của Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã thôi thúc chúng ta dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời và trở thành tín đồ Đấng Christ.—Giăng 3:16; 1 Giăng 4:10, 11.
* Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never to be forgotten—to sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmost gratitude of this bosom!
* Oliver Cowdery mô tả những biến cố này như sau: “Đây là những ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được—ngồi lắng nghe giọng đọc ra bởi sự cảm ứng của thiên thượng, làm thức tỉnh niềm biết ơn sâu xa nhất của tấm lòng này!
Bảo các em chia sẻ những cách khác chúng ta có thể cho thấy lòng biết ơn của mình về các món quà mình nhận được.
The expressed gratitude by one merited the Master’s blessing; the ingratitude shown by the nine, His disappointment.
Lòng biết ơn của một người đáng được phước lành của Đấng Chủ Tể trong khi sự vô ơn của chín người kia đã làm cho Ngài thất vọng.
I express my love and gratitude to Heavenly Father for the gift of the Holy Ghost, through which He reveals His will and sustains us.
Tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng về ân tứ Đức Thánh Linh, mà qua đó Ngài mặc khải ý muốn của Ngài và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta.
I can’t remember much of what the paper said, but I will carry with me forever the gratitude I felt for a great Melchizedek Priesthood holder who saw in me spiritual wisdom that I could not see.
Tôi không thể nhớ nhiều về bài đó viết gì, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ lòng biết ơn tôi đã cảm nhận đối với một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc khôn ngoan đã thấy nơi tôi sự thông sáng thuộc linh mà tôi không thể thấy được.
Today I invite you to relax and set aside your concerns and focus instead on your love for the Lord, your testimony of His eternal reality, and your gratitude for all He has done for you.
Hôm nay tôi muốn mời các anh chị em hãy thư giãn và để qua một bên những mối lo âu của mình và thay vì thế tập trung đến tình yêu mến của các anh chị em đối với Chúa, chứng ngôn của các anh chị em về sự hiện thực vĩnh cửu của Ngài, và lòng biết ơn của các anh chị em về tất cả những gì mà Ngài đã làm cho các anh chị em.
Those who wish to join us in expressing gratitude to these Brethren for their excellent service, please manifest it.
Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Các Anh Em này về sự phục vụ xuất sắc của họ, thì xin giơ tay lên.
Meditating on how Jehovah made known his ways of deliverance to Moses must have generated a feeling of gratitude in David’s heart.
Suy ngẫm về cách Đức Giê-hô-va cho Môi-se biết Ngài sẽ giải cứu như thế nào hẳn khiến Đa-vít cảm thấy biết ơn.

Thật vậy,đối với tình yêu thương sâu đậm của Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã thôi thúc chúng ta dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời và trở thành tín đồ Đấng Christ.—Giăng 3:16; 1 Giăng 4:10, 11.* Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never to be forgotten—to sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmostof this bosom!* Oliver Cowdery mô tả những biến cố này như sau: “Đây là những ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được—ngồi lắng nghe giọng đọc ra bởi sự cảm ứng của thiên thượng, làm thức tỉnh niềmxa nhất củalòng này!Bảo các em chia sẻ những cách khác chúng ta có thể cho thấycủa mình về các món quà mình nhận được.The expressedby one merited the Master’s blessing; the ingratitude shown by the nine, His disappointment.của một người đáng được phước lành của Đấng Chủ Tể trong khi sự vô ơn của chín người kia đã làm cho Ngài thất vọng.I express my love andto Heavenly Father for the gift of the Holy Ghost, through which He reveals His will and sustains us.Tôi bày tỏ tình yêu thương vàvới Cha Thiên Thượng về ân tứ Đức Thánh Linh, mà qua đó Ngài mặc khải ý muốn của Ngài và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta.I can’t remember much of what the paper said, but I will carry with me forever theI felt for a great Melchizedek Priesthood holder who saw in me spiritual wisdom that I could not see.Tôi không thể nhớ nhiều về bài đó viết gì, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớtôi đã cảm nhận đối với một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc khôn ngoan đã thấy nơi tôi sự thông sáng thuộc linh mà tôi không thể thấy được.Today I invite you to relax and set aside your concerns and focus instead on your love for the Lord, your testimony of His eternal reality, and yourfor all He has done for you.Hôm nay tôi muốn mời các anh chị em hãy thư giãn và để qua một bên những mối lo âu của mình và thay vì thế tập trung đến tình yêu mến của các anh chị em đối với Chúa, chứng ngôn của các anh chị em về sự hiện thực vĩnh cửu của Ngài, vàcủa các anh chị em về tất cả những gì mà Ngài đã làm cho các anh chị em.Those who wish to join us in expressingto these Brethren for their excellent service, please manifest it.Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏvới Các Anh Em này về sự phục vụ xuất sắc của họ, thì xin giơ tay lên.Meditating on how Jehovah made known his ways of deliverance to Moses must have generated a feeling ofin David’s heart.Suy ngẫm về cách Đức Giê-hô-va cho Môi-se biết Ngài sẽ giải cứu như thế nào hẳn khiến Đa-vít cảm thấy

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Septic Tank Là Gì, Nghĩa Của Từ Septic Tank Trong Tiếng Việt

Advertisement

Hinckley, expressed profound gratitude for the generosity of members and those not of our faith who have made this outreach possible.
Hinckley đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự rộng lượng của các tín hữu và nhiều người khác không cùng tín ngưỡng với chúng ta, những người đã làm cho sự phát triển này thành hiện thực.
(Châm-ngôn 15:1) Lời nói thiếu suy nghĩ có thể dễ làm đau lòng và gây nên sự giận dữ thay vì lòng biết ơn.
With gratitude for their service as members of the Second Quorum of the Seventy, we extend an honorable release to Elders Richard D.
Với lòng biết ơn sự phục vụ của họ với tư cách là các thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, chúng ta dành sự giải nhiệm danh dự cho các Anh Cả Richard D.
“My two daughters have noticed this, and it has helped them to be more aware of showing gratitude,” says Stephen.
Anh cho biết: “Hai con gái của tôi để ý những gì tôi làm và điều đó giúp chúng nhận thấy rằng chúng cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn”.
If ingratitude be numbered among the serious sins, then gratitude takes its place among the noblest of virtues.
Nếu sự vô ơn là một trong số các tội nặng, thì lòng biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất.
She finished by having the children remember their mothers by writing thank-you notes expressing gratitude for the many loving acts of service they received daily.
Nó kết thúc phần trình bày bằng cách yêu cầu các học sinh nên nhớ đến mẹ của chúng bằng cách viết các lá thư ngắn cám ơn để bày tỏ lòng biết ơn về nhiều cử chỉ yêu thương phục vụ mà chúng đã nhận được hàng ngày.
Jumong sent numerous gifts to Geumwa in gratitude of caring for his mother, and peace was seemingly restored between the two kingdoms.
Jumong gửi một thông điệp và nhiều quà tặng đến vua Kim Oa để tỏ lòng biết ơn và hòa bình dường như đã được phục hồi giữa hai vương quốc.
Với một trái tim nhân từ và vô cùng biết ơn, anh ấy đã yêu cầu tôi có thể nói với Chủ Tịch Thomas S.
We can demonstrate our gratitude for God’s wonderful provisions by keeping Kingdom interests first in our lives.
Hinckley, expressed profoundfor the generosity of members and those not of our faith who have made this outreach possible. Hinckley đã bày tỏsâu xa về sự rộng lượng của những tín hữu và nhiều người khác không cùng tín ngưỡng với tất cả chúng ta, những người đã làm cho sự tăng trưởng này thành hiện thực. ( Châm-ngôn 15 : 1 ) Lời nói thiếu tâm lý hoàn toàn có thể dễ làm đau lòng và gây nên sự tức giận thay vì lòngWithfor their service as members of the Second Quorum of the Seventy, we extend an honorable release to Elders Richard D.Vớisự Giao hàng của họ với tư cách là những thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, tất cả chúng ta dành sự giải nhiệm danh dự cho những Anh Cả Richard D. “ My two daughters have noticed this, and it has helped them to be more aware of showing, ” says Stephen. Anh cho biết : “ Hai con gái của tôi chú ý những gì tôi làm và điều đó giúp chúng nhận thấy rằng chúng cũng hoàn toàn có thể bày tỏ ”. If ingratitude be numbered among the serious sins, thentakes its place among the noblest of virtues. Nếu sự vô ơn là một trong số những tội nặng, thìlà một trong những đức tính cao quý nhất. She finished by having the children remember their mothers by writing thank-you notes expressingfor the many loving acts of service they received daily. Nó kết thúc phần trình diễn bằng cách nhu yếu những học viên nên nhớ đến mẹ của chúng bằng cách viết những lá thư ngắn cám ơn để bày tỏvề nhiều cử chỉ yêu thương ship hàng mà chúng đã nhận được hàng ngày. Jumong sent numerous gifts to Geumwa inof caring for his mother, and peace was seemingly restored between the two kingdoms. Jumong gửi một thông điệp và nhiều quà Tặng đến vua Kim Oa đểvà tự do có vẻ như đã được phục sinh giữa hai vương quốc. Với một trái tim nhân từ và vô cùng, anh ấy đã nhu yếu tôi hoàn toàn có thể nói với Chủ Tịch Thomas S.We can demonstrate ourfor God’s wonderful provisions by keeping Kingdom interests first in our lives .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments