Hàm tách họ, họ lót, tên trong excel bằng VBAXin chào các bạn, dưới đây là các hàm cắt họ, họ lót, tên từ họ và tên:
‘Ham tach Ho lot – Middle name
Function HoLot(HoVaTen As String) As String
On Error Resume Next
Dim i
Dim Tam, T, H, HL As String

Tam = Trim(HoVaTen)

Advertisement

For i = Len(Tam) To 1 Step -1
If Mid(Tam, i, 1) = ” ” Then
T = Mid(Tam, i + 1, Len(Tam))
Exit For
End If
Next i
For i = 1 To Len(Tam) Step 1
If Mid(Tam, i, 1) = ” ” Then
H = Left(Tam, i – 1)
Exit For
End If
Next i
HL = Trim(Mid(Tam, Len(H) + 1, Len(Tam) – Len(H) – Len(T)))
HoLot = HL
End Function
‘Ham tach Ten – Last name
Function Ten(HoVaTen As String) As String
On Error Resume Next
Dim i
Dim Tam, T, H, HL As String

Tam = Trim(HoVaTen)

For i = Len(Tam) To 1 Step -1
If Mid(Tam, i, 1) = ” ” Then
T = Mid(Tam, i + 1, Len(Tam))
Exit For
End If
Next i
Ten = T
End Function
‘Ham tach Ho – First name
Function Ho(HoVaTen As String) As String
On Error Resume Next
Dim i
Dim Tam, T, H, HL As String

Tam = Trim(HoVaTen)
For i = 1 To Len(Tam) Step 1
If Mid(Tam, i, 1) = ” ” Then
H = Left(Tam, i – 1)
Exit For
End If
Next i
Ho = H
End Function

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments