Nghĩa của từ ‘imprint’ trong Từ điển Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” imprint “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ imprint, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ imprint trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Here left behind that little bit imprint.

Advertisement

Ở đây lại phía sau đó nhánh nhà xuất bản chút ít .

2. I can see an imprint of what was embedded.

Tôi hoàn toàn có thể thấy vết in của thứ được gắn vào .

3. Lab pulled up an imprint of some old writing that used to be on the inside.

Advertisement

Bên xét nghiệm phát hiện dấu vết của một dòng chữ bên trong viết bằng bút dạ .

4. It was released at 06:00 PM KST on April 21, 2017 by LOEN Entertainment under its imprint Fave Entertainment.

Được phát hành vào lúc 6 : 00 chiều ( theo giờ Nước Hàn ) vào ngày 21 tháng 4 năm 2017 bởi LOEN Entertainment dưới đơn vị sản xuất Fave Entertainment .

5. In 2007 Bertelmann signed a recording contract with 130701, an imprint of FatCat Records, through which his album Ferndorf was released in 2008.

Advertisement

Năm 2007, Bertelmann ký một hợp đồng thu âm với 130701, một nhãn hiệu con (imprint) của FatCat Records.

6. Rachel Carson’s book Silent Spring left an imprint on the industry by claiming linkage of DDT to many serious illness such as cancer.

Rachel Carson của cuốn sách mùa Xuân im Lặng để lại dấu ấn trên ngành công nghiệp bằng công bố link của DDT nhiều chứng bệnh nghiêm trọng như ung thư .

7. Over the past fifteen years, her poems have appeared in South African literary journals, including Imprint, Green Dragon, Aerial, Slugnews, Carapace and New Coin.

Trong mười lăm năm qua, những bài thơ của bà đã Open trên những tạp chí văn học Nam Phi, gồm có Imprint, Green Dragon, Aerial, Slugnews, Carapace và New Coin .

Advertisement

8. As a result, they decided to call in someone else to oversee the mixing, with Geffen Records imprint DGC supplying a list of possible options.

Sau đó, họ đã quyết định hành động gọi người khác đến xem lại việc hoà âm và hãng DGC cũng cấp một list những người có năng lực thao tác này .

9. Nominated in 1998 for the Bram Stoker Award, given by the Horror Writers Association, for the one-shot The Dreaming: Trial and Error, from DC’s Vertigo imprint.

Được đề cử vào năm 1998 cho phần thưởng Bram Stoker Award, được trao tặng bởi Thương Hội nhà văn kinh dị, cho tác phẩm one-shot The Dreaming : Trial and Error trong ấn phẩm của nhà xuất Vertigo thuộc DC .

10. There is a monastic school and a small Buddha foot imprint shrine in Wat Pha Bhat and Wat Tham Fai; religious festivals are held within a large open area.

Advertisement

Có một ngôi tu viện và một miếu thờ dấu chân phật Buddha nhỏ ở chủa Wat Pha Bhat và chùa Wat Tham Fai ; những tiệc tùng tôn giáo được tổ chức triển khai trong một khu vực mở rộng lớn .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments