Sắp xếp chèn – Wikipedia tiếng Việt

Sắp xếp chèn (insertion sort) là một thuật toán sắp xếp bắt chước cách sắp xếp quân bài của những người chơi bài. Muốn sắp một bộ bài theo trật tự người chơi bài rút lần lượt từ quân thứ 2, so với các quân đứng trước nó để chèn vào vị trí thích hợp.

Cơ sở lập luận của sắp xếp chèn có thể mô tả như sau:
Xét danh sách con gồm k phần tử đầu

Advertisement

a

1

,
.
.
.
,

a

k

Advertisement

{\displaystyle a_{1},…,a_{k}}

{\displaystyle a_{1},...,a_{k}}. Với k = 1, danh sách gồm một phần tử đã được sắp.
Giả sử trong danh sách k-1 phần tử đầu

a

1

Advertisement

,
.
.
.
,

a

k

1

{\displaystyle a_{1},…,a_{k-1}}

{\displaystyle a_{1},...,a_{k-1}} đã được sắp. Để sắp xếp phần tử

a

Advertisement

k

=
x

{\displaystyle a_{k}=x}

{\displaystyle a_{k}=x} ta tìm vị trí thích hợp của nó trong dãy

a

1

Advertisement

,
.
.
.
,

a

k

1

{\displaystyle a_{1},…,a_{k-1}}

. Vị trí thích hợp đó là đứng trước phần tử lớn hơn nó và sau phần tử nhỏ hơn hoặc bằng nó.

Các phần tử ≤x
Vị trí thích hợp
Các phần tử>x
Các phần tử chưa sắp

Advertisement

a 1 { \ displaystyle a_ { 1 } }a_{1}

a

i

1

{\displaystyle a_{i-1}}

{\displaystyle a_{i-1}}
x
a i + 1 { \ displaystyle a_ { i + 1 } }{\displaystyle a_{i+1}}

a k − 1 { \ displaystyle a_ { k-1 } }{\displaystyle a_{k-1}}
a k + 1 { \ displaystyle a_ { k + 1 } }{\displaystyle a_{k+1}}

a n { \ displaystyle a_ { n } }{\displaystyle a_{n}}

Cho danh sách

Advertisement

1
3
7

6
4
2
5

Danh sách con gồm 3 phần tử bên trái 1,3,7 đã được sắp. Để tiếp tục sắp xếp phần tử thứ tư

a

4

=
6

{\displaystyle a_{4}=6}

{\displaystyle a_{4}=6} vào danh sách con đó, ta tìm vị trí thích hợp của nó là sau 3 và trước 7.

1
3
6
7

4
2
5

Làm tiếp theo với

a

5

=
4

{\displaystyle a_{5}=4}

{\displaystyle a_{5}=4} ta được

1
3
4
6
7

2
5

Làm tiếp theo với

a

6

=
2

{\displaystyle a_{6}=2}

{\displaystyle a_{6}=2} ta được

1
2
3
4
6
7

5

Cuối cùng chèn

a

7

=
5

{\displaystyle a_{7}=5}

{\displaystyle a_{7}=5}

1
2
3
4
5
6
7

 • Danh sách a bắt đầu từ chỉ số 1 tới length
Procedure insert (array a, int k, value) {
  int i:= k-1;
 while (i > 0 and a[i] > value) {
  a[i+1]:= a[i];
  i:= i - 1;
 }
 a[i+1]:= value;
}
Procedure InsertSort (array a, int length) {
 int k:= 2;
 while (k < length) {
  insert(a, k, a[k]);
  k:= k + 1;
 }
}

/ / Mã giả viết bằng ngôn từ C + +

void InsertSort (int a[],int n)
{
  int t,j;
  for(int i=1;i= 0 && t < a[j])
    {
      a[j+1]=a[j];
      j--;
    }
    a[j+1]=t; // Chèn
  } 
}
 • Thuật toán sử dụng trung bình n2/4 phép so sánh và n2/4 lần hoán vị, n2/2 phép so sánh và n2/2 lần hoán vị trong trường hợp xấu nhất, n-1 phép so sánh và 0 lần hoán vị trong trường hợp tốt nhất.
 • Thuật toán thích hợp đối với mảng đã được sắp xếp một phần hoặc mảng có kích thước nhỏ.
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments