khiếu nại trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bên tôi sẽ giải quyết tất cả mọi khiếu nại về tổn thất tài sản hợp lý.

My office is going to be processing any and all reasonable claims of property loss.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

2 Để bác lời khiếu nại của người nghèo khó

2 To deny the legal claim of the poor,

jw2019

Advertisement

Nếu ngươi muốn khiếu nại, thì đi mà nói với trưởng làng.

If you have a grievance, take it up with the mayor.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể yêu cầu FOS xem xét đơn khiếu nại của mình nếu:

Advertisement

You can request a review of your complaint by the FOS if:

support.google

Mục đích của chúng tôi là giải quyết khiếu nại của bạn nhanh chóng và triệt để.

Our aim is to resolve your complaint quickly and completely.

support.google

Nếu ngài từ chối thi hành bản án của Müntze Tôi sẽ khiếu nại lên tướng Foulkes.

Advertisement

If you refuse to carry out a Muntze’s sentence I will file a complaint with general Foulkes.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là lá thư khiếu nại.

This letter of complaint.

OpenSubtitles2018. v3

Những người sẽ khiếu nại trước để đến nơi?

Advertisement

You are my club thành viên. Although not thành viên .

QED

Tháng 5 năm 2012, Facebook gỡ bỏ Grooveshark “do khiếu nại vi phạm bản quyền”.

In May 2012, Facebook removed Grooveshark “due to a copyright infringement complaint“.

WikiMatrix

Đây là những người đã gửi đơn khiếu nại.

Advertisement

These are the ones that filed complaints.

OpenSubtitles2018. v3

” Tôi không có gì để khiếu nại trong đó tôn trọng, thưa ông.

” I have nothing to complain of in that respect, sir.

QED

Tôi đã nói, tôi có thể khiếu nại ở đây?

Is. Car police officer .

Advertisement

QED

Hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đất đai.

Improving the current legal system on settlement of land complaints.

worldbank.org

12 Lạy Đức Giê-hô-va, ngài là công chính+ khi con trình lời khiếu nại với ngài,

12 You are righteous, O Jehovah,+ when I make my complaint to you,

jw2019

Muốn nhắc bố rằng con vẫn có thứ để khiếu nại?

Remind me to complain again?

OpenSubtitles2018. v3

Cách tốt nhất để gửi khiếu nại là hoàn thành biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

The best way to issue a complaint is by completing our online form.

support.google

Nè, nghe đây, Tom, nếu hắn cần khiếu nại chính thức, thì hắn nên khiếu nại với tôi.

Tom, if he’s got a formal complaint to make, he should make it to me.

OpenSubtitles2018. v3

Nhân-chứng đã khiếu nại.

The Witnesses appealed the decision.

jw2019

Có ai khiếu nại gì sao, Cảnh sát trưởng?

Who’s complaining now, Sheriff?

OpenSubtitles2018. v3

Không khiếu nại sai.

Do not make false claims .

support.google

Tất cả các khiếu nại đã được thả xuống như một phần của thỏa thuận nhận tội.

All appeals were dropped as part of the plea agreement.

WikiMatrix

Cảm ơn ông vì đã không khiếu nại.

Thank you for not pressing charges.

OpenSubtitles2018. v3

Hình như có người đang xảy ra khiếu nại một chút.

Looks like someone is going to complain a bit.

QED

Mũi tôi không đồng tình, và 4 đơn khiếu nại đã được nộp.

My nose would disagree, and four complaints have been filed.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể khiếu nại ở đây?

Can I file a complaint here?

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments