mở rộng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Để chỉnh sửa phần mở rộng về chú thích, hãy làm theo các bước sau:

To edit a callout extension, follow these steps:

Advertisement

support.google

Mạng lưới đường sắt của Ethiopia đã nhanh chóng mở rộng.

The Ethiopian railway network has been rapidly expanding.

WikiMatrix

Advertisement

Kế hoạch này bao gồm việc mở rộng lạch Dubai dài 14 km hiện tại lên 26,2 km.

The plan involves the expansion of the current 14 km long Dubai Creek to 26.2 km.

WikiMatrix

Các vành đai mở rộng 121 m (397 ft 0 in) hoặc 64.5% của tàu của chiều dài.

Advertisement

The belt extended 121 m (397 ft 0 in) or 64.5% of the ship’s length.

WikiMatrix

Cá lịch long có thể dễ dàng được nhận ra bởi trước lỗ mũi mở rộng của nó.

The ribbon eel can easily be recognised by its expanded anterior nostrils.

WikiMatrix

Tìm hiểu bài giới thiệu về phần mở rộng đoạn nội dung có cấu trúc.

Advertisement

Learn about structured snippet extensions.

support.google

Anh chị sẽ mở rộng thánh chức bằng cách làm tiên phong phụ trợ vào tháng 3, 4 hoặc 5 không?

Will you expand your ministry by auxiliary pioneering during March, April, or May?

jw2019

Phiên bản mở rộng Empire: Total War: Warpath được phát hành vào tháng 10 năm 2009.

Advertisement

The expansion pack, Empire: Total War: Warpath, was released in October 2009.

WikiMatrix

Đợi có hiệu quả, thì mở rộng ra.”

But wait, it gets worse”.

WikiMatrix

Dòng thứ hai của bài hát mở rộng thêm ý nghĩa của dòng thứ nhất.

Advertisement

The second line of the song expands on the first.

LDS

Quận thành phố cũng mở rộng đến các khu vực nông thôn phía đông nam.

The district also extends into rural areas to the southeast of the city.

WikiMatrix

Ipsos MORI đã mở rộng quy mô khảo sát ra toàn thế giới trong những năm gần đây.

Ipsos MORI expanded the survey in recent years to go across the world.

Advertisement

ted2019

Và nó đang mở rộng.

And it’s expanding.

QED

Kể từ đó, các mạng lưới tuyến đã được mở rộng đáng kể.

Since then, the route network has been significantly expanded.

WikiMatrix

Phần mở rộng tên tệp dùng để phân loại tệp nén bao gồm zip, rar, 7z và tar.

Filename extensions used to distinguish different types of archives include zip, rar, 7z, and tar.

WikiMatrix

Mở rộng tình yêu thương ngày nay

Widening Out in Love Today

jw2019

Các bang có cải cách sai phạm dân sự mở rộng vẫn phải chịu mọi sự bệnh tật.

States with extensive tort reform still suffer all these pathologies.

QED

Vì nếu bạn mở rộng theo chiều dọc, nếu bạn trông thế này, “A!

Because at the vertical of us, if you look like that, “Ah!

ted2019

Năm làng này đã mở rộng vào thế kỷ 12 và 13.

These villages expanded in the 12th and 13th century.

WikiMatrix

Việc mở rộng tuyến Red Line đến địa điểm Expo 2020 đã được công bố vào tháng 12 năm 2015.

An extension of the Red Line to the Expo 2020 site was announced in December 2015.

WikiMatrix

Mở rộng cuộc tìm kiếm.

Expand the search.

OpenSubtitles2018. v3

15 phút: Hãy mở rộng lòng yêu thương!

15 min: Can You Widen Out in Love?

jw2019

Người ta đã cố gắng rất nhiều để mở rộng công việc rao giảng ra những nước khác.

Great efforts were made to expand the work to other countries.

jw2019

Trong vòng vài tuần, hành lang này đã được mở rộng.

Over the next several weeks, this corridor was widened.

WikiMatrix

MỞ RỘNG CÁC CƠ SỞ ẤN LOÁT

PRINTING FACILITIES EXPAND

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments