Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa

odors and your eyes with the appealing colors, you might be tempted to taste the succulent food.After filling your nose with the tantalizingand your eyes with the appealing colors, you might be tempted to taste the succulent food .

Bạn đang xem: Odor là gì

For to God we are a sweet odor of Christ among those who are being saved and among those who are perishing; to the latter ones an odor issuing from death to death, to the former ones an odor issuing from life to life.” —2 Corinthians 2:14-16.
Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống”. —2 Cô-rinh-tô 2: 14- 16.
On the other hand, those zealously spreading the good web8_news become “a sweet odor of Christ among those who are being saved.”
Trái lại, những người sốt sắng loan báo tin mừng trở thành “mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu”.
This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid the odor that”s in the right half of the chamber.
Điều này có nghĩa là những chính sách mà Actor đưa ra bây giờ bao hàm một chỉ dẫn rằng phải tránh xa mùi hương ở bên phải của căn phòng.
If you look first at the behahauvuong.mobior of the fly on the right, you can see that whenever it reaches the midpoint of the chamber where the two odors meet, it marches straight through, as it did before.
Nếu bạn nhìn nhận trước tiên ở hành hauvuong.mobi của những con ruồi ở bên phải, bạn có thể thấy rằng mỗi lần chúng đi tới giữa chừng của căn phòng nơi hai mùi hương gặp nhau, nó sẽ đi thẳng tiếp giống như nó từng làm.
What the Actor does with this information depends on its policy, which is stored in the strengths of the connection, between the odor detectors and the motors that power the fly”s evasive actions.
Còn hauvuong.mobiệc Actor làm gì với thông tin này thì còn phụ thuộc vào chính sách của nó, và các quy định này được lưu trữ trong độ mạnh của những liên kết, giữa những chiếc máy dò mùi và những động cơ khởi động các hoạt động chạy trốn của con ruồi.
It was said of the burnt offering and of the grain offering that they were “a restful odor to Jehovah.”
This issue has been solved by 2012 Due to its proximity to the Sewage Treatment Plant, and constant overflow, certain clusters like Morocco, Emirates & China are subjected to the odor of sewage when the wind direction changes at night.
This issue has been solved by 2012 Do gần với Nhà máy xử lý nước thải và các dòng chảy liên tục, các cụm nhất định như Maroc, Các Tiểu vương quốc và Trung Quốc phải chịu mùi nước thải khi hướng gió thay đổi vào ban đêm.
Tương tự như các axít cacboxylic với phân tử lượng thấp khác, nó có mùi vị khó chịu tương tự như của tất bẩn.
The film was shown in the 4DX format, featuring strobe lights, tilting seats, blowing wind and fog and odor effects in selected countries.
Phim còn được chiếu dưới dạng 4DX, bao gồm các hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, ghế lắc, gió thổi, sương mù và mùi hương ở các quốc gia được lựa chọn.

For to God we are a sweetof Christ among those who are being saved and among those who are perishing; to the latter ones anissuing from death to death, to the former ones anissuing from life to life.” —2 Corinthians 2:14-16.Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời làthơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy,của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia,của sự sống làm cho sống”. —2 Cô-rinh-tô 2: 14- 16.On the other hand, those zealously spreading the good web8_news become “a sweetof Christ among those who are being saved.”Trái lại, những người sốt sắng loan báo tin mừng trở thành “thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu”.This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid thethat”s in the right half of the chamber.Điều này có nghĩa là những chính sách mà Actor đưa ra bây giờ bao hàm một chỉ dẫn rằng phải tránh xaở bên phải của căn phòng.If you look first at the behahauvuong.mobior of the fly on the right, you can see that whenever it reaches the midpoint of the chamber where the twomeet, it marches straight through, as it did before.Nếu bạn nhìn nhận trước tiên ở hành hauvuong.mobi của những con ruồi ở bên phải, bạn có thể thấy rằng mỗi lần chúng đi tới giữa chừng của căn phòng nơi haigặp nhau, nó sẽ đi thẳng tiếp giống như nó từng làm.What the Actor does with this information depends on its policy, which is stored in the strengths of the connection, between thedetectors and the motors that power the fly”s evasive actions.Còn hauvuong.mobiệc Actor làm gì với thông tin này thì còn phụ thuộc vào chính sách của nó, và các quy định này được lưu trữ trong độ mạnh của những liên kết, giữa những chiếc máy dòvà những động cơ khởi động các hoạt động chạy trốn của con ruồi.It was said of the burnt offering and of the grain offering that they were “a restfulto Jehovah.”This issue has been solved by 2012 Due to its proximity to the Sewage Treatment Plant, and constant overflow, certain clusters like Morocco, Emirates & China are subjected to theof sewage when the wind direction changes at night.This issue has been solved by 2012 Do gần với Nhà máy xử lý nước thải và các dòng chảy liên tục, các cụm nhất định như Maroc, Các Tiểu vương quốc và Trung Quốc phải chịunước thải khi hướng gió thay đổi vào ban đêm.Tương tự như các axít cacboxylic với phân tử lượng thấp khác, nó cóvị khó chịu tương tự như của tất bẩn.The film was shown in the 4DX format, featuring strobe lights, tilting seats, blowing wind and fog andeffects in selected countries.Phim còn được chiếu dưới dạng 4DX, bao gồm các hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, ghế lắc, gió thổi, sương mù vàở các quốc gia được lựa chọn.

Xem thêm: Overbooking Là Gì – Overbooking Trong Khách Sạn Là Gì

In addition, ethyl butyrate is often also added to orange juice, as most associate its odor with that of fresh orange juice.
Ngoài ra, etyl butanoat cũng thường được thêm vào nước cam, vì hầu hết các mùi hương của nó kết hợp với nước cam tươi.
It has been used to prevent the odor of decay, to give family members closure and prevent them from witnessing the decomposition of their loved ones, and in many cultures it has been seen as a necessary step for the deceased to enter the afterlife or to give back to the cycle of life.
hauvuong.mobiệc này đã được sử dụng để ngăn chặn mùi của sự phân hủy xác, để cho các thành hauvuong.mobiên trong gia đình không phải chứng kiến sự phân hủy xác của những người thân yêu của họ, và trong nhiều nền văn hóa nó đã được xem như là một bước cần thiết cho người quá cố đi tiếp vào thế giới bên kia hoặc quay vòng luân hồi.
So the next time the fly finds itself facing the same odor again, the connection is strong enough to turn on the motors and to trigger an evasive maneuver.
Thế là trong lần tiếp theo, nếu như những chú ruồi này cảm thấy mình đang chạm trán với mùi hương cũ, kết nối này đã đủ mạnh để khởi động mô tơ và tạo ra phản ứng chạy trốn.
Instead of submitting to its alluring smell and bringing reproach upon Jehovah’s name and organization, become a pleasant odor to God by your godly attitude and conduct.
Thay vì để cho mùi vị quyến rũ của nó cám dỗ để rồi đem tiếng xấu cho danh và tổ chức của Đức Giê-hô-va, hãy để cho thái độ tin kính và hạnh kiểm của bạn trở nên một hương thơm cho Đức Chúa Trời.
On September 12, Chief of Police Cole told a press conference that odors and symptoms reported may have been the result of pollutants or toxic waste released by nearby industrial plants, and speculated that carbon tetrachloride or trichloroethylene, both of which have a sweet odor and can induce symptoms similar to those reported by purported gasser hauvuong.mobictims, may have been the substance released.
Ngày 12 tháng 9, cảnh sát trưởng Cole đã nói trong một cuộc họp báo rằng mùi hương và triệu chứng báo cáo có thể là kết quả của các chất gây ô nhiễm hoặc chất thải độc hại do các nhà máy công nghiệp gần đó thải ra, và đoán rằng carbon tetraclorua hay trichloroethylene, cả hai đều có mùi ngọt và có thể gây ra các triệu chứng tương tự như những người trình báo là nạn nhân lọt vào tầm ngắm kẻ thả chất độc, có thể là chất do hung thủ phun.
Sand bees use pheromones in order to identify a mate; in the case of A. nigroaenea, the females emit a mixture of tricosane (C23H48), pentacosane (C25H52) and heptacosane (C27H56) in the ratio 3:3:1, and males are attracted by specifically this odor.
Ngoài ra, ong cát sử dụng các pheromon để xác định bạn tình của mình; trong trường hợp của A. nigroaenea, con cái sử dụng hỗn hợp của tricosan (C23H48), pentacosan (C25H52) và heptacosan (C27H56) với tỷ lệ 3:3:1, và con đực bị hấp dẫn bởi mùi đặc trưng này.
Then when you give those trained flies the chance to choose between a tube with the shock-paired odor and another odor, it avoids the tube containing the blue odor that was paired with shock.
Và khi quý vị cho phép những con ruồi này lựa chọn giữa một ống chứa mùi đi kèm với sốc và một mùi khác, chúng sẽ tránh ống có mùi màu xanh đi kèm với sốc.
In addition, ethyl butyrate is often also added to orange juice, as most associate itswith that of fresh orange juice. Ngoài ra, etyl butanoat cũng thường được thêm vào nước cam, vì hầu hết cáccủa nó tích hợp với nước cam tươi. It has been used to prevent theof decay, to give family members closure and prevent them from witnessing the decomposition of their loved ones, and in many cultures it has been seen as a necessary step for the deceased to enter the afterlife or to give back to the cycle of life.hauvuong. mobiệc này đã được sử dụng để ngăn chặncủa sự phân hủy xác, để cho những thành hauvuong. mobiên trong mái ấm gia đình không phải tận mắt chứng kiến sự phân hủy xác của những người thân yêu của họ, và trong nhiều nền văn hóa truyền thống nó đã được xem như thể một bước thiết yếu cho người quá cố đi tiếp vào quốc tế bên kia hoặc quay vòng luân hồi. So the next time the fly finds itself facing the sameagain, the connection is strong enough to turn on the motors and to trigger an evasive maneuver. Thế là trong lần tiếp theo, nếu như những chú ruồi này cảm thấy mình đang chạm trán vớicũ, liên kết này đã đủ mạnh để khởi động mô tơ và tạo ra phản ứng chạy trốn. Instead of submitting to its alluring smell and bringing reproach upon Jehovah’s name and organization, become a pleasantto God by your godly attitude and conduct. Thay vì để cho mùi vị điệu đàng của nó cám dỗ để rồi đem tiếng xấu cho danh và tổ chức triển khai của Đức Giê-hô-va, hãy để cho thái độ tin kính và hạnh kiểm của bạn trở nên mộtcho Đức Chúa Trời. On September 12, Chief of Police Cole told a press conference thatand symptoms reported may have been the result of pollutants or toxic waste released by nearby industrial plants, and speculated that carbon tetrachloride or trichloroethylene, both of which have a sweetand can induce symptoms similar to those reported by purported gasser hauvuong.mobictims, may have been the substance released. Ngày 12 tháng 9, cảnh sát trưởng Cole đã nói trong một cuộc họp báo rằngvà triệu chứng báo cáo giải trình hoàn toàn có thể là tác dụng của những chất gây ô nhiễm hoặc chất thải ô nhiễm do những nhà máy sản xuất công nghiệp gần đó thải ra, và đoán rằng carbon tetraclorua hay trichloroethylene, cả hai đều cóngọt và hoàn toàn có thể gây ra những triệu chứng tương tự như như những người trình báo là nạn nhân lọt vào tầm ngắm kẻ thả chất độc, hoàn toàn có thể là chất do hung thủ phun. Sand bees use pheromones in order to identify a mate ; in the case of A. nigroaenea, the females emit a mixture of tricosane ( C23H48 ), pentacosane ( C25H52 ) and heptacosane ( C27H56 ) in the ratio 3 : 3 : 1, and males are attracted by specifically thisNgoài ra, ong cát sử dụng những pheromon để xác lập bạn tình của mình ; trong trường hợp của A. nigroaenea, con cháu sử dụng hỗn hợp của tricosan ( C23H48 ), pentacosan ( C25H52 ) và heptacosan ( C27H56 ) với tỷ suất 3 : 3 : 1, và con đực bị mê hoặc bởiđặc trưng này. Then when you give those trained flies the chance to choose between a tube with the shock-pairedand another, it avoids the tube containing the bluethat was paired with shock. Và khi quý vị được cho phép những con ruồi này lựa chọn giữa một ống chứađi kèm với sốc và mộtkhác, chúng sẽ tránh ống cómàu xanh đi kèm với sốc .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments