phàn nàn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chỉ là về tim, hay bệnh nhân còn phàn nàn gì không?

Just the heart, or the patient have any other complaints?

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Đất sét có phàn nàn về cách nó được dùng đến không?

Does the clay complain about the use to which it is put?

jw2019

Advertisement

Tôi giới thiệu con gái mình còn cậu là phàn nàn tên của nó!

I tell you I have a daughter and you complain about her name!

OpenSubtitles2018. v3

Và cậu muốn qua đây phàn nàn về mấy thứ không liên quan.

Advertisement

And you want to come over here bitchin’and whining’about some irrelevant bullshit!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không phàn nàn với cô.

My beef’s not with you.

OpenSubtitles2018. v3

Sự phàn nàn đó đã từ 300 hay 400 năm trước công nguyên.

Advertisement

That complaint was 300 or 400 BC.

Literature

Ồ, tôi không thể phàn nàn gì được.

Well, I can’t complain.

OpenSubtitles2018. v3

Không mấy ai muốn gần gũi những người tỏ thái độ phàn nàn và tiêu cực.

Advertisement

Few people want to be close companions with those who display a negative and complaining spirit.

jw2019

Tom phàn nàn rằng món súp không đủ nóng.

Tom complained that the soup was not hot enough.

tatoeba

Rất hiếm lời phàn nàn.

Advertisement

Complaints are rare .

Tatoeba-2020. 08

Chồng tôi phàn nàn vì trông da tôi xấu đi đấy

My husband complains I don’t look good skinny

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ai có thể phàn nàn được?

But who could complain?

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Thay vì phàn nàn về số phận của mình, chúng ta nên làm gì?

Instead of complaining about our lot in life, what should we do?

jw2019

Dù ngươi phàn nàn điều gì thì chúng ta cũng hãy bàn bạc như những người lịch sự

Whatever your disagreement,let us discuss it as civilized men

opensubtitles2

Nhưng chẳng có gì đáng phàn nàn, vì lúc này cô đã ở nhà.

But there was nothing to complain of, for now she was at home.

Literature

Nhưng không có cuộc gọi từ hàng xóm phàn nàn.

Yet no calls from complaining neighbors.

OpenSubtitles2018. v3

Những kẻ bội đạo luôn luôn kiếm cớ để phàn nàn.

Apostates are constantly searching for some cause for complaint.

jw2019

Trong hai tuần trước khi bấm máy, các diễn viên phàn nàn về vấn đề với kịch bản.

With two weeks to go before filming, the actors complained of problems with the script.

WikiMatrix

Đừng phàn nàn nữa.

Quit complaining.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi còn nhận được lời phàn nàn của…

We even got a complaint from

OpenSubtitles2018. v3

Vậy mà tôi lại ở đây phàn nàn với cô…

Here I am complaining to you…

OpenSubtitles2018. v3

Những người khác thì phàn nàn là danh sách bỏ phiếu bị giả mạo .

Others complained of doctored voting lists .

EVBNews

Khi họ ra về, Thoba phàn nàn rất nhiều với mẹ mình.

As they left, Thoba complained bitterly to her mother.

LDS

Đừng làm mọi thứ xấu đi vì anh có chuyện phàn nàn đây.

Don’t make things worse’cause you got an axe to grind.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy họ phàn nàn với Môi-se: ‘Phải chi chúng tôi chết đi cho rồi.

So they complain to Moses: ‘It would have been better if we had died.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments