Phân tích dữ liệu COVID



Phân tích dữ liệu COVID là nội dung trình bày của nhóm sinh viên khóa 2020-2021.
Nhóm trình bày về:
Khảo sát
– Quy trình nghiệp vụ
– Yêu cầu phân tích
– Tập dữ liệu
Phân tích & thiết kế
– Kiến trúc hệ thống (Architechture Datawarehouse)
– Các chiều dữ liệu (Dimension)
– Các bước tiền xử lý dữ liệu (ETL)
– Mô hình dữ liệu trước và sau (Data Model OLTP and OLAP)
Xây dựng dashboard và phân tích dữ liệu
link dữ liệu thực hành:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *