phật giáo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tuy vậy, theo Jōgū Shōtoku Hōō Teisetsu, Phật giáo được truyền vào năm 538.

(However, according to the Jōgū Shōtoku Hōō Teisetsu, Buddhism was introduced in 538.)

Advertisement

WikiMatrix

Hay hàng ngàn thần thánh của Phật giáo?

Or to the thousands of gods of Buddhism?

jw2019

Advertisement

Khác với Ấn Độ Giáo, Phật Giáo không tin có linh hồn bất tử.

Buddhism differs from Hinduism in that it denies the existence of an immortal soul.

jw2019

Phật giáo trở thành tôn giáo chính thức vào năm 528.

Advertisement

Buddhism became the official religion in 528.

WikiMatrix

Ý định của ông là cải cách thực hành của Phật giáo ở Nhật Bản.

His intention was to reform the practice of Buddhism in Japan.

WikiMatrix

Với bài kiểm tra này, hoàng Đế đã bị thuyết phục bởi Phật giáo.

Advertisement

With this test, the Emperor was convinced of the Buddhist religion.

WikiMatrix

Lý do này bắt nguồn từ quan hệ nhân quả của Phật giáo .

The reason for this originates from Buddhism ‘s causality .

EVBNews

Ở Sri Lanka, người Ấn Độ Giáo giao tranh với người Phật Giáo.

Advertisement

Hindus fight Buddhists in Sri Lanka.

jw2019

* Nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung, 43 tuổi, người đang chịu mức án 11 năm tù.

· The Hoa Hao Buddhist activist Mai Thi Dung, 43, who is currently serving an 11-year prison term.

hrw.org

Shizumu trước kia theo Phật giáo được 78 năm cho tới khi ông bắt đầu học Kinh-thánh.

Advertisement

Shizumu had been a Buddhist for 78 years when he began a study of the Bible.

jw2019

Một cảnh “địa ngục” dưới quyền Ma-quỉ do Phật giáo phác họa

A Buddhist portrayal of a satanic “hell”

jw2019

Mặc dù Phật giáo đã bị đàn áp bởi nhà nước Joseon, nó vẫn tiếp tục tồn tại.

Although Buddhism was suppressed by the Joseon state, it has continued its existence.

Advertisement

WikiMatrix

Theo truyền thống, Phật giáo đã mạnh mẽ; ngày nay vẫn còn nhiều đền chùa.

Traditionally, Buddhism has been strong; today there are still many temples.

WikiMatrix

Họ cử hành những buổi lễ pha trộn Phật giáo, Công giáo và tôn giáo bình dân.

Their festivals mixed Buddhism, Catholicism, and folk religion.

jw2019

Tôi chắc chắn là chúng không quan tâm đến phật giáo đâu.

I’m pretty sure they aren’t interested in Buddhism.

OpenSubtitles2018. v3

Phật giáo và thông thương đã kết nối với nhau.

Buddhism and trade were connected up.

QED

Phật giáo đã ảnh hưởng bởi đạo Jain về mặt này.

Buddhism has been influenced by Jainism in this respect.

WikiMatrix

Ấn Độ giáoPhật giáo tin rằng trời bao gồm nhiều cõi.

Hindus and Buddhists believe that heaven exists on many spiritual levels.

jw2019

Ðây là tài liệu lịch sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam hiện có .

It is the second oldest Armenian periodical in print today.

WikiMatrix

Phật giáo Hoa Kỳ: các phương pháp và các khám phá trong sự bác học hiện nay.

American Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship.

WikiMatrix

Giác Ngộ. ^ a ă â “Quan điểm của Phật giáo về quyền sống của loài vật”.

See : ” Wild idea on animal property rights ” .

WikiMatrix

Phật giáo và Hồi giáo đều yêu cầu hơn 20.000 tín đồ.

Buddhism and Islam each claim more than 20,000 adherents.

WikiMatrix

Là một dạng nhạc truyền thống âm nhạc Phật giáo.

And a type of traditional parang music .

WikiMatrix

Khoảng năm 200 TCN, Phật giáo trở thành một tôn giáo chính thức của Sri Lanka.

Around 200 BCE, Buddhism became the official religion of Sri Lanka.

WikiMatrix

Ngày nay phần đông người Nhật sẽ nói với bạn rằng họ theo Phật giáo.

Today most Japanese persons will tell you that they are Buddhist.

jw2019

4.5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments