tôn vinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

c ) Hãy tôn vinh những doanh nghiệp nhỏ .

c ) Celebrate Small Businesses .

EVBNews

Đây là cách Rome tôn vinh người hùng của nó sao?

Is this how Rome honours her heroes?

OpenSubtitles2018. v3

Tôn vinh danh của Đức Chúa Trời

Glorifying the Name of God

jw2019

Aguinaldo sử dụng bí danh Magdalo nhằm tôn vinh Maria Madalena.

Aguinaldo joined the organization and used the nom de guerre Magdalo, in honor of Mary Magdalene.

WikiMatrix

Thứ ba, thiên sứ ra lệnh ‘tônvinh Đức Chúa Trời’.

Third, the angel commanded: ‘Give God glory.’

jw2019

10 phút: Phòng Nước Trời sạch sẽ tôn vinh Đức Giê-hô-va.

10 min: A Clean Kingdom Hall Honors Jehovah.

jw2019

Giúp người khác tôn vinh Đấng Tạo hóa của chúng ta

Helping Others to Honor Our Maker

jw2019

Thời điểm để tôn vinh quá khứ và hướng tới tương lai.

A time to respect the past and embrace the future.

OpenSubtitles2018. v3

Tôn vinh Đức Chúa Trời cho đến đời đời

Glorifying God for Eternity

jw2019

Ai sẽ được tôn vinh nhờ hành động của bạn?

Who should get the honor for what you do?

jw2019

Tuy nhiên, làm sao việc dâng của cải vật chất lại có thể tôn vinh Đức Chúa Trời?

How, though, can giving of material things honor God?

jw2019

Thế nên, chúng ta hãy dùng những mục tiêu đó để tôn vinh Đấng Tạo Hóa.

Let us therefore use them to glorify our Creator.

jw2019

Họ cũng tôn vinh danh Đức Chúa Trời (Thi-thiên 83:18).

(Psalm 83:18) And they advocate God’s Kingdom as the only hope for mankind.

jw2019

Tất cả hãy tôn vinh người này và dâng hương cho anh ta.

Let this man be paid honor and present him with incense.

OpenSubtitles2018. v3

(Khải-huyền 4:11; 19:1) Nếu thật sự tin những điều này, chúng ta hãy hết lòng tôn vinh Ngài.

(Revelation 4:11; 19:1) If we truly believe these things, let us glorify him with all our heart.

jw2019

Có phải Gióp đáng được tôn vinh về công trạng này không?

Did Job deserve credit?

jw2019

Đức Giê-hô-va là Đấng có quyền trị vì, đáng được thờ phượng và tôn vinh.

Jehovah is the rightful Sovereign, worthy of worship and praise.

jw2019

Tôn vinh Chúa trên trời cao, bình an dưới đất cho người được ơn”.—LU-CA 2:14.

Glory in the heights above to God, and upon earth peace among men of goodwill.” —LUKE 2:14.

jw2019

Cha đáng kính thờ, tôn vinh.

Will prove God’s rule is right.

jw2019

Một cuộc mít tinh đặc biết để tôn vinh người đã cứu Central City.

A special downtown rally to honor the man who saved Central City.

OpenSubtitles2018. v3

Thật vậy, Ngài rất đáng để chúng ta tôn vinh biết bao!

Truly, he is great and very much to be praised.

jw2019

Mẹ nghĩ nó giống sự tôn vinh hơn.

I think it’s kind of flattering.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nhớ, ông và A-rôn đã không tôn vinh Đức Giê-hô-va.

Remember, he and Aaron did not honor Jehovah.

jw2019

Báp têm là một đặc điểm quan trọng của đại hội “Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời”

Baptism was an important feature of the “Give God Glory” conventions

jw2019

Ông cũng tôn vinh chức vụ của mình được Đức Chúa Trời ban cho.

May the trust that was given to my father also be granted to me.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments