bù đắp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ một và làm việc bù đắp 54

We’ll be using Tool one and Work Offset 54

Advertisement

QED

Tôi sẽ nói chuyện vào ngày hôm nay của chúng tôi bù đắp lọc chức năng

I’m going to talk today about our offset filtering functions

QED

Advertisement

Anh đã hứa là anh sẽ bù đắp mọi chuyện mà anh chưa từng làm cho nó.

You promised that you’d make up for all the things you never did for him.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ khi tôi bấm phím [ bù ĐẮP ]

Advertisement

Now when I press the [ OFFSET ] key

QED

Ông biết đấy, giống như chúng cố gắng bù đắp lại thời gian bị mất vậy.

You know, it’s like they’re trying to make up for lost time.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó đã bù đắp cho việc chị bị đối xử tệ khi nãy”.

Advertisement

That made up for the ill-treatment.”

jw2019

Giống nhau trên công cụ bù đắp trang, [ F3 ] để khôi phục lại tất cả offsets

Same on the tool offset page, [ F3 ] to restore all offsets

QED

Tôi bỏ ra mấy thập kỷ cố gắng bù đắp những gì cha cậu gây ra.

Advertisement

I spent decades trying to make up for what your father did.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng phải tái sản sinh để bù đắp số lượng.

They got to reproduce to keep their numbers up.

OpenSubtitles2018. v3

Nó không đủ để bù đắp phải không?

Advertisement

It’s not enough, is it?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cho chúng nó tiền có thể bù đắp được.

But leaving them the money is something.

OpenSubtitles2018. v3

Không có thành công nào trong đời có thể bù đắp được điều đó.

None of the successes I had in other aspects of life could make up for it.

Advertisement

jw2019

Tôi sẽ nói lời cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ sẽ bù đắp được.

I’d say thank you, but I don’t think that would cover it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể bù đắp cái đó.

I can remedy that.

OpenSubtitles2018. v3

Ông chấp thuận bù đắp toàn bộ phí tổn để củng cố Vệ binh và Quân đội Jordan.

He agreed to cover all expenses of reinforcing Jordan’s National Guard and armed forces.

WikiMatrix

Với công cụ số và bù đắp được chọn, nhấn [ chu kỳ bắt đầu ]

With the tool number and offset selected, press [ CYCLE START ]

QED

Bù đắp ” trang cho đến khi tôi có thể thấy công cụ offsets

Offset ” pages until I can see the tool offsets

QED

Không có gì bù đắp được nỗi đau đớn khi mất đi người ta yêu.

Nothing can heal the loss of a beloved .

OpenSubtitles2018. v3

Việc tổ chức đào tạo của Luftwaffe đã không thể bù đắp lại những thiệt hại.

The training organisation of the Luftwaffe was failing to replace losses.

WikiMatrix

Lịch trình đã được điều chỉnh để bù đắp cho…

They have already been adjusted to compensate

OpenSubtitles2018. v3

Bắt đầu bằng cách chọn bù đắp mong muốn làm việc Z

Start by selecting the desired Z work offset

QED

Ví dụ, chương trình này sử dụng bốn công cụ offsets và bù đắp một công việc

For example, this program uses four tool offsets and one work offset

QED

Sự dư dật của họ bù đắp cho sự thiếu thốn

Their Surplus Offset a Deficiency

jw2019

Caught điều chỉnh kính thiên văn tại 1000- dot để bù đắp cho thả đạn.

Caught adjusting the telescope in 1000- dot to compensate for bullet drop.

QED

Tớ không muốn cậu hoặc bất cứ ai liều mạng bù đắp cho sai lầm của tớ!

I don’t want you or anyone else risking your lives to fix my mistakes.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments