Cổng thông tin điện tử trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Korea.net hoặc KOREA.net là cổng thông tin điện tử chính thức của chính phủ Hàn Quốc.

Korea.net or KOREA.net is the official web portal of the South Korean government.

WikiMatrix

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 2009.

Service Systems and Service Management, 2009.

WikiMatrix

Họ cũng ký hợp đồng với Sina.com, một trong những cổng thông tin điện tử lớn nhất Trung Quốc.

They also signed a contract with Sina.com, one of the largest Chinese Internet portals as bloggers and podcasters.

WikiMatrix

Năm 1999, Disney mua số cổ phiếu còn lại của Infoseek và khởi động cổng thông tin điện tử Go Network vào tháng 1.

In 1999, Disney purchased the remaining shares of Infoseek and launched the Go Network portal in January.

WikiMatrix

Tr 166. ^ Đường thốt nốt An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang (Việt Nam) Tropical fruits: Asian Palmyra Palm (tiếng Anh) The Hindu: Delicious Summer Fruit (tiếng Anh) The Hindu: Slurp!

(1946) The Cambodian palm tree Tropical fruits: Asian Palmyra Palm The Hindu: Delicious Summer Fruit The Hindu: Slurp!

WikiMatrix

Loạt anime tiếp theo, D.Gray-man Hallow, là một trong các anime được mong đợi nhất mùa hè năm 2016 theo độc giả của Anime News Network và cổng thông tin điện tử tiếng Nhật goo.

The anime’s sequel, D.Gray-man Hallow, was one of the most-anticipated anime series of summer 2016 by followers of Anime News Network and the Japanese web portal goo.

WikiMatrix

Điều này đã dẫn đến các nhà tiếp thị kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến hành vi trực tuyến trong thị trường bất động sản thông qua việc sử dụng Cổng thông tin điện tử.

This has led to digital marketers being able to influence online behaviour in the property market through the use of a Web Portal.

WikiMatrix

Nó lần đầu được phát hành bởi ‘Tatter and Company’, một công ty phát triển nền tảng blog người phát triển phần mềm ‘Tattertools’, cùng với Daum Communications một cổng thông tin điện tử ở Hàn Quốc vào năm 2006.

It was first started by ‘Tatter and Company’, a blogging platform developing company that developed the software ‘Tattertools’, with Daum Communications, the major web portal in South Korea in 2006.

WikiMatrix

* Cấm “trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin” mà chính quyền cho là “xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia” (Điều 26).

* Prohibiting “electronic information pages, web portal or specialized pages on social network of offices, organizations and individuals to provide, post or spread information” that the government deems as violations of “national sovereignty and security” (Article 26).

hrw.org

Hiện tại, nhà nước duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả các kênh truyền hình, đài phát thanh, nhà xuất bản, hơn 700 tờ báo in và tạp chí cũng như hàng ngàn các tờ báo mạng, trang web và cổng thông tin điện tử.

Currently, the state maintains strict control over all television channels, radio stations, publishing houses, more than 700 print newspapers and magazines, and thousands of online newspapers, websites, and web portals.

hrw.org

Chẳng hạn, nếu người sử dụng dịch vụ cho biết họ không thể tìm được các thông tin liên quan đến dịch vụ như giờ bắt đầu làm việc hay các loại phí phải nộp, cơ quan cung cấp dịch vụ có thể cải thiện bằng cách đưa những thông tin này lên bảng tin hay trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân.

For instance, if service users find that not information is available as regards the service e.g. opening hours or fees, it could put up a notice board informing about these issues or at the website of the People’s Committee

worldbank.org

Thông tin về các hồ của Tajikistan qua cổng điện tử Tajikistan

Tajikistan portal Companies portal Aviation portal

WikiMatrix

Các lĩnh vực ưu tiên cải cách gồm có việc triển khai hệ thống Chính phủ điện tử e-Cabinet – hướng tới tổ chức các cuộc họp chính phủ không dùng giấy tờ, thiết lập cổng thông tin quốc gia về Dịch vụ điện tử, bảo đảm khả năng liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Priority reform areas include deploying e-Cabinet system – towards paper-free cabinet meetings, establishing a national portal for e-Services, and ensuring interoperability between government’s various information systems and databases.

worldbank.org

Đặc biệt, giao dịch điện tử thông qua các cổng thông tin trực tuyến đã làm cho nó dễ dàng hơn đối với các thương nhân bán lẻ để trao đổi trong thị trường ngoại hối.

In particular, electronic trading via online portals has made it easier for retail traders to trade in the foreign exchange market.

WikiMatrix

Các thương hiệu trực tuyến của công ty bao gồm “Nate”, một cổng thông tin web; “June”, một dịch vụ đa phương tiện di động; “Moneta”, một ứng dụng di động ngân hàng điện tử; “Nate Drive”, một dịch vụ viễn thông và “Digital Home”, giao diện trực tuyến cho các thiết bị gia dụng điều khiển từ xa.

The company’s online brands include “Nate,” a web portal; “June,” a mobile multimedia service; “Moneta,” an e-banking mobile app; “Nate Drive,” a telematics service and “Digital Home,” an online interface to remote-control household appliances.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments