Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam và Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, biến nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, nơi tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa, khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt của chúng .

Sau khi đặt được ách thống trị trên toàn bộ nước ta, vào đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp cấu kết với bọn phong kiến tay sai tiến hành khai thác các hầm mỏ, xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, mở các tuyến đường, mở các đồn điền trồng cây công nghiệp,…Từ đó, ở nước ta có một lớp người lao động mới ra đời – đó là những công nhân làm thuê, phần lớn tập trung ở các thành phố, các khu công nghiệp. Năm 1906, nước ta có khoảng 5 vạn công nhân. Đến năm 1924, công nhân đã có 22 vạn người.

dac-diem-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-va-vai-tro-cua-dang-cong-san-viet-nam-mindovermetal

Ở nước ta, với thực trạng một nước thuộc địa nửa phong kiến thì thiên chức lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam trước hết là phải chỉ huy cuộc cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ nhân dân để giành độc lập dân tộc bản địa. Tiếp đến, trong quy trình tiến độ cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo nhân dân thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội vì tiềm năng của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội

Những đặc điểm, điều kiện kèm theo để giai cấp công nhân Việt Nam chỉ huy cách mạng Việt Nam

Giai cấp công nhân là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế nên có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế ; ngoài những, giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra và tăng trưởng trong điều kiện kèm theo đơn cử của dân tộc bản địa Việt Nam nên còn có những đặc điểm riêng, tác động ảnh hưởng đến việc thực thi thiên chức lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam :

  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước cả giai cấp tư sản Việt Nam, là giai cấp đối kháng trực tiếp với tư bản thực dân Pháp. Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, dưới sự thống trị của thực dân Pháp, một thứ chủ nghĩa tư bản thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp, nên giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm.

Mặc dù sinh ra muộn, số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp chưa bằng giai cấp công nhân quốc tế, còn mang nhiều tàn dư của tâm ý và tập quán nông dân, tuy nhiên giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh gọn vươn lên đảm đương vai trò chỉ huy cách mạng Việt Nam, triển khai thiên chức lịch sử vẻ vang của mình là giải phóng dân tộc bản địa để giành độc lập dân tộc bản địa và kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội .

  • Giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu và kế thừa truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc. Giai cấp công nhân khi ra đời vừa chịu nỗi nhục mất nước, vừa bị áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc nên họ có tinh thần cách mạng kiên cường, triệt để, sớm nhận thức được mối quan hệ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng giai cấp, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.

dac-diem-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-va-vai-tro-cua-dang-cong-san-viet-nam-1-mindovermetal

  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong điều kiện các giai cấp khác đã bế tắc về con đường cứu nước thì chỉ có giai cấp công nhân mới có khả năng tìm thấy lối thoát cho cách mạng
  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công, mở ra một chế độ xã hội mới trong lịch sử nhân loại, đó là chế dộ xã hội xã hội chủ nghĩa và cùng lúc đó Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước giảỉ phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đó là yếu tố hết sức quan trọng khích lệ, thúc đẩy giai cấp công nhân Việt Nam đứng lên làm cách mạng để giải phóng dân tộc.
  • Phần lớn những người công nhân nước ta vốn xuất thân từ nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác, nên có quan hệ mật thiết, tự nhiên với nông dân và đông đảo nhân dân lao động. Chính vì vậy, giai cấp công nhân Việt Nam sớm liên minh với nông dân, tạo thành khối liên minh công – nông và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo cho sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong suốt quá trình cách mạng. Đây cũng là điều kiện cần thiết đảm bảo cho cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.
  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau một thời gian ngắn thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản đã đem yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, làm cho phong trào công nhân có một bước phát triển nhảy vọt về chất. Giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành lực lượng chính trị độc lập, giành được quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt
  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc và sớm có Đảng lãnh đạo nên không bị tác động bởi các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa, cải lương, xét lại, không bị giai cấp tư sản đầu độc về tư tưởng nên luôn luôn đoàn kết, thống nhất trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn địa chủ phong kiến tay sai.

Ngoài những đặc điểm nói trên, bộc lộ những ưu điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, cho đến nay giai cấp công nhân Việt Nam còn có những hạn chế cần phải khắc phục : Số lượng còn ít, trình độ văn hoá, trình độ và nhiệm vụ cũng như khoa học kĩ thuật còn thấp ; tư tưởng bảo thủ, chủ quan, cách làm ăn tuỳ tiện, manh mún của người sản xuất nhỏ còn tác động ảnh hưởng khá nặng nề .

Nguyên nhân là do nền công nghiệp nước ta chưa phát triển và thành phần đa số xuất thân từ nông dân. Tuy vậy, những hạn chế trên không thuộc về bản chất nên giai cấp công nhân Việt Nam vẫn có đủ khả năng và điều kiện để đảm đương sứ mệnh lịch sử của mình đối với dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc triển khai thiên chức lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra ngày 03 – 02 – 1930. Do thực trạng của Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra là mẫu sản phẩm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước ở nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem yếu tố tự giác vào trào lưu công nhân, làm cho trào lưu cách mạng nước ta có một bước nhảy vọt về chất, lên một tầm cao mới .Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc bản địa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, mục tiêu cho hành vi, lấy nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản, lấy sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm mục tiêu tối cao của mình .Từ khi sinh ra cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bộc lộ vai trò chỉ huy, ý thức đảm nhiệm trước giai cấp và dân tộc bản địa trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong từng quy trình tiến độ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối kế hoạch, sách lược, giải pháp cách mạng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam triển khai xong từng tiềm năng của sự nghiệp cách mạng, triển khai xong cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân trong cả nước và đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ lỡ chính sách tư bản chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xướng và chỉ huy công cuộc thay đổi quốc gia nhằm mục đích tạo ra bước ngoặt lịch sử vẻ vang, đưa quốc gia thoát khỏi thực trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, thiết kế xây dựng nước ta theo tiềm năng “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh ” .

dac-diem-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-va-vai-tro-cua-dang-cong-san-viet-nam-2-mindovermetal

Để đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi, để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam coi việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo là yêu cầu quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho Đảng luôn luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. “Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảm bảo đầy đủ dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành vi chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao. Đảng quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân”.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Lê Thị Kim Phương, Lương Thị Cảnh, Ngô Văn Quý, Đề cương chi tiết cụ thể Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học )

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments