Google sheet: Hướng dẫn xử lý dữ liệu cơ bản bằng Vlookup, Regexextract,Google sheet: Hướng dẫn xử lý dữ liệu cơ bản bằng Vlookup, Regexextract, nhằm tự động hoá các dữ liệu đầu vào từ những dữ liệu tham khảo hoặc ở các file/sheet khác nhau.

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

One Comement “Google sheet: Hướng dẫn xử lý dữ liệu cơ bản bằng Vlookup, Regexextract,”

  1. Ad có thể ghi cú pháp câu lệnh Regexextract ở đây được không?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *