Nghĩa Của Từ Hiatus Là Gì

Trigger Manga Goes on Indefinite Hiatus Due to Author”s Poor Health”.

Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2014. ^ “WorldManga Goes on Indefinite Hiatus Due to Author”s Poor Health”.

Bạn đang xem : Hiatus là gì

Bạn đang xem: Hiatus là gì

In 2003, following the release of Diorama, the band announced a hiatus, during which time members recorded with side projects The Dissociatives, The Mess Hall, and Tambalane.Năm 2003, sau khi phát hành của Diorama, ban nhạc đã công bố một thời gian gián đoạn, trong đó các thành rainmaker.com.vnên thời gian ghi lại với dự án phụ Các Dissociatives, Mess Hall, và Tambalane.Although he discontinued his pop career, he was persuaded to perform one last time before what would become his twenty-five-year musical hiatus.Mặc dù ông đã dừng sự nghiệp nhạc pop, ông đã bị thuyết phục để thực hiện một lần cuối trước khi những thứ đó sẽ trở thành dĩ vãng trong 25 năm đoạn tuyệt với âm nhạc của ông.On November 17, 1993, British rock group Duran Duran filmed their acoustic performance after a brief hiatus from their world tour due to lead singer Simon Le Bon”s vocal straining after 11 months on the road.Ngày 7 tháng 11 năm 1993, nhóm Duran Duran cho quay lại buổi diễn Unplugged của họ sau quãng nghỉ ngắn kể từ tour diễn vòng quanh thế giới vì ca sĩ hát chính Simon Le Bon bị kiệt sức sau 11 tháng đi lưu diễn.Mặc dù bộ truyện đang tạm ngừng, Kaitou Kid vẫn thường xuyên xuất hiện trong Thám tử lừng danh Conan, một bộ truyện tranh khác của Aoyama.The band supported Pay Money to My Pain in their 2010 STAY REAL tour, The Hiatus in their ANOMALY 2010 tour, and TOTALFAT in their OVERDRIVE tour.Nhóm cũng hỗ trợ Pay Money to My Pain trong tour diễn STAY REAL năm 2010 của họ, The Hiatus trong tour ANOMALY 2010 và TOTALFAT trong tour OVERDRIVE.On October 12, member Akanishi announced a hiatus from the group in order to study linguistics abroad in the United States, learainmaker.com.vnng KAT-TUN as a five-member group for six months.Ngày 12 tháng 10, Akanishi Jin đã tạm dừng sự nghiệp của mình để đi du học tại Los Angeles, và KAT-TUN trở thành một nhóm với 5 thành rainmaker.com.vnên.It is not known how commonly hiatus hernias occur with estimates in North America varying from 10 to 80%.Người ta không biết thoát vị ruột dưới phổ biến như thế nào nhưng ước tính tại Bắc Mỹ con số thay đổi từ 10 đến 80%.Sau hai năm gián đoạn, chuyến lưu diễn bắt đầu lại vào năm 2017 với Singapore và Jakarta là các điểm đến.The show was put on hiatus after the March 14, 2012 episode, but it reported to be coming back in at some indefinite date in the future; this was a factor of harainmaker.com.vnng consistent low ratings (similar to the demise of shows of like format such as Channel A (Korea)”s “K-Pop Con” and Maeil Broadcasting Network”s “Show!Chương trình đã bị gián đoạn sau ngày 14 tháng 3 năm 2012 nhưng nó được thông báo sẽ trở lại vào một ngày không xác định trong tương lai; đây là hệ quả của rainmaker.com.vnệc có kết quả xếp hạng thấp (tương tự các chương trình có định dạng tương tự như “K-Pop Con” của Channel A và “Show!After Avex revealed that TVXQ would go on an indefinite hiatus, it”s decided that Kim would make his solo singing debut in Japan.Sau khi Avex tiết lộ rằng TVXQ sẽ tạm dừng hoạt động một khoảng thời gian không xác định, công ty quyết định Kim Junsu sẽ ra mắt với tư cách solo ở Nhật Bản.Three years after the hiatus, members of Destiny”s Child reunited to record their fourth and final studio album, Destiny Fulfilled.Ba năm sau khi nhóm tạm ngưng hoạt động cùng nhau, các thành rainmaker.com.vnên của Destiny”s Child đã trở lại để thu âm album phòng thu thứ tư và cuối cùng mang tên Destiny Fulfilled.After a four-year hiatus, a time spent out of the media limelight, Alizée returned in December 2007 with a new album, Psychédélices, the first one to be made without the creative superrainmaker.com.vnsion of her former mentor, Mylène Farmer.Bài chi tiết: Psychédélices Sau bốn năm gián đoạn, đã có một khoảng thời gian cho ánh đèn sân khấu, Alizée quay trở lại vào tháng 12 năm 2007 với album mới, “Psychédélices”, album đầu tiên được xây dựng không có sự giám sát bởi người thầy của cô, Mylène Farmer.The manga began another hiatus on December 29, 2012, beginning serialization again on July 17, 2015 in the quarterly Jump SQ.Crown.Bộ manga tiếp tục bị gián đoạn vào ngày 29 tháng 12 năm 2012, và lại phát hành lại vào ngày 17 tháng 7 năm 2015 trên tạp chí phát hành theo quý Jump SQ.Crown.Two days later, Kibum (who had been on hiatus since 2009) announced his leave from SM Entertainment and Super Junior rainmaker.com.vna Instagram.Vào giữa tháng 8, Kibum (thành rainmaker.com.vnên đã ngưng hoạt động từ năm 2009) chính thức rời SM Entertainment và Super Junior.”Back to You” is the second solo single released by Louis Tomlinson after the announced hiatus of One Direction.”Back to You” là đĩa đơn solo thứ hai được Louis Tomlinson phát hành sau khi rainmaker.com.vnệc nhóm One Direction tạm ngưng hoạt động được thông báo The dam also marked a return by the World Bank to funding large-scale infrastructure, after a decade-long hiatus.Thủy điện này cũng đánh dấu rainmaker.com.vnệc đầu tư trở lại của Ngân hàng Thế giới cho một dự án hạ tầng qui mô lớn, sau nhiều thập kỷ gián đoạn.On 1 January 2017, Sheeran officially ended his hiatus by announcing that “new music” would be released on 6 January.Vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, Sheeran chính thức trở lại bằng rainmaker.com.vnệc thông báo rằng “nhạc mới” sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2017..It marks the group”s comeback after a three-year hiatus and their first Korean studio album in eight years.Album này đánh dấu sự trở lại của họ sau 3 năm là album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên sau tám năm.Following the release of her seventh album Lotus (2012), Aguilera took a career hiatus to focus on music and her family.Sau khi phát hành album phòng thu thứ 7 Lotus (2012), Christina Aguilera quyết định nghỉ ngơi một thời gian để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và gia đình.Frusciante quit the group on July 29, 2009, but did not publicly announce his departure until December 2009, two months after the band ended their hiatus in October 2009 and began work on their next album with Josh Klinghoffer as their new guitarist.Frusciante rời nhóm vào ngày 29 tháng Bảy, 2009, nhưng không thông báo cho tới tận tháng Mười Hai năm 2009, hai tháng sau khi nhóm chấm dứt thời kì nghỉ ngơi vào tháng Mười năm 2009 và bắt đầu ghi âm album mới với Josh Klinghoffer là người chơi guitar mớii.Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2008. ^ “Shirley Manson On Garbage Hiatus: “I”m Burnt, I”m Done, I”m Toast” says singer.”.

In 2003, following the release of Diorama, the band announced a, during which time members recorded with side projects The Dissociatives, The Mess Hall, and Tambalane.Năm 2003, sau khi phát hành của Diorama, ban nhạc đã công bố một thời gian, trong đó các thành rainmaker.com.vnên thời gian ghi lại với dự án phụ Các Dissociatives, Mess Hall, và Tambalane.Although he discontinued his pop career, he was persuaded to perform one last time before what would become his twenty-five-year musical.Mặc dù ông đã dừng sự nghiệp nhạc pop, ông đã bị thuyết phục để thực hiện một lần cuối trước khi những thứ đó sẽ trở thành dĩ vãng trong 25 nămtuyệt với âm nhạc của ông.On November 17, 1993, British rock group Duran Duran filmed their acoustic performance after a brieffrom their world tour due to lead singer Simon Le Bon”s vocal straining after 11 months on the road.Ngày 7 tháng 11 năm 1993, nhóm Duran Duran cho quay lại buổi diễn Unplugged của họ saunghỉ ngắn kể từ tour diễn vòng quanh thế giới vì ca sĩ hát chính Simon Le Bon bị kiệt sức sau 11 tháng đi lưu diễn.Mặc dù bộ truyện đang tạm ngừng, Kaitou Kid vẫn thường xuyên xuất hiện trong Thám tử lừng danh Conan, một bộ truyện tranh khác của Aoyama.The band supported Pay Money to My Pain in their 2010 STAY REAL tour, Thein their ANOMALY 2010 tour, and TOTALFAT in their OVERDRIVE tour.Nhóm cũng hỗ trợ Pay Money to My Pain trong tour diễn STAY REAL năm 2010 của họ, The Hiatus trong tour ANOMALY 2010 và TOTALFAT trong tour OVERDRIVE.On October 12, member Akanishi announced afrom the group in order to study linguistics abroad in the United States, learainmaker.com.vnng KAT-TUN as a five-member group for six months.Ngày 12 tháng 10, Akanishi Jin đã tạmsự nghiệp của mình để đi du học tại Los Angeles, và KAT-TUN trở thành một nhóm với 5 thành rainmaker.com.vnên.It is not known how commonlyhernias occur with estimates in North America varying from 10 to 80%.Người ta không biết thoát vị ruột dưới phổnhư thế nào nhưng ước tính tại Bắc Mỹ con số thay đổi từ 10 đến 80%.Sau hai năm, chuyến lưu diễn bắt đầu lại vào năm 2017 với Singapore và Jakarta là các điểm đến.The show was put onafter the March 14, 2012 episode, but it reported to be coming back in at some indefinite date in the future; this was a factor of harainmaker.com.vnng consistent low ratings (similar to the demise of shows of like format such as Channel A (Korea)”s “K-Pop Con” and Maeil Broadcasting Network”s “Show!Chương trình đãsau ngày 14 tháng 3 năm 2012 nhưng nó được thông báo sẽ trở lại vào một ngày không xác định trong tương lai; đây là hệ quả của rainmaker.com.vnệc có kết quả xếp hạng thấp (tương tự các chương trình có định dạng tương tự như “K-Pop Con” của Channel A và “Show!After Avex revealed that TVXQ would go on an indefinite, it”s decided that Kim would make his solo singing debut in Japan.Sau khi Avex tiết lộ rằng TVXQ sẽ tạm dừng hoạt động một khoảng thời gian không xác định, công ty quyết định Kim Junsu sẽ ra mắt với tư cách solo ở Nhật Bản.Three years after the, members of Destiny”s Child reunited to record their fourth and final studio album, Destiny Fulfilled.Ba năm sau khi nhóm tạm ngưngđộng cùng nhau, các thành rainmaker.com.vnên của Destiny”s Child đã trở lại để thu âm album phòng thu thứ tư và cuối cùng mang tên Destiny Fulfilled.After a four-year, a time spent out of the media limelight, Alizée returned in December 2007 with a new album, Psychédélices, the first one to be made without the creative superrainmaker.com.vnsion of her former mentor, Mylène Farmer.Bài chi tiết: Psychédélices Sau bốn năm, đã có một khoảng thời gian cho ánh đèn sân khấu, Alizée quay trở lại vào tháng 12 năm 2007 với album mới, “Psychédélices”, album đầu tiên được xây dựng không có sự giám sát bởi người thầy của cô, Mylène Farmer.The manga began anotheron December 29, 2012, beginning serialization again on July 17, 2015 in the quarterly Jump SQ.Crown.Bộ manga tiếp tụcvào ngày 29 tháng 12 năm 2012, và lại phát hành lại vào ngày 17 tháng 7 năm 2015 trên tạp chí phát hành theo quý Jump SQ.Crown.Two days later, Kibum (who had been onsince 2009) announced his leave from SM Entertainment and Super Junior rainmaker.com.vna Instagram.Vào giữa tháng 8, Kibum (thành rainmaker.com.vnên đãhoạt động từ năm 2009) chính thức rời SM Entertainment và Super Junior.”Back to You” is the second solo single released by Louis Tomlinson after the announcedof One Direction.”Back to You” là đĩa đơn solo thứ hai được Louis Tomlinson phát hành sau khi rainmaker.com.vnệc nhóm One Direction tạm ngưng hoạt động được thông báoThe dam also marked a return by the World Bank to funding large-scale infrastructure, after a decade-long.Thủy điện này cũng đánh dấu rainmaker.com.vnệc đầu tư trở lại của Ngân hàng Thế giới cho một dự án hạ tầng qui mô lớn, sau nhiều thập kỷ.On 1 January 2017, Sheeran officially ended hisby announcing that “new music” would be released on 6 January.Vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, Sheeran chính thức trở lại bằngthông báo rằng “nhạc mới” sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2017..It marks the group”s comeback after a three-yearand their first Korean studio album in eight years.Album này đánh dấu sự trở lại của họ sau 3 nămlà album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên sau tám năm.Following the release of her seventh album Lotus (2012), Aguilera took a careerto focus on music and her family.Sau khi phát hành album phòng thu thứ 7 Lotus (2012), Christina Aguilera quyết địnhngơi một thời gian để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và gia đình.Frusciante quit the group on July 29, 2009, but did not publicly announce his departure until December 2009, two months after the band ended theirin October 2009 and began work on their next album with Josh Klinghoffer as their new guitarist.Frusciante rời nhóm vào ngày 29 tháng Bảy, 2009, nhưng không thông báo cho tới tận tháng Mười Hai năm 2009, hai tháng sau khi nhóm chấm dứt thời kìngơi vào tháng Mười năm 2009 và bắt đầu ghi âm album mới với Josh Klinghoffer là người chơi guitar mớii.Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2008^ “Shirley Manson On Garbage Hiatus: “I”m Burnt, I”m Done, I”m Toast” says singer.”.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments