Khấu hao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hãy đơn giản hóa và cho rằng lượng khấu hao là 2

Let’s just simplify this, and suppose it’s 2 .

Bạn đang đọc: Khấu hao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

QED

Dừa – Công Nhân – Máy móc – Khấu hao máy

Coconuts, Workers, Machines, Machines depreciate.

QED

Vậy lượng khấu hao ở đây là bao nhiêu?

Advertisement

How much Depreciation is there?

QED

Vấn đề cuối cùng là việc khấu hao máy, phải không?

Advertisement

The last thing is that these Machines Depreciate.

QED

Sự khấu hao là tuyến tính.

Depreciation is linear.

QED

Vậy lượng khấu hao sẽ là 10% trong số 22. 000 máy chúng ta có.

Advertisement

Of the 22, 000 machines we have .

QED

Vậy Lượng đầu tư = 36, Lượng khấu hao = 36.

So, Investment=36 and Depreciation is 36.

QED

Sự khấu hao.

Advertisement

Depreciation.

QED

Tài sản khấu hao là tài sản mất giá trị theo thời gian hoặc sử dụng.

A depreciating asset is an asset that loses value over time or with use.

WikiMatrix

Đất không được khấu hao.

Advertisement

Land should not be pillaged.

WikiMatrix

Lượng khấu hao của ta là bao nhiêu?

What’s our Depreciation?

QED

Chúng ta mất một máy do khấu hao.

We lost one machine to depreciation.

Advertisement

QED

Thứ hai, xác định đầu tư trung bình, mất khấu hao vào tài khoản.

Second, determine the average investment, taking depreciation into account.

WikiMatrix

anh sẽ được khấu hao mọi giá ban đầu.

So as you can see, within two years of opening the salon, you will have amortized all the start-up costs.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, các chi phí vốn hóa được khấu hao hoặc khấu hao trong nhiều năm.

Costs that are capitalized, however, are amortized or depreciated over multiple years.

WikiMatrix

Chín năm trước lợi nhuận trước thuế và khấu hao

Nine years ago, earnings before tax and depreciation...

OpenSubtitles2018. v3

Không có khấu hao trên một máy chủ ảo. ”

There ‘s no depreciation on a virtual server. “

EVBNews

Khấu hao Hàng tồn kho có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.

Inventories have a significant effect on profits .

WikiMatrix

Khấu hao là 10% của 10000 máy, là 1000, và chúng ta sẽ có 11000 máy cho giai đoạn tiếp theo.

Twenty percent of that which is two thousand, but what is depreciation going to be.

QED

Lượng khấu hao là tính trên các máy cũ

Well, Depreciation is on the old machines.

QED

Tài sản vô hình cho các tập đoàn được khấu hao trong thời gian 15 năm, tương đương 180 tháng.

Intangibles for corporations are amortized over a 15-year period, equivalent to 180 months.

WikiMatrix

Các giao dịch kế toán tương tự được sử dụng để ghi lại khấu hao và cạn kiệt.

Similar bookkeeping transactions are used to record amortization and depletion.

WikiMatrix

Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định.

Better defined property rights .

WikiMatrix

Khấu hao là 10% số máy, nghĩa là khoảng 440.

And our depreciation is gonna be ten percent of this which is roughly 440.

QED

Nhưng câu hỏi ở đây là chúng ta bị khấu hao bao nhiêu máy?

But the questions is’how many do we loose to depreciation‘?

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments