lưu lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nhóm kênh là nhóm các nguồn lưu lượng truy cập dựa trên quy tắc.

Channel Groupings are rule-based groupings of your traffic sources .

Advertisement

support.google

Tôi đã quét lưu lượng máy chủ.

I’ve been scanning server traffic.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Một nửa lưu lượng BitTorrent được điều phối bởi Pirate Bay.

Half of all BitTorrent traffic is coordinated by the Pirate Bay .

QED

Mã hóa HTTPS ảnh hưởng đến tất cả lưu lượng truy cập từ trình duyệt được hỗ trợ.

Advertisement

The HTTPS encryption affects all traffic from supported browsers .

support.google

Tìm hiểu cách sử dụng các kênh để xem xét một phần lưu lượng truy cập của bạn.

Learn how to use channels to review a portion of your traffic .

support.google

Rất nhiều công ty đang nỗ lực thực hiện SEO để gia tăng lưu lượng truy cập.

Advertisement

Many companies are working on SEO efforts to increase this traffic.

Literature

Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

Invalid traffic includes, but is not limited to :

support.google

Để biết thêm thông tin về nguồn lưu lượng truy cập:

Advertisement

For more information on traffic sources :

support.google

Giờ cao điểm sử dụng Internet nhiều hơn 20 phần trăm lưu lượng giờ thấp điểm, theo hãng Cisco .

A peak Internet hour has 20 percent more traffic than a nonpeak hour, according to Cisco .

EVBNews

Các thông số này cho Analytics biết lưu lượng truy cập của bạn đến từ thị trường nào.

Advertisement

It’s these parameters that tell Analytics what marketplaces your traffic comes from .

support.google

Đây là bản đồ của dòng lưu lượng đi qua châu lục.

And this is a map of bitflows across the continent .

QED

Analytics sẽ không thể phân bổ đúng cách lưu lượng truy cập trên trang web này.

Analytics will not be able to properly attribute traffic on this site .

Advertisement

support.google

Ví dụ: nếu bạn hướng tất cả lưu lượng truy cập Google Ads đến:

For example, if you direct all Google Ads traffic to :

support.google

Nguồn lưu lượng: Chiến dịch khớp chính xác với tên của chiến dịch

Traffic Sources : Campaign exactly matches name of your chiến dịch

support.google

Trên toàn cục, lưu lượng web tăng từ 11% hay ít nhất 20% hơn ngưỡng thông thường.

Overall, web traffic ranged from 11% to at least 20% higher than normal.

WikiMatrix

Trang Trang web giúp bạn quản lý lưu lượng truy cập vào miền của mình.

The Website page lets you manage traffic to your domain .

support.google

Để xem báo cáo Lưu lượng sự kiện

To see the Events Flow report:

support.google

Đọc thêm về vấn đề giảm lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Read more about traffic drops on your site .

support.google

Lưu lượng không khí Đây là một phần liên quan đến các nồng độ nói trên.

Flow rate of air This is in part related to the concentration points above.

WikiMatrix

Việc đăng lại giúp các mạng tối ưu hóa lưu lượng truy cập đã gửi cho bạn.

Postbacks help networks optimize the traffic they send you .

support.google

Và 1 năm sau — màu cam và trắng chỉ ra rằng lưu lượng máu đã trở về tối đa.

A year later — orange and white is maximum blood flow.

ted2019

Nó điều phối 50% lưu lượng BitTorrent của thế giới.

It coordinates 50 % of the world’s BitTorrent traffic .

QED

Phân tích lưu lượng truy cập trang web

Site traffic analysis

support.google

bạn có thể chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập trên thiết bị di động đến:

you may redirect all mobile traffic to:

support.google

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments