sự mâu thuẫn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

8 Đôi khi sự mâu thuẫn trong hội thánh không chỉ liên quan đến hai người nhưng nhiều người.

8 Sometimes differences in the congregation involve not just two people but many individuals.

Advertisement

jw2019

Đối với nhiều người, sự mâu thuẫn không là vấn đề.

For many, the contradictions are not a problem.

jw2019

Advertisement

16 Sự mâu thuẫn giữa Kinh-thánh và truyền thống loài người không phải là mới mẻ.

16 The conflict between the Scriptures and human tradition is not new.

jw2019

Phải chăng ở đây có sự mâu thuẫn?

Advertisement

Is there a contradiction here?

jw2019

Họ cũng nêu ra những sự mâu thuẫn trong thuyết tiến hóa.

They have also pointed out the inconsistencies of the evolution theory.

jw2019

Thế hắn có hiểu sự mâu thuẫn trong tao?

Advertisement

Now, does he understand the struggle we’re in?

OpenSubtitles2018. v3

Và đó chính là sự mâu thuẫn của cái đẹp.

And this is the dilemma, this is the paradox, of beauty .

QED

Điều này nghe có vẻ như một sự mâu thuẫn, nhưng không phải thế.

Advertisement

This sounds like a contradiction, but it is not.

Literature

Đã bao giờ bạn nghĩ về sự mâu thuẫn trong mỗi chúng ta chưa?

Have you ever thought about what a contradiction we are?

ted2019

Phao-lô gặp phải sự mâu thuẫn nào?

Advertisement

What conflict did Paul have?

jw2019

Y khoa đã tiến bộ rất nhiều kể từ thời đó nhưng vẫn có một sự mâu thuẫn.

Medical science has made great advances since that time, and yet there is a paradox.

jw2019

sự mâu thuẫn dân tộc. vốn rất phổ biến ở châu Phi.

There was an ethnic side to this conflict as very often in Africa.

Advertisement

QED

Tuy nhiên, có sự mâu thuẫn trong báo cáo về số người chết .

There have been conflicting reports about the number of dead, however .

EVBNews

Tôi rất tiếc đã nói vậy, nhưng đối với tôi có một sự mâu thuẫn rõ rệt.

I’m sorry to say it, but for me there is… a distinct contradiction.

OpenSubtitles2018. v3

Sự mâu thuẫn nội bộ này được mọi người biết đến.

I refused to tell him, and this confrontation became widely known.

jw2019

Bạn hỏi: «Nhưng tại sao lại có những sự mâu thuẫn

‘Why, though, the discrepancies?’ you ask.

jw2019

sự mâu thuẫn trong Kinh Thánh không?

Are There Contradictions in the Bible?

jw2019

Nói cách khác, tôi khá giống bạn ở sự mâu thuẫn khi nói về chủ đề bạo lực.

In other words, I’m your basic confused human when it comes to violence.

ted2019

Không có gì thực sự mâu thuẫn ở đây.

There is no real paradox here.

Literature

Đúng hơn ngài muốn phơi bày sự thiếu thành thật hay sự mâu thuẫn của họ.

Rather, he was showing up their insincerity or their inconsistency.

jw2019

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2013, cô rời Valencia do sự mâu thuẫn với huấn luyện viên đội bóng.

On 24 January 2013, she left Valencia due to discrepancies with the coach.

WikiMatrix

“Không hề có sự mâu thuẫn giữa khoa học và tôn giáo.

“There is no incompatibility between science and religion.

jw2019

12. a) Tại sao không có sự mâu thuẫn giữa Sáng-thế Ký 1:1 và 1:16?

12. (a) Why is there no contradiction between Genesis 1:1 and 1:16?

jw2019

Bạn có nhận ra sự mâu thuẫn ở đây không?

Do you see the discrepancy here?

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments