nghiện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Có may mắn với liên lạc trại cai nghiện không?

Any luck with the rehab contact?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

I just want to say that we are applying this to many world problems : changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets ‘ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50 – percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes .

ted2019

Newsom đã trả lời các bình luận của Spicer, so sánh cần sa với opioids, “Không giống như cần sa, opioid là một chất gây nghiện và có hại, và tôi sẽ hoan nghênh những nỗ lực tập trung của chính quyền của bạn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đặc biệt này.”

Newsom responded to comments by Spicer which compared cannabis to opioids saying, “Unlike marijuana, opioids represent an addictive and harmful substance, and I would welcome your administration’s focused efforts on tackling this particular public health crisis.”

WikiMatrix

Và có cả những tín hiệu bị sai lệch ở các rối loạn như nghiện.

And also these are signals that go awry in disorders such as addiction.

QED

Hàng triệu người sa chân vào con đường cờ bạc đã biến mình thành những con nghiện nặng.

Millions lured into gambling have found themselves ensnared by a vicious gambling addiction.

jw2019

Dân nghiện làm nhiều chuyện ngu ngốc.

Addicts do stupid shit.

OpenSubtitles2018. v3

Không lâu sau, tôi bị nghiện.

Soon I was hooked.

jw2019

Nó áp dụng đạo đức Kitô giáo đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề công bằng xã hội như bất bình đẳng kinh tế, nghèo đói, nghiện rượu, tội phạm, những căng thẳng về chủng tộc, khu ổ chuột, môi trường ô uế, lao động trẻ em, liên đoàn lao động không thể thích nghi đầy đủ với xã hội, trường yếu kém, và nguy cơ chiến tranh.

It applied Christian ethics to social problems, especially issues of social justice such as economic inequality, poverty, alcoholism, crime, racial tensions, slums, unclean environment, child labor, inadequate labor unions, poor schools, and the danger of war.

WikiMatrix

Một nghiên cứu bệnh viện ở Úc phát hiện ra rằng 17% các trường hợp tự sát được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện Alfred là những người nghiện cờ bạc.

A 2010 Australian hospital study found that 17% of suicidal patients admitted to the Alfred Hospital’s emergency department were problem gamblers.

WikiMatrix

Tôi chưa phải chịu đựng sự lạm dụng hoặc bị bệnh mãn tính hay nghiện ngập.

I haven’t had to endure abuse, chronic illness, or addiction.

LDS

Nghiện rượu nặng cũng liên quan đến sinh thiếu tháng rất nhiều, và do đó tất cả các vấn đề mà trẻ sinh non có thể mắc phải bao gồm cả nguy cơ bệnh tật tăng khi đã là người trưởng thành .

Heavy drinking was also related to very premature birth, and hence all the problems premature babies have including the increased risk of disease as an adult .

EVBNews

Rượu, thuốc, ma túy, hình ảnh sách báo khiêu dâm và cờ bạc chỉ là một trong vài ví dụ của những chất nguy hiểm và những lối thực hành nghiện ngập mà chúng ta đã được cảnh cáo phải tránh.

Alcohol, tobacco, drugs, pornography, and gambling are but a few examples of dangerous substances and addictive practices we have been warned to avoid.

LDS

Bạn muốn mọi người dùng kim tiêm sạch, và người nghiện muốn dùng kim tiêm sạch.

You want people to use clean needles — and junkies want to use clean needles.

ted2019

Nếu các anh chị em rơi vào các hành động đầy hủy diệt và nghiện ngập, thì các anh chị em có thể cảm thấy mình đã rơi vào hố sâu thuộc linh tối đen.

If you have fallen into destructive, addictive behaviors, you may feel that you are spiritually in a black hole.

LDS

Trong những tuần sau trăng mật, Taylor nhận ra cô đã mắc sai lầm, không chỉ việc hai người không hề có sở thích chung nào cùng mà chồng cô còn là kẻ bạo hành vợ và nghiện rượu nặng.

In the weeks after their wedding, Taylor realized that she had made a mistake; not only did she and Hilton have few interests in common, but he was also abusive and a heavy drinker.

WikiMatrix

Nếu cha nghiện rượu hoặc ma túy, bạn có thể đương đầu như thế nào?

If one of your parents is addicted to alcohol or drugs, how can you cope?

jw2019

Trong những năm tuổi 20, ông ấy là một nhà quản trị quảng cáo tài giỏi và như Mad Men đã nói với chúng ta, một kẻ nghiện rượu.

In his 20 s, he was a hotshot ad executive, and as Mad Men has told us, a raging alcoholic .

QED

Vài kẻ nghiện ngập đã xong vào nhà tôi.

Some methhead frying his brains out broke into our house.

OpenSubtitles2018. v3

Khi có người nghiện rượu trong gia đình thì sẽ có sự khốn khổ.

When there is an alcoholic in your family, there is distress.

jw2019

Packer đã nói: “Ngoại trừ một số rất ít đã chọn sự diệt vong ra thì không có thói quen, thói nghiện, sự phản nghịch, sự phạm giới, sự bội giáo, tội ác nào mà có thể cản trở một người nhận được lời hứa của sự tha thứ hoàn toàn.

Packer stated: “Save for the exception of the very few who defect to perdition, there is no habit, no addiction, no rebellion, no transgression, no apostasy, no crime exempted from the promise of complete forgiveness.

LDS

Tôi sinh ra ở Hàn Quốc, xứ sở kim chi; lớn lên ở Argentina, tôi ăn nhiều thịt đến mức mà 80% cơ thể tôi được làm từ thịt bò; và tôi được giáo dục tại nước Mỹ, nơi tôi đã trở nên nghiện bơ đậu phộng.

I was born in Korea — the land of kimchi ; raised in Argentina, where I ate so much steak that I’m probably 80 percent cow by now ; and I was educated in the US, where I became addicted to peanut butter .

ted2019

Có lý do để tin rằng một người bất kỳ có khả năng nghiện loại cảm giác mạnh này.

There is a reason to believe that a person can get addicted to this type of high.

OpenSubtitles2018. v3

Thành phần hoạt hóa chính trong khói thuốc là nicotin, một chất thuốc gây nghiện cao độ.

Its main active ingredient is nicotine, a highly addictive drug.

jw2019

Ngay cả nếu bạn không phải là người nghiện rượu, bạn có khuynh hướng uống quá nhiều không?

Even if you are not an alcoholic, do you tend to drink too much?

jw2019

“Tôi thường tự hỏi không biết cha tôi, một người nghiện rượu, đã xuống địa ngục hay lên trời.

“I often wondered whether my father, an alcoholic, had gone to hell or to heaven.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments