tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

chúng ta cần tiền để thử nghiệm với nó để có những công cụ ở đó

Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.

ted2019

Ví dụ: giả sử đơn vị tiền tệ được sử dụng cho tài khoản người quản lý của bạn là đô la Mỹ (USD), nhưng một trong những tài khoản được quản lý của bạn sử dụng bảng Anh (GBP).

For example, let’s say the currency used for your manager account is US dollars (USD), but one of your managed accounts uses the British pound (GBP).

support.google

90 Và kẻ nào cho các ngươi thức ăn, hay cho các ngươi quần áo mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng vì lý do gì bị amất phần thưởng của mình.

90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward.

LDS

Các thiết lập bao gồm cả các phiên bản sân khấu và mở rộng của bộ phim trên một đĩa hai mặt cùng với các vật liệu tiền thưởng hoàn toàn mới.

The set included both the film’s theatrical and extended editions on a double-sided disc along with all-new bonus material.

WikiMatrix

Cha cho vay ít tiền, cha dàn xếp vài vụ bất đồng.

I loan a little money out, I’ve settled a few arguments.

OpenSubtitles2018. v3

Tại đây, ông được bổ nhiệm vào lực lượng pháo binh, được xem là binh chủng rẻ tiền nhất của quân chủng lục quân.

There, he was commissioned to the artillery as the least expensive arm of the service.

WikiMatrix

Da người rất giống với da lợn, do đó da lợn đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng.

Human skin is very similar to pig skin, therefore pig skin has been used in many preclinical studies .

WikiMatrix

Vì nhìn mày chẳng khác gì một đứa tiền mãn kinh!

Because you look like a premenstrual Filipino!

OpenSubtitles2018. v3

Schweitzer đã đi xem rất nhiều vở ô-pê-ra tại Straßburg của nghệ sĩ Richard Wagner (dưới sự chỉ huy của Otto Lohse), trong năm 1896 ông gom đủ tiền để dự lễ hội âm nhạc Bayreuth và xem các vở diễn Der Ring des Nibelungen và Parsifal, ông đã cảm thấy hết sức yêu thích các vở diễn này.

Schweitzer saw many operas of Richard Wagner in Strasbourg (under Otto Lohse) and in 1896 he managed to afford a visit to the Bayreuth Festival to see Wagner’s Der Ring des Nibelungen and Parsifal, which deeply impressed him.

WikiMatrix

Đội bóng tiền thân SV Werder chơi trận đấu đầu tiên của họ vào ngày 10 tháng 9 năm 1899 gặp ASC 1898 Bremen và ra về với chiến thắng 1-0.

The predecessor to Bremen, known as SV Werder, played its first ever match on 10 September 1899 against ASC 1898 Bremen coming away with a 1–0 victory.

WikiMatrix

Trong kinh doanh, chi phí có thể là một trong những trường hợp mua lại, trong trường hợp đó số tiền chi tiêu để mua nó được tính là chi phí.

In business, the cost may be one of acquisition, in which case the amount of money expended to acquire it is counted as cost.

WikiMatrix

Anh sẽ có tiền thưởng khi tôi tìm ra nó và nếu nó còn sống.

You’ll get the reward when I find her, and if she’s still alive.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ mất rất nhiều tiền thuế để phá 1 án mạng công vụ.

That’s a lot of taxpayer dollars being spent to solve a public service murder.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ phải mất bao lâu mới đủ tiền mua một căn hộ hoặc một chiếc xe, để kết hôn, hay để gửi con tôi vào trường học?

How much will it take to buy an apartment or a car, to get married, or to put my child through school ?

QED

Chúng tôi ăn và kiếm tiền để có thể tận hưởng cuộc sống.

We eat and make money to be able to enjoy life.

ted2019

Anh đoán số tiền đó là bao nhiêu?

How did you arrive at that number ?

OpenSubtitles2018. v3

Đối tác không được phép, dù là trực tiếp hay thông qua bên thứ ba: (i) triển khai bất kỳ tính năng theo dõi lần nhấp nào trong quảng cáo; hoặc (ii) lưu trữ hoặc lưu vào bộ nhớ đệm, theo bất kỳ cách thức nào không phải tạm thời, mọi dữ liệu liên quan đến quảng cáo được phân phát thông qua Sản phẩm kiếm tiền trên Google.

Partners are not permitted, whether directly or through a third party, to : ( i ) implement any click tracking of ads ; or ( ii ) store or cache, in any non-transitory manner, any data relating to ads served through Google Monetization .

support.google

Gustav Münzberger (phòng hơi ngạt) nhận án tù 12 năm, Franz Suchomel (vàng và tiền) 7 năm, Otto Stadie (điều hành) 6 năm, Erwin Lambert (phòng hơi ngạt) 4 năm, và Albert Rum (Totenlager) 3 năm.

Gustav Münzberger (gas chambers) received 12 years, Franz Suchomel (gold and money) 7 years, Otto Stadie (operation) 6 years, Erwin Lambert (gas chambers) 4 years, and Albert Rum (Totenlager) 3 years.

WikiMatrix

Thánh chức Nước Trời tháng 5 năm 1990 có ghi trong bài “Khéo dùng sách báo mà chúng ta có”: “Trong vài trường hợp, có lẽ chúng ta thấy khó lòng bàn đến việc xin người ta tặng tiền để yểm trợ công việc rao giảng khắp thế giới”.

The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”

jw2019

Khác với người tiền nhiệm, Bischoff là một công chức có tài và năng nổ.

Unlike his predecessor, Bischoff was an extremely competent and dynamic bureaucrat.

WikiMatrix

Để đảm bảo trải nghiệm nhất quán, bạn phải tuân thủ các yêu cầu về giá và thuế của quốc gia có đơn vị tiền tệ trong dữ liệu sản phẩm của mình.

To make sure the experience is consistent, you must follow the price and tax requirements of the country that the currency in your product data is native to.

support.google

Lão trả tiền tôi để giúp lão khỏi dính dáng đến các vụ án mạng.

He pays me to insulate him from corpses.

OpenSubtitles2018. v3

Miceli tuyên bố rằng đó là tiền bà mượn từ anh (em) trai của mình để làm tiền trả trước trong một cuộc mua bán bất động sản.

Miceli claimed it was money lent to her by her brother as a down payment in a real estate purchase.

WikiMatrix

Tiền đâu?

Where’s the money?

OpenSubtitles2018. v3

Marie-Claire, người không cảm thấy đồng cảm với thái độ này, đã từ chối nhận tiền.

Marie-Claire, who felt no sympathy for this attitude, refused the money.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments