trùng lặp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nó là trùng lặp.

It’s tautological.

Advertisement

ted2019

Xóa thẻ trùng lặp và gửi lại sơ đồ trang web của bạn.

Remove the duplicate tag and resubmit your sitemap.

support.google

Advertisement

Để xóa nhiều vị trí trùng lặp:

To remove multiple duplicate locations:

support.google

Bạn không được phép có tài khoản trùng lặp.

Advertisement

Duplicate accounts aren’t allowed.

support.google

Những người có quyền kiểm duyệt nội dung có thể đánh dấu chủ đề là trùng lặp.

People who have the Content moderator permission can mark topics as duplicates.

support.google

Dường như hai biến cố ấy xảy ra vào hai khoảng thời gian có phần trùng lặp nhau.

Advertisement

In fact, it seems likely that one will overlap the other to some extent.

jw2019

Bạn có thể sẽ thấy một số danh mục chung trùng lặp với danh mục nhạy cảm.

You might find that some general categories overlap with some sensitive categories .

support.google

Để báo cáo vị trí trùng lặp trên Google Maps:

Advertisement

To report a duplicate location on Google Maps:

support.google

Để xóa một vị trí trùng lặp trong tài khoản của bạn:

To remove a duplicate location in your account:

support.google

Bạn có thể thấy một số danh mục chung trùng lặp với một số danh mục nhạy cảm.

Advertisement

You might find that some general categories overlap with some sensitive categories .

support.google

Hãy tìm hiểu thêm các chính sách của chúng tôi về nội dung trùng lặp.

Learn more about our policies on duplicate content.

support.google

Tài khoản Google Ads sẽ tự động loại bỏ các lượt chuyển đổi trùng lặp.

Overlapping conversions will be automatically de-duplicated in your Google Ads account.

Advertisement

support.google

Mã thiết bị là mã không trùng lặp mà người dùng có thể đặt lại cho quảng cáo.

A unique, user-resettable ID for advertising .

support.google

Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi không cho phép tài khoản trùng lặp.

Also note that duplicate accounts aren’t allowed.

support.google

Bạn nên đánh dấu trang này là trang trùng lặp của URL chính tắc một cách rõ ràng.

We recommend that you explicitly mark this page as a duplicate of the canonical URL.

support.google

Đánh dấu tất cả các trang trùng lặp bằng yếu tố liên kết rel=”canonical”.

Mark all duplicate pages with a rel=”canonical” link element.

support.google

Nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch không thể có mục tiêu hoặc loại trừ trùng lặp.

An ad group or campaign cannot have duplicate targets or exclusions.

support.google

Trước khi bạn xóa vị trí trùng lặp:

Before you remove a duplicate:

support.google

Nó không trùng lặp cùng nhau, khiến cho khán giả muốn nghe thêm những gì tiếp sau đó.”

It never stays the same, which keeps listeners wanting to hear what’s next.”

WikiMatrix

Không có sự trùng lặp nào.

Almost no overlap .

QED

Nếu xóa ứng dụng Hangouts cổ điển, bạn sẽ không nhận được thông báo trùng lặp nữa.

If you remove classic Hangouts, duplicate notifications should stop.

support.google

Thật là quá trùng lặp…… khi mà ông Brown, tình cờ thay, cũng được tìm thấy ở đó

It’ s too much of a coincidence that Mister Brown just happened to be found so close by

opensubtitles2

Ngoài ra, bạn có thể lọc danh sách quy tắc và ưu tiên các quy tắc trùng lặp.

In addition, you can filter your list of rules and prioritize rules that overlap .

support.google

Đối tượng trùng lặp

Duplicate audiences

support.google

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments