từ chối trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chúng tôi đã từ chối nhiều cơ hội kinh doanh đáng ngờ.

We turned down many questionable business opportunities.

Advertisement

jw2019

Marie-Claire, người không cảm thấy đồng cảm với thái độ này, đã từ chối nhận tiền.

Marie-Claire, who felt no sympathy for this attitude, refused the money.

WikiMatrix

Advertisement

Ông từ chối lời mời đó.

He turned down the offer.

LDS

(4) Tại sao việc từ chối tiếp máu là có trách nhiệm và hợp lý?

Advertisement

(4) Why is it rational and responsible to reject blood transfusions?

jw2019

Đồng thời, các nhà Maoist từ chối công nhận việc xây dựng chế độ quân chủ lập hiến.

At the same time, the Maoists refused to recognize the installation of a constitutional monarchy.

WikiMatrix

Từ chối đề nghị của ta cũng chết

Advertisement

To refuse my offer is to die.

OpenSubtitles2018. v3

Họ từ chối ăn thịt vì những lý do tôn giáo, đạo đức, và sức khỏe.

He refused on moral and religious grounds.

WikiMatrix

Sau khi đã bị từ chối, ứng viên đó sẽ không thể được tuyển.

Advertisement

Once rejected, an applicant cannot be recalled.

WikiMatrix

Dự luật sẽ tiến tới Bundestag nơi một dự luật giống hệt đã bị từ chối vào năm 2012.

The bill will advance in the Bundestag where an identical bill was rejected in 2012.

WikiMatrix

Em từ chối một cơ hội chuộc lỗi với anh sao?

Advertisement

You would deny me a chance at redemption?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ không từ chối.

I could sure use one.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay cả Giáo hoàng Paul VI cũng từ chối tham dự lễ đăng quang xa hoa của Bokassa.

Pope Paul VI refused to take part in the coronation ceremony.

Advertisement

WikiMatrix

Logan từ chối lời đề nghị đó và chuẩn bị ra về ngày hôm sau.

Logan refuses and prepares to leave the following day.

WikiMatrix

Hãng từ chối và đòi ông phải hoàn thành sáu phim còn nợ.

They refused and insisted that he complete the final six films owed.

WikiMatrix

Nửa số người sẽ nhận tiền, nửa kia từ chối.

At 80-20, it’s a coin flip whether you accept that or not.

ted2019

Tôi cần anh giúp và tôi đã đi đến nước này để bị từ chối.

I need something from you and I’ve come too far for a no answer.

OpenSubtitles2018. v3

Từ chối thirsts của chúng tôi.

Denying our thirsts.

QED

từ chối và bị sa thải.

He refuses and is fired.

WikiMatrix

Mặc dù cư dân từ chối sơ tán, nhưng không có thương vong trên đảo.

Despite residents’ refusal to evacuate, no fatalities or major injuries took place on the island.

WikiMatrix

Như năm 1952, Chehab, chỉ huy quân đội, vẫn từ chối không cho quân đội can thiệp.

As in 1952, Chehab, still commander of the army, refused to allow the military to interfere.

WikiMatrix

Thứ mà bà ta từ chối không dùng.

Which she refused to take.

OpenSubtitles2018. v3

Lần sau hãy từ chối.

Next time say no.

OpenSubtitles2018. v3

Anh Stéphane bị tù vì từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự.

Stéphane was imprisoned for maintaining his Christian neutrality .

jw2019

Vợ tôi sẽ cho tôi ngủ bụi nếu biết tôi từ chối không giúp anh.

My wife would change the lock as soon she knew I refuse your favor.

OpenSubtitles2018. v3

A-bi-sai muốn giết Si-mê-i, nhưng Đa-vít từ chối trả thù.

Abishai wanted to have Shimei killed, but David refused to retaliate.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments