mặc cảm tự ti in English – Vietnamese-English Dictionary

Tôi luôn có mặc cảm tự ti.

I have been plagued by feelings of worthlessness for as long as I can remember.

jw2019

Vậy, rồi, cô chính là người có mặc cảm tự ti?

So, then, you are the one with the inferiority complex?

OpenSubtitles2018. v3

(2 Cô-rinh-tô 12:7-10) Những người khác mang mặc cảm tự ti.

(2 Corinthians 12:7-10) Others are plagued with feelings of low self-worth.

jw2019

Vì thế khi mang mặc cảm tự ti, chúng ta cần quyết tâm chế ngự cảm xúc ấy.

Thus, when we are plagued by feelings of worthlessness, we need to be determined to fight back.

jw2019

Một tín đồ mang mặc cảm tự ti cho biết như thế.

So wrote a faithful Christian woman who has struggled with a lack of self-worth.

jw2019

Tôi đã quá chán những người đổ lỗi cho tôi vì họ bị mặc cảm tự ti.

I am so sick of people taking their insecurities out on me.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do nó bắt đầu có mặc cảm tự ti.

That’s how her inferiority complex began.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ cha tôi phải chịu đựng mặc cảm tự ti trong suốt cuộc đời ông.

My father may have suffered from an inferiority complex throughout his life.

Literature

Tôi mang mặc cảm tự ti.

I felt inferior and developed a complex.

jw2019

Tôi nghĩ anh ấy mặc cảm tự ti.

I think he must have an inferiority complex.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng đâu đó trong máu của nó, có sự mặc cảm tự ti .

But somewhere in its bloodstream, there is an inferiority complex .

EVBNews

Những người không biết đọc có lẽ cảm thấy ngại, và nhiều người còn mặc cảm tự ti.

Those who have not learned to read may feel embarrassed, and many have low self-worth.

jw2019

mày chỉ cần cố gắng làm lại học thuyết mặc cảm tự ti của Adler?

You just going to try to recycle Adler’s doctrine of the inferiority complex?

OpenSubtitles2018. v3

Kết quả là tôi đã vượt qua mặc cảm tự ti, và với thời gian tôi làm báp têm”.

As a result, I overcame my self-consciousness, and in time I was baptized.”

jw2019

3 Khen: Những người không biết đọc có lẽ cảm thấy ngại, và nhiều người còn mặc cảm tự ti.

3 Commend: Those who have not learned to read may feel embarrassed, and many have low self-worth.

jw2019

Không ngạc nhiên khi nhiều người bị đè nén bởi nỗi đau buồn, cảm giác tội lỗi và mặc cảm tự ti.

Not surprisingly, countless people are plagued by overwhelming sadness, excessive guilt, and a sense of personal worthlessness.

jw2019

“Đôi lúc chúng ta thấy mặc cảm tự ti khi so sánh khuyết điểm của mình với ưu điểm của người khác”.—Khôi.

“Sometimes low self-esteem results when we compare our weakness to another person’s strength.” —Kevin.

jw2019

Những người mang mặc cảm tự ti có thể cảm thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đáng sợ thay vì có sức lôi cuốn.

People who struggle with a negative view of themselves may find God’s holiness more daunting than appealing.

jw2019

Còn tôi, khi đi lên bục để nói bài giảng đầu tiên, mặc cảm tự ti vốn có từ thời thơ ấu xâm chiếm tâm hồn tôi.

But when I got up to deliver my first talk, feelings of inferiority that had troubled me since childhood returned.

jw2019

Nếu bạn là người đang phải vật lộn với mặc cảm tự ti, chúng tôi mời bạn hãy xem xét kỹ hơn Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.

If you are among those who are struggling with feelings of inadequacy, we encourage you to make a closer examination of God’s Word, the Bible.

jw2019

(1 Giăng 2:2; 4:9, 10) Đúng vậy, chúng ta có thể “được tha tội” và nhờ thế được trợ giúp để vượt qua bất cứ mặc cảm tự ti nào.—Ê-phê-sô 1:7.

(1 John 2:2; 4:9, 10) Yes, we can get “the forgiveness of our trespasses” and thus be helped to overcome any feelings of worthlessness. —Ephesians 1:7.

jw2019

Bài nơi trang 19 cho biết cách Thượng Đế giúp chúng ta chế ngự cảm nghĩ tiêu cực vì mặc cảm tự ti, nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi”.

The article that begins on page 19 discusses how God helps us to combat negative feelings such as worthlessness, overwhelming sadness, and excessive guilt.”

jw2019

Mặc dù vẫn phải chống lại cảm giác tội lỗi và mặc cảm tự ti, tôi đã tập nương cậy nơi lòng thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời.

Even though I still have to fight against feelings of guilt and worthlessness, I have learned to lean upon God’s mercy and loving-kindness.

jw2019

Một dịch vụ tư vấn qua điện thoại cho thanh thiếu niên nói gần phân nửa các em gọi đến đều tâm sự rằng các em “thường xuyên mang mặc cảm tự ti”.

One telephone counseling service for teenagers says that almost half of their callers express “persistent feelings of low self-value.”

jw2019

Chị Lena, được nói ở trên, đã mắc phải bệnh rối loạn về ăn uống trầm trọng vì mặc cảm tự ti, và chị thú nhận: “Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực”.

Lena, mentioned earlier, developed a serious eating disorder because of her lack of self-respect, and she admits, “I felt unable to change anything.”

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments