“water” là gì? Nghĩa của từ water trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • [ ‘ wɔ : tə ]danh từ

  o   nước

  §   water in oil emulsion : nước trong nhũ tương dầu

  §   water in oil emulsion mud : nước trong nhũ tương bùn dầu

  §   alkaline water : nước kiềm

  §   artesian water : nước tự phun, nước actezi

  §   atmospheric water : nước khí quyển

  §   attached water : nước liên kết

  §   bottom water : nước đáy

  §   brackish water : nước lợ

  §   bitter water : nước đắng

  §   capillary water : nước mao dẫn

  §   capillary ground water : nước mao dẫn dưới dất

  §   circulating water : nước tuần hoàn

  §   coastal water : nước ven bờ

  §   combined water : nước liên kết

  §   concealed water : nước tù

  §   confined ground water : nước do sự đoạt dòng

  §   connate water : nước sót, nước chôn vùi

  §   cooling water : nước lạnh

  §   crevice water : nước khe nứt

  §   dead water : nước chết

  §   dehydration water : nước khử

  §   distillated water : nước cất

  §   drinkable water : nước uống được

  §   drinking water : nước uống

  §   driving water : nước dẫn

  §   earthy water : nước (đất) cứng (giàu canxi cacbonat)

  §   edge water : nước rìa

  §   feed water : nước dung nạp

  §   ferrugineous water : nước chứa sắt

  §   filtered water : nước lọc

  §   flush water : nước bơm ép

  §   formation water : nước thành hệ

  §   fossil water : nước chôn vùi

  §   free water : nước tự do

  §   fresh water : nước ngọt

  §   funtcular water : nước dòng rối nhỏ

  §   gravity water : nước trọng lực

  §   ground water : nước ngầm

  §   hard water : nước cứng

  §   head water : nước đầu nguồn

  §   heavy water : nước nặng

  §   hot water : nước nóng

  §   infiltration water : nước thấm lọc

  §   intermediate water : nước dời chuyển tiếp

  §   internal water : nước dưới sâu

  §   interstitial water : nước xen giữa (các hạt trong đất bùn nhão)

  §   irreductible water : nước không khử (được)

  §   juvenile water : nước nguyên sinh

  §   leakage water : nước thấm rò

  §   lime water : nước vôi

  §   magmatic water : nước macma

  §   make up water : nước bổ sung, nước đưa tới (từ tầng chứa khác để bơm ép)

  §   mean low water : mực trung bình nước kiệt

  §   mean high water : mực trung bình nước dâng

  §   melt water : nước chảy tan

  §   mesohaline water : nước mặn trung bình

  §   metamorphic water : nước biển chất

  §   meteoric water : nước khí tượng

  §   mine water : nước mỏ

  §   mineral water : nước khoáng

  §   native water : nước nguyên sinh

  §   natural water : nước tự nhiên

 • 5/5 - (1 vote)

  Bài viết liên quan

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments