bài giảng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

18 Sau khi nói bài giảng, bạn nên chăm chú nghe lời khuyên bảo.

18 After you deliver your talk, listen carefully to the oral counsel offered.

jw2019

Bài giảng và thảo luận với cử tọa dựa trên Tháp Canh ngày 15-7-2003, trang 20.

Talk and audience discussion based on the July 15, 2003, Watchtower, page 20.

jw2019

Sinh viên cảm thường thấy rất khó hiểu một bài giảng bằng tiếng nước ngoài.

Students often find it very difficult to understand a lecture in a foreign language.

tatoeba

Bài giảng chấm dứt khi diễn giả rời bục.

The end of the talk is when the speaker walks off the platform.

jw2019

Phần lớn các lớp học trực tuyến, những đoạn phim bài giảng luôn sẵn sàng.

Most online classes, the videos are always available.

ted2019

Bài giảng và thảo luận dựa trên Thánh Chức Nước Trời tháng 8 năm 2010 trang 3-6.

Discussion based on the Ministry School book, pages 71-73 .

jw2019

Bài giảng do giám thị công tác phụ trách.

Talk by the service overseer.

jw2019

Bài giảng dựa trên bốn đoạn nơi trang 275 trong sách Trường Thánh Chức.

Talk based on the three paragraphs on page 275 under this subject and the first paragraph on page 276 of the Ministry School book.

jw2019

Nhu cầu địa phương: (15 phút) Bài giảng do một trưởng lão trình bày.

Local Needs: (15 min.) Talk by an elder.

jw2019

Thứ nhất dĩ nhiên là tham dự các bài giảng của tôi.

The first one is to attend my lectures, obviously.

QED

(Đoạn 15-25). Một trưởng lão nói bài giảng và hướng dẫn cuộc thảo luận.

(Paragraphs 15-25) Talk and discussion conducted by an elder.

jw2019

Anh có thể tình nguyện làm bài giảng đột xuất trong Trường thánh chức không?

Could you volunteer to give a substitute talk on the Theocratic Ministry School?

jw2019

14 Người khuyên bảo không có nhiệm vụ ôn lại bài giảng của học viên.

14 It is not the counselor’s duty to give a review of the student’s talk.

jw2019

“Các bài học từ Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su”: (10 phút)

“Lessons Learned From Jesus’ Sermon on the Mount”: (10 min.)

jw2019

Bài giảng và thảo luận dựa trên sách Trường Thánh Chức, trang 254, đoạn 1 và 2.

Talk and discussion based on the Ministry School book, page 254, paragraphs 1-2.

jw2019

Nói bài giảng tại một hội nghị, cùng với người thông dịch tiếng Cebuano

Delivering a talk at a convention with a Cebuano interpreter

jw2019

Các bài giảng khác sẽ được khai triển phù hợp với đề tài in sẵn trong chương trình.

Other assignments are to be developed in line with the theme shown on the printed schedule.

jw2019

Bài giảng và thảo luận với cử tọa dựa trên Thánh Chức Nước Trời tháng 6 năm 2003, trang 3.

Talk and audience discussion based on the June 2003 Our Kingdom Ministry, page 3.

jw2019

BÀI GIẢNG SỐ 4: 5 phút.

ASSIGNMENT NO. 4: 5 minutes.

jw2019

Những bài giảng văn ở đại học.

Sermons for the College.

WikiMatrix

Bài giảng do một trưởng lão trình bày dựa trên Tháp Canh ngày 1-11-2007, trang 17-21.

Talk by an elder based on the November 1, 2007, Watchtower, pages 17-21.

jw2019

BÀI GIẢNG SỐ 1: 15 phút.

ASSIGNMENT NO. 1: 15 minutes.

jw2019

Theo dõi tất cả các câu Kinh Thánh trong bài giảng.

Look up every scripture in your Bible.

jw2019

Khi nói bài giảng.

When Giving a Discourse.

jw2019

Vào phần cuối của bài giảng, anh Lesley và hai ứng viên báp-têm khác cùng đứng lên.

At the end of the talk, Lesley stood up along with two others who were also to be baptized.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments