Báo cáo tài chính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Quá trình lập báo cáo tài chính và giá cả thay đổi

Financial Reporting and Changing Prices

EVBNews

Họ muốn các báo cáo tài chính của mình đúng với khuôn mẫu và cảm nhận trước đây.

They wanted their financial reporting to have their traditional look and feel.

Literature

Thông tin tiết lộ trên báo cáo tài chính tối thứ 5 .

They were revealed in a statement on Thursday night .

EVBNews

Báo cáo tài chính.

Accounts report.

jw2019

Và, hệ thống kế toán của bạn phải làm ra các báo cáo tài chính .

And, your accounting system should be producing Financial Statements .

EVBNews

Lúc đó theo báo cáo tài chính ông đã nợ khoảng 23 triệu USD.

At the time the media reported that he had approximately $23 million of debt.

WikiMatrix

Phương pháp kế toán có thể khác nhau cho mục đích báo cáo tài chính và thuế.

Methods of accounting may differ for financial reporting and tax purposes.

WikiMatrix

Lưu ý: Báo cáo tài chính bao gồm tất cả ứng dụng trong tài khoản của bạn.

Note : Financial reports include all apps in your account .

support.google

Nói chung, khoản lỗ này được ghi nhận cho cả báo cáo tài chính và mục đích thuế.

Generally, such loss is recognized for both financial reporting and tax purposes.

WikiMatrix

Bảng quyết toán, báo cáo tài chính lỗ lãi…

Balance sheets, profit and loss statements

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thức cả đêm qua để xem báo cáo tài chính và Rachel vẫn khoẻ.

I was up all night looking at finance reports, and Rachel is doing great.

OpenSubtitles2018. v3

Báo cáo tài chính công ty

Corporate Financial Statements

EVBNews

Tôi đã lỡ thuê một gã vớ vẩn để làm báo cáo tài chính.

I hired the wrong guy to do my books.

OpenSubtitles2018. v3

Từ báo cáo tài chính cá nhân

From your financial records.

OpenSubtitles2018. v3

Báo cáo mới đưa ra các khuyến nghị về kiểm toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp

New report outlines guidance for corporate financial reporting and auditing

worldbank.org

Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục công việc báo cáo tài chính.

We will now proceed with the area of financial reports.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần phải xem qua báo cáo tài chính của các cô.

I’m gonna need to review your financial statements.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi ở lại vì phải giải quyết báo cáo tài chính

It’s just that we have our annual audit coming up and I thought I should probably stay put.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cũng có thể xuất báo cáo doanh thu hàng tháng từ trang Báo cáo tài chính của mình.

You can also export your monthly earnings reports from your Financial Reports page .

support.google

Đây là một trong 3 báo cáo tài chính mà bạn sẽ bắt gặp khi muốn xem xét một công ty.

And the income statement is one of the three financial statements that you’ll look at when you look at a company.

QED

Toàn văn bức thư cùng các báo cáo tài chính có thể sẽ được công bố vào cuối tháng này .

The full document accompanies financial statements and will probably be released later this month .

EVBNews

Số tiền này có thể khác nhau đối với báo cáo tài chính và mục đích thuế ở Hoa Kỳ.

Such amount may be different for financial reporting and tax purposes in the United States.

WikiMatrix

bố rất vui lòng nói ” có “. nhưng con không có quyền truy cập vài báo cáo tài chính bố yêu cầu.

These are the reports you wanted, but I didn’t have access to some of the financials you asked for.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn tất cả danh sách về quỹ, báo cáo tài chính tất cả trên bàn của tôi vào ngày mai

Morning. And I want a list of everybody’s budgets, research accounts and financials on my desk by tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Phân tích sức khỏe của một doanh nghiệp bắt đầu với phân tích báo cáo tài chính bao gồm các tỷ lệ.

The analysis of a business’s health starts with a financial statement analysis that includes financial ratios.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments